Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O POSTUPKU ZA IZBOR SUDIJE I PREDSEDNIKA SUDA

("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)

 

I OPŠTE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se postupak za izbor sudije i predsednika suda.

Zabrana diskriminacije

Član 2

Pri predlaganju za izbor sudije i izboru sudije zabranjena je diskriminacija po bilo kom osnovu.

Pri predlaganju za izbor sudije, kao i pri izboru sudije vodi se računa o nacionalnom sastavu stanovništva, odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina i poznavanju stručne pravne terminologije na jeziku nacionalne manjine, koji je u službenoj upotrebi u sudu.

Uslovi i pokazatelji

Član 3

Za sudiju može biti izabran državljanin Republike Srbije koji ispunjava opšte uslove za rad u državnom organu, koji je završio pravni fakultet, položio pravosudni ispit i koji je stručan, osposobljen i dostojan za vršenje sudijske funkcije.

Posle položenog pravosudnog ispita potrebno je radno iskustvo u pravnoj struci:

1) dve godine za sudiju prekršajnog suda;

2) tri godine za sudiju osnovnog suda;

3) šest godina za sudiju višeg suda, privrednog suda i Prekršajnog apelacionog suda;

4) deset godina za sudiju apelacionog suda, Privrednog apelacionog suda i Upravnog suda;

5) dvanaest godina za sudiju Vrhovnog suda.

Ostali uslovi za izbor sudije su stručnost, osposobljenost i dostojnost.

Stručnost podrazumeva posedovanje teorijskog i praktičnog znanja potrebnog za obavljanje sudijske funkcije.

Osposobljenost podrazumeva veštine koje omogućavaju efikasnu primenu specifičnih pravničkih znanja u rešavanju sudskih predmeta.

Pokazatelji stručnosti i osposobljenosti kandidata koji se prvi put bira na sudijsku funkciju su: ocena ostvarena na ispitu, rezultat vrednovanja razgovora sa kandidatom, kao i druge okolnosti od značaja za izbor.

Pokazatelji stručnosti i osposobljenosti za sudiju koji se bira u drugi sud ili sud višeg stepena su: odluka o vrednovanju rada sudije, rezultat vrednovanja razgovora sa sudijom, kao i druge okolnosti od značaja za izbor.

Dostojnost podrazumeva moralne osobine koje sudija treba da poseduje i ponašanje u skladu sa tim osobinama.

Moralne osobine koje sudija treba da poseduje su: poštenje, savesnost, pravičnost, dostojanstvenost, istrajnost i uzornost, a ponašanje u skladu sa tim osobinama podrazumeva čuvanje ugleda sudije i suda u službi i izvan nje, svest o društvenoj odgovornosti, održavanje nezavisnosti i nepristrasnosti, pouzdanosti i dostojanstva u službi i izvan nje i preuzimanje odgovornosti za unutrašnju organizaciju i pozitivnu sliku o sudstvu u javnosti.

Dostojnost kandidata se pretpostavlja, u odsustvu dokaza o suprotnom.

II JAVNI KONKURS I OBRAZOVANJE KOMISIJE

Otpočinjanje postupka

Član 4

Visoki savet sudstva (u daljem tekstu: Savet) objavljuje javni konkurs za izbor sudije u "Službenom glasniku Republike Srbije", u dnevnom listu "Politika", kao i na internet stranici Saveta.

Sadržaj javnog konkursa za izbor sudije

Član 5

Javni konkurs za izbor sudije sadrži:

- naziv suda i broj slobodnih sudijskih mesta za koje se objavljuje javni konkurs;

- uslove za izbor sudije propisane Zakonom o sudijama;

- naziv organa i adresu za podnošenje prijave;

- rok za podnošenje prijave;

- obaveštenje da će vreme i mesto održavanja ispita i razgovora biti objavljeno na internet stranici Saveta.

Obrazovanje i nadležnosti Komisije

Član 6

Istovremeno sa donošenjem odluke o objavljivanju javnog konkursa za izbor sudije, Savet donosi odluku o obrazovanju tročlane komisije (u daljem tekstu: Komisija) sastavljene od izbornih članova Saveta, za svaku vrstu i stepen suda, za koji je objavljen javni konkurs.

Odlukom o obrazovanju Komisije određuje se predsednik i članovi Komisije.

Komisija vrši proveru podnetih prijava kandidata, utvrđuje njihovu blagovremenost, dozvoljenost i potpunost, organizuje i sprovodi polaganje ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata, obavlja i vrednuje razgovor sa kandidatima i sačinjava prethodnu listu kandidata za svaki sud.

Rok za podnošenje prijave na javni konkurs

Član 7

Prijava na javni konkurs za izbor sudije podnosi se Savetu u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u "Službenom glasniku Republike Srbije".

III POSTUPAK ZA PRVI IZBOR NA SUDIJSKU FUNKCIJU

Prijava na javni konkurs

Član 8

Prijava na javni konkurs sadrži naziv suda za koji kandidat konkuriše, jedinstveni matični broj građana (JMBG), adresu i potpis kandidata.

Kandidati podnose prijavu na javni konkurs i ličnu i radnu biografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor.

Kandidati iz reda sudijskih pomoćnika, ostali kandidati i kandidati koji su završili početnu obuku u Pravosudnoj akademiji dužni su da popune izjavu kojom se opredeljuju za mogućnost da Savet po službenoj dužnosti pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili će to kandidat učiniti sam.

Kandidati iz reda sudijskih pomoćnika podnose prijavu na javni konkurs, ličnu i radnu biografiju, uverenje nadležnog organa da se protiv njih ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci), uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci) i original ili overenu kopiju dokaza o radnom iskustvu posle položenog pravosudnog ispita.

Ostali kandidati podnose prijavu na javni konkurs, ličnu i radnu biografiju, original ili overenu kopiju diplome o završenom pravnom fakultetu, original ili overenu kopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu, original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije, uverenje nadležnog organa da se protiv njih ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci), uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci) i original ili overenu kopiju dokaza o radnom iskustvu posle položenog pravosudnog ispita.

Kandidat koji je završio početnu obuku u Pravosudnoj akademiji, pored prijave na javni konkurs, lične i radne biografije i dokumentacije iz stava 5. ovog člana dostavlja i overenu kopiju uverenja o završenoj početnoj obuci.

Kandidat koji je lice sa posebnim potrebama uz prijavu na javni konkurs dostavlja i zahtev za korišćenje dodatnih pomagala i odgovarajuću medicinsku dokumentaciju.

Kandidat koji konkuriše za sud opšte nadležnosti, a dužan je da polaže ispit, u obavezi je da u prijavi navede da li će pisani zadatak raditi iz građanske ili krivične materije.

Radna biografija kandidata objavljuje se na internet stranici Saveta, u skladu sa tehničkim mogućnostima.

Utvrđivanje blagovremenosti, dozvoljenosti i potpunosti prijave

Član 9

Komisija utvrđuje blagovremenost, dozvoljenost i potpunost prijave.

Blagovremenu, dozvoljenu i potpunu prijavu Komisija dostavlja Savetu na dalji postupak.

Neblagovremenu, nedozvoljenu i nepotpunu prijavu Komisija odbacuje rešenjem.

Protiv rešenja Komisije iz stava 3. ovog člana podnosilac prijave može podneti prigovor Savetu u roku od tri dana od dana dostavljanja rešenja.

Savet je dužan da o prigovoru odluči u roku od osam dana od dana prijema prigovora.

Odluku o prigovoru Savet dostavlja podnosiocu prigovora i predsedniku Komisije.

Organizovanje i sprovođenje ispita

Član 10

Komisija određuje vreme i mesto održavanja ispita.

Od dana objavljivanja oglasa za izbor sudija do dana polaganja ispita mora da protekne najmanje 30 dana.

O vremenu i mestu održavanja ispita Komisija obaveštava kandidate najmanje deset dana pre dana održavanja ispita, objavljivanjem na internet stranici Saveta, čime se smatra da su kandidati uredno obavešteni.

