Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANjU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o visokom obrazovanju (,,Službeni glasnik RS", br. 88/17, 27/18 - dr. zakon, 73/18, 67/19, 6/20 - dr. zakoni i 11/21 - Autentično tumačenje), u članu 11. stav 1. reči: "koje imenuje Vlada", zamenjuju se rečima: "koje bira Narodna skupština".

U. stavu 1. tačka 1) posle reči: "šest članova iz reda", dodaje se reč: "istaknutih".

Stav 9. menja se i glasi:

" Vlada objedinjuje predlog iz stava 8. ovog člana i upućuje ga Narodnoj skupštini, u roku od 90 dana od dana objavljivanja javnih poziva iz stava 4. ovog člana."

U stavu 10. reči: "Nacionalnom telu za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju", zamenjuju se rečima: "Nacionalnom telu za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju".

U stavu 12. reč: "Vlada", zamenjuju se rečima: "Narodna skupština".

U stavu 14. reč: "Vlada", zamenjuju se rečima: "Narodna skupština, na predlog nadležnog odbora Narodne skupštine.".

Član 2.

U članu 12. stav 1., tač. 6) i 17), brišu se.

U stavu 1. dosadašnje tač. 7) - 16) postaju tač. 6) - 15), a dosadašnja tačka 18) postaje tačka 16).

U dosadašnjim tač. 10) - 12), koje su postale tač. 9) - 11) posle reči: "utvrđuje standarde", dodaju se reči: "i postupak".

St. 2. - 4., brišu se.

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 2. i 3.

U dosadašnjem stavu 6., koji je postao stav 3., brojevi: "8) - 16)", zamenjuju se brojevima: "7) - 15)".

Član 3.

U članu 13. stav 6. menja se i glasi:

"Nacionalni savet donosi poslovnik o svom radu i kodeks o akademskom integritetu i sprečavanju sukoba interesa članova Nacionalnog saveta".

Član 4.

U članu 15. stav 1. posle reči: "stručni organ", dodaju se reči: "žalbeni organ".

Član 5.

U članu 16. st. 2. i 3., menjaju se i glase:

"Upravni odbor ima devet članova, koje imenuje Narodna skupština, vodeći računa o zastupljenosti pripadnika oba pola, i to:

1)         tri člana iz reda redovnih profesora univerziteta, na predlog Konferencije univerziteta;

2)         jednog člana iz reda profesora strukovnih studija, na predlog Konferencije akademija i visokih škola;

3)         jednog člana na predlog studentskih konferencija;

4)         dva člana, na predlog Privredne komore Srbije;

5)         dva člana na predlog Ministarstva.

Konferencija univerziteta, Konferencija akademija i visokih škola, studentske konferencije, Privredna komora Srbije, odnosno Ministarstvo objavljuje javni poziv za prijavljivanje kandidata za člana upravnog odbora najkasnije u roku od šest meseci pre isteka mandata članova upravnog odbora."

Posle stava 3. dodaju se novi st. 4. - 8., koji glase:

"Rok za prijavljivanje kandidata za člana upravnog odbora jeste 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva iz stava 3. ovog člana.

Lista prijavljenih kandidata za člana upravnog odbora stavlja se na uvid javnosti u roku od 10 dana od isteka roka za prijavljivanje kandidata.

Primedbe i predlozi u vezi sa prijavljenim kandidatima ča člana upravnog odbora mogu se dostaviti u roku od 15 dana od dana stavljanja liste prijavljenih kandidata na uvid javnosti.

U roku od 30 dana od isteka roka za dostavljanje primedbi i predloga iz stava 6. ovog člana Konferencija univerziteta upućuje predlog Vladi za člana upravnog odbora od najviše devet kandidata, Konferencija akademija i visokih škola, od najviše tri kandidata, studentske konferencije od najviše tri kandidata, Privredna komora Srbije od najviše šest kandidata i Ministarstvo od najviše šest kandidata.

Vlada objedinjuje predlog iz stava 7. ovog člana i upućuje ga Narodnoj skupštini, u roku od 90 dana od dana objavljivanja javnih poziva iz stava 3. ovog člana."

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 9 i 10.

Posle dosadašnjeg stava 5., koji je postao stav 10., dodaje se novi stav 11., koji glasi:

"Narodna skupština razrešava člana upravnog odbora pre isteka mandata, i to:

1) na lični zahtev;

2) ako ne ispunjava dužnosti člana upravnog odbora ili svojim postupcima povredi ugled te dužnosti, a na predlog Konferencije univerziteta, Konferencije akademija i visokih škola, studentske konferencije, Privredne komore Srbije, odnosno Ministarstva;

 3) ukoliko se ispuni uslov iz stava 10. ovog člana."

Dosadašnji stav 6. postaje stav 12.

Član 6.

U članu 17. stav 1. tačka 6) posle reči: "članova Komisije za akreditaciju", dodaju se reči: "i Komisije za odlučivanje po žalbama".

Posle tačke 7) dodaje se nova tačka 8), koja glasi: "utvrđuje listu recenzenata".

Dosadašnja tačka 8) postaje tačka 9).

