Zastava Bosne i Hercegovine

USVOJENA NOVA UREDBU O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2021. GODINU: Izvršeno usaglašavanja sa odredbama Sporazuma o slobodnoj trgovini sa zemaljama članicama Evroazijske ekonomske unije


Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 16. juna 2021. godine usvojila novu Uredbu o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu (u daljem tekstu: CT2021 sa EAEU).

Pravni osnov za donošenje ovog propisa je član 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007, 5/2009, 95/2018 - dr. zakon i 91/2019). Uredba pored nomenklature obuhvata i stope, odnosno iznos carine utvrđene ovim zakonom, odnosno zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini primenjene na usklađenu nomenklaturu.

Podsećamo da je istoimenom Uredbom koja je u primeni od 1. januara ove godine, nacionalna Carinska tarifa usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2021. godinu, a da je Uredbom koja je u primeni od 20. maja ove godine, izvršeno usaglašavanje sa odredbama Sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji između Republike Srbije i Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske.

U novoj Uredbi je izvršeno usaglašavanja sa odredbama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, sa jedne, i Evroazijske ekonomske unije i njenih zemalja članica, sa druge strane.

Ovaj sporazum je potpisan 25. oktobra 2019. godine, a primenjivaće se od 10. jula 2021. godine. Sporazum sa EAEU ima uticaja na sve tarifne oznake obuhvaćene Carinskom tarifom za 2021. godinu, te je stoga bilo neophodno donošenje kompletno nove Uredbe. Novine propisane u CT2021 sa EAEU su sadržane u Delu I (Pregled oznaka, simbola i skraćenica), II (Carinska tarifa) i IV (Kvote) Priloga.

CT2021 sa EAEU stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 10. jula 2021. godine.

Izvor: Redakcija, 16.06.2021.
Naslov: Redakcija