Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O NASLEĐIVANJU: Naslednik koji se odrekao nasleđa ne odgovara za ostaviočeve dugove


Prva pomisao na pomen nasledstva za većinu ljudi bude stan, novac, kuća ili neka druga vrednost. Osim dobitka, od pokojnika, međutim, mogu da se naslede i dugovi!

 Postoje i slučajevi kada iza preminulog ne ostane imovina, već samo neisplaćeni kredit, lizing, dugovi po karticama, "minusima"... Banke, kao najčešći poverioci, za nastavak otplate dugova potražiće naslednike, a mogu čak i da iniciraju ostavinsku raspravu. Advokati i bankari, međutim, kažu da je naslednik odgovoran za visinu duga samo u vrednosti nasledstva. To znači da onaj ko je nasledio samo dugove, može slobodno da ih se odrekne.

Nedavno je porodica Beograđanina T. S. (43), posle njegove iznenadne smrti, dobila pismo iz banke da je pokojnik podigao keš kredit od 250.000 dinara i da je tek počeo da ga otplaćuje. Osim toga, banka ga je dužila i po kreditnoj kartici, dozvoljenom prekoračenju... Kako preminuli nije imao u vlasništvu nikakvu imovinu, roditelji su pomislili da će morati da nastave da otplaćuju dug. Angažovali su advokata koji ih je posavetovao da dostave dokaz od suda da iza preminulog nije bilo imovine, pa da ostavinska rasprava nije ni održana. A banci nije ostalo ništa drugo nego da otpiše dug.

U Zakonu o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 101/2003 - odluka USRS i 6/2015 - dalje: Zakon), u članu 223 se navodi: "Naslednik koji se odrekao nasleđa ne odgovara za ostaviočeve dugove."

- Naslednici ne odgovaraju za dugove koji su veći od visine nasleđene imovine - potvrdili su u nekoliko banaka. - Ukoliko su nasledili imovinu koja je manje vrednosti od duga prema banci, nisu u obavezi da vrate ceo dug, nego do vrednosti te imovine. Postoje slučajevi kada iza pokojnika ne ostaje imovina. Banka, ali i svaki drugi poverilac, pokušaće da se sa naslednikom dogovori o otplati tog duga. Međutim, zakonski naslednici u tom slučaju mogu da se u ostavinskoj raspravi odreknu nasledstva. U tom slučaju neće biti odgovorni ni za dugove.

Isti Zakon nalaže da ako naslednici prihvate nasledstvo, moraju da prihvate i dugove.

- U slučaju klijenta koji je preminuo, najpre proverimo da li je kredit obezbeđen polisom osiguranja. Ukoliko jeste, pokreće se procedura za njeno aktiviranje i naplatu, a u slučaju da nije, pokušavamo da stupimo u kontakt sa porodicom preminulog radi dogovora o otplati kredita - kažu u Erste banci. - Pribavljamo ostavinsko rešenje od članova porodice, ili od suda, u slučaju da nisu dostupni, kako bismo utvrdili naslednike preminulog i nasleđenu imovinu. Ako ostavinski postupak nije pokrenut, iniciramo njegovo pokretanje.

Naslednicima se omogućava nekoliko opcija otplate dugovanja - mogu da nastave otplatu kredita, da traže reprogram sa eventualnim umanjenjem kamatne stope i produženjem roka otplate ili da jednokratno otplate dug. Ukoliko se ne postigne dogovor sa naslednicima, ugovor o kreditu se raskida i banka pokreće postupak naplate sudski. Izvršenje sprovodi javni izvršitelj. Kod stambenih kredita naplata se prvenstveno realizuje prodajom hipotekovane nekretnine, javnom aukcijom ili neposrednom pogodbom.

U slučajevima kada je plasman obezbeđen depozitom, zalogom, hipotekom i slično, pokreće se postupak naplate aktiviranjem sredstava obezbeđenja. U krajnjem slučaju, pokreće se sudski postupak. Kod gotovinskih i kredita za refinansiranje koji su obezbeđeni grupnom polisom osiguranja života, takozvani penzionerski krediti, u slučaju nastanka osiguranog slučaja, odnosno smrti korisnika kredita, ostatak duga glavnice osiguranika pada na teret osiguravajuće kuće.

Nakon saznanja da je korisnik kredita preminuo, banka kontaktira s naslednikom i traži rešenje o nasleđivanju, pa se informacija o stanju duga dostavlja svim naslednicima. Obaveze prema banci nastavljaju se u visini nasleđene imovine. Ukoliko naslednici ne izmiruju uredno nasleđene obaveze, banka može, kada je plasman obezbeđen jemstvom fizičkog lica, da aktivira administrativne zabrane žiranta.

Izvor: Vebsajt Novosti, B. Caranović, 18.07.2020.
Naslov: Redakcija