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3. - 5., koji glase:

"Za recenzente iz stava 1. tačka 8) ovog člana mogu biti izabrani nastavnici visokoškolskih ustanova u Republici, kao i nastavnici u odgovarajućem zvanju sa visokoškolskih ustanova van teritorije Republike.

Lista recenzenata objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Nacionalnog akreditacionog tela i sadrži podatke o:

1) imenu i prezimenu recenzenta;

2) državi, mestu i ustanovi na kojoj je stekao najviši stepen obrazovanja;

3) trenutnom nastavno-naučnom zvanju i godini i ustanovi u kojoj je izabran u nastavno-naučno zvanje;

4) obrazovno-naučnom, odnosno obrazovno-umetničkom polju i oblasti u kojoj je izabran u nastavno-naučno zvanje.

Recenzent ne može biti lice koje je izabrano, postavljeno ili imenovano na funkciju u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili lokalne samouprave, u organu političke stranke, na dužnost organa poslovođenja visokoškolske ustanove, člana Nacionalnog saveta, Komisije za akreditaciju, Komisije za odlučivanje po žalbama, odnosno zaposleno u Nacionalnom akreditacionom telu."

Član 7.

U članu 18. stav 2. briše se tačka i dodaju se reči: "i zasniva radni odnos na određeno vreme u Nacionalnom akreditacionom telu."

Član 8.

U članu 19. stav 1. tačka 3) briše se tačka zarez i dodaju se reči: "i nadzire administrativni rad Komisije za akreditaciju;".

U tački 7) reči: "koje utvrđuje Nacionalni savet", zamenjuju se rečima: "objavljene na zvaničnoj internet stranici Nacionalnog akreditacionog tela."

Član 9.

U članu 20. stav 4. reči: "na predlog Nacionalnog saveta", zamenjuju se rečima: "na osnovu javnog poziva".

Član 10.

U članu 21. stav 2. tačka 3) reči: "a sa liste koju utvrđuje Nacionalni savet", zamenjuju se rečima: "a sa liste objavljene na zvaničnoj internet stranici Nacionalnog akreditacionog tela".

Član 11.

Posle člana 21. dodaje se član 21a koji glasi:

"Član 21 a

Komisija za odlučivanje po žalbama

Žalbeni organ Nacionalnog akreditacionog tela je Komisija za odlučivanje po žalbama (u daljem tekstu: Komisija za žalbe) na rešenja Komisije za akreditaciju o odbijanju zahteva za akreditaciju visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa.

Komisija za žalbe ima tri člana iz reda nastavnika visokoškolskih ustanova iz Republike, od kojih je najmanje jedan iz oblasti pravnih nauka.

Članove Komisije za žalbe bira Upravni odbor Nacionalnog akreditacionog tela, na predlog Konferencije univerziteta (dva člana) i Konferencije akademija i visokih škola (jednog člana).

Članovi Komisije za žalbe biraju se na pet godina.

Član Komisije za žalbe ima pravo na naknadu za rad u visini koju utvrđuje Upravni odbor Nacionalnog akreditacionog tela, uz saglasnost Vlade.

Član Komisije za žalbe ne može biti lice izabrano, postavljeno ili imenovano na funkciju u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili lokalne samouprave, u organ političke stranke ili na dužnost organa poslovođenja visokoškolske ustanove, lice koje je član Nacionalnog saveta, lice koje je zaposleno u Nacionalnom akreditacionom telu, kao ni lice koje je izabrano za člana Komisije za akreditaciju.

Lice koje je izabrano za člana Komisije za žalbe, a koje je na listi recenzenata Konferencije univerziteta i Konferencije akademija i visokih škola ne može obavljati poslove recenzenta u toku trajanja mandata člana Komisije za žalbe.

Upravni odbor Nacionalnog Akreditacionog tela razrešava člana Komisije za žalbe:

1) na lični zahtev;

2) ako nesavesno obavlja poslove ili svojim postupcima povredi ugled dužnosti koju obavlja;

3) ako se ispuni uslov iz stava 6. ovog člana;

4) zbog povrede etičkog kodeksa iz člana 17. stav 1. tačka 6) ovog zakona.

Komisija za žalbe bira predsednika iz reda svojih članova.

Komisija za žalbe donosi poslovnik o radu."

Član 12.

U članu 22. stav 2. posle reči:,,Komisija za akreditaciju", dodaju se reči:,,Nacionalnog akreditacionog tela".

U st. 3. - 5. reči:,,Komisija za akreditaciju", zamenjuju se rečima:,,Nacionalno akreditaciono telo".

U stavu 6. reč:,,Komisija", zamenjuje se rečima:,,Nacionalno akreditaciono telo".

U stavu 8. reči:,,Nacionalnom savetu, preko Nacionalnog akreditacionog tela", zamenjuju se rečima:,,Komisiji za žalbe Nacionalnog akreditacionog tela".

Član 13.

