Zastava Bosne i Hercegovine

ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE: 20. i 21. oktobra 2021. godine advokati obustavljaju svoj rad. Obustava se odnosi na sve postupke uključujući i tzv. pritvorske predmete, postupke prema maloletnicima i postupke po privremenim merama


Upravni odbor Advokatske komore Srbije je dana 16.10.2021., povodom objavljene dopune pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda u vezi troškova obrade kredita, na osnovu člana 66. Zakona o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US), člana 8., 9. i 33. stav 1 tačka 28. Statuta Advokatske komore Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 85/2011, 78/2012 i 86/2013), Pravila 36.4 Kodeksa profesionalne etike advokata ("Sl. glasnik RS", br. 27/2012 i 159/2020 - odluka US), doneo je

O D L U K U

O OBUSTAVI RADA

1.         Organizuje se dvodnevna obustava rada advokata u dane 20.10.2021. i 21.10.2021. godine;

2.         U dane obustave rada 20.10.2021. i 21.10.2021. advokati Srbije neće postupati u postupcima pred sudovima i drugim organima BEZ IZUZETKA;

3.         Obustava se odnosi na sve postupke uključujući i tzv. pritvorske predmete, postupke prema maloletnicima i postupke po privremenim merama;

4.         U toku obustave rada advokati mogu da sačinjavaju pismene podneske koji su vezani za rok i u situaciji kada bi stranka izgubila pravo na podnošenje pravnog sredstva ili bi joj bila naneta nenadoknadiva šteta;

5.         Putem medija obavestiti građane o obustavi rada i posledicama, uz informaciju da jedinog krivca za obustavu mogu naći u VKS.

O b r a z l o ž e nj e:

Vrhovni kasacioni sud je dana 16.09.2021. na sednici Građanskog odeljenja usvojio i objavio Dopunu pravnog stava o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita.

Obustavom rada advokati Srbije izražavaju najoštrije protivljenje objavljenoj dopuni pravnog stava Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 16.09.2021., kojom se na direktan način narušava pravna sigurnost građana Republike Srbije, a obrazloženje dopune stava zbog svoje nejasnoće stvara mogućnost različitih tumačenja i odluka nižestepenih sudova.

Advokatska komora Srbije upozorava da je dopuna pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda u suprotnosti sa dosadašnjom praksom ovog suda i obrazloženjima revizijskih odluka i suprotna stavu usvojenom na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 16.03.2021. u kome Sud ističe da kada banka u postupku odobravanja kredita korisniku prezentuje obračun naknade troškova obrade kredita kroz efektivnu kamatnu stopu, tada ugovaranje njihove otplate kroz zadržavanje dela sredstava u trenutku puštanja kredita u tečaj predstavlja povredu načela savesnosti i poštenja.

Ovakvo postupanje Vrhovnog kasacionog suda, umesto da obezbedi jednakost građana pred sudom, narušava Ustavom zajemčeno pravo na jednaku pravnu zaštitu.

Advokatska komora Srbije je odluku o obustavi rada donela kako bi se, još jednom, javnost, građani i državni organi upozorili na problem neujednačenosti sudske prakse od strane najvišeg suda u Republici Srbiji koji izmenama i dopunama svojih stavova koji nisu izvor prava utiču na neravnopravnost građana u ugovornim odnosima sa bankama u postupku odobravanja kredita.

Odluku dostaviti advokatima preko advokatskih komora u sastavu AKS, svim sudovima i tužilaštvima u Republici Srbiji, Ministarstvu pravde, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvu finansija, Poreskoj upravi, sredstvima javnog informisanja."

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 18.10.2021.
Naslov: Redakcija