Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: Poreska inspekcija proverava samostalnost preduzetnika. Nesamostalni, sa nalogodavcem da drugačije regulišu odnos


Da li je preduzetnik odistinski ili samo zaposleni koga poslodavac tako angažuje izbegavajući da za njega plaća poreze, doprinose i eventualnu otpremninu, poreznici su početi da proveravaju od početka marta. Zakonom o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019 i 5/2020 - usklađeni din. izn.) uveden je test samostalnosti kako bi se razgraničile ove dve situacije. Cilj je da se, ukoliko je preduzetnik u stvari radnik, njihovi međusobni odnosi drugačije regulišu i oporezuju. Poslovanje do kraja februara i primene novog pravila se - prašta.

Preduzetnici imaju šansu da sami utvrde nivo svoje samostalnosti i ukoliko u odnosu na nekog partnera ispunjavaju pet od devet kriterijuma - pripreme nove ugovore. Prihodi od tog naručioca se umesto sa deset, oporezuju sa 20 odsto. Povećava se i osnovica na koju se poreska stopa primenjuje, ali i osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Poreska uprava objavila je detaljno uputstvo kako bi preduzetnici bili spremni za kontrole.

- Poreske kontrole koje se odnose na period do 29. februara 2020. godine neće dovoditi u pitanje ekonomsku suštinu odnosa koji ima pravnu formu onog između nalogodavca i samostalnog preduzetnika - stoji u objašnjenju. - Od 1. marta 2020. godine, Poreska uprava može kontrolisati poslovni odnos nalogodavca i preduzetnika i primeniti odgovarajuće odredbe u slučaju da on ne ispunjava one kriterijume koje je zakonodavac predvideo za primenu poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Prvi test za preduzetnika je da li mu nalogodavac određuje radno vreme, ili kada će na odmor i odsustva.

- Angažovano lice samostalno raspoređuje svoje vreme rada potrebno za izvršenje zadatka za nalogodavca, dok je nalogodavac zainteresovan isključivo za krajnji rezultat - objašnjavaju poreznici. - Zaposleni u skladu sa ugovorom o radu obavlja određenu vrstu poslova za svog poslodavca, u skladu sa radnim mestom na koje je raspoređen. Zaposleni je na raspolaganju poslodavcu za vreme radnog vremena da obavlja zadatke koje mu poslodavac zada.

Ukoliko je najmanje 70 odsto od ukupno ostvarenih prihoda preduzetnika tokom jedne godine je ostvareno od jedne nalogodavca ili od povezanog lica s nalogodavcem, ukazuje na nesamostalnost. Tako da će u kontroli poreski inspektor na osnovu raspoložive dokumentacije, računa, izvoda sa bankovnih računa, uplatnica, odrediti učešće prihoda od jednog nalogodavca u ukupnim prihodima preduzetnika.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. Bulatović, 12.03.2020.
Naslov: Redakcija