Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O OBNOVI KULTURNO-ISTORIJSKOG NASLEĐA I PODSTICANJU RAZVOJA SREMSKIH KARLOVACA: Kaznom do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako za upotrebu grba, znaka ili prepoznatljivih simbola Sremskih Karlovaca, za proizvode koje proizvodi i stavlja u promet, ne pribavi odobrenje i/ili ne plati naknadu opštini Sremski Karlovci. Za prekršaj će biti kažnjeno i odgovorno lice, novčanom kaznom do 50.000 dinara


Skupština Vojvodine uputila je Predlog zakona o obnovi kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanju razvoja Sremskih Karlovaca na odlučivanje u Narodnu skupštinu Republike Srbije.

Međutim, ovaj dokument ne mora ni da dođe pred poslanike parlamenta jer je upućen, kao što se vidi, predlog zakona za koji će Beograd tek proceniti da li je vredan skupštinskog vremena.

Sremski Karlovci godinama su u finansijskom fokusu Pokrajine, koja iz budžetskog fonda osmišljenog samo za finansiranje Sremskih Karlovaca godinama unazad uplaćuje stotine miliona dinara ovoj opštini.

Sada Pokrajina smatra da finansiranje Sremskih Karlovaca zahteva pomoć iz budžeta Republike i putem zakona pokušava da uspostavi finansijski okvir za to. Međutim, kako se vidi iz predloga zakona, jedino što je zapravo konkretizovano u ovom dokumentu su - kazne.

Šta piše u predlogu zakona o obnovi Sremskih Karlovaca?

Predlog ovog zakona ima 19 članova i njima se, kažu sastavljači, određuju opšti uslovi za obnovu kulturno-istorijskog nasleđa i za podsticanje razvoja na teritoriji opštine, kao i druga pitanja od značaja za obnovu i podsticanje razvoja Sremskih Karlovaca.

Sama obnova podrazumeva istraživanje, sanaciju, konzervaciju, restauraciju, revitalizaciju, prezentaciju i korišćenje kulturno-istorijskog nasleđa; zaštitu, uređenje i unapređivanje prirodnih dobara i životne sredine; komunalno opremanje, odnosno obnovu i izgradnju prateće infrastrukture, s ciljem održivog razvoja lokalne zajednice.

Pokrajina od Vlade Srbije prvo traži da donese, na predlog ministarstva kulture, program obnove i razvoja Karlovaca, a u saradnji sa postojećim odborom za obnovu i razvoj Sremskih Karlovaca i Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture. U tom traženom programu obnove trebalo bi da se nađu svi zadaci koje treba rešiti: šta se sanira, štiti, koristi, obnavlja i gradi.

Sredstva za obnovu kulturno-istorijskog nasleđa i za podsticanje održivog razvoja Sremskih Karlovaca obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, budžetu Vojvodine i budžetu Opštine Sremski Karlovci, ali se mogu obezbediti i iz fondova Evropske unije i drugih međunarodnih fondova.

Sve do sada zvuči dosta opšte, s obzirom na to da Pokrajina traži da svu procenu i finansije zapravo uradi Beograd. Međutim, u nastavku predloga zakona navodi se da "fizička i pravna lica mogu - u komercijalne svrhe - koristiti naziv, ime i lik zaštićenog kulturnog dobra ili prepoznatljivog dela spomeničke celine na području Sremskih Karlovaca, samo po prethodnom odobrenju teritorijalno nadležne ustanove zaštite, u skladu sa zakonom".

Dakle, definiše se obaveza da se od ministarstva kulture dobije dozvola za upotrebu Sremskih Karlovaca kao brenda, novac će se uplaćivati opštini, a opština će sama definisati koliko će izdavanje takve dozvole koštati. Opština će definisati i kako će se plaćati ova naknada, nadziraće upotrebu dozvole i jednom godišnje će Odboru za obnovu i razvoj Sremskih Karlovaca podnositi izveštaj o prikupljenom novcu i načinu raspolaganja novcem.

Prema predlogu ovog zakona, kaznom do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako za upotrebu grba, znaka ili prepoznatljivih simbola Sremskih Karlovaca, za proizvode koje proizvodi i stavlja u promet, ne pribavi odobrenje i/ili ne plati naknadu opštini Sremski Karlovci. Za prekršaj će biti kažnjeno i odgovorno lice, novčanom kaznom do 50.000 dinara. Imovinska korist pribavljena prekršajem - oduzeće se.

Novčanom kaznom do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako za upotrebu grba, znaka ili prepoznatljivih simbola Sremskih Karlovaca, za proizvode koje proizvodi i stavlja u promet, ne pribavi odobrenje i/ili ne plati naknadu opštini Sremski Karlovci. Imovinska korist pribavljena prekršajem takođe će biti oduzeta.

Sastavljači zakona su suštinski u ovom predlogu konkretizovali samo visinu kazni za prekršaj u upotrebi Sremskih Karlovaca kao brenda.

Sami pokrajinski čelnici su proteklih nedelja u više navrata ponovili da se stari zakon o Sremskim Karlovcima, donet 1991. godine, nikada nije pravilno primenjivao. Takođe, s obzirom na to da Crkva igra bitnu ulogu u ovoj opštini, očekuje se da će u velikoj meri uticati i na primenu ovakvog zakona.

Izvor: Vebsajt 021, Gorica Nikolin, 11.05.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija