Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU: Deo stručne javnosti nezadovoljan Nacrtom zakona


Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koji je na javnoj raspravi do 17. aprila 2021, višestruko je protivustavan i protivzakonit u delu koji se odnosi na regulisanje rada visokoškolskih ustanova koje ostvaruju akademske studijske programe u oblasti teologije jedne od tradicionalnih crkava i verskih zajednica.

Članovi 17, 20 i 23 Nacrta, kojima se predlažu dopune članova 74, 97 i 109 važećeg Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - dr. zakon, 67/2019, 6/2020 - dr. zakoni i 11/2021 - autentično tumačenje), u suprotnosti su sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), u delu koji se odnosi na svetovnost države (član 11 Ustava, stav 2: Crkve i verske zajednice su odvojene od države.).

Naime, predloženim dopunama u članovima 17, 20 i 23 Nacrta crkve i verske zajednice više nisu odvojene od države već su njihovi nadležni organi ovlašćeni da daju saglasnost za učešće u konkursu za izbor nastavnika i saradnika, saglasnost za izbor u zvanje nastavnika, a takođe i da ukidaju nastavno zvanje nastavnika povlačenjem date saglasnosti, kao i da daju i povlače saglasnost za upis i studiranje kandidata na osnovnim, master akademskim i doktorskim studijama na svim visokoškolskim ustanovama koje ostvaruju akademske studijske programe u oblasti teologije jedne od tradicionalnih crkava i verskih zajednica, uključujući i fakultete u okviru državnih univerziteta u Republici Srbiji (npr. Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu).

Takođe, članovi 17, 19, 20 i 23 Nacrta, kojima se predlažu dopune članova 74, 93, 97 i 109 važećeg Zakona o visokom obrazovanju, u suprotnosti su sa Ustavom Republike Srbije u delu koji se odnosi na zabranu diskriminacije (član 21 Ustava, stavovi 1 i 2: Pred Ustavom i zakonom svi su jednaki.

Svako ima pravo na jednaku zakonsku zaštitu, bez diskriminacije.) kao i sa Zakonom o zabrani diskriminacije ("Sl. glasnik RS", br. 22/2009) (član 4, stav 1: Svi su jednaki i uživaju jednak položaj i jednaku pravnu zaštitu, bez obzira na lična svojstva.; član 16, deo stava 1: Zabranjena je diskriminacija u oblasti rada, odnosno narušavanje jednakih mogućnosti za zasnivanje radnog odnosa ili uživanje pod jednakim uslovima svih prava u oblasti rada.; član 19, stav 1: Svako ima pravo na predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje i stručno osposobljavanje pod jednakim uslovima, u skladu sa zakonom.).

Naime, predloženim dopunama u članovima 17, 19, 20 i 23 Nacrta studenti i nastavnici na visokoškolskim ustanovama koje ostvaruju akademske studijske programe u oblasti teologije jedne od tradicionalnih crkava i verskih zajednica diskriminisani su jer se za njihovo studiranje i rad/prekid radnog odnosa postavljaju posebni uslovi (davanje/povlačenje saglasnosti nadležnog organa crkve i verske zajednice) koji ne važe za studente i nastavnike na svim drugim visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji.

Posebno, član 19 Nacrta, kojim se predlaže dopuna člana 93 važećeg Zakona o visokom obrazovanju, u suprotnosti je sa Ustavom Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravo na jednaku zaštitu prava i na pravno sredstvo (član 36 Ustava: Jemči se jednaka zaštita prava pred sudovima i drugim državnim organima, imaocima javnih ovlašćenja i organima autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave.

Svako ima pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se odlučuje o njegovom pravu, obavezi ili na zakonu zasnovanom interesu.), kao i sa Zakonom o radu. Naime, član 19 Nacrta "Nastavniku kome je povučena saglasnost za službu učenja na osnovu člana 74. stav 15. ovog zakona prestaje radni odnos." reguliše davanje otkaza nastavniku na visokoškolskim ustanovama koje ostvaruju akademske studijske programe u oblasti teologije jedne od tradicionalnih crkava i verskih zajednica bez prava na žalbu nadležnom sudu, uz nepostojanje razloga za otkaz od strane poslodavca definisanih članom 179 Zakona o radu, na način koji je u suprotnosti sa procedurom davanja otkaza zaposlenom definisanom članovima 180 - 183 Zakona o radu.

Na kraju treba istaći da su članovi 17, 19, 20 i 23 Nacrta, kojima se predlažu dopune članova 74, 93, 97 i 109 važećeg Zakona o visokom obrazovanju, u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije u delu koji se odnosi na autonomiju Univerziteta (član 72: Jemči se autonomija univerziteta, visokoškolskih i naučnih ustanova.

Univerziteti, visokoškolske i naučne ustanove samostalno odlučuju o svome uređenju i radu, u skladu sa zakonom.).

Autonomija Univerziteta koji u svom sastavu imaju fakultete koji ostvaruju akademske studijske programe u oblasti teologije jedne od tradicionalnih crkava i verskih zajednica biće ukinuta ako se usvoji Nacrt zakona koji dopušta organima van Univerziteta da donose odluke od vitalnog značaja za funkcionisanje visokoškolske ustanove koja je članica Univerziteta.

Izvor: Vebsajt Danas, Gordana Ćirić-Marjanović - redovna profesorka i dekanica Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, 12.04.2021.
Naslov: Redakcija