Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLjAVANjU STRANACA - Tekst propisa


Član 1.

U članu 2. stav 1. Zakona o zapošljavanju stranaca (“Službeni glasnik RS”, br. 128/14, 113/17, 50/18 i 31/19) tačka 7) menja se i glasi:

“7) upućeno lice je stranac koji je zaposlen kod stranog poslodavca kod koga ostvaruje prava iz rada i koji ga upućuje na rad na teritoriji Republike u ograničenom vremenskom periodu, nakon čega se vraća na rad kod stranog poslodavca, u skladu sa zakonom, odnosno potvrđenim međunarodnim ugovorom;”.

Dodaje se tačka 7a) koja glasi:

“7a) upućivanje na privremeni rad u Republiku podrazumeva upućivanje na rad u Republici i upućivanje na stručno osposobljavanje i usavršavanje za potrebe stranog poslodavca;”.

Posle tačke 12) dodaju se tač. 13)-15) koje glase:

“13) jedinstvena dozvola je dozvola za privremeni boravak i rad stranaca u Republici;

14) procena predstavlja ocenu ispunjenosti uslova za zapošljavanje stranca, posebne slučajeve zapošljavanja stranca i samozapošljavanje stranca, koju vrši organizacija nadležna za poslove zapošljavanja, u skladu sa zakonom.

15) saglasnost je akt koji omogućava strancu promenu osnova rada, promenu poslodavca, zapošljavanje kod dva ili više poslodavaca tokom perioda važenja jedinstvene dozvole, a koji izdaje organizacija nadležna za poslove zapošljavanja, u skladu sa zakonom.”

Član 2.

Član 3. menja se i glasi:

“Član 3.

Pravo na rad u Republici, bez izdate jedinstvene dozvole, ima stranac kome je, u skladu sa zakonom, odobren privremeni boravak po osnovu:

1)         spajanja porodice sa članom uže porodice državljanina Republike, odnosno strancem kome je odobreno stalno nastanjenje;

2)         vlasništva nad nepokretnošću;

3)         humanitarnog boravka;

4)         studiranja i međunarodne razmene studenata, u skladu sa ovim zakonom;

5)         naučno istraživačkog rada;

6)         statusa pretpostavljene žrtve trgovine ljudima i žrtve trgovine ljudima;

7)         samostalnog boravka;

8)         obavljanja poslova akreditovanog stranog novinara i koji je kao predstavnik inostranog medija upisan u evidenciju predstavnika inostranih medija, koji se vodi u ministarstvu nadležnom za poslove javnog informisanja u Republici;

9)         volontiranja i koji obavlja pruža usluge, odnosno obavlja poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast volontiranja;

10)       verske službe radi obavljanja verskih poslova i verske službe ili organizovanja, odnosno sprovođenja dobrotvornih akcija u okviru registrovanih crkava i verskih zajednica u Republici, u skladu sa zakonom;

11)       radi obavljanja poslova u Republici, bez zasnivanja radnog odnosa, na osnovu odgovarajućih ugovora ili sporazuma sa međunarodnim organizacijama, između nadležnih institucija Republike i drugih država ili u okviru međunarodnih projekata o stručno-tehničkoj saradnji, obrazovanju ili istraživanju;

12)       angažovanja kao člana autorske ili glumačke ekipe koji na teritoriji Republike proizvodi audiovizuelno delo, u skladu sa zakonom;

13)       akta vlade kojim se utvrđuju kriterijumi za određivanje kategorija stranaca, kategorije stranaca, način i bliži uslovi odobravanja privremenog boravka strancima donetim u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi za ulazak, kretanje, boravak i vraćanje stranaca.

Stranac koji je član uže porodice stranca kome je izdata jedinstvena dozvola, odnosno odobren privremeni boravak ima pravno na rad po isteku dve godine od dana odobrenja prvog privremenog boravka po osnovu spajanja porodice sa strancem kome je izdata jedinstvena dozvola, odnosno strancem sa pravom na rad, u skladu sa zakonom, bez izdate jedinstvene dozvole, u periodu važenja odobrenog privremenog boravka.

