Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA: Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavljuje Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca.

Odbor za privredu i finansije, na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je Zaključak 05 Broj: 011-1062/2023-1 od 8. februara 2023. godine, kojim je određeno sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca.

Program javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, sa prilozima utvrđenim Poslovnikom Vlade, objavljeni su na internet stranici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs i na portalu e-Konsultacije, sa pozivom državnim organima, organizacijama, privrednom sektoru, stručnjacima u ovoj oblasti i drugim zainteresovanim stranama da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca i da daju svoje komentare, sugestije i predloge.

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca sačinjen je od strane Radne grupe za izradu izmena i dopuna Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca koja je formirana Odlukom Vlade 05 Broj: 02-10306/2022 od 8. decembra 2022. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 137/2022).

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca (u daljem tekstu: Nacrt zakona), sprovedena je u periodu od 9. februara do 1. marta 2023. godine. Tokom javne rasprave održana su tri okrugla stola pod nazivom “Predstavljanje i diskusija o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca”, i to 10. februara u Novom Sadu, 20. februara u Nišu i 21. februara 2023. godine u Beogradu.

Kako ovaj Nacrt zakona prati istovremene izmene i dopune Zakona o strancima, kojim se uvodi jedinstvena dozvola kao dozvola za privremeni boravak i rad, to je sprovedena objedinjena javna rasprava, odnosno na održanim okruglim stolovima u pomenutim gradovima, istovremeno su predstavljena rešenja ovog Nacrta zakona i Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o strancima.

Na javnoj raspravi, na okruglim stolovima učestvovali su:

-           u Novom Sadu, 10. februara 2023. godine, predstavnici Inspektorata za rad, Nacionalne službe za zapošljavanje, Privredne komore Srbije, DDOR Novi Sad, advokat Maša Vukobrat, advokatska kancelarija Majstorović & Partners, Udruženje ugostitelja Novog Sada, Agava doo, ComData doo, KARIN KOMERC MD, PANA COMP-ZEMLJA ČUDA DOO NOVI SAD, BLOCKX PACKAGING DOO, PIRON CENTAR DOO NOVI SAD, DOO INSTEL-INŽENJERING NOVI SAD, PLAYRIX RS DOO NOVI SAD, DOO DAMI BAU NOVI SAD, MEGA PLAST MPT DOO SREMSKI KARLOVCI, DOO TERMOVENT SC TEMERIN, MAMMINGER KONSERVEN-SRB d.o.o.;

-           u Nišu, 20. februara 2023. godine, predstavnici Policijske uprave Leskovac, Policijske uprave Niš, Uprave granične policije, Nacionalne službe za zapošljavanje, Privredne komore Srbije, MANIFATTURA EUROPEA doo Niš, Aster Tekstil d.o.o. Niš, JOHNSON ELECTRIC doo Niš, SULAV Group DOO, KONFEKCIJA LISCA BABUŠNICA DOO, MK MOUNTAIN RESORT DOO, Philip Morris Operations a.d. Niš, SHINWON DOO NIŠ, Darkonto, Asocijacija pravnika AEPA;

-           u Beogradu, 21. februara 2023. godine, predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje, Privredne komore Srbije, Policijske uprave Prijepolje, Policijske uprave Kragujevac, Policijske uprave Kraljevo, Policijske uprave Valjevo, Policijske uprave Šabac, Policijske uprave Požarevac, Policijske uprave Pančevo, Prekršajnog suda u Beogradu, JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, JKP GSP Beograd, JKP Pogrebne usluge Beograd, Novinska agencija Tanjug, Grupa 484, advokat Tanja Dugonjić, advokatska kancelarija Walk, advokat Katarina Pavlović, advokatska kancelarija VMT Law Office, PARAGRAF Lex doo, UNHCR, ECO LIFE doo, IDEAS, LE BELIER KIKINDA, ROBERT BOSCH DOO BEOGRAD, Beogradski centar za ljudska prava, ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, EPCCO DOO BEOGRAD, Wargaming d.o.o. Beograd, ERNST & YOUNG, LUSS TEXTILE, ML GLORY, Magna Seating, Yandex, IT Center, MIDWORK DOO, PwC Consulting doo, EAST WEST LINKS d.o.o., CENTROSINERGIJA DOO BEOGRAD, MOJ KIOSK GROUP DOO BEOGRAD, MINTH AUTOMOTIVE EUROPE DOO, Mercator-S doo, NESTLE ADRIATIC S DOO, HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, DELHAIZE SERBIA DOO BEOGRAD, GLOBE WILLIAMS DOO BEOGRAD, Savez računovođa i revizora Srbije, DOO EURO GAS SUBOTICA.

