Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O MINISTARSTVIMA

("Sl. glasnik RS", br. 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015 - dr. zakon i 62/2017)

 

I UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovim zakonom obrazuju se ministarstva i posebne organizacije i utvrđuje njihov delokrug.

Posebne organizacije mogu se obrazovati i njihov delokrug može se utvrditi i posebnim zakonom.

II MINISTARSTVA

Član 2

Ministarstva su:

1) Ministarstvo finansija;

2) Ministarstvo privrede;

3) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

3a) Ministarstvo zaštite životne sredine;

4) Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

5) Ministarstvo rudarstva i energetike;

6) Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija;

7) Ministarstvo pravde;

8) Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave;

9) Ministarstvo unutrašnjih poslova;

10) Ministarstvo odbrane;

11) Ministarstvo spoljnih poslova;

11a) Ministarstvo za evropske integracije;

12) Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

13) Ministarstvo zdravlja;

14) Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

15) Ministarstvo omladine i sporta;

16) Ministarstvo kulture i informisanja.

Ministarstvo finansija

Član 3

Ministarstvo finansija obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: republički budžet; utvrđivanje konsolidovanog bilansa javnih prihoda i javnih rashoda; sistem i politiku poreza, taksi, naknada i drugih javnih prihoda; osnove sistema doprinosa za socijalno osiguranje i obezbeđivanje finansiranja obaveznog socijalnog osiguranja; uređenje izvornih prihoda autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave; politiku javnih rashoda; upravljanje raspoloživim sredstvima javnih finansija Republike Srbije; koordinaciju sistema upravljanja i sprovođenja programa finansiranih iz sredstava Evropske unije; javni dug i finansijsku imovinu Republike Srbije; makroekonomsku i fiskalnu analizu, kvantifikaciju mera ekonomske politike; finansijske efekte sistema utvrđivanja i obračuna plata i zarada koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave i fondova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja; nadzor nad radom Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja; javne nabavke; sprečavanje pranja novca; igre na sreću; fiskalne monopole; devizni sistem i kreditne odnose sa inostranstvom; nadzor nad primenom propisa koji se odnose na promet roba i usluga sa inostranstvom i obavljanje delatnosti u inostranstvu sa stanovišta deviznog poslovanja i kreditnih odnosa sa inostranstvom i druge poslove devizne inspekcije, u skladu sa zakonom; sistem finansijskih odnosa sa inostranstvom i međunarodnim finansijskim organizacijama; pripremu, zaključivanje i primenu međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja; carinski sistem, carinsku tarifu, mere vancarinske zaštite i slobodne zone; kreditno-monetarni sistem; bankarski sistem; osiguranje imovine i lica; učestvovanje u upravljanju bankama, društvima za osiguranje i drugim finansijskim institucijama čiji je akcionar Republika Srbija, kao i organizovanje i sprovođenje postupka prodaje akcija u istim; sistem plaćanja i platni promet; hartije od vrednosti i tržište kapitala; sistem računovodstva i revizije računovodstvenih iskaza; knjigovodstvo; privatizaciju i sanaciju banaka i drugih finansijskih organizacija; prijavljivanje u stečajnim postupcima potraživanja Republike Srbije; uređivanje prava javne svojine; svojinsko-pravne i druge stvarno-pravne odnose, izuzev pripreme zakona kojim se uređuje pravo svojine i druga stvarna prava; eksproprijaciju; zaštitu imovine Republike Srbije u inostranstvu; primenu Sporazuma o pitanjima sukcesije; ostvarivanje alimentacionih potraživanja iz inostranstva; pružanje pravne pomoći povodom strane nacionalizovane imovine obeštećene međunarodnim ugovorima; budžetsku kontrolu svih sredstava budžeta Republike Srbije, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i javnih preduzeća; harmonizaciju i koordinaciju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije u javnom sektoru; upravni nadzor u imovinsko-pravnim poslovima; drugostepeni upravni postupak u oblastima iz delokruga ministarstva, u skladu sa zakonom; obezbeđivanje sredstava solidarnosti, kao i druge poslove određene zakonom.

Poreska uprava, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija, obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: registraciju i vođenje jedinstvenog registra poreskih obveznika; utvrđivanje poreza; poresku kontrolu; redovnu i prinudnu naplatu poreza i sporednih poreskih davanja; otkrivanje poreskih krivičnih dela i njihovih izvršilaca; primenu međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja; jedinstveni poreski informacioni sistem; poresko računovodstvo, kao i druge poslove određene zakonom.

Uprava carina, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: carinjenje robe, carinski nadzor i druge poslove kontrole putnika i prometa robe i usluga sa inostranstvom, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo privrede

Član 4

Ministarstvo privrede obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: privredu i privredni razvoj; položaj i povezivanje privrednih društava i drugih oblika organizovanja za obavljanje delatnosti; podsticanje razvoja i strukturno prilagođavanje privrede; utvrđivanje politike i strategije privrednog razvoja; predlaganje mera i praćenje sprovođenja ekonomske politike za privredni rast; predlaganje mera za podsticanje investicija i koordinaciju poslova koji se odnose na investicije; koordinaciju rada javne agencije nadležne za promociju izvoza i podsticanje investicija; mere ekonomske politike za razvoj zanatstva, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva; kreditiranje privrede i osiguranje bankarskih kredita; kreditiranje i osiguranje izvoznih poslova i investicija u inostranstvu; subvencionisanje kredita; koordinaciju poslova u vezi s povezivanjem privrednih društava sa strateškim investitorima; predlaganje i sprovođenje finansijskih i drugih mera radi podsticanja poslovanja, konkurentnosti i likvidnosti privrednih subjekata u Republici Srbiji; poslovno i finansijsko restrukturiranje privrednih društava i drugih oblika poslovanja; privatizaciju; koordinaciju poslova u vezi s procenom vrednosti kapitala; stečaj; standardizaciju; tehničke propise; akreditaciju; mere i dragocene metale; određivanje strateških ciljeva, unapređenje rada i poslovanja, nadzor i pripremu predloga akata o imenovanju i razrešenju organa upravljanja u javnim preduzećima osim za javna preduzeća koja obavljaju delatnosti proizvodnje i snabdevanja električnom energijom, odnosno prirodnim gasom; određivanje strateških ciljeva, unapređenje rada i poslovanja, nadzor i pripremu predloga akata o imenovanju i razrešenju organa upravljanja i zastupnika kapitala u privrednim društvima i drugim oblicima organizovanja za obavljanje delatnosti sa državnim kapitalom osim za društva koja obavljaju delatnost proizvodnje i snabdevanja električnom energijom, odnosno prirodnim gasom; pripremu, predlaganje i sprovođenje propisa i mera u oblasti koncesija i javno-privatnog partnerstva; nadzor i upravne poslove u vezi sa privrednim registrima; upotrebu naziva Republike Srbije u poslovnom imenu privrednih društava.

Ministarstvo privrede obavlja i poslove državne uprave koji se odnose na: regionalni razvoj; analizu raspoloživih resursa i potencijala za regionalni i nacionalni razvoj; metodologiju za merenje stepena razvijenosti lokalnih samouprava i regiona; usmeravanje aktivnosti koje podstiču regionalni razvoj; podsticanje ravnomernijeg regionalnog razvoja i smanjenje regionalnih razlika; unapređenje privrednog ambijenta na regionalnom nivou; pružanje pomoći jedinicama lokalne samouprave u implementaciji projekata lokalnog ekonomskog razvoja; planiranje, programiranje i predlaganje razvojnih projekata iz oblasti regionalnog razvoja i projekata od interesa za Republiku Srbiju; podsticanje saradnje jedinica lokalne samouprave, nevladinog sektora, privrednih subjekata i državnih organa; međuprojektnu koordinaciju; merenje efekata i ocenu uspešnosti projekata; uspostavljanje baze podataka neophodne za praćenje projekata, kao i druge poslove određene zakonom.

Direkcija za mere i dragocene metale, kao organ uprave u sastavu Ministarstva privrede, obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: kontrolu mera i dragocenih metala; zakonske merne jedinice; etalone; merila, kao i druge poslove koji su određeni zakonom kojim se uređuje metrologija i drugim zakonima.