U članu 23. stav 8 tač. 1) i 2) menjaju se i glase:

,,1) izdaje uverenje o akreditaciji, na osnovu odluke Komisije za akreditaciju o akreditaciji visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa, odnosno na osnovu odluke Komisije za žalbe o akreditaciji visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa;

2) donosi rešenje kojim se odbija zahtev za akreditaciju, na osnovu rešenja Komisije za akreditaciju o odbijanju zahteva za akreditaciju, odnosno na osnovu rešenja Komisije za žalbe kojim se odbija zahtev za akreditaciju visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa;"

St. 10. - 20. brišu se.

Posle stava 9. dodaju se st. 10. i 11. koji glase:

,,Rešenje Nacionalnog akreditacionog tela kojim se se odbija zahtev za akreditaciju konačno je u upravnom postupku.

Visokoškolska ustanova kojoj je odbijen zahtev za akreditaciju, ima pravo da ponovi zahtev za akreditaciju po isteku roka od 90 dana od dana donošenja rešenja iz stava 10. ovog člana."

Član 14.

 Posle člana 23. dodaje se član 23a koji glasi:

,,Član 23a

Žalba na rešenje Komisije za akreditaciju o odbijanju zahteva za akreditaciju

Na rešenje Komisije za akreditaciju o odbijanju zahteva za akreditaciju visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa visokoškolska ustanova može u roku od 15 dana od prijema rešenja podneti žalbu Komisiji za žalbe, preko Komisije za akreditaciju.

Komisija za akreditaciju utvrđuje da li je žalba blagovremena, dopuštena i podneta od strane ovlašćenog lica i da li postoje razlozi za udovoljavanje žalbenom zahtevu i donošenje novog rešenja kojim se pobijano rešenje poništava.

Komisija za akreditaciju može da dopuni postupak ako nađe da je to neophodno.

Ako Komisija za akreditaciju ne odbaci žalbu, niti udovolji žalbenom zahtevu, prosleđuje žalbu Komisiji za žalbe u roku od 15 dana od prijema žalbe.

U roku od 30 dana od dana prijema žalbe na rešenje iz stava 1. ovog člana, Komisija za žalbe imenuje žalbenu podkomisiju.

U žalbenu podkomisiju imenuju se tri recenzenta iz odgovarajuće oblasti sa liste recenzenata koju je utvrdilo Nacionalno akreditaciono telo.

Žalbena podkomisija dostavlja Komisiji za žalbe izveštaj i predlog odluke o žalbi podnetoj na rešenje iz stava 1. ovog člana u roku od 30 dana od dana imenovanja.

Komisija za žalbe u roku od 30 dana od dana dostavljanja predloga iz stava 8. ovog člana donosi odluku kojom može odbiti žalbu ili poništiti prvostepeno rešenje i vratiti Komisiji za akreditaciju na ponovno odlučivanje.

Komisija za akreditaciju je dužna da u roku od 30 dana od dana prijema odluke Komisije za žalbe o poništavanju prvostepene odluke i vraćanju na ponovno odlučivanje donese odluku u skladu sa pravnim shvatanjem Komisije za žalbe.

Ukoliko visokoškolska ustanova uloži žalbu protiv odluke Komisije za akreditaciju iz stava 9. ovog člana, Komisija za žalbe će sama, u roku od 30 dana od dana prijema žalbe odlučiti o zahtevu za akreditaciju u skladu sa svojim pravnim shvatanjem.

Recenzent iz stava 7. ovog člana ne može biti lice zaposleno na visokoškolskoj ustanovi koja je podnela žalbu, kao ni lice koje je učestvovalo u postupku donošenja rešenja iz stava 1. ovog člana.

 Recenzenti iz stava 7. ovog člana imaju pravo na naknadu za rad u visini koju utvrdi upravni odbor Nacionalnog akreditacionog tela, uz saglasnost Vlade."

Član 15.

U članu 31. stav 1. tačka 8), briše se.

Dosadašnje tač. 9) i 10), postaju tač. 8) i 9).

Stav. 2., briše se.

Član 16.

U članu 39. stav 12. reči:,,prvog stepena studija", zamenjuju se rečima: prvog stepena akademskih ili strukovnih studija".

Član 17.

U članu 74. posle stava 12. dodaju se st. 13., - 15., koji glase:

"Visokoškolske ustanove koje ostvaruju akademske studijske programe u oblasti teologije jedne od tradicionalnih crkava i verskih zajednica ovlašćene su da opštim aktom propišu kao neophodan uslov saglasnost nadležnog organa te crkve ili verske zajednice za učešće u konkursu za izbor nastavnika i saradnika, kao i saglasnost nadležnog organa te crkve ili verske zajednice za izbor u zvanje nastavnika.

Saglasnost nadležnog organa crkve ili verske zajednice za izbor u zvanje nastavnika predstavlja obavezan uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Lice koje ima stečeno zvanje nastavnika i saradnika u visokoškolskoj ustanovi koja ostvaruje akademske programe u oblasti teologije jedne od tradicionalnih crkava ili verskih zajednica, gubi to zvanje ukoliko nadležni organ tradicionalne crkve ili verske zajednice povuče saglasnost datu u smislu člana 74. st. 8. i 9. ovog zakona. Postupak povlačenja saglasnosti crkve i verske zajednice za rad nastavnika uređuje se opštim aktom visokoškolske ustanove, tako da budu propisani razlozi za povlačenje saglasnosti, učešće predstavnika uprave visokoškolske ustanove u postupku i pravo na izjašnjavanje nastavnika o čijoj se saglasnosti odlučuje."

