Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: Ministarstvo finansija poziva zainteresovane da dostave svoje komentare na radne verzije nacrta podzakonskih akata koji se donose na osnovu ovog Zakona


Na osnovu člana 3. stav 1. Zakona o ministarstvima ("Sl. glasnik RS", br. 128/2020) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US, 44/2014 i 30/2018 - dr. zakon), Ministarstvo finansija, u cilju doprinošenja izradi nacrta podzakonskih akata koji se donose na osnovu Zakona o elektronskom fakturisanju ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021), poziva zainteresovanu javnost da, u okviru konsultativnog procesa, dostavi svoje komentare na radne tekstove sledećih akata:

- Uredba o bližim uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i o načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku;

- Uredba o postupku i uslovima za davanje i oduzimanje saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika;

- Uredba o bližim uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama;

- Pravilnik o bližem uređenju elemenata elektronske fakture, forme i načina dostave prateće i druge dokumentacije, načina i postupka elektronskog evidentiranja obračuna poreza u sistemu elektronskih faktura i načina primene standarda elektronskog fakturisanja;

- Pravilnik o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i o načinu korišćenja podataka dostupnim u sistemu elektronskih faktura;

- Pravilnik o načinu postupanja centralnog informacionog posrednika i o načinu vođenja registra informacionih posrednika.

Molimo da komentare dostavite na adresu elektronske pošte: elektronsko.fakturisanje@mfin.gov.rs, najkasnije do 28. juna 2021. godine do 12 časova.

Nakon razmatranja dostavljenih komentara, biće izrađeni finalni nacrti podzakonskih akata.

Izvor: Ministarstvo finansija, 23.06.2021.
Naslov: Redakcija