Pravo na rad u Republici, bez izdate jedinstvene dozvole ima i stranac:

1)         kome je odobreno stalno nastanjenje, u skladu sa zakonom;

2)         kome je odobren azil ili privremena zaštita;

3)         koji je tražilac azila, i kom u periodu od šest meseci nakon podnošenja zahteva za azil odluka po tom zahtevu nije doneta bez njegove krivice;

4)         koji ima pravo na privilegije i imunitete u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima;

5)         koji je član porodice člana diplomatsko konzularnog predstavništva sa kojom Republika ima zaključen bilateralni sporazum kojim se licu omogućava obavljanje plaćene delatnosti u Republici;

6)         koji je član posade broda, odnosno vazduhoplova, ili obavlja poslove u drumskom ili železničkom saobraćaju i zaposlen je kod stranog poslodavca;

7)         koji je član spasilačke jedinice koja pruža pomoć prilikom otklanjanja posledica nesrećnih slučajeva i prirodnih katastrofa, kao i slučajeva humanitarne pomoći;

8)         koji na osnovu ugovora zaključenih između organa nadležnih za poslove odbrane ili unutrašnje poslove obavlja poslove od interesa za Republiku ili za potrebe odbrane ili bezbednosti zemlje ili se usavršava u ovim oblastima.

Stranac iz tač. 1) i 2) ovog člana ima pravo na rad u periodu važenja dokumenta koji mu se izdaje u skladu sa zakonom.

Stranac iz tačke 3) ovog člana ima pravo na rad u periodu trajanja statusa tražioca azila.

Stranac iz stava 2. i stava 3. tač. 2) - 3) ovog člana dužan je da pribavi dokaze o ispunjenosti propisanih uslova za zapošljavanje od nadležnog organa.

Stranac čiji boravak u Republici ne traje duže od 90 dana u periodu od 180 dana računajući od dana prvog ulaska, odnosno duže od propisanog perioda boravka u skladu međunarodnim ugovorom, ima pravo na rad u Republici u navedenom periodu bez izdate jedinstvene dozvole, i to stranac koji:

1)         je vlasnik, osnivač, zastupnik ili član pravnog lica koji je registrovan u Republici, a koji nije u radnom odnosu u tom pravnom licu;

2)         boravi radi uspostavljanja poslovnih kontakata ili prisustvovanja sastancima i koji bez ostvarivanja prihoda u Republici obavlja druge poslovne aktivnosti koje se odnose na pripremu stranog poslodavca da uspostavi prisustvo i otpočne sa radom u Republici;

3)         je predavač ili istraživač koji učestvuje u organizovanim profesionalnim skupovima ili istraživačkim projektima ili obavlja rad u cilju predstavljanja ili sprovođenja različitih naučnih i tehničkih dostignuća, kao i njegovo prateće osoblje;

4)         obavlja privremene obrazovne, sportske, umetničke, kulturne i druge slične aktivnosti ili u Republici boravi na naučnom, umetničkom, kulturnom ili sportskom događaju u organizaciji ovlašćenih organizacija, državnih organa ili organa autonomne pokrajine i jedinca lokalne samouprave, kao i prateće organizacijsko i tehničko osoblje;

5)         je upućeno lice koje u Republici Srbiji izvodi radove na osnovu ugovora o nabavci robe, nabavci ili zakupu mašina ili opreme njene isporuke, instaliranja, montaže, opravke ili obučavanja za rad na tim mašinama ili opremi;

6)         samostalno ili za potrebe stranog poslodavca u Republici Srbiji boravi radi obavljanja poslova opremanja i izlaganja opreme i eksponata na trgovinskim i drugim sajmovima i izložbama.”

Član 3.

U članu 4. stav 1. posle reči: “koji se zapošljava” dodaje se zapeta i reči: “odnosno privremeno zapošljava”.

Član 4.

Čl. 9. - 11. menjaju se i glase:

“Član 9.