Uprava za brzi odgovor, kao organ uprave u sastavu Ministarstva privrede, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: unapređivanje uslova za privlačenje stranih investicija; podizanje efikasnosti u realizaciji projekata od značaja za Republiku Srbiju i efikasnosti rada svih organa i organizacija koji učestvuju u postupcima ostvarivanja prava na gradnju, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Član 5

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: strategiju i politiku razvoja poljoprivrede i prehrambene industrije; analizu proizvodnje i tržišta poljoprivrednih proizvoda; bilanse poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i sistem robnih rezervi osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda; uređenje zajedničkog tržišta, mere tržišno-cenovne politike, strukturne politike i zemljišne politike u poljoprivredi; mere podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje; predlaganje sistemskih rešenja i mera zaštite pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; zaštitu i korišćenje poljoprivrednog zemljišta; proizvodnju agrarnih inputa za poljoprivrednu i prehrambenu industriju, proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, etanola, duvana i proizvoda od duvana i prehrambenih proizvoda; kontrolu kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih proizvoda, vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića, voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih nektara, voćnih sokova u prahu, mineralnih voda, etanola, duvana i proizvoda od duvana u unutrašnjem i spoljnom prometu; ruralni razvoj; zemljoradničko zadrugarstvo; stručne poljoprivredne službe; sistem tržišnih informacija u poljoprivredi; proizvodnju, certifikaciju i kontrolu kvaliteta i prometa semena i sadnog materijala; priznavanje i zaštitu sorti bilja i rasa domaćih životinja; očuvanje i održivo korišćenje biljnih i životinjskih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; inspekcijski nadzor u oblasti poljoprivrede, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja i poslove državne uprave koji se odnose na: upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini; uspostavljanje i vođenje informacionog sistema o poljoprivrednom zemljištu u Republici Srbiji; dodeljivanje sredstava za izvođenje radova i praćenje realizacije godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Republici Srbiji; praćenje izrade Poljoprivredne osnove Republike Srbije i njeno ostvarivanje; vođenje registra poljoprivrednih osnova jedinica lokalne samouprave, kao i druge poslove određene zakonom.

Uprava za veterinu, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: zdravstvenu zaštitu životinja; veterinarsko-sanitarnu kontrolu u proizvodnji i u unutrašnjem i spoljnom prometu životinja, sporednih proizvoda životinjskog porekla, reproduktivnog materijala i drugih organizama i predmeta kojima se može preneti zarazna bolest, hrane za životinje i komponenti za proizvodnju hrane za životinje; registraciju, odnosno odobravanje i kontrolu rada objekata za proizvodnju namirnica životinjskog porekla (klanice, mlekare i dr.); registraciju, odnosno odobravanje i kontrolu objekata za proizvodnju hrane za životinje i neškodljivo uklanjanje leševa i sporednih proizvoda životinjskog porekla, kao i objekata za njihovu preradu; kontrolu proizvodnje i unutrašnji i spoljni promet lekova i bioloških sredstava za upotrebu u veterini, kao i druge poslove određene zakonom.

Uprava za zaštitu bilja, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: zaštitu bilja od zaraznih bolesti i štetočina; kontrolu sredstava za zaštitu bilja i đubriva u proizvodnji, unutrašnjem i spoljnom prometu; kontrolu primene sredstava za zaštitu bilja; proizvodnju i registraciju sredstava za zaštitu bilja i ishranu bilja; utvrđivanje ispunjenosti uslova, procenu rizika i sprovođenje mera kontrole vezanih za biološku sigurnost kod ograničene upotrebe, uvođenja u proizvodnju, stavljanje u promet i uvoz genetički modifikovanih organizama; fitosanitarni nadzor i inspekciju u unutrašnjem i spoljnom prometu bilja, semena i sadnog materijala, kao i druge poslove određene zakonom.

Republička direkcija za vode, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: politiku vodoprivrede; višenamensko korišćenje voda; vodosnabdevanje, izuzev distribucije vode; zaštitu od voda; sprovođenje mera zaštite voda i plansku racionalizaciju potrošnje vode; uređenje vodnih režima; praćenje i održavanje režima voda koji čine i presecaju granicu Republike Srbije; inspekcijski nadzor u oblasti vodoprivrede, kao i druge poslove određene zakonom.

Uprava za šume, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: politiku šumarstva; očuvanje šuma; unapređenje i korišćenje šuma i divljači; sprovođenje mera zaštite šuma i divljači; kontrolu semena i sadnog materijala u šumarstvu; inspekcijski nadzor u oblasti šumarstva i lovstva, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo zaštite životne sredine

Član 5a

Ministarstvo zaštite životne sredine obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: osnove zaštite životne sredine; sistem zaštite i unapređenja životne sredine; nacionalne parkove, inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine; primenu rezultata naučnih i tehnoloških istraživanja i istraživanja razvoja u oblasti životne sredine; sprovođenje Konvencije o učešću javnosti, dostupnosti informacija i pravu na pravnu zaštitu u oblasti životne sredine; zaštitu prirode; zaštitu vazduha; zaštitu ozonskog omotača; klimatske promene; prekogranično zagađenje vazduha i vode; zaštitu voda od zagađivanja radi sprečavanja pogoršanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda; utvrđivanje uslova zaštite životne sredine u planiranju prostora i izgradnji objekata; zaštitu od velikog hemijskog udesa i učešće u reagovanju u slučaju hemijskih udesa; zaštitu od buke i vibracija; zaštitu od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja; upravljanje hemikalijama i biocidnim proizvodima; sprovođenje Konvencije o hemijskom oružju u skladu sa zakonom; upravljanje otpadom, izuzev radioaktivnim otpadom; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; odobravanje prekograničnog prometa otpada i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, kao i druge poslove određene zakonom.

Agencija za zaštitu životne sredine, kao organ uprave u sastavu Ministarstva zaštite životne sredine, sa svojstvom pravnog lica, obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: razvoj, usklađivanje i vođenje nacionalnog informacionog sistema zaštite životne sredine (praćenje stanja činilaca životne sredine kroz indikatore životne sredine; registar zagađujućih materija i dr.); sprovođenje državnog monitoringa kvaliteta vazduha i voda, uključujući sprovođenje propisanih i usaglašenih programa za kontrolu kvaliteta vazduha, površinskih voda i podzemnih voda prve izdani i padavina; upravljanje Nacionalnom laboratorijom; prikupljanje i objedinjavanje podataka o životnoj sredini, njihovu obradu i izradu izveštaja o stanju životne sredine i sprovođenju politike zaštite životne sredine; razvoj postupaka za obradu podataka o životnoj sredini i njihovu procenu; vođenje podataka o najboljim dostupnim tehnikama i praksama i njihovoj primeni u oblasti zaštite životne sredine; saradnju sa Evropskom agencijom za zaštitu životne sredine (EEA) i Evropskom mrežom za informacije i posmatranje (EIONET), kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Član 6

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: građevinarstvo; građevinsko zemljište; urbanizam; prostorno planiranje, odnosno organizaciju, uređenje i korišćenje prostora Republike Srbije; utvrđivanje uslova za izgradnju objekata; uređivanje stambenih odnosa i stambenog poslovanja; komunalnu infrastrukturu i komunalne delatnosti, izuzev proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom; poslove inženjerske geodezije; inspekcijski nadzor u oblasti urbanizma, građevina i inspekcijski nadzor nad objektima komunalne infrastrukture i obavljanjem komunalnih delatnosti, izuzev proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture obavlja poslove državne uprave u oblasti železničkog, drumskog, vodnog i vazdušnog saobraćaja, koji se odnose na: uređenje i obezbeđenje saobraćajnog sistema; realizaciju projekata izgradnje saobraćajne infrastrukture; infrastrukturne projekte od posebnog značaja u oblasti niskogradnje; unutrašnji i međunarodni prevoz i intermodalni transport; uređenje i bezbednost tehničko-tehnološkog sistema saobraćaja; obligacione i svojinskopravne odnose; inspekcijski nadzor; strategiju razvoja saobraćaja, planove razvoja i planove vezane za organizaciju saobraćajnog sistema i organizaciju prevoza; izdavanje upotrebne dozvole za saobraćajni objekat i infrastrukturu; homologaciju vozila, opreme i delova vozila; organizovanje finansijske i tehničke kontrole; međunarodne poslove u oblasti saobraćaja; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; mere za podsticanje istraživanja i razvoja u oblasti saobraćaja, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo rudarstva i energetike