Struktura ispita

Član 11

Ispit se sastoji od pisanog testa i pisanog zadatka, koji se polažu istog dana.

Deo ispita na kome se ocenjuje stručnost kandidata sastoji se od pisanog testa.

Deo ispita na kome se ocenjuje osposobljenost kandidata sastoji se od pisanog zadatka.

Pisani test

Član 12

Pisani test sastavlja Komisija iz jedinstvene baze pitanja koja je objavljena na internet stranici Saveta.

Jedinstvena baza pitanja iz stava 1. ovog člana sadrži do 200 pitanja iz svake oblasti iz koje se polaže pisani test.

Pisani test sadrži 50 pitanja, i to za:

- osnovni sud: 20 pitanja iz oblasti krivičnog prava, 25 pitanja iz oblasti građanskog prava i pet pitanja iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda predviđenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama;

- viši sud: 20 pitanja iz oblasti krivičnog prava, 25 pitanja iz oblasti građanskog prava i pet pitanja iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda predviđenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama;

- apelacioni sud: 20 pitanja iz oblasti krivičnog prava, 25 pitanja iz oblasti građanskog prava i pet pitanja iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda predviđenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama;

- Vrhovni sud: 12 pitanja iz oblasti krivičnog prava, 13 pitanja iz oblasti građanskog prava, 10 pitanja iz oblasti upravnog prava, 10 pitanja iz oblasti privrednog prava i pet pitanja iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda predviđenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama;

- Upravni sud: 45 pitanja iz oblasti upravnog prava i pet pitanja iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda predviđenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama;

- privredni i Privredni apelacioni sud: 45 pitanja iz oblasti privrednog prava i pet pitanja iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda predviđenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama;

- prekršajni sud i Prekršajni apelacioni sud: 45 pitanja iz oblasti prekršajnog prava i pet pitanja iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda predviđenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

Pisani zadatak

Član 13

Pisani zadatak sastoji se od izrade izreke sudske odluke.

Sadržina pisanog zadatka određuje se prema vrsti i stepenu suda za koji kandidat konkuriše.

Kandidat za sud opšte nadležnosti polaže pisani zadatak iz oblasti za koju se opredelio u prijavi na javni konkurs (građanska ili krivična).

Dužnosti Komisije i kandidata pre početka ispita

Član 14

Pre početka ispita član Komisije ili lice zaposleno u Administrativnoj kancelariji Saveta koje Komisija ovlasti (u daljem tekstu: ovlašćeno lice), proverava identitet kandidata koji je pristupio ispitu uvidom u identifikacioni dokument (ličnu kartu ili pasoš).

Prilikom ulaska kandidata u prostoriju za polaganje ispita, kandidat dobija identifikacioni obrazac sa njegovim ličnim podacima. Obrazac je otvoren i posle provere kandidat lično zatvara obrazac.

Pre početka ispita kandidat dobija grafitnu olovku, gumicu i hemijsku olovku.

Ovlašćeno lice kandidatima predaje pisani test, koji se sastoji od 50 pitanja iz određene oblasti i prazan obrazac za izradu pisanog zadatka.

Vreme za izradu testa i zabrana korišćenja stručne literature

Član 15

Vreme za izradu pisanog testa je 60 minuta.

Na pisanom testu kandidat ne može da koristi stručnu literaturu.

Način polaganja pisanog testa

Član 16

Polaganje pisanog testa vrši se zaokruživanjem samo jednog od više ponuđenih odgovora.

Računa se samo odgovor zaokružen hemijskom olovkom.

Smatra se da kandidat nije odgovorio na pitanje ako je odgovor na testu zaokružen grafitnom olovkom, ako nijedan odgovor nije zaokružen hemijskom olovkom ili je više odgovora zaokruženo hemijskom olovkom.

Po završetku pisanog testa kandidat predaje zajedno pisani test i zatvoren identifikacioni obrazac.