Član 18.

U članu 75. posle stava 12. dodaje se novi stav koji glasi:

,,Izuzetno, sa licem izabranim u zvanje nastavnika koje ima zasnovan radni odnos sa punim radnim vremenom u organu javne vlasti, a kome je u skladu sa propisima o sprečavanje sukoba interesa dopušteno da obavlja nastavnu delatnost i naučnoistraživački rad kao drugi posao, odnosno delatnost, organ poslovođenja visokoškolske ustanove iz stava 1. ovog člana zaključuje ugovor o dopunskom radu najviše do jedne trećine punog radnog vremena, u skladu sa opštim aktom samostalne visokoškolske ustanove."

Član 19.

U članu 93. posle stava 8. dodaje se novi stav 9. koji glasi:

"Nastavniku kome je povučena saglasnost za službu učenja na osnovu člana 74. stav 15. ovog zakona prestaje radni odnos."

Član 20.

U članu 97. posle stava 6. dodaje se stav 7. koji glasi:

"Visokoškolske ustanove koje ostvaruju akademske studijske programe u oblasti teologije jedne od tradicionalnih crkava i verskih zajednica ovlašćene su da opštim aktom propišu pored opštih uslova za upis kandidata na osnovne, master akademske studije i doktorate saglasnost nadležnog organa crkve ili verske zajednice, imajući u vidu osobenosti vezane za svrhu i prirodu teološkog obrazovanja, u skladu sa zakonom."

Član 21.

U članu 100. stav 1. menja se i glasi:

,,Visokoškolska ustanova vrši upis na studije u skladu sa zakonom, uz priznavanje opšte, stručne i umetničke mature."

Član 22.

U članu 108. st. 1. i 4., briše se reč:,,samostalne."

Član 23.

U članu 109. stav 1. posle tačke 5) dodaje se tačka 6) koja glasi:

"povlačenja saglasnosti nadležnog organa crkve ili verske zajednice za studije na toj visokoškolskoj ustanovi."

Član 24.

U članu 110. stav 8. posle reči:,,odnosno", dodaju se reči:,,umetnički naziv".

Član 25.

U članu 148. stav 2., brojevi,,2020/2021. ", zamenjuju se brojevima:,,2021/2022.", a brojevi:,,2021/2022.", zamenjuju se brojevima:,,2022/2023.".

U st. 3. i 4., brojevi:,,2020/2021.", zamenjuju se brojevima:,,2021/2022.".

Član 26.

Postupak imenovanje članova Nacionalnog saveta i članova Upravnog odbora Nacionalnog akreditacionog tela u skladu sa ovim zakonom sprovešće se do isteka mandata njihovih članova izabranih prema propisima do stupanja na snagu ovog zakona.

Član 27.

Nacionalni savet će u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona doneti podzakonske akte u skladu sa ovim zakonom.

Nacionalni savet i Nacionalno akreditaciono telo usaglasiće svoje opšte akte u skladu sa ovim zakonom u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Upravni odbor Nacionalnog akreditacionog tela izabraće članove Komisije za žalbe u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 28.

Započeti postupci za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa i postupci za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova, prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po tim propisima.

Do utvrđivanja liste recenzenata u skladu sa ovim zakonom, recenzeti će se imenovati sa liste recenzenata utvrđene prema propisima do stupanja na snagu ovog zakona.

Nacionalni akreditaciono telo će raspisati javni poziv za popunjavanje liste recenzenata u skladu sa ovim zakonom u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 29.

Samostalne visokoškolske ustanove usaglasiće svoje opšte akte u skladu sa ovim zakonom u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 30.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENjA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

U Zakonu o visokom obrazovanju koji je donet 2017. godine, potrebno je izmeniti i dopuniti jedan broj odredbi koje se odnose na propisani sistem obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju, u cilju uspostavljanja odgovarajućeg pravnog okvira da Nacionalno akreditaciono telo u potpunosti ispuni Evropske standarde i smernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ESG) u pogledu nezavisnosti u postupanju i u donošenju konačnih odluka o proveri kvaliteta u visokom obrazovanju i ponovo stekne status punopravne članice u okviru Evropske asocijacije za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA), a što je od značaja za pozicioniranje Republike Srbije u evropskom i međunarodnom prostoru visokog obrazovanja.

U procesu primene Zakona uočeni su određeni problemi na relaciji usklađivanja zakonskih propisa sa potrebom definisanja okvira teološkog obrazovanja u Republici Srbiji usklađenog sa njegovim posebnostima.

Uvažavajući potrebu zakonskog uobličavanja posebnog položaja visokoškolskih ustanova koje ostvaruju studijske programe za potrebe policijskog, odnosno vojnog i obrazovanja za potrebe nacionalne bezbednosti, Zakon o visokom obrazovanju već sadrži odredbe o regulisanju visokog obrazovanja u tim oblastima iz uvažavanje njihovih posebnosti.