Član 7

Ministarstvo rudarstva i energetike obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: rudarstvo; strategiju i politiku razvoja rudarstva; izradu bilansa mineralnih sirovina; geološka istraživanja koja se odnose na eksploataciju mineralnih sirovina; izradu programa istražnih radova u oblasti osnovnih geoloških istraživanja koja se odnose na održivo korišćenje resursa; izradu godišnjih i srednjoročnih programa detaljnih istražnih radova u oblasti geoloških istraživanja koja se odnose na eksploataciju mineralnih sirovina i obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za realizaciju tih programa; eksploataciju svih vrsta mineralnih sirovina i geoloških resursa; inspekcijski nadzor u oblasti rudarstva, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo rudarstva i energetike obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: energetiku; energetsku politiku i planiranje razvoja energetike u oblasti električne energije, prirodnog gasa, nafte i derivata nafte; energetski bilans Republike Srbije; naftnu i gasnu privredu; pripremu predloga akata o imenovanju i razrešenju organa upravljanja, kao i drugih akata koja se odnose na rad i poslovanje javnih preduzeća i društava koja obavljaju delatnost proizvodnje i snabdevanja električnom energijom, odnosno prirodnim gasom; strategiju i politiku energetske bezbednosti, izradu godišnjih i srednjoročnih programa energetske bezbednosti i obezbeđivanja materijalnih i drugih uslova za realizaciju tih programa; obavezne i druge rezerve energenata; bezbedan cevovodni transport gasovitih i tečnih ugljovodonika; proizvodnju, distribuciju i snabdevanje toplotnom energijom; nuklearna energetska postrojenja čija je namena proizvodnja električne, odnosno toplotne energije, proizvodnja, korišćenje i odlaganje radioaktivnih materijala u tim objektima; racionalnu upotrebu energije i energetsku efikasnost; obnovljive izvore energije; zaštitu životne sredine i klimatske promene u oblasti energetike; koordinaciju poslova u vezi sa investicijama u energetiku; inspekcijski nadzor u oblasti energetike, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo rudarstva i energetike obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: strategiju i politiku razvoja prirodnih resursa; istraživanja koja se odnose na eksploataciju prirodnih resursa; izradu programa istražnih radova u oblasti prirodnih resursa i obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za realizaciju tih programa; izradu bilansa rezervi podzemnih voda, normativa i standarda za izradu geoloških karata, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Član 8

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: funkcionisanje tržišta; strategiju i politiku razvoja trgovine; unutrašnju trgovinu; promet robe i usluga; praćenje ukupnih trgovinskih tokova i predlaganje odgovarajućih mera; predlaganje sistemskih rešenja i propisa u oblasti posebnih dažbina pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; iniciranje mera prilagođavanja propisa i mera ekonomske politike iz oblasti carinskog i vancarinskog poslovanja; kontrolu kvaliteta industrijsko-neprehrambenih proizvoda u proizvodnji i prometu i kontrolu usluga; kontrolu upotrebe robnih i uslužnih žigova, znaka kvaliteta i oznake porekla proizvoda; snabdevenost tržišta i cene; sprečavanje monopolskog delovanja i nelojalne konkurencije; zaštitu potrošača; osnivanje i rad robnih berzi i berzanskih posrednika; inspekcijski nadzor u oblasti trgovine, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: unapređenje ekonomskih odnosa sa inostranstvom; predlaganje i sprovođenje mera u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom; praćenje međunarodnih ekonomskih odnosa i multilateralne, regionalne i bilateralne saradnje sa drugim državama i organizacijama i njihov razvoj; predlaganje osnivanja, usklađivanje i rukovođenje radom mešovitih komisija i komiteta za bilateralnu ekonomsku saradnju, slobodnu trgovinu i koordinaciju rada organa državne uprave u vezi s njihovim radom; kreiranje, sprovođenje, predlaganje i unapređenje režima spoljnotrgovinske politike uključujući mere zaštite u spoljnoj trgovini; harmonizaciju spoljnotrgovinskih propisa sa propisima Evropske unije i Svetske trgovinske organizacije i drugih multilateralnih institucija i organizacija i njihovu implementaciju; promet roba, usluga i prava industrijske svojine; posebne oblike spoljnotrgovinskog poslovanja; spoljnu trgovinu i unapređenje sistema izvozno-uvozne kontrole naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene (kontrolisane robe), uz saglasnost Ministarstva odbrane; zaključivanje i praćenje primene međunarodnih trgovinskih ugovora i sporazuma; propise u oblasti stranih ulaganja; pregovaranje radi zaključivanja bilateralnih sporazuma o podsticanju i zaštiti ulaganja i pripremu zakona o njihovom potvrđivanju; unapređivanje i praćenje ekonomske bilateralne i regionalne saradnje; praćenje saradnje organa Republike Srbije s međunarodnim ekonomskim organizacijama i agencijama Organizacije ujedinjenih nacija, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: strategiju i politiku razvoja turizma; integralno planiranje razvoja turizma i komplementarnih delatnosti; razvoj, proglašenje i održivo korišćenje turističkog prostora i turističkih destinacija od značaja za turizam; poslove od posebnog značaja za razvoj turizma; kategorizaciju turističkih mesta; sprovođenje podsticajnih mera i obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za podsticanje razvoja turizma; promociju turizma u zemlji i inostranstvu; takse, naknade i penale u turizmu; imovinsko-pravne poslove u turizmu; unapređenje sistema vrednosti i konkurentnosti turističkih proizvoda; istraživanje turističkog tržišta i razvoj turističkog informacionog sistema; uslove i način obavljanja delatnosti turističkih agencija; ugostiteljsku delatnost; nautičku delatnost; lovno-turističku delatnost, kao i pružanje usluga u turizmu; uređenje, održavanje i opremanje javnog skijališta i pružanje usluga na skijalištu; uređenje, održavanje, opremanje i pružanje usluga u banjama, tematskim parkovima i javnim kupalištima; inspekcijski nadzor u oblasti turizma.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: oblast telekomunikacija, odnosno elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; uređenje i bezbednost u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; inspekcijski nadzor; utvrđivanje strategije i politike razvoja elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; organizovanje finansijske i tehničke kontrole; međunarodne poslove u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; mere za podsticanje istraživanja i razvoja u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; utvrđivanje predloga plana namene radio-frekvencijskih opsega i donošenje plana raspodele radio frekvencija; odlučivanje o uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija; utvrđivanje spiska osnovnih usluga elektronskih komunikacija (univerzalni servis) koje treba da pruže operatori, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija obavlja poslove državne uprave u oblasti informacionog društva koji se odnose na: predlaganje politike i strategije razvoja informacionog društva; pripremu zakona, drugih propisa, standarda i mera u oblasti elektronskog poslovanja; mere za podsticanje istraživanja i razvoja u oblasti informacionog društva; pripremu zakona, drugih propisa, standarda i mera u oblasti informacionog društva i informaciono-komunikacionih tehnologija; primenu informaciono-komunikacionih tehnologija; pružanje informacionih usluga; razvoj i funkcionisanje informaciono-komunikacione infrastrukture; razvoj i unapređenje akademske, odnosno obrazovne i naučnoistraživačke računarske mreže; zaštitu podataka i informacionu bezbednost; međunarodne poslove u oblasti informacionog društva; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo pravde

Član 9

Ministarstvo pravde obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: krivično zakonodavstvo i zakonodavstvo o privrednim prestupima i prekršajima; pripremu zakona kojim se uređuje pravo svojine i druga stvarna prava; obligacione odnose; nasleđivanje; postupak pred sudovima; upravni spor; organizaciju i rad pravosudnih organa; pravosudni ispit; stručno usavršavanje nosilaca pravosudnih funkcija i pravosudnih profesija; sudske veštake, prevodioce i tumače; izvršenje krivičnih sankcija; rehabilitaciju, amnestiju i pomilovanje; izručenje; prikupljanje podataka o izvršenim krivičnim delima protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom; donošenje rešenja o predaji okrivljenih lica Međunarodnom krivičnom sudu, a na osnovu pravnosnažnih i izvršnih sudskih odluka; sprovođenje programa zaštite učesnika u krivičnom postupku; advokaturu i druge pravosudne profesije; besplatnu pravnu pomoć; sudsku stražu; statistiku i analitiku rada pravosudnih organa i pravosudnih profesija; održavanje, razvoj i koordinisanje pravosudnog informacionog sistema; međunarodnu pravnu pomoć; upravljanje oduzetom imovinom proisteklom iz krivičnog dela; zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava i staranje o objavljivanju presuda tog suda koje se odnose na Republiku Srbiju i praćenje njihovog izvršenja; pripremu propisa o postupku pred Ustavnim sudom i pravnom dejstvu odluka Ustavnog suda; pripremu propisa u oblasti borbe protiv korupcije; usklađuje međunarodnu saradnju u oblasti borbe protiv korupcije; pripremu propisa o crkvama i verskim zajednicama; registar crkava i verskih zajednica; pripremu propisa o zaštiti podataka o ličnosti i tajnosti podataka; nadzor nad primenom propisa koji uređuju tajnost podataka; programiranje, sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći iz delokruga tog ministarstva; koordinaciju aktivnosti ostalih institucija u okviru svog delokruga u procesu programiranja, sprovođenja i praćenja sprovođenja projekata koji se finansiraju iz sredstava razvojne pomoći, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo pravde - Uprava za saradnju s crkvama i verskim zajednicama obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: afirmaciju i razvoj slobode veroispovedanja; saradnju države s crkvama i verskim zajednicama i unapređenje njihovog položaja u društvu; afirmisanje verskih osnova i sadržaja srpskog nacionalnog identiteta; pomoć u zaštiti verskih komponenata u kulturnom i etičkom identitetu nacionalnih manjina; poklonička putovanja, hodočašće i druge oblike verskog turizma; saradnju države sa eparhijama Srpske pravoslavne crkve u inostranstvu; razvoj i afirmisanje vrednosti religijske kulture; podršku razvoju verskog obrazovanja i pomoć pri uključivanju u sistem obrazovanja; pružanje podrške i pomoći u sakralnom graditeljstvu i u zaštiti crkvenog kulturnog nasleđa; pružanje pomoći u zaštiti pravnog i društvenog položaja crkava i verskih zajednica, ostvarivanju njihovih zakonom utvrđenih prava, uređivanju i poboljšanju socijalno-materijalnog položaja nosilaca vere (sveštenomonaštvo, verski službenici, đaci i studenti verskih škola), kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Član 10