Zapošljavanje stranca ostvaruje se pod uslovom da poseduje vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja, odobrenje za privremeni boravak ili stalno nastanjenje i jedinstvenu dozvolu, ako ovim zakonom nije drugačije utvrđeno.

Poslodavac čuva dokaze o ispunjavanju uslova za zapošljavanje, odnosno privremeno zapošljavanje stranca.

Član 9A

Poslodavac može sa strancem da zaključi ugovor o radu na neodređeno vreme u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad.

Osnov za prestanak važenja ugovora o radu na neodređeno vreme je prestanak važenja jedinstvene dozvole, kao i u drugim slučajevima propisani zakonom kojim se uređuje rad.

Poslodavac ne sme zapošljavati niti koristiti rad stranca koji nezakonito boravi u Republici.

Stranac je u obavezi da u roku od 30 dana od dana prestanka važenja ugovora o radu ili drugog ugovora kojim stranac bez zasnivanja radnog odnosa ostvaruje prava po osnovu rada u skladu sa zakonom, zaključi novi ugovor o radu ili drugi ugovor kojim stranac bez zasnivanja radnog odnosa ostvaruje prava po osnovu rada u skladu sa zakonom, u suprotnom primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju uslovi za ulazak, kretanje, boravak i vraćanje stranaca.

PROCENA

Član 10.

Organizacija nadležna za poslove zapošljavanja u postupku izdavanja jedinstvene dozvole vrši procenu ispunjenosti uslova, koja te poslove obavlja kao poverene, za:

1)         zapošljavanje;

2)         posebne slučajeve zapošljavanja, i to:

-           za upućena lica,

-           za kretanje u okviru privrednog društva,

-           za nezavisnog profesionalca,

-           za osposobljavanje i usavršavanje,

3)         samozapošljavanje.

Dokaze neophodne za ocenu ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana podnosilac zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole podnosi elektronski, putem informativnog veb portala (u daljem tekstu: Portal), u okviru usluge namenjene za izdavanje jedinstvene dozvole strancima.

Dokazi iz stava 2. ovog člana podnose se na način i u skladu sa uputstvom za korišćenje usluge namenjene za izdavanje jedinstvene dozvole strancima.

Procena iz stava 1. ovog člana vrši se ocenom “ispunjava” ili “ne ispunjava” uslove za zapošljavanje stranca, posebne slučajeve zapošljavanja stranca ili samozapošljavanje stranca.

Ocena “ispunjava” sadrži i vremenski period za koji se vrši procena, u zavisnosti od ispunjenosti uslova u skladu sa zakonom.

Ocena “ne ispunjava” sadrži obrazložene razloge zbog čega nisu ispunjeni uslovi za zapošljavanje, posebno zapošljavanje ili samozapošljavanje stranca.

Procenu iz stava 1. ovog člana organizacija nadležna za poslove zapošljavanja vrši i dostavlja nadležnom organu u skladu sa propisima kojima se uređuje ulazak, kretanje i boravak stranaca u roku od 10 dana od dana prijema urednog zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na ocenu ispunjenosti uslova za zapošljavanje, posebne slučajeve zapošljavanja i samozapošljavanje stranca shodno se primenjuju i na postupak odobravanja vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja, u skladu sa zakonom.

Saglasnost

Član 11.

Stranac radi u Republici na poslovima za koje mu je izdata jedinstvena dozvola kod poslodavca koji ga zapošljava.

Za vreme važenja jedinstvene dozvole stranac, odnosno poslodavac u ime stranca ili ovlašćeno pravno lice može podneti zahtev za promenu osnova rada, promenu poslodavca ili za zapošljavanje kod dva ili više poslodavca, elektronskim putem na Portalu, u okviru usluge namenjene za izdavanje jedinstvene dozvole strancima.

Zahtev iz stava 2. ovog člana podnosi se na način i u skladu sa uputstvom za korišćenje usluge namenjene za izdavanje jedinstvene dozvole strancima.

Organizacija nadležna za poslove zapošljavanja nakon sprovedenog postupka po zahtevu iz stava 2. ovog člana izdaje saglasnost i dostavlja ga podnosiocu zahteva, preko Portala.