Tokom javne rasprave, tekst Nacrta zakona, kojim se pre svega vrši dalje pojednostavljenje postupka zapošljavanja, odnosno radnog angažovanja stranca uvođenjem jedinstvene dozvole za boravak i rad i kojim se povećava međunarodna konkurentnost Republike Srbije, pozdravljen je od strane svih učesnika i izneto je uverenje da predviđene izmene i dopune zakona predstavljaju značajan korak napred ka unapređenju pristupa pravu na rad stranaca u Republici Srbiji, ali i važan korak ka unapređenju opšte poslovne klime.

Najviše pažnje privukao je novi koncept koji podrazumeva uvođenje jedinstvenog upravnog mesta, odnosno jedinstvene dozvole za boravak i rad, kao jedinstvenog akta koji će se izdavati u postupku zapošljavanja stranaca, a koji postupak će biti potpuno digitalizovan.

Naročito je pozdravljeno preciziranje mogućnosti zaključivanja ugovora o radu na neodređeno vreme, kao i preciziranje kruga određene kategorije stranaca sa regulisanim boravkom u Republici Srbiji, koji će imati pravo na rad, bez obaveze pribavljanja jedinstvene dozvole za boravak i rad, uz ispunjenje zakonom propisanih uslova.

Veoma je pozitivno ocenjeno i unapređenje odredaba zakona koje se odnose na upućivanje stranca na rad u Republiku Srbiju, odnosno na kretanje u okviru privrednog društva kojim se dodatno propisuje da se aktom o upućivanju utvrđuje minimum ostvarivanja prava i obaveza iz rada, te da ova kategorija stranca ne može ostvarivati manja prava od prava propisanih zakonom kojima se uređuje rad u Republici Srbiji u pogledu obaveznog sadržaja utvrđenog načina ostvarivanja prava i obaveza iz akta o upućivanju, kao i da je poslodavac u obavezi da obezbedi ostvarivanje tih prava.

Takođe, kako se uvodi fleksibilniji koncept zapošljavanja stranaca, od strane učesnika javne rasprave, pozdravljena je primena koncepta sprovođenja testa tržišta rada, kao i mogućnost da stranac, za vreme važenja jedinstvene dozvole može promeniti osnov rada, promeniti poslodavca ili se zaposliti kod dva ili više poslodavca, uz ispunjenje zakonskih uslova, što podrazumeva izdavanje saglasnosti, kao posebnog akta Nacionalne službe za zapošljavanje, s tim da navedena saglasnost ne povlači izmenu same jedinstvene dozvole, čime se znatno doprinosi smanjenju administrativnog opterećenja.

Učesnici na javnim raspravama složili su se da je krajnji cilj izmena i dopuna ovog zakona pojednostavljenje postupka zapošljavanja, odnosno radnog angažovanja stranaca, uz digitalnu transformaciju, koja će privredi olakšati pristup uslugama, a s druge strane poboljšaće se saradnja između nadležnih organa i razmena podataka neophodnih za odlučivanje, čime će se dobiti jedan povezan, efikasan, kvalitetan i unapređen sistem koji poslodavcu omogućava da zaposli, odnosno radno angažuje stranca.

Tokom javne rasprave, dati su direktni odgovori na pitanja koja se odnose na mogućnost promene poslodavca ili zapošljavanja kod dva ili više poslodavaca tokom važenja jedinstvene dozvole, na ostvarivanje prava stranca iz radnog odnosa, na pravo na rad bez jedinstvene dozvole za boravak i rad, način sprovođenja testa tržišta rada, mogućnosti da se stranac uputi na rad kod poslodavca korisnika u skladu sa zakonom, kao i na odgovornosti poslodavca koji zapošljava, odnosno radno angažuje stranca.

Zatim, razmatrane su i primedbe i sugestije iznete pisanim putem od strane Beogradskog centra za ljudska prava, Saveta stranih investitora, advokatske kancelarije VMT Law Office, NIS a.d. Novi Sad, Astra - Akcija protiv trgovine ljudima, Saveza samostalnih Sindikata Srbije - Samostalni sindikat putara Srbije, Grupa 484 i Smart Business Technologies doo Beograd. Astra - Akcija protiv trgovine ljudima, u datom pisanom komentaru napomenula je da ista nema većih primedaba na predložene izmene Zakona o zapošljavanju stranaca, jer su u formalnom smislu zadovoljavajuće, te da iz tog razloga nemaju konkretnih predloga za izmenu pojedinih članova. S druge strane, istaknuta je važnost buduće primene predloženih rešenja u praksi.

Predlozi i sugestije sa javne rasprave koji su bili usmereni na poboljšanje predloženog teksta Nacrta zakona i koji su u duhu koncepta na kojima se isti zasniva, ugrađeni su u tekst Nacrta zakona. Detaljan pregled pristiglih komentara i sugestija dat je u tabelarnom pregledu, koji je sastavni deo ovog izveštaja.

U vezi sa navedenim, može se zaključiti da je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja analiziralo sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i o tome podnosi izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona na svojoj internet stranici i portalu e-Konsultacije, na uvid zainteresovanoj javnosti.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, 14.03.2023.
Naslov: Redakcija