Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: E-računi učiniće plaćanje bržim i jeftinijim


Elektronske fakture su jedan od načina da se prilikom poslovanja uštede i vreme i novac. Na ovaj način postupak izdavanja faktura i plaćanja je mnogo brži, osetno jeftiniji i mogućnosti za greške su minimalizovane.

Elektronsko fakturisanje u osnovi predstavlja izdavanje računa bez upotrebe papira. To znači da se svi procesi i koraci koji obuhvataju "tradicionalno" fakturisanje na papiru, mogu obavljati putem elektronskih uređaja, tj. kompjutera, pametnih telefona i slično, dok se razmena ovakvih računovodstvenih isprava može vršiti elektronski, putem interneta.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima kao i posebna objašnjenja nadležnih ministarstava o statusu fakture bez potpisa i pečata, daju precizna objašnjenja o mogućnostima operativne primene elektronskog dokumenta u finansijskim i računovodstvenim poslovima.

Aktuelni Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 68/2015, 113/2017 i 91/2019) nije u potpunosti usklađen sa direktivom 2014/55/ EU, Evropskog parlamenta o elektronskom fakturisanju u javnim nabavkama kako u pogledu zahteva koje elektronska faktura treba da ispunjava tako i u pogledu uvođenja obaveze za javne naručioce da prime elektronske fakture. Da bi se poslovanje u Srbiji uskladilo sa EU, pripremljen je Nacrt zakona o elektronskom fakturisanju.

Ministarstvo finansija trenutno sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona do 25. februara 2021. godine.

U postupku pripreme Nacrta zakona o elektronskom fakturisanju, kojim se uređuje predmet elektronskog fakturisanja, postupak elektronskog fakturisanja, sadržaj elektronske fakture, određuju se obveznici elektronskog fakturisanja i uređuju druga pitanja od značaja za elektronsko fakturisanje.

Iz Ministarstva finansija navode da su najznačajniji razlozi donošenja Nacrta zakona o elektronskom fakturisanju pre svega unapređenje transparentnosti, pravne sigurnosti i konzistentnosti nacionalnog pravnog okvira koji reguliše oblast elektronskog fakturisanja.

Nacrt zakona o elektronskom fakturisanju sačinjen je u okviru rada radne grupe, u čijem radu su pored predstavnika Ministarstva finansija, Ministarstva finansija – Poreske uprave, Ministarstva finansija – Uprave za trezor učestvovali i predstavnici Ministarstva privrede, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Privredne komore Srbije, kao i eksterni stručni konsultanti.

"Javnost će biti blagovremeno obaveštena, na internet stranici Ministarstva finansija, o tačnom vremenu i načinu sprovođenja planiranih aktivnosti u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o elektronskom fakturisanju. Ministarstvo finansija poziva stručnu javnost iz ove oblasti, privredne subjekte, kao i sva druga zainteresovana lica da uzmu učešće u javnoj raspravi", navode iz Ministarstva finansija.

Izvor: Vebsajt Biznis, Ljiljana Begović, 08.02.2021.
Naslov: Redakcija