Član Komisije ili ovlašćeno lice spaja identifikacioni obrazac i pisani test, lepi šifru na perforirani deo identifikacionog obrasca, istu šifru lepi na obrazac i na pisani test. Član Komisije ili ovlašćeno lice odseca perforirani deo obrasca na kome se nalazi šifra i predaje kandidatu.

Pauza između pisanog testa i pisanog zadatka

Član 17

Pauza između pisanog testa i pisanog zadatka traje 30 minuta.

Pre polaganja pisanog zadatka, član Komisije u prostoriji u kojoj se održava ispit pred kandidatima, metodom slučajnog uzorka, izvlači jedan od tri pisana zadatka, koji će biti pisani zadatak na ispitu.

Tekst pisanog zadatka, koji je odabran na način propisan u stavu 2. ovog člana, uručuje se kandidatima pred početak izrade pisanog zadatka.

Vreme i način izrade pisanog zadatka

Član 18

Vreme izrade pisanog zadatka je 90 minuta.

Izrada izreke sudske odluke podrazumeva da kandidat na osnovu postavljenog pisanog zadatka koji dobija na ispitu na praznom obrascu rukom ispisuje vrstu i sadržinu izreke sudske odluke.

Prilikom izrade pisanog zadatka kandidat može da koristi stručnu literaturu.

Po završetku pisanog zadatka, kandidat obrazac za izradu pisanog zadatka sa šifrom predaje članu Komisije ili ovlašćenom licu.

Pravila tokom održavanja ispita

Član 19

U prostoriji u kojoj se održava ispit na vidnom mestu mora biti istaknut sat kojim se meri vreme trajanja ispita.

Za vreme pisanog testa odnosno pisanog zadatka kandidatima nije dozvoljena međusobna komunikacija, upotreba sredstava komunikacija ili elektronskih uređaja.

Članovi Komisije dužni su da budu u prostoriji u kojoj kandidati polažu ispit.

Ukoliko se kandidat ne pridržava navedenih pravila, član Komisije će udaljiti kandidata iz prostorije i o tome Komisija sastavlja pisanu zabelešku. Zabeleška sadrži podatke o kandidatu i vrstu povrede discipline. Ispit kandidata koji je udaljen neće se ocenjivati.

Obaveze kandidata nakon isteka vremena za izradu pisanog testa i zadatka

Član 20

Kandidat je dužan da članu Komisije ili ovlašćenom licu preda pisani test odnosno pisani zadatak najkasnije istekom vremena za njegovu izradu.

Kandidat je dužan da posle predaje pisanog testa odnosno pisanog zadatka napusti prostoriju u kojoj se održava ispit.

Prava kandidata sa posebnim potrebama

Član 21

Savet može na zahtev lica sa posebnim potrebama odobriti dodatna pomagala licu koje to zahteva, ako je njihovo korišćenje neophodno da bi se kandidatu ravnopravno omogućilo učešće na ispitu (npr. prevod na Brajevo pismo ili upotreba znakova ili na drugi način).

Zahtev za korišćenje dodatnih pomagala mora biti dostavljen uz prijavu na oglas, uz priloženu odgovarajuću medicinsku dokumentaciju.

Odluka o zahtevu dostavlja se kandidatu na adresu iz prijave na oglas.

Način bodovanja pisanog testa

Član 22

Na pisanom testu kandidat može da ostvari najviše pedeset (50) bodova.

Komisija svaki tačan odgovor na pisanom testu boduje sa jednim (1) bodom, a svaki netačan odgovor ili pitanje na koje kandidat nije dao odgovor boduje sa nula (0) bodova.

Uspeh na pisanom testu izražava se ocenama od jedan (1) do pet (5).

Ocenjivanje na pisanom testu vrši se na sledeći način:

- od 45 do 50 bodova

ocena 5

- od 39 do 44 bodova

ocena 4

- od 33 do 38 boda

ocena 3

- od 26 do 32 bodova

ocena 2

- do 25 bodova

ocena 1

Uspeh na pisanom zadatku

Član 23

Uspeh na pisanom zadatku se izražava ocenom od jedan (1) do pet (5).