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem državne uprave i organizaciju i rad ministarstava, posebnih organizacija, javnih agencija i javnih službi; Zaštitnika građana; upravnu inspekciju; upravni postupak; razvoj elektronske uprave; pripremu zakona, drugih propisa, standarda i mera u oblasti elektronske uprave; izbore za republičke organe; radne odnose i plate u državnim organima; radne odnose i plate u javnim agencijama i javnim službama; državni stručni ispit; izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje zaposlenih u državnim organima; matične knjige; registar građana; pečate, političko i drugo organizovanje, izuzev sindikalnog organizovanja; registar političkih stranaka; neposredno izjašnjavanje građana; jedinstveni birački spisak, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: pripremu propisa o ljudskim i manjinskim pravima; vođenje registra nacionalnih saveta nacionalnih manjina; izbor nacionalnih saveta nacionalnih manjina; vođenje posebnog biračkog spiska nacionalne manjine, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem lokalne samouprave i teritorijalne autonomije; usmeravanje i podršku jedinicama lokalne samouprave u obezbeđivanju zakonitosti i efikasnosti rada; izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave; radne odnose i plate u jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama; teritorijalnu organizaciju Republike Srbije, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Član 11

Ministarstvo unutrašnjih poslova obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: zaštitu života, lične i imovinske bezbednosti građana; sprečavanje i otkrivanje krivičnih dela i pronalaženje i hvatanje učinilaca krivičnih dela i njihovo privođenje nadležnim organima; održavanje javnog reda i mira; pružanje pomoći u slučaju opasnosti; skloništa; obezbeđivanje zborova i drugih okupljanja građana; obezbeđivanje određenih ličnosti i objekata, uključujući i strana diplomatska i konzularna predstavništva na teritoriji Republike Srbije; bezbednost, regulisanje i kontrolu saobraćaja na putevima; bezbednost državne granice i kontrolu prelaska granice i kretanja i boravka u graničnom pojasu; boravak stranaca; promet i prevoz oružja, municije, eksplozivnih i određenih drugih opasnih materija; ispitivanje ručnog vatrenog oružja, naprava i municije; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; zaštitu od požara; državljanstvo; jedinstveni matični broj građana; elektronsko vođenje podataka o ličnosti; prebivalište i boravište građana; lične karte; putne isprave; međunarodnu pomoć i druge oblike međunarodne saradnje u oblasti unutrašnjih poslova, uključujući i readmisiju; ilegalne migracije; azil; obučavanje kadrova; upravno rešavanje u drugostepenom postupku po osnovu propisa o izbeglicama, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo odbrane

Član 12

Ministarstvo odbrane obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: politiku odbrane i strategijsko planiranje (strategijski pregled odbrane, strategija odbrane, planovi i programi razvoja sistema odbrane i vojna doktrina); međunarodnu saradnju u oblasti odbrane i vojne saradnje; planiranje i pripremanje mobilizacije građana, državnih organa, privrednih društava, drugih pravnih lica, preduzetnika i Vojske Srbije za izvršavanje zadataka u vanrednom stanju i ratnom stanju; planiranje, pripremanje i učešće u multinacionalnim operacijama; učešće u civilnoj zaštiti i obučavanje za odbranu zemlje; izradu akata i planskih dokumenata kojima se planiraju mere i radnje za rad građana, državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica i za upotrebu Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u vanrednom stanju i ratnom stanju; vojnu obavezu, radnu obavezu i materijalnu obavezu; organizovanje veza i kripto zaštite za potrebe državnih organa i Vojske Srbije; usklađivanje organizacije veza i informatičkih i telekomunikacionih sistema u Republici Srbiji za potrebe odbrane; uređivanje i pripremanje teritorije Republike Srbije za potrebe odbrane; vođenje jedinstvene evidencije o vojnim nepokretnostima i zbirne evidencije pokretnih stvari; istraživanje, razvoj, proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme; opremanje i naoružavanje Vojske Srbije i drugih snaga odbrane; bezbednost značajnu za odbranu; vojno školstvo; zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika; naučnoistraživački rad i izdavačku delatnost od značaja za odbranu; statusna i druga pitanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, kao i druge poslove koji su određeni zakonom kojim se uređuje odbrana i drugim zakonima.

Inspektorat odbrane, kao organ uprave u sastavu Ministarstva odbrane, obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na: usklađivanje priprema za odbranu; sprovođenje odluka i akata predsednika Republike i Vlade; stanje operativnih i funkcionalnih sposobnosti komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije; ostvarivanje i usklađivanje organizacije veza, kao i druge poslove određene zakonom.

Vojnobezbednosna agencija i Vojnoobaveštajna agencija, kao organi uprave u sastavu Ministarstva odbrane, obavljaju poslove bezbednosti značajne za odbranu koji su određeni zakonom kojim se uređuju vojne službe bezbednosti i drugim zakonima.

Ministarstvo spoljnih poslova

Član 13

Ministarstvo spoljnih poslova obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: spoljnu politiku i održavanje odnosa Republike Srbije s drugim državama, međunarodnim organizacijama i institucijama; praćenje međunarodnih odnosa i bilateralne saradnje s drugim državama i njihov razvoj; zaključivanje, potvrđivanje i primenu međunarodnih ugovora; zaštitu prava i interesa Republike Srbije i njenih državljana i pravnih lica u inostranstvu; oblast odnosa Republike Srbije s dijasporom i Srbima u regionu; obaveštavanje strane javnosti o politici Republike Srbije; praćenje delatnosti stranih sredstava javnog informisanja koje se odnose na Republiku Srbiju; prikupljanje, analizu, procenu i dostavljanje podataka koji se odnose na strane države, međunarodne organizacije, grupe i pojedince, od značaja za proces utvrđivanja i vođenja spoljne politike; pripremu učešća predstavnika Republike Srbije na međunarodnim konferencijama ili pregovorima za zaključivanje međunarodnih ugovora; poslove u vezi sa učešćem predstavnika Republike Srbije u multinacionalnim operacijama - misijama i organizaciju i obezbeđivanje učešća civila u tim operacijama - misijama, u saradnji sa drugim nadležnim državnim organima, saglasno posebnom zakonu; razvojnu saradnju namenjenu inostranstvu i koordiniranje upućivanja humanitarne pomoći, u saradnji sa drugim nadležnim organima, saglasno posebnom zakonu; poslove vezane za akreditovane zvanične predstavnike država i međunarodnih organizacija; prikupljanje, čuvanje i objavljivanje dokumentacije o spoljnoj politici Republike Srbije, kao i druge poslove koji su određeni zakonom kojim se uređuju spoljni poslovi i drugim zakonima.

Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, kao organ uprave u sastavu Ministarstva spoljnih poslova, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: praćenje položaja državljana Republike Srbije koji žive izvan Republike Srbije; podršku procesu poboljšanja uslova za ostvarivanje biračkog prava državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu; pomoć u očuvanju i razvoju duhovne, nacionalne i kulturne samobitnosti srpskog naroda izvan Republike Srbije; poboljšanje veza iseljenika, državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu i njihovih organizacija s Republikom Srbijom; informisanje iseljenika, državljana Republike Srbije u inostranstvu, o politici Republike Srbije; pomoć u procesu uključivanja iseljenika, lica srpskog porekla, lica poreklom iz Srbije i državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu u politički, ekonomski i kulturni život Republike Srbije i njihov povratak u Republiku Srbiju, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo za evropske integracije

