Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I MESTU POSTAVLJANJA GRADILIŠNE TABLE: • Na koji način postupiti u slučaju nelegalne gradnje, odnosno kada nema gradilišne table •


Saglasno odredbama Pravilnika o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table ("Sl. glasnik RS", br. 6/2019) investitor obezbeđuje gradilišnu tablu pre početka radova, i to za:

1. izgradnju novog objekta,

2. rekonstrukciju i sanaciju postojećeg objekta,

3. uklanjanje postojećeg objekta ili dela objekta,

4. pripremne radove, ako je za te radove izdata građevinska dozvola.

Tabla se ističe na vidnom i pristupačnom mestu na ulazu u gradilište, a za linijske objekte tabla se postavlja na početku i na kraju trase i na drugim odgovarajućim delovima trase.

Ukoliko nije postavljena gradilišna tabla saglasno navedenom pravilniku, te ukoliko uoče nelegalnu gradnju, građani mogu uputiti pisani podnesak nadležnoj građevinskoj inspekciji, zavisno od teritorije na kojoj se izvode građevinski radovi i to: opštini, gradu, gradu Beogradu ili autonomnoj pokrajini, imajući u vidu da je odredbama Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021), definisano da: "Autonomnoj pokrajini poverava se vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti prostornog planiranja i urbanizma na teritoriji autonomne pokrajine i nad izgradnjom objekata za koje izdaje građevinsku dozvolu na osnovu ovog zakona, kao i nadzor nad radom gradskih i opštinskih građevinskih inspektora na teritoriji autonomne pokrajine." i "Opštini, gradu i gradu Beogradu, poverava se vršenje inspekcijskog nadzora nad izgradnjom objekata za koje izdaju građevinsku dozvolu na osnovu ovog zakona."

Izvor: Vebsajt Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor, 16.7.2021.
Naslov: Redakcija