Članovi Komisije zajednički pregledaju pisani zadatak i utvrđuju jedinstvenu ocenu.

Uspeh na ispitu

Član 24

Uspeh na ispitu se izražava ocenom od jedan (1) do pet (5), koja se dobija tako što se zbir ocene sa pisanog testa i ocene sa pisanog zadatka, podeli sa dva, s tim što se zaokruživanje vrši na višu ocenu.

Lista kandidata

Član 25

Komisija utvrđuje listu kandidata za svaki sud prema postignutom uspehu na ispitu (prvo se upisuju kandidati sa najvišom ocenom, a kao poslednji kandidati sa najnižom ocenom).

Lista kandidata iz stava 1. ovog člana unosi se u obrazac koji je sastavni deo ovog pravilnika.

Ukoliko dva ili više kandidata imaju istu ocenu, njihova imena se upisuju po azbučnom redu prezimena kandidata.

Lista kandidata iz st. 1. i 2. ovog člana objavljuje se na internet stranici Saveta, sa označavanjem datuma i vremena objavljivanja, na obrascu koji je sastavni deo pravilnika.

Prava kandidata nakon položenog ispita

Član 26

Kandidat koji je polagao ispit, u roku od tri dana od objavljivanja liste iz člana 25. stav 1. i 2. ovog pravilnika, ima pravo uvida u svoj ispitni materijal, u prisustvu člana Komisije.

Greške nastale u bodovanju i računanju Komisija može ispraviti u roku od pet dana od objavljivanja liste iz člana 25. st. 1. i 2. ovog pravilnika.

Ispravka iz stava 2. ovog člana objavljuje se na internet stranici Saveta.

Dostavljanje materijala Savetu

Član 27

Kompletan materijal sa ispita Komisija dostavlja Savetu.

Važenje ocene sa ispita i evidencija

Član 28

Ocena sa ispita za određenu vrstu i stepen suda važi neograničeno.

Savet vodi evidenciju o kandidatima koji su položili ispit, prema vrsti i stepenu suda.

Kandidat ima pravo da ponovo polaže ispit za određenu vrstu i stepen suda, s tim što se u tom slučaju kandidatu uzima u obzir ocena ostvarena na poslednjem ispitu.

Razgovor sa kandidatom

Član 29

Pre donošenja odluke o izboru, Visoki savet sudstva obavlja razgovor sa kandidatom, koji ima za cilj da utvrdi veštinu komunikacije, spremnost za obavljanje sudijske funkcije i profesionalni integritet kandidata.

Svrha razgovora je utvrđivanje veštine komunikacije, spremnosti za obavljanje sudijske funkcije i profesionalnog integriteta kandidata.

Obaveštenje o vremenu i mestu održavanja razgovora

Član 30

Komisija obavlja razgovor sa kandidatima za izbor sudije.

Komisija određuje vreme i mesto održavanja razgovora sa kandidatima i o tome obaveštava kandidate najmanje osam dana pre dana održavanja razgovora.

Obaveštenje o vremenu i mestu održavanja razgovora sa imenima kandidata koji se pozivaju na razgovor, objavljuje se na internet stranici Visokog saveta sudstva, čime se smatra da su kandidati uredno obavešteni.

Tok razgovora

Član 31

Razgovor započinje kratkim uvodnim izlaganjem kandidata.

Nakon uvodnog izlaganja članovi Komisije postavljaju pitanja kandidatu.

Pitanja se postavljaju tako da se na osnovu njih mogu utvrditi veština komunikacije, spremnost za obavljanje sudijske funkcije i profesionalni integritet kandidata.

Javnost razgovora

Član 32

Razgovoru sa kandidatima mogu da prisustvuju zainteresovana lica, do broja raspoloživih mesta u prostoriji u kojoj se obavlja razgovor, a prema redosledu prijavljivanja Komisiji.

Razgovor sa kandidatima se snima tonski i vizuelno, u skladu sa tehničkim mogućnostima Saveta.

Zapisnik o razgovoru

Član 33

O razgovoru sa kandidatima vodi se zapisnik.

