Zastava Bosne i Hercegovine

ONLINE VIŠEDNEVNA STRUČNA EDUKACIJA ZA PRIMENU PROPISA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA I ZARADA: Paragraf organizuje edukaciju tokom decembra 2021. godine


Kompanija Paragraf organizovaće tokom decembra meseca 2021. godine “Online višednevnu stručnu edukaciju za primenu propisa iz oblasti radnih odnosa i zarada”.

Na online višednevnoj stručnoj edukaciji koja se tradicionalno organizuje krajem godine već treći put, naši učesnici će imati priliku da kao i do sada steknu nova znanja i usavrše i upotpune postojeća za obavljanje poslova kod poslodavca u vezi sa primenom propisa iz oblasti radnih odnosa i zarada.

Svaka od tema edukacije koju prate dosadašnje izmene propisa će biti posebno objašnjena sa izdvojenim terminom za diskusiju, i upotpunjena praktičnim primerima iz prakse sa posebnim osvrtom na sudsku praksu i mišljenja nadležnog ministarstva.

U susret najavljenim izmenama propisa iz oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu, na edukaciji će učesnici imati priliku da dobiju odgovore na mnoge nedoumice koje se javljaju u primeni radnopravnih propisa, kao što su:

 • obavezni elementi ugovora o radu i drugi akti prilikom zasnivanja radnog odnosa;
 • koje sve akte je potrebno da ima poslodavac koji ima više od 10 zaposlenih;
 • kada je moguće zaključiti i za koje poslove ugovore van radnog odnosa i koliko isti mogu da traju;
 • kako ugovoriti zaradu, naknadu troškova i druga primanja zaposlenih;
 • kako organizovati radno vreme zaposlenih poštujući ograničenja o odmoru u toku dnevnog rada, dnevnom i nedeljnom odmoru, u kojim rokovima omogućiti zaposlenima da koriste svoj godišnji odmor iz tekuće i prošle godine sa posebnim osvrtom na Zaključak Vlade 05 broj 131-1206/2021 o preporuci poslodavcima na teritoriji Republike Srbije da produže rokove za korišćenje godišnjeg odmora;
 • na koji način zakonito otkazati ugovor o radu i sprovesti otkaznu proceduru kako bi se izbegli potencijalni sudski sporovi koji poslodavcu mogu prouzrokovati velike troškove;
 • koja su to primanja zaposlenog koja je poslodavac u obavezi da isplati nakon prestanka radnog odnosa;
 • kako organizovati rad na daljinu i od kuće i obezbediti bezbedne i zdrave uslove rada tokom trajanja pandemije zarazne bolesti COVID-19 i regulisati odsustvo zaposlenih u tom periodu;
 • pregled noviteta koje donose novi propisi o bezbednosti i zdravlju na radu;
 • šta je mobing i kako se manifestuje, šta ne može biti predmet mobinga, koji je postupak procesuiranja mobinga i kako se utvrđuje zloupotreba prava na zaštitu od zlostavljanja;
 • mnoga druga pitanja koja izazivaju dileme a tiču se oblasti radnopravnih odnosa koja je živa i dinamična i koju prate česte izmene zakonskih propisa.

Po završenoj stručnoj edukaciji učesnik će svakako usavršiti svoja znanja i biti osposobljen da izradi sve normativne akte iz oblasti radnih odnosa:

