Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA "T-500" - "Sl. glasnik RS", br. 106/2021: Trgovci na malo koji prodaju hleb obavezni su da u strukturi dnevne nabavke svih vrsta hleba imaju najmanje 30% hleba od brašna "T-500"


U skladu sa članom 39. Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019), radi sprečavanja poremećaja na tržištu ili otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom i uslugama od vitalnog značaja za život i zdravlje ljudi i za rad privrednih subjekata, ustanova i drugih organizacija od opšteg interesa, Vlada može da odredi privremene mere koje se odnose na određenu vrstu robe i usluga, određenu kategoriju trgovaca, pružalaca usluga ili potrošača, radno vreme, na potrebu sprovođenja obaveza preuzetih međunarodnim ugovorom, na cene, kao i na druge uslove za obavljanje trgovine, osim mera koje se odnose na uvoz i izvoz robe.

Vlada određuje privremene mere, kao i vremenski period primene tih mera, srazmerno cilju i očekivanim rezultatima, koji ne može biti duži od šest meseci od dana određivanja privremene mere, odnosno najduže do ispunjenja obaveze kada je u pitanju sprovođenje obaveza preuzetih međunarodnim ugovorom, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

U skladu sa navedenim, doneta je Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna "T-500" ("Sl. glasnik RS", br. 106/2021) kojom se uređuje obavezna proizvodnja i promet hleba od brašna "T-500", određuje se maksimalna visina marži, remitenda i rokovi plaćanja privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom hleba od brašna "T-500" (dalje: proizvođači hleba).

Uredba je počela da se primenjuje 10.11.2021. godine a propisano je da će biti na snazi šest meseci od dana stupanja na snagu.

Uredbom je propisana obaveza za proizvođače hleba da proizvedu i stave u promet hleb od brašna "T-500" u količini od najmanje 30% dnevne proizvodnje svih vrsta hleba.

Hleb od brašna "T-500" je vekna najmanje težine 500 grama, sa sledećim osnovnim sastojcima: 370 grama brašna "T-500", so 7,4 grama, kvasac 9,25 grama i aditiv 1,48 grama (za veknu težine 500 grama).

  • Najviša obračunata marža koja je deo veleprodajne cene hleba, vekne težine 500 grama, ne može biti veća od 2%.
  • Najviša obračunata marža koja je deo maloprodajne cene hleba, vekne težine 500 grama, ne može biti veća od 6%.
  • Najviša ukupna stopa marže, odnosno troškova prometa (uključujući sve vrste rabata, kasa skonto i sl.) ne može biti veća od 8,12% u odnosu na proizvođačku cenu hleba. Proizvođačka cena se obračunava u visini do 38,68 dinara po vekni hleba.

Trgovci na malo koji prodaju hleb obavezni su da u strukturi dnevne nabavke svih vrsta hleba imaju najmanje 30% hleba od brašna "T-500". Mogu da vrate proizvođaču hleba do 5% (remitenda) od nabavljene količine na dnevnom nivou.

Rok plaćanja proizvođaču hleba ne može biti duži od 20 dana od dana prijema računa za isporučeni hleb.

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne proizvede i ne stavi u promet hleb od brašna "T-500" u količini od najmanje 30% dnevne proizvodnje svih vrsta hleba, odnosno ako se ne pridržava načina obračuna marže ili postupa suprotno odredbama čl. 3. do 5. ove uredbe. Uz navedenu kaznu može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Nadzor nad primenom ove uredbe sprovode ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede i ministarstvo nadležno za poslove trgovine.

Podsećamo da je poslednja uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna "T-500" bila Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna "T-500" ("Sl. glasnik RS", br. 59/2018) koja je prestala da važi31.1.2019. godine.

Izvor: Redakcija, 10.11.2021.