Zastava Bosne i Hercegovine

PRIMENA ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE I AUTENTIČNO TUMAČENJE POJMA JAVNI FUNKCIONER: Paragraf organizuje vebinar 4. juna 2021. godine


Kompanija Paragraf organizovaće vebinar na temu "Primena Zakona o sprečavanju korupcije i autentično tumačenje pojma javni funkcioner", 4. juna 2021. godine.

Od 1. septembra 2020. godine u primeni je novi Zakon o sprečavanju korupcije, a prestao je da se primenjuje Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije. Dana 12. februara 2021. godine, u Službenom glasniku RS objavljeno je autentično tumačenje odredbe člana 2. stav 1. tačka 3) zakona, koja definiše značenje pojma javni funkcioner.

S tim u vezi, tema vebinara jeste i pitanje koja se lica smatraju javnim funkcionerom i samim tim, koja lica imaju obaveze i odgovornosti po tom osnovu, u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije.

Tema vebinara su i lične obaveze javnih funkcionera, uključujući i obavezu prijavljivanja imovine i prihoda, obaveze organa javne vlasti u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije, nadležnosti Agencjije za sprečavanje korupcije i oblasti sukoba interesa, kumulacije funkcija, nespojivosti poslova, kao i ograničenja u pogledu zasnivanja radnog odnosa po prestanku javne funkcije.

Učesnici vebinara imaće priliku da se detaljno upoznaju sa važećim zakonskim rešenjima u oblasti sukoba interesa pri vršenju javne funkcije, pravima o obavezama funkcionera prilikom izbora na funkciju i prestanka funkcije kao i dužnostima organa javne vlasti u kojima funkcioneri vrše javnu funkciju. Posebno će biti obrađene teme vezane za značenje pojma javni funkcioner, kao i obaveze funkcionera povodom prijavljivanja imovine i prihoda i zakonska ograničenja koja se odnose na zasnivanje radnog odnosa po prestanku javne funkcije.

Vebinar je namenjen javnim funkcionerima, službenicima na položaju, rukovodiocima/načelnicima pravne službe i sekretarima u državnim organima, organima autonomnih pokrajina, organima jedinica lokalne samouprave, javnim službama (obrazovanje i vaspitanje, visoko obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, kultura, učenički i studentski standard i ostalim javnim službama), organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, direktnim i indirektnim korisnicima budžeta i sredstava OOSO, javnim preduzećima, kao i drugim korisnicima javnih sredstava.

Teme vebinara:

  • Koja lica se smatraju javnim funkcionerima u skladu sa autentičnim tumačenjem Narodne skupštine
  • Lične obaveze funkcionera
  • Isključiva nadležnost Agencije za sprečavanje korupcije (pokretanje i vođenje postupka o povredi zakona, izricanje mere, rešavanje o sukobu interesa)
  • Sukob interesa, kumulacija javnih funkcija, nespojivost poslova sa vršenjem javne funkcije
  • Ograničenja po prestanku javne funkcije (primena člana 55. Zakona o sprečavanju korupcije)
  • Prijavljivanje imovine i prihoda javnih funkcionera (redovno i vanredno prijavljivanje, Registar javnih funkcionera)
  • Obaveze organa javne vlasti (vođenje evidencije o poklonima javnih funkcionera, plan integriteta)
  • Zakonom propisane obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta

Predavač:

  • Verka Atanasković - pomoćnik direktora u Agenciji za sprečavanje korupcije.

Detaljne informacije o vebinaru (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Primena Zakona o sprečavanju korupcije i autentično tumačenje pojma javni funkcioner".

Izvor: Redakcija, 22.04.2021.