Načelo kooperativne odvojenosti crkve i države, koje je izraženo u više odluka Ustavnog suda Srbije i koje je kao pravni standard opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava primenjeno u uporednom zakonodavstvu većeg broja evropskih zemalja - predstavlja osnov za postavljanje zakonskog okvira za priznavanje instituta saglasnosti crkve ili verske zajednice u pitanjima teološkog obrazovanja i odabira lica koja će teološka znanja primenjivati i prenositi.

Predviđene izmene i dopune se odnose na visokoškolske ustanove koje ostvaruju akademske studijske programe u oblasti teologije jedne od tradicionalnih crkava i verskih zajednica, koje imaju viševekovni istorijski kontinuitet i čiji je pravni subjektivitet stečen na osnovu posebnih zakona.

U pogledu osobenosti koji proizlaze iz ciljeva i prirode teološkog obrazovanja, a radi očuvanja identiteta duhovnih i moralnih vrednosti koje su osnov identiteta crkve, odnosno verske zajednice čija teologija je predmet izučavanja, potrebno je izvršiti izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju propisivanjem dodatnih uslova koji se odnose na pribavljanje saglasnosti organa crkve, odnosno verske zajednice u odnosu na lica koja vrše službu učenja na visokoškolskoj ustanovi, kao i saglasnost za upis na akademski studijski program na svim nivoima.

Takođe, u zakonu je potrebno propisati nove rokove za završetak studija za studente koji su upisani na studije prema propisima koji su važili do 10. septembra 2005. godine, a koji do kraja školske 2019/2020. godinu nisu uspeli da završe studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, kako bi to mogli da učine u narednom periodu u trajanju od jedne školske godine.

III.OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Nacrtom zakona, članom 1., predviđena je izmena člana 11. st. 1., 9., 12. i 14. Zakona o visokom obrazovanju tako da Narodna skupština bira i razrešava članove Nacinalnog saveta za visoko obrazovanje, a da Vlada objedinjuje predlog ovlašćenih predlagača za izbor članove Nacionalnog saveta i upućuje ga Narodnoj skupštini radi donošenja odluke o imenovanju članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.

Članom 2. Nacrta zakona menja se član 12. stav 1. tako da se brišu tačke koje se odnose na ovlašćenja Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje da odlučuje u drugom stepenu po žalbama u postupku akreditacije visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa, na osnovu predloga žalbene komisije koju formira i da utvrđuje listu recenzenata. S tim u vezi brišu st. 2. - 4. člana 12.

Članom 3. Nacrta Zakona menja se član 13. stav 6. tako da se utvrđuju ovlašćenja Nacionalnog saveta da donosi poslovnik o svom radu i kodeks o akademskom integritetu i sprečavanju sukoba interesa njegovih članova.

Članom 4. Nacrta Zakona menja se član 15. stav 1. tako da Nacionalno akreditaciono telo pored organa upravljanja, organa poslovođenja i stručnog sada ima i žalbeni organ - Komisiju za odlučivanje po žalbama.

Članom 5. Nacrta zakona u članu 16., menjaju se st. 2. i 3., koji se odnose na imenovanje, sastav i broj članova Upravnog odbora Nacionalnog akreditacionog tela i dodaju se novi st. 4. - 8. i stav 11., kojima se uređuje postupak i rokovi za prijavljivanje, utvđivanja i objedinjavanje predloga kandidata za člana Upravnog odbora, kao i postupak razrešenja člana Upravnog odbora. Upravni odbor ima devet članova, koje imenuje Narodna skupština, vodeći računa o zastupljenosti pripadnika oba pola, i to: tri člana iz reda redovnih profesora univerziteta, na predlog Konferencije univerziteta; jednog člana iz reda profesora strukovnih studija, na predlog Konferencija akademija i visokih škola; jednog člana na predlog studentskih konferencija dva člana, na predlog Privredne komore Srbije i dva člana na predlog Ministarstva. Konferencija univerziteta upućuje predlog Vladi, od najviše devet kandidata, Konferencija akademija i visokih škola, od najviše tri kandidata, studentske konferencije od najviše tri kandidata, Privredna komora Srbije od najviše šest kandidata i Ministarstvo od najviše šest kandidata, a Vlada objedinjuje predlog i upućuje ga Narodnoj skupštini radi donošenja odluke o imenovanju članova Upravnog odbora. Narodna skupština razrešava člana upravnog odbora pre isteka mandata, i to: na lični zahtev; ako ne ispunjava dužnosti člana Upravnog odbora ili svojim postupcima povredi ugled te dužnosti, a na predlog Konferencija univerziteta, Konferencija akademija i visokih škola, studentske konferencije, Privredna komora Srbije, odnosno Ministarstva; ako je izabrano, postavljeno ili imenovano na funkciju u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili lokalne samouprave, u organ političke stranke ili na dužnost organa poslovođenja visokoškolske ustanove, ili je član Nacionalnog saveta, Komisije za akreditaciju ili lice koje je zaposleno u Nacionalnom akreditacionom telu.