Član 13a

Ministarstvo za evropske integracije obavlja poslove državne uprave i sa njima povezane stručne poslove koji se odnose na: koordinaciju, praćenje i izveštavanje u vezi sa procesom pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji; koordinaciju pristupnih pregovora sa Evropskom unijom i rada tela osnovanih za potrebe pregovora; usmeravanje rada Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji i davanje obaveznih instrukcija i uputstava, shodno politici Vlade; analitičku podršku radu Pregovaračkog tima; koordinaciju sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i rada zajedničkih tela osnovanih tim sporazumom; koordinaciju pripreme strateških dokumenata u vezi sa procesom pristupanja Evropskoj uniji; koordinaciju pripreme i sprovođenja Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije; koordinaciju saradnje organa državne uprave sa Evropskom komisijom i drugim stručnim telima Evropske unije, kao i saradnju u procesu pridruživanja i pristupanja sa institucijama Evropske unije, državama članicama, kandidatima i potencijalnim kandidatima; praćenje i podsticanje usklađivanja propisa Republike Srbije sa propisima i standardima Evropske unije i obaveštavanje Evropske unije i javnosti o tome; pomoć ministarstvima i posebnim organizacijama u usklađivanju propisa sa propisima Evropske unije; uspostavljanje i razvoj sistema za korišćenje strukturnih i kohezionih fondova Evropske unije; pripremu dokumenata kojim se definišu razvojni ciljevi i prioriteti za finansiranje iz strukturnih i kohezionih fondova Evropske unije; praćenje sprovođenja, vrednovanje i izveštavanje o sprovođenju programskih dokumenata finansiranih iz strukturnih i kohezionih fondova Evropske unije; koordinaciju procesa selekcije i prioritizacije infrastrukturnih projekata za finansiranje iz sredstava Evropske unije i ostalih izvora; koordinaciju programiranja IPA sredstava, kao i identifikaciju sredstava i utvrđivanje prioriteta za finansiranje iz IPA sredstava i sredstava međunarodne pomoći; praćenje i izveštavanje o realizaciji IPA sredstava i sredstava međunarodne pomoći u svrhu ispunjavanja strateških razvojnih prioriteta; organizaciju procesa vrednovanja sprovođenja IPA programa; koordinaciju međunarodne bilateralne i multilateralne donatorske pomoći Republici Srbiji; rukovođenje operativnom strukturom i nacionalnim telom za programe prekogranične i transnacionalne saradnje; učestvovanje u zajedničkim odborima za praćenje i usmeravanje rada zajedničkih odbora za praćenje programa, kao i rada zajedničkih tehničkih sekretarijata za programe prekogranične saradnje na teritoriji Republike Srbije; koordiniranje instrumentima za sprovođenje makro-regionalnih strategija; praćenje izvršavanja obaveza koje ministarstva i posebne organizacije imaju u pridruživanju i pristupanju Evropskoj uniji; koordinaciju prevođenja i pripreme nacionalne verzije propisa Evropske unije i prevoda zakonodavstva Republike Srbije na jedan od zvaničnih jezika Evropske unije; informisanje javnosti i promociju aktivnosti u procesu pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji i korišćenju međunarodne razvojne pomoći, uključujući IPA sredstva; koordinaciju i sprovođenje obuke iz oblasti Evropske unije.

Ministarstvo za evropske integracije ostvaruje saradnju sa Misijom Republike Srbije pri Evropskoj uniji u procesu pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji, kao i saradnju sa Ministarstvom spoljnih poslova i drugim nadležnim organima državne uprave u razmatranju pitanja koja se odnose na definisanje potreba i popunjavanje stručnog dela diplomatskog kadra Misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji u svim fazama evropskih integracija, kao i druge poslove iz oblasti pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Član 14

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: istraživanje, planiranje i razvoj predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda; dopunsko obrazovanje dece domaćih državljana u inostranstvu; upravni nadzor u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju i učeničkom i studentskom standardu; učešće u izgradnji, opremanju i održavanju objekata predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda od interesa za Republiku Srbiju; stručno-pedagoški nadzor u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i učeničkom standardu; organizaciju, vrednovanje rada i nadzor nad stručnim usavršavanjem zaposlenih u prosveti; nostrifikaciju i ekvivalenciju javnih isprava stečenih u inostranstvu; unapređenje društvene brige o obdarenim učenicima i studentima; unapređenje društvene brige o učenicima i studentima sa posebnim potrebama, stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem, razvoj i unapređenje naučnoistraživačke delatnosti u funkciji naučnog, tehnološkog i privrednog razvoja; predlaganje i realizaciju politike i strategije naučnog i tehnološkog razvoja; utvrđivanje i realizaciju programa naučnih, tehnoloških i razvojnih istraživanja; usavršavanje kadrova za naučnoistraživački rad; predlaganje i realizaciju inovacione politike; podsticanje tehnopreduzetništva, transfera znanja i tehnologija u privredi; razvoj i unapređenje inovacionog sistema u Republici Srbiji; propise u oblasti zaštite i prometa prava intelektualne svojine; razvoj funkcionisanja sistema naučno-tehnoloških informacija i programa razvoja naučno-tehnološke infrastrukture; istraživanje u oblasti nuklearne energije; sigurnost nuklearnih objekata; proizvodnju i privremeno skladištenje radioaktivnih materijala, izuzev u nuklearnim energetskim postrojenjima, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo zdravlja

Član 15

Ministarstvo zdravlja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem zdravstvene zaštite; sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja, drugih oblika zdravstvenog osiguranja i doprinosa za zdravstveno osiguranje; bliže uređivanje prava iz zdravstvenog osiguranja; učestvovanje u pripremi i sprovođenju međunarodnih sporazuma o obaveznom socijalnom osiguranju; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; sadržaj zdravstvene zaštite, očuvanje i unapređenje zdravlja građana i praćenje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva; organizaciju zdravstvene zaštite; stručno usavršavanje i specijalizaciju zdravstvenih radnika; zdravstvenu inspekciju; organizaciju nadzora nad stručnim radom zdravstvene službe; obezbeđivanje zdravstvene zaštite iz javnih prihoda; zdravstvenu zaštitu stranaca; evidencije u oblasti zdravstva; uslove za uzimanje i presađivanje delova ljudskog tela; proizvodnju i promet lekova, medicinskih sredstava i pomoćnih lekovitih sredstava i inspekcijske poslove u tim oblastima; proizvodnju i promet opojnih droga i prekursora nedozvoljenih droga; iskopavanje i prenošenje umrlih lica u zemlji, prenošenje umrlih lica iz inostranstva u zemlju i iz zemlje u inostranstvo; sanitarnu inspekciju; zdravstveni i sanitarni nadzor u oblasti zaštite stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe u proizvodnji i prometu, javnog snabdevanja stanovništva higijenski ispravnom vodom za piće i drugim oblastima određenim zakonom; kontrolu sanitarno-higijenskog stanja objekata pod sanitarnim nadzorom i sredstava javnog saobraćaja; sanitarni nadzor nad licima koja su zakonom stavljena pod zdravstveni nadzor, kao i nadzor nad postrojenjima, uređajima i opremom koja se koristi radi obavljanja delatnosti pod sanitarnim nadzorom; utvrđivanje sanitarno-higijenskih i zdravstvenih uslova objekata pod sanitarnim nadzorom u postupcima izgradnje ili rekonstrukcije i redovnu kontrolu nad tim objektima; sanitarni nadzor na državnoj granici, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Član 16

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem u oblasti radnih odnosa i prava iz rada u svim oblicima rada izuzev u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave i autonomne pokrajine, javnim agencijama i javnim službama; bezbednost i zdravlje na radu; inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu; sindikalno organizovanje; štrajk; ostvarivanje i zaštitu prava iz radnog odnosa radnika privremeno zaposlenih u inostranstvu; zaključivanje sporazuma o upućivanju zaposlenih na rad u inostranstvo i upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo; evidencije u oblasti rada; saradnju s međunarodnim organizacijama u oblasti rada i zapošljavanja; međunarodne konvencije u oblasti rada, bezbednosti i zdravlja na radu; antidiskriminacionu politiku; sistem socijalne zaštite; sistem porodičnopravne zaštite; brak; ravnopravnost polova; populacionu politiku; planiranje porodice, porodicu i decu; ostvarivanje prava i integraciju izbeglih i raseljenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, romskog stanovništva i drugih socijalno ugroženih grupa; sistem penzijskog i invalidskog osiguranja; socijalno osiguranje i zaštitu vojnih osiguranika; učestvovanje u pripremi, zaključivanju i primeni međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; boračko-invalidsku zaštitu, zaštitu civilnih invalida rata i članova porodica lica na vojnoj službi; negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije; zaštitu spomenika i spomen-obeležja oslobodilačkih ratova Srbije, vojnih grobova i grobalja boraca, u zemlji i inostranstvu; boračko-invalidske i invalidske organizacije i udruženja, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: zapošljavanje u zemlji i inostranstvu; upućivanje nezaposlenih građana na rad u inostranstvo; praćenje stanja i kretanja na tržištu rada u zemlji i inostranstvu; evidencije u oblasti zapošljavanja; unapređenje i podsticanje zapošljavanja; strategiju, program i mere aktivne i pasivne politike zapošljavanja; zapošljavanje osoba sa invaliditetom i drugih lica koja se teže zapošljavaju; razvoj i obezbeđivanje socijalnog zapošljavanja i socijalnog preduzetništva; višak zaposlenih; ostvarivanje prava po osnovu osiguranja za slučaj nezaposlenosti, drugih prava nezaposlenih lica i viška zaposlenih; pripremu nacionalnog standarda kvalifikacija i predlaganje mera za unapređenje sistema obrazovanja odraslih; predlaganje i praćenje sprovođenja strategija u oblasti migracija na tržištu rada; učestvovanje u zaključivanju ugovora o zapošljavanju sa inostranim poslodavcima i drugih ugovora u vezi zapošljavanja, kao i druge poslove određene zakonom.

