Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: Cilj je da Srbija ponovo postane punopravna članica ENKVA


Cilj Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju je da Srbija ponovo postane punopravna članica Evropske asocijacije za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENKVA) što bi, kako je ocenio ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić, bilo značajno za njeno pozicioniranje u međunarodnom prostoru visokog obrazovanja.

Ružić je rekao da se izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju utvrđuje odgovarajući pravni okvir da Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju u potpunosti ispuni evropske standarde i smernice u pogledu nezavisnosti u postupanju i donošenju konačnih odluka o proveri kvaliteta u visokom obrazovanju.

"Da se na taj način ponovo stekne status punopravne članice u okviru ENKVA, što je značajno za pozicioniranje Srbije u međunarodnom prostoru visokog obrazovanja", rekao je Ružić na drugoj onlajn javnoj raspravi povodom dva nacrta zakona - Zakona o visokom obrazovanju i Nacrta zakona o studentskom organizovanju.

Ministar je pojasnio da su Nacrtom zakona o visokom obrazovanju predviđene izmene i dopune koje se odnose na preciznije razgraničenje nadležnosti između Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i Nacionalnog akreditacionog tela u oblasti spoljašnje provere kvaliteta i akreditacije visokoškolskih ustanova i studentskih programa, kao i na uspostavljanje operativne nezavisnosti Nacionalnog akreditacionog tela.

Ružić je naveo da Nacrt zakona predviđa i usklađivanje zakonskih propisa sa posebnostima akademskog obrazovanja u oblasti teologije i ukazao da su predviđeni dodatni uslovi za pribavljanje saglasnosti crkvenih organa i verskih zajednica, za predavače na teološkoj visokoškolskoj ustanovi, kao i za saglasnost za upis na akademske studije u oblasti teologije.

"Napravili smo analizu pravne prakse u skladu sa evropskim smernicama, kako bi jedno ovakvo značajno pitanje normirali na način da ne izaziva odijum sa bilo koje strane akademske zajednice", rekao je Ružić.

Napomenuo je da je produžen rok za završetak studija za još jednu školsku godinu studentima koji su upisali studije po nastavnom planu i programu koji su važili do 10.septembra 2005. godine.

Ministar je primetio i da oblast studentskog organizovanja do sada nije bila detaljnije regulisana zakonskim propisima i da osim šturih odredbi u važećem Zakonu o visokom obrazovanju nema detaljnije zakonske regulative o sastavu, radu, načinu izbora i finansiranju studentskih predstavničkih tela.

"Želeli smo da obezbedimo studentima ono što im je nedostajalo u radu, da se bolje organizuju i da organizovanost bude ujednačena, manje sklona zloupotrebama i da bude u funkciji potreba samih studenata", rekao je Ružić.

Kako je rekao, Nacrt zakona o studentskom organizovanju predviđa dva vida organizovanja - studentske parlamente i studentske konferencije.

Propisuju se načini finansiranja studentskih konferencija i njihove nadležnosti, a prema Ružićevim rečima bolje se uređuju pitanja vezana za studentski parlament - nadležnosti, postupak izbora članova, finansiranje.

"Učinili smo veliki korak ka potpunom uključivanju studenata u rad visokoškolskih ustanova, njihovi predstavnici imaće pravo da učestvuju u odlučivanju na stručnom organu visokoškolske ustanove", naveo je Ružić.

Dodao je da su Nacrtom zakona detaljno propisani uslovi koje udruženje treba da ispuni da bi steklo status studentske organizacije.

U drugoj onlajn raspravi o dva zakonska nacrta učestvovali su rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović, predstavnici Konferencije univerziteta Srbije (KONUS) i visokoškolskih ustanova u Srbiji.

Javna rasprava o nacrtima Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o studentskom organizovanju traje do 17.aprila.

Izvor: Vebsajt RTV, 07.04.2021.
Naslov: Redakcija