Zapisnik potpisuju članovi Komisije i zapisničar.

Vrednovanje razgovora

Član 34

Nakon obavljenih razgovora Komisija utvrđuje da li kandidat poseduje veštinu komunikacije, da li je spreman za obavljanje sudijske funkcije, kao i profesionalni integritet kandidata.

Obrazac vrednovanja razgovora

Član 35

Vrednovanje razgovora sa kandidatima unosi se u poseban obrazac koji čini sastavni deo ovog Pravilnika.

Obrazac koji je popunjen i potpisan od strane članova Komisije sastavni je deo spisa formiranog na osnovu prijave kandidata.

Pribavljanje podataka i mišljenja

Član 36

Savet pribavlja mišljenja o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata od organa i organizacija u kojima je kandidat radio u pravnoj struci, a za kandidate koji dolaze iz suda pribavlja se mišljenje sednice svih sudija suda iz koga kandidat potiče.

Savet za kandidate koji dolaze iz reda sudijskih pomoćnika pribavlja i ocenu rada.

Savet posebno ceni vrstu poslova koje je kandidat obavljao nakon položenog pravosudnog ispita.

Pravo uvida u dokumentaciju i mišljenje

Član 37

Pre odluke o izboru na sudijsku funkciju, kandidat ima pravo uvida u celokupnu dokumentaciju i mišljenje koji su osnov za odluku o izboru kandidata.

Predlaganje kandidata

Član 38

Komisija može da predloži kandidata za sudiju ukoliko su sa predlogom saglasni svi članovi Komisije.

Svaki član Saveta može da predloži kandidata za sudiju.

Prilikom predlaganja kandidata za sudiju Komisija, odnosno član Saveta dužan je da iznese podatke iz lične i radne biografije kandidata, mišljenje o kandidatima, ocenu vrednovanja rada, ocenu sa ispita za kandidate koji se prvi put biraju za sudiju i ocenu vrednovanja razgovora.

Postupak glasanja i donošenje odluke o izboru

Član 39

Glasanje o predloženim kandidatima sprovodi se prema azbučnom redu prezimena kandidata.

Član Saveta može glasati "za" najviše za onaj broj kandidata koliki je broj slobodnih sudijskih mesta objavljen na javnom konkursu o kome se odlučuje.

Odluku o izboru sudije Savet donosi većinom glasova svih članova.

Obrazloženje i objavljivanje odluke o izboru

Član 40

Odluka o izboru na sudijsku funkciju mora biti obrazložena i objavljena u "Službenom glasniku Republike Srbije" i na internet stranici Saveta.

IV POSTUPAK ZA IZBOR SUDIJE U DRUGI SUD ILI SUD VIŠEG STEPENA

Shodna primena odredaba o postupku za izbor sudije koji se prvi put bira

Član 41

Na postupak za izbor sudije u drugi sud ili sud višeg stepena shodno se primenjuju odredbe ovog pravilnika o postupku za izbor sudije koji se prvi put bira, izuzev odredaba koje se odnose na polaganje ispita.

Prethodna lista sadrži redosled kandidata prema azbučnom redu njihovih prezimena i ocenu njihovog rada, odnosno odluku o vrednovanju rada.

Prethodna lista kandidata unosi se u obrazac koji je sastavni deo ovog pravilnika.

Pribavljanje podataka i mišljenja

Član 42

Savet pribavlja mišljenja o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata od organa i organizacija u kojima je kandidat radio u pravnoj struci, a za sudije se pribavlja mišljenje sednice svih sudija suda u kome je kandidat radio i neposredno višeg suda.

Prilikom izbora sudije u drugi sud ili sud višeg stepena, Savet posebno ceni:

- objavljene naučne i stručne radove iz oblasti pravnih nauka;

- izlaganje na domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim skupovima;

- izbor za člana Visokog saveta sudstva;

- učešće kandidata u obuci sudija i sudijskog osoblja;

- učešće kandidata u programima stručnog usavršavanja u organizaciji institucije nadležne za obuku u pravosuđu;

- druge okolnosti od značaja za vršenje sudijske funkcije.