Inspektorat za rad, kao organ uprave u sastavu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, obavlja inspekcijske poslove i s njima povezane stručne poslove u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu koji se odnose na: redovni i kontrolni nadzor; uviđaj smrtnih, teških i kolektivnih povreda na radu; utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, pre početka obavljanja delatnosti poslodavca, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo omladine i sporta

Član 17

Ministarstvo omladine i sporta obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: sistem, razvoj i unapređenje omladinske politike i sprovođenje nacionalne politike i nacionalne strategije za mlade i na akcione planove i programe; podsticanje mladih da se organizuju i udružuju i da učestvuju u društvenim tokovima; zaštitu interesa mladih i pomoć mladima da ostvare te interese; davanje saveta mladima i podučavanje mladih vezano za zapošljavanje i volonterski rad; podsticanje neformalnog obrazovanja mladih; saradnju sa omladinskim organizacijama i udruženjima pri organizovanju međunarodnih omladinskih manifestacija i skupova u Republici Srbiji; pomoć i saradnju sa omladinskim organizacijama i udruženjima u njihovom radu i promovisanje omladinske politike i omladinskih organizacija i udruženja; omogućavanje omladinskim organizacijama i udruženjima iz Republike Srbije da učestvuju na skupovima i manifestacijama za mlade u inostranstvu; praćenje i procenu mesta i uloge mladih u Republici Srbiji, stvaranje uslova za osnivanje i rad nacionalne i regionalnih kancelarija za mlade; podsticanje razvoja omladinske politike i rada kancelarija za mlade na lokalnom nivou, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo omladine i sporta obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na: sistem, razvoj i unapređenje sporta i fizičke kulture u Republici Srbiji; sprovođenje nacionalne politike u oblasti sporta i nacionalne strategije razvoja sporta; upravni i stručni nadzor u oblasti sporta; realizaciju i praćenje sprovođenja akcionih planova i programa koji doprinose razvoju sporta u Republici Srbiji; učešće u izgradnji, opremanju i održavanju sportskih objekata i sportske infrastrukture od interesa za Republiku Srbiju; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; stvaranje uslova za veću dostupnost sporta svim građanima, kao i na druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo kulture i informisanja

Član 18

Ministarstvo kulture i informisanja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: razvoj i unapređenje kulture i umetničkog stvaralaštva; praćenje i istraživanje u oblasti kulture; obezbeđivanje materijalne osnove za delatnosti kulture; razvoj i unapređenje književnog, prevodilačkog, muzičkog i scenskog stvaralaštva, likovnih i primenjenih umetnosti i dizajna, filmskog i stvaralaštva u oblasti drugih audio-vizuelnih medija; zaštitu nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa; bibliotečku, izdavačku, kinematografsku i muzičko-scensku delatnost; uspostavljanje digitalne istraživačke infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti; zadužbine i fondacije; sistem javnog informisanja; praćenje sprovođenja zakona u oblasti javnog informisanja; praćenje delatnosti stranih informativnih ustanova, stranih sredstava javnog informisanja, dopisništava i dopisnika u Republici Srbiji; informisanje nacionalnih manjina; registraciju stranih informativnih ustanova i pružanje pomoći u radu stranim novinarima i dopisnicima; saradnju u oblasti zaštite kulturne baštine, kulturnog stvaralaštva i informisanja na jeziku i pismu pripadnika srpskog naroda u regionu; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći iz nadležnosti tog ministarstva, učešća u regionalnim projektima, kao i druge poslove određene zakonom.

III POSLOVI ZAJEDNIČKI ZA SVA MINISTARSTVA

Međunarodna saradnja

Član 19

Ministarstva u okviru svog delokruga ostvaruju međunarodnu saradnju i staraju se o njenom unapređenju i obezbeđuju usklađivanje propisa sa pravom Evropske unije i učestvuju u pregovaračkoj strukturi, pripremi pregovaračke pozicije i vođenju pregovora o pristupanju Evropskoj uniji.

Zaključivanje i primena međunarodnih ugovora

Član 20

Ministarstva u okviru svog delokruga obavljaju sledeće poslove državne uprave koji se odnose na zaključivanje i primenu međunarodnih ugovora: predlažu pokretanje postupka za vođenje pregovora i zaključivanje međunarodnih ugovora s drugim državama i međunarodnim organizacijama, predlažu teme i platforme za pregovore i predlažu sastav delegacije u pregovorima; pripremaju nacrte međunarodnih ugovora i obavljaju poslove za delegacije koje vode pregovore za njihovo zaključivanje; podnose Vladi izveštaj o toku pregovora; pripremaju nacrte zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora; zaključuju administrativne ugovore za primenu međunarodnih ugovora, na osnovu ovlašćenja sadržanih u njima; primenjuju potvrđene međunarodne ugovore i zaključene administrativne ugovore.

Priprema, usvajanje, odnosno predlaganje tehničkih propisa

Član 21

Ministarstva u okviru svog delokruga obavljaju poslove državne uprave koji se odnose na pripremu, usvajanje, odnosno predlaganje tehničkih propisa.

Staranje o naučnoistraživačkim organizacijama

Član 22

Ministarstva u okviru svog delokruga daju prethodnu saglasnost na raspodelu finansijskih sredstva iz budžeta Republike Srbije naučnoistraživačkim organizacijama osnovanim u oblastima iz njihovog delokruga za ostvarivanje programa od opšteg interesa za Republiku Srbiju utvrđenih zakonom kojim se uređuje naučnoistraživačka delatnost i učestvuju u kontroli njihovog namenskog korišćenja.

IV POSEBNE ORGANIZACIJE

Posebne organizacije

Član 23

Posebne organizacije su:

1) Republički sekretarijat za zakonodavstvo;

2) Republička direkcija za robne rezerve;

3) Republički zavod za statistiku;

4) Republički hidrometeorološki zavod;

5) Republički geodetski zavod;

6) Republička direkcija za imovinu Republike Srbije;

7) Centar za razminiranje;

8) Zavod za intelektualnu svojinu;

9) Zavod za socijalno osiguranje;

10) Republički sekretarijat za javne politike.

Republički sekretarijat za zakonodavstvo

Član 24

Republički sekretarijat za zakonodavstvo obavlja stručne poslove koji se odnose na: izgrađivanje, praćenje i unapređenje pravnog sistema; obezbeđivanje usaglašenosti propisa i opštih akata u pravnom sistemu u postupku njihovog donošenja i staranje o njihovoj normativno-tehničkoj i jezičkoj valjanosti; nadzor nad objavljivanjem i staranje o objavljivanju propisa i drugih akata Vlade, ministarstava i drugih organa i organizacija za koje je to zakonom određeno, kao i druge poslove određene zakonom.

Republički sekretarijat za zakonodavstvo priprema propise koji se odnose na državne simbole; službenu upotrebu jezika i pisama; organizaciju i način rada Vlade i druge propise koji ne spadaju u delokrug ministarstava.

Republička direkcija za robne rezerve

Član 25

Republička direkcija za robne rezerve obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: organizaciju sistema robnih rezervi; obrazovanje, smeštaj, čuvanje i obnavljanje robnih rezervi; utvrđivanje obima, strukture i kvaliteta bilansa robnih rezervi; upravljanje tokovima količina s ciljem održavanja rezervi na nivou neophodnog minimuma; izgradnja skladišnih kapaciteta za potrebe republičkih robnih rezervi; materijalno-finansijsko i evidenciono poslovanje robnim rezervama, kao i druge poslove određene zakonom.

Nadzor nad radom Republičke direkcije za robne rezerve vrši Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, a Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - u delu poslovanja Direkcije sa osnovnim poljoprivredno-prehrambenim proizvodima.

Republički zavod za statistiku

Član 26

Republički zavod za statistiku obavlja stručne poslove koji se odnose na: donošenje programa, organizaciju i sprovođenje statističkih istraživanja, odnosno izradu metodologije, prikupljanje, obradu, statističku analizu i objavljivanje statističkih podataka; pripremu i donošenje jedinstvenih statističkih standarda; razvoj, održavanje i korišćenje republičkih administrativnih i statističkih registara; formiranje i održavanje sistema nacionalnih računa; saradnju i stručnu koordinaciju sa organima i organizacijama ovlašćenim za vršenje statističkih istraživanja; saradnju sa međunarodnim organizacijama radi standardizacije i obezbeđivanja uporedivosti podataka; obradu podataka radi utvrđivanja rezultata izbora i referenduma na republičkom nivou, kao i druge poslove određene zakonom.