Članom 6. Nacrta zakona u članu 17. stav 1. dopunjava se nadležnost Upravnog odbora da pored etičkog kodeksa i pravila ponašanja lica zaposlenih u Nacionalnom akreditacionom telu, članova Komisije za akreditaciju i recenzenata iste donosi i utvrđuje i za članove Komisije za odlučivanje po žalbama (tačka 6.) i da utvrđuje listu recenzenata (nova tačka 8.) i posle stava 2. dodaju se novi st. 3. - 5., kojim se uređuje koja lica mogu biti izabrana za recenzenta (nastavnici visokoškolskih ustanova u Republici, kao i nastavnici u odgovarajućem zvanju sa visokoškolskih ustanova van teritorije Republike), da se lista recenzenata objavljuje na zvaničnoj internet stranici Nacionalnog akreditacionog tela, kao i podaci koje ta lista sadrži (ime i prezime recenzenta; država, mesto i ustanova na kojoj je stečen najviši stepen obrazovanja; trenutno nastavno-naučno zvanje, godina i ustanova izabora u zvanje; obrazovno-naučno, odnosno obrazovno-umetničko polje i oblast izabora u nastavno-naučno zvanje). Recenzent ne može biti lice koje je izabrano, postavljeno ili imenovano na funkciju u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili lokalne samouprave, u organu političke stranke, na dužnost organa poslovođenja visokoškolske ustanove, člana Nacionalnog saveta, Komisije za akreditaciju, Komisije za odlučivanje po žalbama, odnosno zaposleno u Nacionalnom akreditacionom telu.

Članom 7. Nacrta zakona u članu 18. dopunjava se stav 2. tako da se utvrđuje da direktor zasniva radni odnos na određeno vreme u Nacionalnom akreditacionom telu.

Članom 8. Nacrta zakona u članu 19. stav 1. tačka 3) dopunjava se nadležnost direktora Nacionalnog akreditacionog tela da nadzire administrativni rad Komisije za akreditaciju. Usklađuje se sadržina tačke 7) tako da direktor Nacionalnog akreditacionog tela bira recenzente sa liste recenzenata objavljene na zvaničnoj internet stranici Nacionalnog akreditacionog tela.

Članom 9. Nacrta zakona u članu 20. stav 4. usklađuje se tako da Upravni odbor Nacionalnog akreditacionog tela bira članove Komisije za akreditaciju na osnovu javnog poziva.

Članom 10. Nacrta zakona u članu 21. stav 2. tačka 3) usklađuje se tako da Komisija za akreditaciju predlaže direktoru Nacionalnog akreditacionog tela recenzente sa liste objavljene na zvaničnoj internet stranici Nacionalnog akreditacionog tela.

Članom 11. Nacrta zakona se posle člana 21. dodaje novi član 21a kojim se propisuje žalbeni organ Nacionalnog akreditacionog tela - Komisije za odlučivanje po žalbama na rešenja Komisije za akreditaciju o odbijanju zahteva za akreditaciju visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa, njen sastav, mandat, izbor i razrešenje njenih članova. Komisija za žalbe ima tri člana iz reda nastavnika visokoškolskih ustanova iz Republike, od kojih je najmanje jedan iz oblasti pravnih nauka. Članove Komisije za žalbe bira Upravni odbor Nacionalnog akreditacionog tela, na predlog Konferencije univerziteta (dva člana) i Konferencije akademija i visokih škola (jednog člana). Članovi Komisije se biraju na pet godina, imaju pravo na naknadu za rad u visini koju utvrđuje upravni odbor Nacionalnog akreditacionog tela, uz saglasnost Vlade. Član Komisije za žalbe ne može biti lice izabrano, postavljeno ili imenovano na funkciju u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili lokalne samouprave, u organ političke stranke ili na dužnost organa poslovođenja visokoškolske ustanove, lice koje je član Nacionalnog saveta, lice koje je zaposleno u Nacionalnom akreditacionom telu, kao ni lice koje je izabrano za člana Komisije za akreditaciju. Lice koje je izabrano za člana Komisije za žalbe, a koje je na listi recenzenata Konferencije univerziteta i Konferencije akademija i visokih škola ne može obavljati poslove recenzenta u toku trajanja mandata člana Komisije za žalbe. Upravni odbor Nacionalnog akreditacionog tela razrešava člana Komisije za žalbe: na lični zahtev; ako nesavesno obavlja poslove ili svojim postupcima povredi ugled dužnosti koju obavlja; ako se ispuni uslov da ne može biti član Komisije za žalbe; zbog povrede etičkog kodeksa i pravila ponašanja članova Komisije za žalbe.

Članom 12. Nacrta zakona u članu 22. st. 2. i 8. Zakona o visokom obrazovanju, radi naglašavanja da spoljašnju proveru kvaliteta, odnosno postupanje po podnetom prigovoru na negativni izveštaj o spoljašnjoj proveri kvaliteta, sprovode organi Nacionalnog tela za akreditaciju, posle imenovanja Komisije za akreditaciju, odnosno Komisije za žalbe, navodi se da su to organi Nacionalnog akreditacionog tela. Nacionalno akreditaciono telo nadležno je za dostavljanje izveštaja o izvršenoj spoljašnjoj kontroli kvaliteta visokoškolske ustanove, određivanje mera za ispravljanje utvrđenih nedostataka i za naknadno praćenje visokoškolske ustanove, sačinjavanje završnog izveštaja o spoljašnjoj kontroli i proveri kvaliteta visokoškolske ustanove i za usvajanje završnog izveštaja o spoljašnjoj proveri kvaliteta.