V POSTUPAK ZA IZBOR PREDSEDNIKA SUDA

Shodna primena odredaba o postupku za izbor sudije

Član 43

Odredbe ovog pravilnika kojima se uređuje postupak za izbor sudije shodno se primenjuju na postupak za izbor predsednika suda, ako odredbama čl. 44. do 50. ovog pravilnika nije drugačije propisano.

Kriterijumi i pokazatelji

Član 44

Komisija vrednuje sposobnost kandidata za rukovođenje i organizaciju poslova u sudu na osnovu programa unapređenja rada suda i razgovora sa kandidatom.

Program rada

Član 45

U programu unapređenja rada suda kandidat iznosi svoje viđenje problema u funkcionisanju rada suda i način njihovog rešavanja.

Svaki član Komisije za izbor vrednuje program rada kandidata ocenom od 1 do 5.

Ocena kandidata za program rada dobija se tako što se izračunava prosečna vrednost ocena koju je dao svaki član Komisije.

Komisija vodi zapisnik o vrednovanju programa rada, u koji se unosi ocena programa rada.

Razgovor

Član 46

Komisija pre razgovora sa kandidatima, utvrđuje pitanja koja se postavljaju svim kandidatima, po istom redosledu.

Pitanja se odnose na motivisanost kandidata za obavljanje funkcije predsednika suda, organizacione sposobnosti i poznavanje poslova sudske uprave.

Svaki član Komisije ocenjuje odgovore kandidata na pitanja koja su mu postavljena ocenom od 1 do 5.

Ocena kandidata na razgovoru dobija se tako što se izračunava prosečna vrednost ocena koju je dao svaki član Komisije.

Komisija vodi zapisnik o obavljenom razgovoru, u koji se unosi ocena ostvarena na razgovoru.

Završna ocena

Član 47

Komisija utvrđuje završnu ocenu kandidata za predsednika suda, tako što se izračunava prosečna vrednost ocena iz čl. 45. i 46. ovog pravilnika, na obrascu koji se sastavni deo ovog pravilnika.

Ocena se izražava isključivo celim brojem, zaokruživanjem na sledeći način:

- više od 4.50

ocena 5

- od 3.50 do 4.49

ocena 4

- od 2.50 do 3.49

ocena 3

- od 1.50 do 2.49

ocena 2

- od 1.00 do 1.50

ocena 1

Prethodna lista kandidata

Član 48

Komisija sastavlja prethodnu listu kandidata prema završnoj oceni kandidata, odnosno prema azbučnom redu prezimena kandidata, ukoliko imaju iste završne ocene.

Komisija prethodnu listu kandidata iz stava 1. ovog člana dostavlja Savetu, na obrascu koji je sastavni deo ovog pravilnika.

Na internet stranici Saveta objavljuje se prethodna lista kandidata iz stava 1. ovog člana, sa označavanjem datuma i vremena objavljivanja.

Pribavljanje mišljenja

Član 49

Savet, u postupku izbora za predsednika suda, pribavlja mišljenje o prijavljenim kandidatima od sednice svih sudija suda za koji se vrši izbor predsednika.

Odluka o izboru predsednika suda

Član 50

Odluku o izboru predsednika suda Savet donosi većinom od osam glasova članova Saveta.

VI POSTUPAK ZA IZBOR PREDSEDNIKA VRHOVNOG SUDA

Shodna primena odredaba o izboru predsednika suda

Član 51

Na postupak za izbor predsednika Vrhovnog suda shodno se primenjuju odredbe o postupku za izbor predsednika suda, ako odredbama čl. 52. i 53. ovog pravilnika nije drugačije propisano.

Prilozi koji se podnose uz prijavu

Član 52

Kandidat za predsednika Vrhovnog suda uz prijavu na javni konkurs za izbor, dostavlja ličnu i radnu biografiju i program unapređenja rada sudova u Republici Srbiji, koji se objavljuju na internet stranici Saveta.