Republički hidrometeorološki zavod

Član 27

Republički hidrometeorološki zavod obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: meteorološki, meteorološko-radarski, agrometeorološki i hidrološki osmatrački i analitičko-prognostički sistem; sistematska meteorološka, klimatološka, agrometeorološka i hidrološka merenja i osmatranja; banku osmotrenih i izmerenih hidroloških i meteoroloških podataka; praćenje, analiziranje i prognoziranje stanja i promena vremena, klime i voda, razvoj metoda, operativno osmatranje i najavu pojava nepogoda u atmosferi i hidrosferi; vazduhoplovnu meteorologiju; istraživanje procesa u atmosferi i hidrosferi i razvoj metoda i modela za prognozu vremena, klime i voda i modifikacije vremena; protivgradnu zaštitu; izradu predloga za korišćenje energetskog potencijala Sunca i vetra; hidrometeorološku podršku rečnoj plovidbi; ostvarivanje i čuvanje etalona i baždarenje meteoroloških i hidroloških instrumenata; saradnju u oblasti međunarodnih hidroloških i meteoroloških informacionih sistema; izvršavanje međunarodnih obaveza u domenu meteorologije i hidrologije, kao i druge poslove određene zakonom.

Nadzor nad radom Republičkog hidrometeorološkog zavoda vrši Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Republički geodetski zavod

Član 28*

Republički geodetski zavod obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: državni premer i katastar i upis prava na nepokretnostima i njihovu obnovu i održavanje; izradu osnovne državne karte; održavanje registra prostornih jedinica; utvrđivanje kućnih brojeva, označavanje zgrada brojevima i označavanje naziva naseljenih mesta, ulica i trgova; vođenje registra kućnih brojeva, ulica i trgova; bonitiranje zemljišta; utvrđivanje katastarskog prihoda; uređenje zemljišta putem komasacije; povezivanje geodetskih mreža i razmenu geodetskih i kartografskih podataka sa susednim državama; izradu i razvoj geodetskog informacionog sistema; vođenje arhiva tehničke dokumentacije državnog premera, planova i karata, kao i druge poslove određene zakonom.

Republički geodetski zavod obavlja stručne poslove iz oblasti geomagnetizma i aeronomije koji se odnose na: proučavanje prostornih i vremenskih karakteristika električnog, magnetskog i elektromagnetskog polja zemlje, praćenje vremenske varijacije tih polja i proučavanje njihovih uzroka; praćenje i proučavanje stanja i procesa u magnetosferi i jonosferi i izrađivanje jonosferske prognoze; proučavanje prostiranja elektromagnetskih talasa, utvrđivanje električnih parametara zemlje i izrađivanje odgovarajućih karata; proučavanje permanentnog magnetskog polja zemlje, utvrđivanje njegove regionalne konfiguracije i izrađivanje i izdavanje odgovarajućih geomagnetskih karata; proučavanje zakonomernosti razvoja magnetskog polja zemlje i geomagnetskih pojava koje prethode zemljotresu; proučavanje uticaja geomagnetskih polja na žive organizme; uspostavljanje, održavanje i merenje na osnovnoj mreži geomagnetskih tačaka i sekularnim stanicama; detaljna merenja, kao i merenja na aerodromima i drugim lokacijama i izrađivanje odgovarajućih tematskih karata; vršenje kalibracije instrumenata i uređaja, kao i druge poslove određene zakonom.

Nadzor nad radom Republičkog geodetskog zavoda vrši Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Republička direkcija za imovinu Republike Srbije

Član 29

Republička direkcija za imovinu Republike Srbije vodi jedinstvenu evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini i evidenciju određenih pokretnih stvari u svojini Republike Srbije u skladu sa zakonom i drugim propisom i obavlja, u skladu sa zakonom, stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: pribavljanje stvari u svojinu Republike Srbije; raspolaganje stvarima u svojini Republike Srbije (davanje stvari na korišćenje, davanje stvari u zakup, prenos prava javne svojine na drugog nosioca javne svojine sa naknadom ili bez naknade, razmena, otuđenje stvari, zasnivanje hipoteke na nepokretnostima, ulaganje u kapital, zalaganje pokretnih stvari); upravljanje stvarima u svojini Republike Srbije koje koristi i stvarima u svojini Republike Srbije za koje nije određen korisnik ili nosilac prava korišćenja, uključujući i osiguranje tih stvari; sprovođenje mera zaštite svojine Republike Srbije putem nadzora; raspolaganje imovinom Republike Srbije u inostranstvu, utvrđivanje postojanja i važenja pravnog osnova za korišćenje stvari u svojini Republike Srbije, raspodelu na korišćenje službenih zgrada, odnosno poslovnih prostorija, pribavljanje, upravljanje i raspolaganje stambenim zgradama, stanovima i garažama u svojini Republike Srbije; evidenciju poklona u državnoj svojini; upis prava svojine i prava korišćenja na nepokretnostima u svojini Republike Srbije u javnu evidenciju o nepokretnostima i pravima na njima, staranje o finansijskoj realizaciji ugovora o raspolaganju stvarima u svojini Republike Srbije, kao i druge poslove određene zakonom.

Nadzor nad radom Republičke direkcija za imovinu Republike Srbije vrši Ministarstvo finansija.

Centar za razminiranje

Član 30

Centar za razminiranje obavlja stručne poslove u oblasti humanitarnog razminiranja koji se odnose na: usklađivanje razminiranja u Republici Srbiji; pripremu propisa iz oblasti razminiranja; prikupljanje, obrađivanje i čuvanje podataka i vođenje evidencija o površinama koje su zagađene minama i drugim neeksplodiranim ubojitim sredstvima, o razminiranim površinama, o nastradalima od mina i drugih neeksplodiranih ubojitih sredstava; opšte i tehničko izviđanje površina za koje se sumnja da su zagađene minama ili drugim neeksplodiranim ubojitim sredstvima; izradu planova i projekata za razminiranje i praćenje njihovog ostvarivanja; izradu projektnih zadataka za razminiranje; izdavanje odobrenja preduzećima i drugim organizacijama za obavljanje poslova razminiranja; izdavanje pirotehničke knjižice licima koja su osposobljena za obavljanje poslova razminiranja; odobravanje planova izvođača radova za obavljanje razminiranja na određenoj površini i izdavanje uverenja da je određena površina razminirana, odnosno očišćena od mina i drugih neeksplodiranih ubojitih sredstava; kontrolu kvaliteta razminiranja; upoznavanje stanovništva sa opasnostima od mina i drugih neeksplodiranih ubojitih sredstava; učešće u obuci lica za obavljanje poslova opšteg i tehničkog izviđanja i razminiranja; praćenje primene međunarodnih ugovora i standarda u oblasti razminiranja; ostvarivanje međunarodne saradnje, kao i druge poslove određene zakonom.

Centar za razminiranje ima svojstvo pravnog lica.

Nadzor nad radom Centra za razminiranje vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Zavod za intelektualnu svojinu

Član 31

Zavod za intelektualnu svojinu obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: patent i mali patent, žig, dizajn, oznaku geografskog porekla, topografiju integrisanog kola, autorsko pravo i srodna prava; primenu međunarodnih ugovora iz oblasti zaštite intelektualne svojine i predstavljanje i zastupanje interesa Republike Srbije u specijalizovanim međunarodnim organizacijama za zaštitu intelektualne svojine; nadzor nad radom organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava; razvoj u oblasti zaštite intelektualne svojine; informaciono-obrazovne poslove u oblasti zaštite intelektualne svojine, kao i druge poslove određene zakonom.

Nadzor nad radom Zavoda za intelektualnu svojinu vrši Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Zavod za socijalno osiguranje

Član 32

Zavod za socijalno osiguranje obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: primenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; izradu administrativnih ugovora za primenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i izradu sporazuma o naknadi troškova zdravstvene zaštite; izradu dvojezičnih obrazaca za primenu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju; učešće u obračunu troškova zdravstvene zaštite, kao i druge poslove određene zakonom.

Nadzor nad radom Zavoda za socijalno osiguranje vrši Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Republički sekretarijat za javne politike

Član 33

Republički sekretarijat za javne politike obavlja stručne poslove koji se odnose na: analizu, identifikovanje potreba i dostavljanje inicijativa za izradu strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike; obezbeđivanje usklađenosti predloga strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike i nacrta zakona sa usvojenim strateškim dokumentima kojima se utvrđuju javne politike, u postupku njihovog donošenja; davanje inicijativa za unapređenje procedura za izradu strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike; pripremanje predloga strateških dokumenata kojima se utvrđuju javne politike iz delokruga svih organa državne uprave, kao i druge poslove određene zakonom.

