Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA "T-500"

("Sl. glasnik RS", br. 10/2023)

Član 1

Ovom uredbom uređuje se obavezna proizvodnja i promet hleba od brašna "T-500", maksimalna visina marži, remitenda i rokovi plaćanja privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom hleba od brašna "T-500" (u daljem tekstu: proizvođači hleba).

Član 2

Proizvođači hleba obavezni su da proizvedu i stave u promet hleb od brašna "T-500" u količini od najmanje 30% dnevne proizvodnje svih vrsta hleba.

Hleb od brašna "T-500" iz stava 1. ovog člana je vekna najmanje težine 500 grama, sa sledećim osnovnim sastojcima: 370 grama brašna "T-500", so 7,4 grama, kvasac 9,25 grama i aditiv 1,48 grama (za veknu težine 500 grama).

Član 3

Maksimalna maloprodajna cena hleba iz člana 2. stav 2. ove uredbe je 57,00 dinara, a maksimalna proizvođačka cena je 48,88 dinara.

Najviša ukupna stopa marže, obračunata na neto fakturnu cenu hleba iz člana 2. stav 2. ove uredbe, umanjenu za rabate i popuste, iznosi maksimalno 6%.

Član 4

Trgovci na malo koji prodaju hleb obavezni su da u strukturi dnevne nabavke svih vrsta hleba imaju najmanje 30% hleba od brašna "T-500".

Trgovci na malo koji prodaju hleb iz člana 2. stav 2. ove uredbe, mogu da vrate proizvođaču hleba do 5% (remitenda) od nabavljene količine na dnevnom nivou.

Rok plaćanja proizvođaču hleba ne može biti duži od 20 dana od dana prijema računa za isporučeni hleb.

Član 5

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako postupa suprotno odredbama čl. 2-4. ove uredbe.

Uz kaznu iz stava 1. ovog člana može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Član 6

Nadzor nad primenom ove uredbe sprovode ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede i ministarstvo nadležno za poslove trgovine.

Član 7

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" i važi do 30. juna 2023. godine.