Organizacija nadležna za poslove zapošljavanja vodi evidenciju o izdatim saglasnostima iz stava 4. ovog člana.

Stranac može promeniti osnov rada, poslodavca ili se zaposliti kod dva ili više poslodavaca, po dobijanju saglasnosti iz stava 4. ovog člana.

O zahtevu za promenu osnova rada, poslodavca ili za zapošljavanje kod dva ili više poslodavca iz stava 2. ovog člana odlučuje mesno nadležna organizaciona jedinica organizacije nadležne za poslove zapošljavanja, određena statutom u roku od 10 dana od dana prijema urednog zahteva.

U postupku odlučivanja o zahtevu iz stava 2. ovog člana primenjuju se odredbe zakona kojim je uređen opšti upravni postupak, osim ukoliko ovim zakonom nije drugačije određeno.

Protiv rešenja donetog u postupku rešavanja o zahtevu iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana prijema rešenja.

Žalba se podnosi mesno nadležnoj organizacionoj jedinici organizacije nadležne za poslove zapošljavanja, određena statutom u pisanoj formi, na srpskom jeziku, uz plaćanje propisane administrativne takse.

Konačno rešenje o žalbi donosi ministar nadležan za poslove zapošljavanja.

Protiv konačnog rešenja, može se tužbom pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom, u skladu sa zakonom.”

Član 5.

Čl. 12 - 14. brišu se.

Član 6.

U članu 15. stav 1. briše se.

U stavu 2. reči: “odgovarajućeg odobrenja za boravak i radne dozvole” zamenjuju se rečima: “vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja, jedinstvene dozvole, saglasnosti ili privremenog boravka koji strancu omogućava rad.”.

U stavu 3. reči: “stava 2.” zamenjuju se rečima: “stava 1.”.

Član 7.

Član 15a briše se.

Član 8.

Naslov iznad člana 16. i član 16. menja se i glasi:

“a) Procena za zapošljavanje

Član 16.

Procena za zapošljavanje vrši se na osnovu stanja na tržištu rada i ocenom ispunjenosti sledećih uslova:

1) da poslodavac pre podnošenja zahteva za jedinstvenu dozvolu za zapošljavanje nije otpuštao zaposlene usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena na radnim mestima za koje se traži jedinstvena dozvola za zapošljavanje, u skladu sa propisima o radu;

2) da je poslodavac pokrenuo sprovođenje testa tržišta rada, u skladu sa zakonom;

3) postojanje predloga ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruju prava po osnovu rada, u skladu sa zakonom.”

Član 9.

Dodaje se član 16a koji glasi:

TEST TRŽIŠTA RADA

16A

Organizacija nadležna za poslove zapošljavanja na zahtev poslodavca sprovodi test tržišta rada odnosno regionalno posredovanje u zapošljavanju (u daljem tekstu: test tržišta rada), shodnom primenom propisa iz oblasti zapošljavanja, tako što utvrđuje da li se na evidenciji organizacije nadležne za poslove zapošljavanja nalaze lica koja odgovaraju uslovima iz zahteva poslodavca za konkretno radno mesto, odnosno lica koja imaju pravo na rad u skladu sa ovim zakonom.

Zahtev za sprovođenje testa tržišta rada sastavni je deo zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole i podnosi se elektronskim putem na portalu, u okviru usluge namenjene za izdavanje jedinstvene dozvole za zapošljavanje stranca.

Zahtev iz stava 2. ovog člana podnosi poslodavac ili ovlašćeno pravno lice.

Organizacija nadležna za poslove zapošljavanja sačinjava izveštaj o realizaciji potrebe za zapošljavanjem, koji se dostavlja poslodavcu, odnosno ovlašćenom pravnom licu putem Portala u roku od četiri dana od dana pokrenutog testa tržišta rada.

U roku od dva dana od dana dostavljanja izveštaja iz stava 4. ovog člana, poslodavac, odnosno ovlašćeno pravno lice obaveštava organizaciju nadležnu za poslove zapošljavanja o postupanju po tom izveštaju.”