Republički sekretarijat za javne politike obavlja i stručne poslove koji se odnose na sprovođenje regulatorne reforme i analizu efekata propisa koje pripremaju ministarstva i posebne organizacije, što uključuje: davanje prethodnog mišljenja o potrebi sprovođenja analize efekata i o potpunosti sadržaja priložene analize efekata; pomoć predlagačima propisa pri uspostavljanju mehanizma za praćenje i analizu efekata propisa tokom njihove primene; prikupljanje i obradu inicijativa privrednih subjekata, drugih pravnih lica i građana za izmenu neefikasnih propisa na republičkom nivou; podnošenje inicijative nadležnim predlagačima propisa za izmenu neefikasnih propisa; učešće u organizovanju obuke državnih službenika koji rade na poslovima koji su povezani sa analizom efekata propisa; obavljanje poslova vezanih za praćenje i analizu institucionalnih i kadrovskih kapaciteta za sprovođenje regulatorne reforme, kao i druge poslove određene zakonom.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34

Danom stupanja na snagu ovog zakona nastavljaju rad, u skladu sa delokrugom utvrđenim ovim zakonom:

1) Ministarstvo spoljnih poslova;

2) Ministarstvo odbrane;

3) Ministarstvo unutrašnjih poslova;

4) Ministarstvo omladine i sporta;

5) Ministarstvo zdravlja;

6) Ministarstvo finansija;

7) Ministarstvo privrede;

8) Ministarstvo kulture i informisanja;

9) Ministarstvo, prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

10) Republički sekretarijat za zakonodavstvo;

11) Republička direkcija za robne rezerve;

12) Republički zavod za statistiku;

13) Republički hidrometeorološki zavod;

14) Republički geodetski zavod;

15) Republička direkcija za imovinu Republike Srbije;

16) Centar za razminiranje;

17) Zavod za intelektualnu svojinu;

18) Zavod za socijalno osiguranje.

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike nastavlja rad danom stupanja na snagu ovog zakona, u skladu sa delokrugom utvrđenim ovim zakonom, kao Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Član 35

Danom stupanja na snagu ovog zakona počinju da rade prema položaju i delokrugu koji je utvrđen ovim zakonom:

1) Ministarstvo pravde;

2) Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave;

3) Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

4) Ministarstvo rudarstva i energetike;

5) Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija;

6) Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine;

7) Republički sekretarijat za javne politike.

Član 36

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da rade:

1) Ministarstvo pravde i državne uprave;

2) Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave;

3) Ministarstvo građevinarstva i urbanizma;

4) Ministarstvo saobraćaja;

5) Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja;

6) Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine;

7) Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

8) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

9) Uprava za rodnu ravnopravnost;

10) Uprava za Digitalnu agendu.

Član 37

Ministarstvo privrede preuzima od Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti regionalnog razvoja.

Ministarstvo privrede preuzima od Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za obavljanje poslova utvrđenih ovim zakonom.

Ministarstvo privrede - Uprava za brzi odgovor preuzima od Kancelarije za brzi odgovor zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za obavljanje poslova utvrđenih ovim zakonom.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine preuzima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine preuzima od Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti zaštite životne sredine.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine - Agencija za zaštitu životne sredine preuzima od Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine - Agencije za zaštitu životne sredine zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za obavljanje poslova utvrđenih ovim zakonom.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, preuzima od Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu, koji su potrebni za vršenje nadležnosti u oblasti zaštite prirode (nacionalni parkovi, biodiverzitet, zaštićena područja).

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture preuzima od Ministarstva građevinarstva i urbanizma zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti građevinarstva i urbanizma.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture preuzima od Ministarstva saobraćaja zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti saobraćaja.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture preuzima od Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti prostornog planiranja.

Ministarstvo rudarstva i energetike preuzima od Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti energetike.

Ministarstvo rudarstva i energetike preuzima od Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti rudarstva i prirodnih resursa.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija preuzima od Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti spoljne i unutrašnje trgovine, telekomunikacija i informacionog društva.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija preuzima od Ministarstva privrede zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti turizma.

Ministarstvo pravde preuzima od Ministarstva pravde i državne uprave zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti pravosuđa.

Ministarstvo pravde preuzima od Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova za potrebe Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine.

Ministarstvo pravde - Uprava za saradnju s crkvama i verskim zajednicama preuzima od Kancelarije za saradnju s crkvama i verskim zajednicama zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za obavljanje poslova utvrđenih ovim zakonom.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave preuzima od Ministarstva pravde i državne uprave zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti državne uprave.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave preuzima od Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti lokalne samouprave.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave - Direkcija za elektronsku upravu preuzima od Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija - Uprave za Digitalnu agendu zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu, koji su potrebni za obavljanje poslova u oblasti elektronske uprave.

Ministarstvo spoljnih poslova - Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu preuzima od Kancelarije za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za obavljanje poslova utvrđenih ovim zakonom.

Republički sekretarijat za javne politike preuzima od Kancelarije za regulatornu reformu i analizu efekata propisa zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za obavljanje poslova utvrđenih ovim zakonom.

Republički sekretarijat za javne politike preuzima od Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti strateške analize i istraživanja.

Član 38

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

1) Uredba o Kancelariji za regulatornu reformu i analizu efekata propisa ("Službeni glasnik RS", broj 89/10);

2) Uredba o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine ("Službeni glasnik RS", broj 50/07);

3) Uredba o Kancelariji za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja ("Službeni glasnik RS", br. 71/08, 46/09 i 4/11);

4) Uredba o osnivanju Kancelarije za brzi odgovor ("Službeni glasnik RS", broj 46/13);

5) Uredba o Kancelariji za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu ("Službeni glasnik RS", broj 75/12);

6) Uredba o Kancelariji za saradnju s crkvama i verskim zajednicama ("Službeni glasnik RS", broj 75/12).

Član 39

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o ministarstvima ("Službeni glasnik RS", br. 72/12, 76/13 i 34/14 - US).

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe sledeće odredbe Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", br. 119/12 i 116/13 - autentično tumačenje): član 37. stav 1. u delu koji glasi: "nadležno za oblast iz koje je delatnost za čije obavljanje se osniva javno preduzeće"; član 50. stav 6. u delu koji glasi: "obrazovanom za oblast u kojoj je delatnost za koje je obrazovano javno preduzeće (u daljem tekstu: resorno ministarstvo), ministarstvu nadležnom za poslove trgovine, ministarstvu nadležnom za poslove rada, ministarstvu nadležnom za poslove finansija i ministarstvu nadležnom za poslove lokalne samouprave"; član 52. stav 1. u delu koji glasi: "nadležnom za poslove finansija, ministarstvu nadležnom za poslove trgovine, ministarstvu nadležnom za poslove rada i resornom ministarstvu" i član 52. stav 2. u delu koji glasi: "resorno".

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi član 30. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja ("Službeni glasnik RS", broj 30/10).

Član 40

Ministarstva kojima je ovim zakonom promenjen delokrug uskladiće pravilnike o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta sa odredbama ovog zakona u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Organi državne uprave koji počinju da rade danom stupanja na snagu ovog zakona doneće pravilnike o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 41

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Zakona o dopuni
Zakona o ministarstvima

("Sl. glasnik RS", br. 14/2015)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počeće da se primenjuje od 1. aprila 2015. godine.

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o ministarstvima

("Sl. glasnik RS", br. 54/2015)

Član 3

Republički hidrometeorološki zavod preuzima od Ministarstva unutrašnjih poslova - Sektora za vanredne situacije zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti protivgradne zaštite.

Član 4

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o ministarstvima

("Sl. glasnik RS", br. 62/2017)

Član 13

Danom stupanja na snagu ovog zakona Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine nastavlja sa radom kao Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u skladu sa delokrugom utvrđenim ovim zakonom.

Danom stupanja na snagu ovog zakona počinju da rade prema položaju i delokrugu koji je utvrđen ovim zakonom:

1) Ministarstvo zaštite životne sredine;

2) Ministarstvo za evropske integracije.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da rade Direkcija za elektronsku upravu i Kancelarija za evropske integracije.

Organi uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine nastavljaju da rade od dana stupanja na snagu ovog zakona u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno Ministarstva zaštite životne sredine, u skladu sa ovim zakonom.

Ministarstvo privrede preuzima od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti koncesija i javno-privatnog partnerstva.

Ministarstvo zaštite životne sredine preuzima od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti zaštite životne sredine.

Ministarstvo za evropske integracije preuzima od Kancelarije za evropske integracije zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za obavljanje poslova utvrđenih ovim zakonom. Ministarstvo za evropske integracije preuzima lica angažovana u Kabinetu ministra bez portfelja zaduženog za evropske integracije, lica angažovana u Generalnom sekretarijatu Vlade za potrebe rada Pregovaračkog tima, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za obavljanje poslova utvrđenih ovim zakonom.

Ministarstva kojima je ovim zakonom promenjen delokrug uskladiće pravilnike o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta sa odredbama ovog zakona u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Ministarstva koja počinju da rade danom stupanja na snagu ovog zakona doneće pravilnike o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Uredba o osnivanju Kancelarije za evropske integracije ("Službeni glasnik RS", br. 126/07, 117/08, 42/10, 48/10 i 106/12).

Član 14

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".