Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Obuka

Višednevna intenzivna obuka za primenu propisa iz oblasti radnih odnosa


Polaznici obuke imaće priliku da kroz petodnevni program intenzivne obuke unaprede stečeno znanje, ali i da steknu nova, napredna znanja i veštine za obavljanje potrebnih radnji kod poslodavca ili klijenta, u vezi sa zakonitom primenom propisa iz oblasti radnih odnosa.


Termini obuke:

 • Beograd | Hotel Prag | Kraljice Natalije 27

 • 24.10.2019.
 • 25.10.2019.
 • 31.10.2019.
 • 01.11.2019.
Provera stečenog znanja sa obuke:

 • Beograd | Paragraf Lex | Dalmatinska 12

 • 02.11.2019.

Prijavite se

PDF satnica obuke

( Satnica će biti naknadno objavljena )Zašto je ova obuka sjajna prilika
za svakog ko se bavi radnim odnosima?


Obuka je koncipirana tako da kroz predavanja priznatih stručnjaka u oblasti radnog prava i zarada, konkretne primere iz prakse (svako iz svoje oblasti) i, na kraju, samu interaktivnu studiju slučaja, polaznik biva obučen ne samo da pravilno primeni propise i izbegne moguće kažnjavanje poslodavca, već i da izbegne nastanak eventualne štete poslodavcu usled mogućeg nezakonitog ili neadekvatnog postupanja prema zaposlenima.

Polaznici će, takođe, steći znanja i iz oblasti zarada i drugih primanja zaposlenih, te će biti u prilici da kombinacijom stečenih znanja optimizuju troškove koji mogu nastati za poslodavca.


Ekspertski tim koji vodi Obuku čine profesionalci s dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti i dolaze iz različitih profesija, kako bi polaznici dobili što više informacija koje mogu primeniti u konkretnim situacijama u praksi.

Na taj način polaznik ne samo da unapređuje već stečeno znanje, nego i stiče uvid u stavove sudija, inspektora, advokata povodom tumačenja pojedinih (spornih) odredaba propisa, kao i uvid u postupanje resornog ministarstva kroz pregled službenih mišljenja.


Cilj je da polaznik po uspešnom završetku obuke bude u potpunosti osposobljen za pravilnu i zakonitu primenu propisa.Predavači:

Predavači su eminentni stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom i urednici stručnih časopisa.


 • Jelena Nikolić
  advokat - partner u advokatskoj kancelariji Janković, Popović, Mitić

 • Marija Torlak
  odgovorni urednik časopisa Poresko-računovodstveni instruktor

 • dr Mario Reljanović
  profesor na Pravnom fakultetu Union

 • Aleksandra Vasić
  viši urednik časopisa Pravo u privredi

 • Marko Jekić
  odgovorni urednik časopisa Budžetski instruktor

 • Nevenka Kaluđerović
  sudija za radne sporove Apelacionog suda u Beogradu

 • Milan Stefanović
  samostalni konsultant u oblasti nadzora i kontrole

 • Olga Kićanović Vučković
  samostalni konsultatnt u oblasti mirnog reševanja sporova i sprečavanja zlostavljanja na radu

Od tema izdvajamo:

1. dan

a. Radni odnos - zasnivanje, stupanje na rad i obavezni elementi ugovora o radu, izrada svih vrsta radnopravnih akata iz oblasti individualnog i kolektivnog radnog prava, ugovaranje zarade (elemenata zarade) i naknade troškova i drugih primanja u aktima poslodavca sa osvrtom na poreski tretman istih,

b. Rad van radnog odnosa - ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o delu, ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju, ugovor o dopunskom radu, ugovor o pravima i obavezama direktora;


2. dan

a. Radno vreme - puno, nepuno i skraćeno, prekovremeni rad, raspored i preraspodela, odmori i odsustva - u toku dnevnog rada, dnevni, nedeljni i godišnji odmor,

b. Prikaz novog Zakona o agencijskom zapošljavanju sa osvrtom na obaveze koje isti donosi za poslodavce koji se bave ovom delatnošću, kao i na nova prava i obaveze lica angažovanih na ovaj način;


