Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I MESTU POSTAVLJANJA GRADILIŠNE TABLE

("Sl. glasnik RS", br. 97/2023)

 

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje izgled, sadržina i mesto postavljanja gradilišne table (u daljem tekstu: tabla).

Član 2

Odredbe ovog pravilnika odnose se na:

1) izgradnju novog objekta;

2) dogradnju postojećeg objekta;

3) nadziđivanje postojećeg objekta;

4) rekonstrukciju i sanaciju postojećeg objekta;

5) uklanjanje postojećeg objekta ili dela objekta;

6) pripremne radove, ako je za te radove izdata posebna građevinska dozvola.

Tablu obezbeđuje investitor do dana početka radova.

Član 3

Tabla je pravougaonog oblika dimenzija 200 cm x 300 cm x 20 cm za izgradnju objekata kategorije B, V i G.

Tabla je pravougaonog oblika dimenzije 70 cm x 100 cm, debljine do 5 cm, za izgradnju objekata kategorije A.

Tabla je pravougaonog oblika dimenzije 50 cm x 70 cm, primerene debljine, za rekonstrukciju i sanaciju postojećeg objekata kategorije A i B.

Tabla iz st. 1. i 2. ovog člana se izrađuje od četvrtastih kutijastih profila i pocinkovanog lima, a postavlja se na čeličnim nosačima odgovarajuće nosivosti fundiranim u beton, na način kojim se osigurava od pada i oštećenja.

Tabla iz stava 3. ovog člana izrađuje se od primerenih materijala otpornih na spoljne uticaje, a postavlja se kao samostojeća ili na zajedničkom delu objekta preko podkonstrukcije.

Sadržina tabli ispisuje se na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, slovima primerene veličine.

Član 4

Prednji deo tabli je u svetlonarandžastoj boji, otpornoj na atmosferske uticaje.

Zadnji i bočni deo tabli iz člana 3. st. 1. i 2. ovog pravilnika, kao i nosači table, su u sivoj boji, otporni na atmosferske uticaje.

Član 5

Tabla iz člana 3. st. 1. i 2. ovog pravilnika sadrži:

1) 3D prikaz ili uličnu fasadu objekta u koloru, odnosno situacioni prikaz, ako se radi o linijskom infrastrukturnom objektu, na 1/3 površine table u gornjem levom uglu;

2) naziv, namenu i površinu objekta, odnosno dužinu objekta, ako se radi o linijskom objektu;

3) broj/brojeve katastarske/katastarskih parcele/parcela i oznaku katastarske opštine na kojoj se objekat gradi, osim za linijske infrastrukturne objekte kada se navode oznake katastarskih opština, sa nazivom jedinica lokalnih samouprava;

4) ime i prezime, odnosno naziv investitora (adresa, telefon, sajt);

5) ime i prezime odgovornog projektanta i broj licence;

6) naziv privrednog društva, odnosno pravnog lica ili preduzetnika koje je izradilo tehničku dokumentaciju (adresa, telefon, sajt);

7) naziv izvođača radova (adresa, telefon, sajt);

8) ime i prezime odgovornog izvođača radova i broj licence;

9) ime i prezime lica koja vrše stručni nadzor (adresa, telefon, sajt), sa nazivom privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica ili preduzetnika kod koga je zaposleno, broj licence;

10) broj i datum rešenja kojim je izdata građevinska dozvola i naziv organa koji je izdao rešenje o građevinskoj dozvoli, odnosno broj rešenja kojim se odobrava izvođenje radova;

11) datum i broj prijave radova sa navedenim podacima o početku izvođenja radova na izgradnji objekta, odnosno izvođenja radova;

12) posebno označenje da se radi o kulturnom dobru, ako se radovi izvode na objektu koje je proglašeno za kulturno dobro u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita kulturnih dobara, kao i ime i prezime lica koja vrše konzervatorski nadzor (adresa, telefon, sajt), sa nazivom odgovornog projektanta-konzervatora arhitektonske ili inženjerske građevinske struke sa odgovarajućim brojem licence Inženjerske komore Srbije nad radovima na sprovođenju mera tehničke zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima, dobrima pod prethodnom zaštitom i njihovoj zaštićenoj okolini.

Tabla iz člana 3. stav 3. ovog pravilnika sadrži:

1) naziv, namenu i površinu objekta, odnosno dela objekta;

2) ime i prezime, odnosno naziv investitora (adresa, telefon, sajt);

3) naziv izvođača radova (adresa, telefon, sajt);

4) broj i datum rešenja kojim se odobrava izvođenje radova (za objekte za koje se ne izdaje građevinska dozvola);

5) datum i broj prijave radova sa navedenim podacima o početku izvođenja radova.

Podaci iz st. 1. i 2. ovog člana ispisuju se slovima crne boje na PVC samolepljivoj foliji otpornoj na oštećenja.

Ukoliko se u toku građenja objekta, odnosno izvođenja radova, izmene podaci koji čine sadržinu table propisanu Zakonom o planiranju i izgradnji i ovim pravilnikom, investitor će izvršiti izmenu podataka na tabli odmah, a najkasnije u roku od sedam dana od dana nastale izmene, a naročito u slučaju izmene građevinske dozvole.

Član 6

Table se ističu na vidnom i pristupačnom mestu na ulazu u gradilište, odnosno na regulacionoj liniji, odnosno na ulazu za zajednički deo zgrade, a za linijske objekte tabla se postavlja na početku i na kraju trase i na drugim odgovarajućim delovima trase.

Table se postavljaju u vertikalnoj ravni sa dužom horizontalnom stranom, na desnoj strani od glavnog ulaza u gradilište, odnosno na prigodnoj strani od glavnog ulaza u zgradu, a uklanja se posle izdavanja upotrebne dozvole za objekat.

Table iz člana 3. st. 1. i 2. osvetljavaju se posebnim reflektorom.

Član 7

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table ("Službeni glasnik RS", broj 6/19).

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".