Član 10.

U članu 17. stav 1. reči: “pod uslovima iz člana 16. ovog zakona” zamenjuju se rečima: “u skladu sa zakonom”.

U stavu 2. reči: “za izdavanje radne dozvole” brišu se.

U tački 1) reči: “odobrenje za privremeni” zamenjuju se rečju: “regulisani”.

Član 11.

Član 18. briše se.

Član 12.

Član 19. menja se i glasi:

“b) Procena za upućena lica

Član 19.

Procena za upućena lica vrši se na osnovu ocene ispunjenosti sledećih uslova:

1)         postojanje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između poslodavca i stranog poslodavca;

2)         da je upućeno lice zaposleno, odnosno radno angažovano kod stranog poslodavca najmanje jednu godinu i prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje kod stranog poslodavca;

3)         postojanje akta između poslodavca i stranog poslodavca o upućivanju na privremeni rad u Republiku kojim se utvrđuje način ostvarivanja prava i obaveza iz rada, a koji obavezno sadrži i: uslove rada, odnosno stručnog osposobljavanja i usavršavanja, način obezbeđivanja i visinu zarade, naknade zarade, radno vreme, način ostvarivanja prava na godišnji odmor, uslove bezbednosti i zdravlja na radu, period rada, odnosno period stručnog osposobljavanja i usavršavanja u Republici, kao i način obezbeđivanja smeštaja, ishrane i prevoza za dolazak i odlazak sa rada za vreme trajanja upućivanja na privremeni rad u Republici;

4)         da će stranac po isteku privremenog upućivanja biti vraćen na rad kod stranog poslodavca koji ga je privremeno uputio u Republiku.

Upućeno lice ne može ostvarivati manja prava od prava propisanih zakonom kojima se uređuje rad u Republici u pogledu obaveznog sadržaja utvrđenog načina ostvarivanja prava i obaveza iz stava 1. tačka 3) ovog člana.

Poslodavac je u obavezi da obezbedi ostvarivanje prava i obaveza utvrđena aktom iz stava 1. tačka 3) ovog člana.

Procena iz stava 1. ovog člana vrši se na period do tri godine.

Procena za upućena lica može se produžiti najduže do tri godine.

Izuzetno od st. 4-5. ovog člana, procena za upućena lica od strane stranog poslodavca registrovanog za obavljanje delatnosti u državi sa kojom Republika ima zaključen međunarodni ugovor o socijalnoj sigurnosti kojim se uređuje upućivanje, vrši se u postupku, saglasno uslovima i za period utvrđen tim ugovorom.”

Član 13.

Član 20. briše se.

Član 14.

Član 21. menja se i glasi:

“v) Procena za kretanje u okviru privrednog društva

Član 21.

Procena za kretanje u okviru privrednog društva registrovanog u inostranstvu daje se u cilju privremenog upućivanja, odnosno premeštanja zaposlenog na rad u ogranak, predstavništvo, odnosno zavisno društvo koje je registrovano u Republici, koji je zaposlen, odnosno radno angažovan kod stranog poslodavca najmanje godinu dana na poslovima rukovodioca ili specijaliste.

Rukovodilac, u smislu stava 1. ovog člana je lice koje obavlja poslove upravljanja ili je član menadžmenta stranog privrednog društva ili upravlja, odnosno rukovodi organizacionom celinom, na osnovu odluka i instrukcija uprave ili deoničara društva ili vrši poslove praćenja i kontrole rada stručnog ili rukovodećeg osoblja i ima ovlašćenje za zapošljavanje, otpuštanje i druga ovlašćenja u vezi sa organizacijom rada zaposlenih.