3. dan

a. Prestanak radnog odnosa, procedura otkaza ugovora o radu od strane poslodavca, rešavanje radnih sporova, ukazivanje na aktuelnu sudsku praksu,

b. Obaveze poslodavca po prestanku radnog odnosa u smislu isplate otpremnine u slučaju utvrđivanja tehnološkim viškom, naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor, klauzula zabrane konkurencije;


4. dan

a. Inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa, prekršajni postupak, ukazivanje na najčešće povrede zakona, podzakonskih akata, opšteg akta poslodavca i ugovora o radu u praksi,

b. sprečavanje zlostavljanja na radu i postupci kolektivnog pregovaranja i rešavanja kolektivnih i individualnih radnih sporova metodama mirenja i posredovanja;


5. dan

Interaktivna studija slučaja - provera stečenog znanja i dodela uverenja o uspešnom stručnom usavršavanju.Zašto da dođete na Paragrafovu obuku?

Istraživanja su pokazala da nedostatak iskustva u tumačenju odredbi iz oblasti radnog prava dovodi do nedovoljnog poznavanja zakonskog okvira, nemogućnosti brzog rešavanja problema, loše sprovedene procedure, propusta regulisanja bitnih činjenica i stanja opštim aktima poslodavca.

Šta se dešava ako napravimo ovakve propuste? Sudski sporovi, teške procedure za utvrđivanje disciplinske odgovornosti, naknadu štete ili prekršajne odgovornosti, što se sigurno, pre ili kasnije, odražava na budžet pravnog lica.

Na obuci ćete dobiti teoretsku i praktičnu podršku u obavljanju ovog odgovornog i teškog posla, gde ćemo zajedno tumačiti odredbe propisa radi njihove olakšane primene, a posebno u vezi sa pravima i obavezama poslodavca i zaposlenih, aktima iz oblasti radnih odnosa koje je potrebno da poslodavac ima u svom poslovanju, obaveznim elementima ugovora o radu i stupanju na rad, implementiranju odredbi o troškovima prevoza, toplog obroka, regresa za korišćenje godišnjeg odmora i dr.

Takođe, savladaćete oblike radnog angažovanja - radni odnos i rad van radnog odnosa, radno vreme zaposlenih, odsustvo zaposlenih sa rada, procedure prilikom otkazivanja ugovora o radu, inspekcijski nadzor, sprečavanje zlostavljanja na radu, kao i praktične primere iz svakodnevnog poslovanja, analizom konkretnih rešenja i uvidom u dugogodišnju sudsku praksu.

Kome je namenjena obuka?

Obuka je namenjena poslodavcima koji imaju nedoumice u vezi sa pravilnom primenom propisa iz oblasti radnih odnosa u praksi, kao i svim zaposlenima i subjektima koji ove poslove obavljaju za druga pravna i fizička lica - advokatskim kancelarijama, konsultantima, službama ljudskih resursa, kao i svim licima koji žele da se specijalizuju i usavrše za materiju radnopravnih odnosa.


Kotizacija petodnevne obuke


Kotizacija obuhvata:

 • Pohađanje petodnevne obuke
 • Stručni materijal za praćenje obuke
 • Materijal sa predavanja u elektronskom obliku
 • Sertifikat o uspešno savladanoj obuci
 • Kafu i ručak u pauzama predavanja
Cena:

46.000 rsd

Na cenu kotizacije se zaračunava PDV po stopi od 20%


Zainteresovani ste?

Prijavite se za višednevnu obuku

Mesto višednevne obuke:

Podaci o subjektu


Podaci o učesnicima

Ime i prezime učesnika 1: *
Funkcija učesnika 1: *
E-mail učesnika 1: *
Telefon učesnika 1: *

Ukoliko je broj učesnika koje želite da prijavite veći od 1, molimo Vas da posredstvom tastera "Dodajte učesnika" unesete imena i prezimena dodatnih učesnika sa njihovim podacima: ime učesnika, funkcija, e-mail adresa, telefon.

Pošaljite nam Vaše sugestije


Pogledajte ostala aktuelna Paragraf SAVETOVANJA i SEMINARE