Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Da li kašnjenje u isporuci dobara, izvršenja usluga ili izvođenja radova koje za posledicu ima naplatu ugovorne kazne, a koje je ponuđač uredno platio u predviđenom roku, spada u povrede ranije zaključenih ugovora?


Članom 112. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019 i 92/2023 - dalje: ZJN) propisani su osnovi za isključenje koje naručilac može da odredi u dokumentaciji o nabavci, među kojima je i osnov propisan stavom 1. tačka 5) ovog člana. Navedeni osnov za isključenje propisuje da naručilac može isključiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke u svakom trenutku ukoliko utvrdi da privredni subjekt u periodu od prethodne tri godine od isteka roka za podnošenje ponuda nije ispunjavao obaveze iz ranije zaključenih ugovora o javnoj nabavci ili ranije zaključenog koncesionog ugovora, čija je posledica bila raskid tog ugovora, naplata sredstva obezbeđenja, naknada štete i dr.

Sledom navedenog, kašnjenje u izvršenju ugovornih obaveza koje je za posledicu imalo naplatu ugovorne kazne može se smatrati povredom ranije zaključenog ugovora u smislu navedenog člana ZJN.

S tim u vezi, a imajući u vidu da su ugovorne kazne plaćene, ukazujemo na član 113. stav 1. ZJN kojim je propisano da privredni subjekt kod kojeg postoje osnovi za isključenje, između ostalih, i iz člana 112. ZJN ovog zakona, može naručiocu da dostavi dokaze da je preduzeo mere da bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje osnova za isključenje, i u tom cilju dokazuje:

1) da je platio ili se obavezao da plati naknadu u pogledu bilo koje štete izazvane krivičnim delom ili neprofesionalnim postupanjem i

2) da je u potpunosti razjasnio činjenice i okolnosti aktivno sarađujući sa istražnim organima i

3) da je preduzeo konkretne tehničke, organizacione i kadrovske mere koje su primerene za sprečavanje vršenja krivičnih dela ili neprofesionalnog postupanja.

Stavom 2. istog člana propisano je da se mere koje privredni subjekt preduzima ocenjuju uzimajući u obzir težinu i konkretne okolnosti krivičnog dela ili neprofesionalnog postupanja, s tim da je naručilac dužan da obrazloži razloge za prihvatanje ili neprihvatanje mera.

Smisao navedenih odredbi je da se da mogućnost ponuđaču, da i pored toga što postoji neki osnov za isključenje, njegova ponuda ne bude odbijena kao neprihvatljiva. Da bi se to desilo, potrebno je da ponuđač naručiocu dokaže da je preduzeo odgovarajuće mere, te da je pouzdan, bez obzira na postojanje osnova za isključenje.

U skladu sa navedenim, ponuđač je prilikom popunjavanja izjave o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta dužan da navede da postoji osnov za isključenje iz člana 112. stav 1. tačka 5) ZJN, a zatim da navede da li je preduzeo mere kako bi dokazao svoju pouzdanost, te ukoliko jeste, da opiše mere koje je preduzeo.

Imajući u vidu sve navedeno, konačnu odluku o tome da li će preduzete mere biti prihvaćene ili ne donosi komisija za javnu nabavku na osnovu podataka iz izjave o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, ceneći težinu i konkretne okolnosti neprofesionalnog postupanja.

Posebno napominjemo i da je naručilac dužan da u odluci kojom okončava postupak javne nabavke obrazloži razloge za neprihvatanje ili prihvatanje mera.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt Ponuđači Srbije, 17.11.2023.
Naslov: Redakcija