Specijalista, u smislu stava 1. ovog člana, je lice koje poseduje posebna stručna znanja potrebna za poslovanje stranog privrednog društva, što podrazumeva da ima visoki stepen stručne osposobljenosti, ili odgovarajuće stručno iskustvo i eventualno članstvo u ovlašćenom strukovnom udruženju.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, procena za kretanje u okviru privrednog društva registrovanog u inostranstvu vrši se u cilju privremenog upućivanja, odnosno premeštanja u ogranak, predstavništvo, odnosno zavisno društvo koje je registrovano u Republici, pripravnika sa visokim obrazovanjem.

Procena za kretanje u okviru privrednog društva vrši se na osnovu ocene ispunjenosti sledećih uslova:

1)         postojanje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između poslodavca i stranog poslodavca;

2)         da je upućeno lice zaposleno, odnosno radno angažovano kod stranog poslodavca najmanje jednu godinu, odnosno najmanje tri meseca u slučaju pripravnika i prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje kod stranog poslodavca;

3)         postojanje akta o upućivanju na privremeni rad u Republiku na poslove rukovodioca ili specijaliste, kojim se utvrđuje način ostvarivanja prava i obaveza iz rada, a koji obavezno sadrži i: uslove rada, odnosno stručnog osposobljavanja i usavršavanja, način obezbeđivanja i visinu zarade, naknade zarade, radno vreme, način ostvarivanja prava na godišnji odmor, uslove bezbednosti i zdravlja na radu, period rada, odnosno period stručnog osposobljavanja i usavršavanja u Republici, kao i način obezbeđivanja smeštaja, ishrane i prevoza za dolazak i odlazak sa rada za vreme trajanja upućivanja na privremeni rad u Republici;

4)         da će stranac po isteku privremenog upućivanja biti vraćen na rad kod stranog poslodavca koji ga je privremeno uputio u Republiku.

Upućeno lice ne može ostvarivati manja prava od prava propisanih zakonom kojima se uređuje rad u Republici u pogledu obaveznog sadržaja utvrđenog načina ostvarivanja prava i obaveza iz stava 1. tačka 3) ovog člana.

Poslodavac je u obavezi da obezbedi ostvarivanje prava i obaveza utvrđena aktom iz stava 1. tačka 3) ovog člana.

Procena iz stava 1. ovog člana vrši se na period do tri godine.

Procena kretanje u okviru privrednog društva može se produžiti najduže do tri godine.

Izuzetno od st. 8-9. ovog člana, jedinstvena dozvola za kretanje u okviru privrednog društva od strane stranog poslodavca registrovanog za obavljanje delatnosti u državi sa kojom Republika ima zaključen međunarodni ugovor o socijalnoj sigurnosti kojim se uređuje upućivanje, izdaje se u postupku, saglasno uslovima i za period utvrđen tim ugovorom.

Član 15.

Čl. 22. - 23. menjaju se i glase:

“g) Procena za nezavisnog profesionalca

Član 22.

Procena za nezavisnog profesionalca vrši se na osnovu ocene ispunjenosti sledećih uslova:

1)         postojanje ugovora o pružanju ugovorenih usluga sa poslodavcem ili krajnjim korisnikom usluga koji obavezno sadrži rok za obavljanje posla;

2)         radno iskustvo u određenoj oblasti koja je predmet ugovora o pružanju usluga u trajanju od najmanje tri godine;

3)         posedovanje stručne kvalifikacije u slučajevima kad je to potrebno radi obavljanja usluga u skladu sa propisima kojima je uređeno pružanje usluga u Republici.

4)         postojanje registracije nezavisnog profesionalca.

d) Procena za osposobljavanje i usavršavanje

Član 22a

Procena za osposobljavanje i usavršavanje vrši se radi obavljanja obuke, pripravničkog staža, stručne prakse, radne prakse, stručnog osposobljavanja, odnosno usavršavanja.

Procena za osposobljavanje i usavršavanje vrši se na osnovu ocene ispunjenosti sledećih uslova:

1)         postojanje ugovora sa poslodavcem o obavljanju obuke, pripravničkog staža, stručne prakse, radne prakse, stručnog osposobljavanja, odnosno usavršavanja, koji sadrži mesto i rok trajanja;

2)         ispunjavanje drugih uslova u skladu sa posebnim zakonom.