Pribavljanje mišljenja

Član 53

Savet pribavlja mišljenje o prijavljenom kandidatu od opšte sednice Vrhovnog suda.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu pravilnika

Član 54

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Prestanak važenja ranijih propisa i važenje ocena ostvarenih po tim propisima

Član 55

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda" ("Službeni glasnik RS", br. 94/16 i 48/23).

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira ("Službeni glasnik RS", broj 7/18).

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sprovođenju i vrednovanju razgovora za izbor sudije ("Službeni glasnik RS", broj 48/23).

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe odredbe čl. 40. do 52b Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva ("Službeni glasnik RS", br. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18, 69/18, 38/21, 90/21 i 48/23).

Ocena za vrstu i stepen suda koju je kandidat ostvario na ispitu sprovedenom u skladu pravilnikom iz stava 2. ovog člana, važi i nakon stupanja na snagu ovog pravilnika.

Okončanje započetih postupaka

Član 56

Postupci za izbor sudija i predsednika sudova koji su započeti po propisima iz člana 55. ovog pravilnika, a koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, okončaće se po odredbama ovog pravilnika.

 

Obrazac VSS-1

LISTA KANDIDATA

 

Red. Br.

PREZIME I IME

USPEH NA ISPITU

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

Datum _____________

 

ČLANOVI KOMISIJE:

 

1. _____________________

 

2. _____________________

 

3. _____________________

 

Obrazac VSS-2

VREDNOVANJE RAZGOVORA SA KANDIDATOM ZA IZBOR SUDIJE

 

1) Ime i prezime kandidata:

2) Javni konkurs:

3) Sud za koji kandidat obavlja razgovor:

4) Datum razgovora:

 

1. VEŠTINA KOMUNIKACIJE

a) ispunjava kriterijum

b) ne ispunjava kriterijum

2. SPREMNOST ZA OBAVLJANJE SUDIJSKE FUNKCIJE

a) ispunjava kriterijum

b) ne ispunjava kriterijum

3. PROFESIONALNI INTEGRITET KANDIDATA

a) ispunjava kriterijum

b) ne ispunjava kriterijum

ČLANOVI KOMISIJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA:

1.______________________________

2.______________________________

3.______________________________

 

Obrazac VSS-3

PRETHODNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR SUDIJE U DRUGI SUD ILI SUD VIŠEG STEPENA

 

Red. br.

PREZIME I IME KANDIDATA

ODLUKA O VREDNOVANJU

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

Datum _____________

 

ČLANOVI KOMISIJE:

 

1. _____________________

 

2. _____________________

 

3. _____________________

 

Obrazac VSS-4

ZAVRŠNA OCENA KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA SUDA

 

Ocena za program rada:

1

2

3

4

5

Ocena sa razgovora:

1

2

3

4

5

NAPOMENA:

Član Komisije:

Ocena za program rada:

1

2

3

4

5

Ocena sa razgovora:

1

2

3

4

5

NAPOMENA:

Član Komisije:

Ocena za program rada:

1

2

3

4

5

Ocena sa razgovora:

1

2

3

4

5

NAPOMENA:

Član Komisije:

PROSEČNA OCENA ZA PROGRAM RADA: ____________________

PROSEČNA OCENA SA RAZGOVORA: _______________________

PROSEČNA OCENA: ______________________________________

ZAVRŠNA OCENA:

 

- više od 4.50

ocena 5

- od 3.50 do 4.49............................

ocena 4

- od 2.50 do 3.49................................

ocena 3

- od 1.50 do 2.49

ocena 2

- od 1.00 do 1.50...............................

ocena 1

Datum _____________

 

ČLANOVI KOMISIJE:

 

1. _____________________

 

2. _____________________

 

3. _____________________

 

Obrazac VSS-5

PRETHODNA LISTA KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA SUDA

 

Red. br.

PREZIME I IME KANDIDATA

ZAVRŠNA OCENA

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

Datum _____________

 

ČLANOVI KOMISIJE:

 

1. _____________________

 

2. _____________________

 

3. _____________________