 • u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa - ugovore o radu odnosno ugovore o angažovanju van radnog odnosa kao i druge akte koji se dostavljaju zaposlenom prilikom zasnivanja radnog odnosa;
 • u vezi izmene ugovora o radu - izradi ponudu i aneks ugovora o radu;
 • u vezi sa opštim aktima poslodavca - izradi pravilnik o radu i kolektivni ugovor i implementira odredbe o zaradi, naknadi zarade, naknadi troškova i drugih primanja u ove akte poslodavca, izradi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta; organizuje radno vreme kod poslodavca u okviru zakonskih ograničenja, poštujući odredbe Zakona o radu o odmoru u toku dnevnog rada, dnevnom i nedeljnom odmoru, utvrdi prava i obaveze zaposlenih kod rada sa nepunim radnim vremenom, razgraniči u praksi institut dežurstva i pripravnosti, procenjuje kada su se stekli zakonski uslovi za uvođenje prekovremenog rada ili preraspodele radnog vremena, vrši organizaciju noćnog i smenskog rada naročito kod posebne kategorije zaposlenih;
 • u vezi sa godišnjim odmorom - utvrđuje dužinu i trajanje, period korišćenja i da donosi rešenja o korišćenju godišnjeg odmora, utvrdi slučajeve kada se zaposlenom može odobriti plaćeno i neplaćeno odsustvo u skladu sa njihovom svrhom, vrši obračun zarade i naknade zarade za zaposlene, isplaćuje zaradu u zakonom propisanom roku i dostavlja obračun, savetuje u kreiranju sistema zarada i drugih naknada i stimulacija;
 • u vezi sa prestankom radnog odnosa - opredeli optimalni otkazni razlog, sprovede otkazni postupak i izradi sve vrste odluka poslodavca u vezi sa prestankom radnog odnosa, uredno dostavi ove akte zaposlenima, izradi kompletnu dokumentaciju u otkaznom postupku;
 • zakonito procesuira mobing u slučaju podnošenja zahteva za zaštitu zlostavljanja na radu zaposlenog ili drugog radno angažovanog lica itd.;
 • u vezi sa organizovanjem bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih – izradi akt o proceni rizika, proceni kada može sam da obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu a kada mora da angažuje zaposlenog koji ima položen stručni ispit ili pravno lice sa licencom, izradi sve akte neophodne za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19, itd.

Edukacija je namenjena svim poslodavcima, pravnim i fizičkim licima koji se bave propisima iz oblasti radnog prava, sektorima ljudskih resursa, konsultantskim kućama, advokatskim kancelarijama, knjigovodstvenim agencijama, kao i svim drugim licima i subjektima koji ove poslove obavljaju za druga pravna i fizička lica a koji imaju nedoumice u vezi sa primenom propisa iz oblasti radnih odnosa.

Od tema izdvajamo:

1. dan - 09.12.2021

- Uslovi za zasnivanje radnog odnosa, obavezni elementi ugovora o radu, izrada opštih akata kod poslodavca odnosno pravilnika o radu i kolektivnog ugovora, rad van radnog odnosa, pravo na zaradu i naknadu troškova zaposlenih.

2. dan - 10.12.2021.

- Pojam radnog vremena, puno, nepuno i skraćeno radno vreme, menjanje rasporeda radnog vremena i uslovi pod kojima je moguće doneti odluku o prekovremenom radu i preraspodeli radnog vremena, odmori i odsustva (plaćena i neplaćena), regulisanje statusa zaposlenih i naknade zarade za vreme izrečene mere karantina ili izolacije u kućnim uslovima tokom pandemije uzrokovane virusom COVID-19, godišnji odmor i zakonski rokovi za korišćenje istog sa osvrtom na novi zaključak vlade kojim se produžavaju rokovi.

3. dan - 16.12.2021.

- Sprečavanje zlostavljanja na radu, procesuiranje mobinga, posredovanje kod poslodavca i utvrđivanje zloupotrebe prava na zaštitu od zlostavljanja, bezbednost i zdravlje na radu zaposlenih tokom trajanja pandemije zarazne bolesti COVID-19 i pregled noviteta koje donose novi propisi iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

4. dan - 17.12.2021.

- Prestanak radnog odnosa, procedura otkaza ugovora o radu od strane poslodavca, rešavanje radnih sporova, ukazivanje na aktuelnu sudsku praksu; druga primanja zaposlenih.

5. dan - 18.12.2021.

- Provera stečenog znanja i dodela uverenja o uspešno savladanoj edukaciji.

Predavači:

 • Prof. dr Bojan Urdarević - profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu
 • Dr Bojan Božović- sudija Osnovnog suda u Novom Sadu, odeljenje za radne sporove
 • Olga Kićanović Vučković - direktor Fides centra za radno pravo i ljudske resurse i pravni konsultant u oblasti sprečavanja zlostavljanja na radu
 • Katarina Kurčubić - inspektor rada za bezbedost i zdravlje na radu pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • Jelena Nikolić - advokat - Partner u advokatskoj kancelariji Janković, Popović, Mitić
 • Marija Torlak - odgovorni urednik časopisa Poresko-računovodstveni instruktor i rukovodilac grupe za zarade
 • Aleksandra Vasić- odgovorni urednik časopisa Pravo u privredi
 • Suzana Kostić - odgovorni urednik časopisa Poresko-računovodstveni instruktor

Detaljne informacije o edukaciji (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici”Online višednevna stručna edukacija za primenu propisa iz oblasti radnih odnosa i zarada“.

Izvor: Redakcija, 10.10.2021.