đ) Procena za samozapošljavanje

Član 23.

Procena za samozapošljavanje vrši se na osnovu ocene ispunjenosti uslova u pogledu odgovarajućih kvalifikacija stranca za obavljanje konkretne delatnosti, odnosno u pogledu strukture lica koja planira da zaposli, odnosno radno angažuje.

Stranac koji dobije jedinstvenu dozvolu sa samozapošljavanje u obavezi je da započne obavljanje poslova za koje je jedinstvena dozvola izdata u roku od 90 dana od dana dobijanja te dozvole.”

Član 16.

U članu 24. stav 1. posle reči: “izdaju” dodaje se reč: “jedinstvene”, a reči: “za rad” brišu se.

Stav 2. menja se i glasi:

“Kvota se utvrđuje na predlog ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja uz prethodno pribavljeno mišljenje socijalno-ekonomskog saveta osnovanog za teritoriju Republike i organizacije nadležne za poslove zapošljavanja, u odnosu na određene delatnosti, odnosno uz saglasnost/pribavljeno mišljenje ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, u odnosu na određene države.

U stavu 3. posle reči: “poslodavca koji” dodaje se reč: “privremeno”, a tačka 1) briše se.

U tački 2) reč: “radnu” zamenjuje se rečju: “jedinstvenu”.

Dodaje se stav 4. koji glasi:

“Vlada aktom može da izuzme određene kategorije stranaca sa deficitarnim zanimanjima, određena zanimanja, profile od pribavljanja saglasnosti, odnosno od sprovođenja testa tržišta rada, u zavisnosti od stanja na tržištu rada i opšteg interesa Republike.”.

Član 17.

Čl. 25. - 30. brišu se.

Član 18.

U članu 31. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

“1) izdatim saglasnostima;”

Član 19.

Član 34. - 36. menjaju se i glase:

“Član 34.

Novčanom kaznom od 800.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice - poslodavac, ako:

1) zaposli stranca suprotno odredbama ovog zakona (član 9. stav 1. i član 9a stav 3.);

2) ne čuva dokaze o ispunjavanju uslova za zapošljavanje, odnosno privremeno zapošljavanje stranca (član 9. stav 2.);

3) zaposli stranca koji ima pravo na rad suprotno odredbama ovog zakona (član 3.)

4) ne izvrši obaveze utvrđene članom 15. ovog zakona;

5) privremeno zaposli stranca suprotno ugovoru o poslovno-tehničkoj saradnji (član 19. stav 1. tačka 1) i član 21. stav 5. tačka 1));

6) ne obezbedi ostvarivanje prava i obaveza iz rada u skladu sa aktom o upućivanju (član 19. stav 3. i član 21. stav 7.)

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice - poslodavac koji ima svojstvo preduzetnika.

Novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice kod poslodavca.

Poslodavcu iz stava 1. tačka 1. ovog člana može se izreći zaštitna mera zabrana vršenja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Poslodavcu iz stava 2. ovog člana može se izreći zaštitna mera zabrana vršenja određenih delatnosti, u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Član 35.

Novčanom kaznom od 15.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj stranac, ako se zaposli suprotno odredbama ovog zakona.

Član 36.

Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice - organizacija nadležna za poslove zapošljavanja, ako:

1)         izvrši procenu suprotno odredbama ovog zakona;

2)         izda saglasnost suprotno odredbama ovog zakona.

Novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u pravnom licu - organizaciji nadležnoj za poslove zapošljavanja.”

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 20.

Postupci započeti pre stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama propisa po kojima su započeti.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se 1. februara 2024. godine, osim odredaba člana 1. st. 1. i 2, člana 3, člana 4. kojim se dodaje član 9a, člana 12. stav 1. tačka 3), člana 12. st. 2. i 3, člana 14. stav 5. tačka 3), člana 14. st. 6. i 7. i člana 19. kojim se menja član 34. stav 1. tačka 6) koje se primenjuju od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Ministarstva za rad, zapošljavanjе, boračka i socijalna pitanja, 09.02.2023.