Članom 13. Nacrta zakona u članu 23. stav 8. tač. 1) i 2) menjaju se s obzirom na izmenu nadležnog tela i postupka za rešavanje po žalbama na rešenja kojima se odbija zahtev za akreditaciju visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa, tako da u postupku akreditacije Nacionalno akreditaciono telo: izdaje uverenje o akreditaciji, na osnovu odluke Komisije za akreditaciju ili na osnovu odluke Komisije za žalbe, o akreditaciji visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa; donosi rešenje kojim se odbija zahtev za akreditaciju, na osnovu rešenja Komisije za akreditaciju o odbijanju zahteva za akreditaciju, odnosno na osnovu rešenja Komisije za žalbe kojim se odbija zahtev za akreditaciju visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa. S obzirom da se novim članom 23a uređuje žalbeni postupak st. 10. - 20. se brišu, a posle stava 9. i dodaju se st. 10. i 11. o konačnosti rešenja Nacionalnog akreditacionog tela kojim se se odbija zahtev za akreditaciju u upravnom postupku i o pravu visokoškolske ustanove kojoj je odbijen zahtev za akreditaciju da ponovi zahtev za akreditaciju po isteku roka od 90 dana od dana donošenja rešenja Nacinalnog akreditacionog tela kojim se odbija zahtev za akreditaciju.

Članom 14. Nacrta zakona dodaje se novi član 23a koji se uređuje podnošenje i rešavanje po žalbi na rešenje Komisije za akreditaciju o odbijanju zahteva za akreditaciju visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa i pravo recenzenata na odgovarajuću naknadu za rad u žalbenoj potkomisiji. Visokoškolksa ustanova na rešenje Komisije za akreditaciju o odbijanju zahteva za akreditaciju visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa može u roku od 15 dana od prijema rešenja podneti žalbu Komisiji za žalbe, preko Komisije za akreditaciju. Komisija za akreditaciju utvrđuje da li je žalba blagovremena, dopuštena i podneta od strane ovlašćenog lica i da li postoje razlozi za udovoljavanje žalbenom zahtevu i donošenje novog rešenja kojim se pobijano rešenje poništava. Ako Komisija za akreditaciju ne odbaci žalbu, niti udovolji žalbenom zahtevu, prosleđuje žalbu Komisiji za žalbe u roku od 15 dana od prijema žalbe. U roku od 30 dana od dana prijema žalbe Komisija za žalbe imenuje žalbenu podkomisiju od tri recenzenta iz odgovarajuće oblasti sa liste recenzenata koju je utvrdilo Nacionalno akreditaciono telo. Žalbena podkomisija dostavlja Komisiji za žalbe izveštaj i predlog odluke o žalbi u roku od 30 dana od dana imenovanja, a Komisija za žalbe u roku od 30 dana od dana dostavljanja predloga odluke o žalbi donosi odluku kojom može odbiti žalbu ili poništiti prvostepeno rešenje i vratiti ga Komisiji za akreditaciju na ponovno odlučivanje. Komisija za akreditaciju je dužna da u roku od 30 dana od dana prijema odluke Komisije za žalbe o poništavanju prvostepene odluke i vraćanju na ponovno odlučivanje donese odluku u skladu sa pravnim shvatanjem Komisije za žalbe. Ukoliko visokoškolska ustanova uloži žalbu protiv te odluke Komisije za akreditaciju Komisija za žalbe će u roku od 30 dana od dana prijema žalbe odlučiti o zahtevu za akreditaciju u skladu sa svojim pravnim shvatanjem.

Članom 15. Nacrta zakona u članu 31. stav 1. briše se tačka 8) i briše se stav 2. tog člana s obzirom na utvrđenu dopunu koja se odnosi na ovlašćenja Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje da pored standarde za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova utvrđuje i postupak za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova.

Članom 16. Nacrta zakona precizirana je odredba člana 39. stav 12. Zakona o visokom obrazovanju kojom je propisan ostvareni stepen, vrsta i obim visokog obrazovanja (prvi stepen akademskih ili strukovnih studija u obimu od 180 ESPB) koji prethodi master strukovnim studijama u obimu od 120 ESPB.

Članom 17. Nacrta zakona dopunjene su odredbe o uslovima za izbor nastavnika u visokoškolskim ustanovama koje ostvaruju akademske studijske programe u oblasti teologije jedne od tradicionalnih crkava i verskih zajednica tako da su ovlašćene da opštim aktom propišu kao neophodan uslov saglasnost nadležnog organa te crkve ili verske zajednice za učešće u konkursu za izbor nastavnika i saradnika, kao i saglasnost nadležnog organa te crkve ili verske zajednice za izbor u zvanje nastavnika, te da saglasnost nadležnog organa crkve ili verske zajednice za izbor u zvanje nastavnika predstavlja obavezan uslov za zasnivanje radnog odnosa, kao i da lice koje ima stečeno zvanje nastavnika i saradnika u visokoškolskoj ustanovi koja ostvaruje akademske programe u oblasti teologije jedne od tradicionalnih crkava ili verskih zajednica, gubi to zvanje ukoliko nadležni organ tradicionalne crkve ili verske zajednice povuče saglasnost, kao i da se postupak povlačenja saglasnosti crkve i verske zajednice za rad nastavnika uređuje se opštim aktom visokoškolske ustanove, tako da budu propisani razlozi za povlačenje saglasnosti, učešće predstavnika uprave visokoškolske ustanove u postupku i pravo na izjašnjavanje nastavnika o čijoj se saglasnosti odlučuje.

Članom 18. Nacrta zakona dopunjava se novim stavom član 75. Zakona o visokom obrazovanju na način da izuzetno, sa licem izabranim u zvanje nastavnika koje ima zasnovan radni odnos sa punim radnim vremenom u organu javne vlasti, a kome je u skladu sa propisima o sprečavanje sukoba interesa dopušteno da obavlja nastavnu delatnost i naučnoistraživački rad kao drugi posao, odnosno delatnost, organ poslovođenja visokoškolske ustanove koja ga je izabrala u nastavno zvanje zaključuje ugovor o dopunskom radu najviše do jedne trećine punog radnog vremena.

Članom 19. Nacrta zakona dopunjava se član 93. novim stavom kojim se propisuje da nastavniku kome je povučena saglasnost za službu učenja u skladu sa zakonom prestaje radni odnos.

Članom 20. Nacrta zakona dopunjava se član 97. novim stavom tako da je visokoškolska ustanove koje ostvaruju akademske studijske programe u oblasti teologije jedne od tradicionalnih crkava i verskih zajednica ovlašćena da opštim aktom propiše pored opštih uslova za upis kandidata na osnovne, master akademske studije i doktorate saglasnost nadležnog organa crkve ili verske zajednice, imajući u vidu osobenosti vezane za svrhu i prirodu teološkog obrazovanja.

Članom 21. Nacrta zakona precizirana je odredba člana 100. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju koja se odnosi na upis na studije uz priznavanje opšte, stručne i umetničke mature.

Članom 22. Nacrta zakona precizirane su odredbe člana 108. st. 1. i 4. Zakona o visokom obrazovanju u pogledu donosioca opšteg akta o disciplinskoj odgovornosti studenta (visokoškolska ustanova, a ne samostalna visokoškolska ustanova).

Članom 23. Nacrta zakona predviđena je dopuna člana 109. stav 1. tako da status studenta prestaje u slučaju povlačenja saglasnosti nadležnog organa crkve ili verske zajednice za studije na toj visokoškolskoj ustanovi.

Članom 24. Nacrta zakona precizirana je odredba člana 110. stav 8. Zakona o visokom obrazovanju koja se odnosi na sticanje naučnog, odnosno umetničkog naziva, nakon završenih doktorskih, odnosno akademskih studija trećeg stepena.

Članom 25. Nacrta zakona menjaju se odredbe člana 148. st. 2. - 4. Zakona o visokom obrazovanju o prelaznim rokovima za završetak studija za po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija za studente koji su upisani na studije po propisima koji su važili do 10. septembra 2005. godine, tako što se utvrđuju novi rokovi za završetak tih studija po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, i to do kraja školske 2021/2022, odnosno za studente upisane na integrisane studije iz polja medicinskih nauka do kraja 2022/2023. godine.

Članom 26. Nacrta zakona propisuje se rok u kom će se izvršiti imenovanje članova Nacionalnog saveta i članova Upravnog odbora Nacionalnog akreditacionog tela u skladu sa tim zakonom, i to po isteku mandata njihovih članova izabranih prema propisima do stupanja na snagu tog zakona.

Članom 27. Nacrta zakona propisuje se rok u kom će Nacionalni savet doneti podzakonske akte u skladu sa tim zakonom, i to u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu tog zakona, rok u kom će Nacionalni savet i Nacionalno akreditaciono telo usaglasiti svoje opšte akte u skladu sa tim zakonom, i to u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu tog zakona i rok u kom će Upravni odbor Nacionalnog akreditacionog tela izabrati članove Komisije za žalbe, i to u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu tog zakona.

Članom 28. Nacrta zakona propisuje se da će se postupci za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa i postupci za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova, započeti prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu tog zakona, okončati po tim propisima, da će se do utvrđivanja liste recenzenata u skladu sa odredbama tog zakona, recenzeti imenovati sa liste recenzenata koja je utvrđene prema propisima do stupanja na snagu tog zakona i da će Nacionalno akreditaciono telo raspisati javni poziv za popunjavanje liste recenzenata u skladu sa tim zakonom u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu tog zakona.

Članom 29. Nacrta zakona propisuje se rok u kom će samostalne visokoškolske ustanove usaglasiti svoje opšte akte u skladu sa tim zakonom, i to u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu tog zakona.

Članom 30. utvrđuje se rok u kom Zakon stupa na snagu, i to osmog dana od dana objavljivanja u " Službenom glasniku Republike Srbije".

IV. SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA        

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđena su sredstva u budžetu Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete, 29.03.2021.