Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOZI ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE Predlaže se fiskalno rasterećenje prihoda po osnovu rada - povećanjem neoporezivog iznosa zarade i smanjenjem stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i produženje perioda primene postojećih olakšica ali i uvođenje novih olakšica za zapošljavanje određenih kategorija lica


Na 88. sednici, koja je održana dana 3. novembra 2021. godine, Vlada Republike Srbije, između ostalih, usvojila je i:

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje  

koje je dana 4. novembra 2021. godine, kao predlagač, dostavila Narodnoj skupštini Republike Srbije, radi razmatranja i usvajanja.

U obrazloženju Predloga oba zakona, predlagač navodi da su osnovni razlozi za predložene izmene i dopune sadržani u potrebi da se omoguće povoljniji uslovi privređivanja rasterećenjem privrednih subjekata, kao i da se stvore zakonske pretpostavke za dalje zapošljavanje i privredni rast.

S tim u vezi, predloženo je fiskalno rasterećenje prihoda po osnovu rada: sa jedne strane - povećanjem neoporezivog iznosa zarade sa 18.300 dinara na 19.300 dinara mesečno (što praktično znači da se smanjuje osnovica poreza na zaradu pa i iznos poreza po tom osnovu), a sa druge strane - smanjenjem stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje sa 25,5% na 25% (sa stanovišta obračunavanja i plaćanja doprinosa po osnovu zarade, predloženo rešenje odnosi se na smanjenje stope doprinosa na teret poslodavca, tako da bi stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje koju poslodavac plaća na svoj teret bila 11% umesto 11,5%, koliko ista iznosi prema važećem zakonskom rešenju).

Kako bi se postigao kontinuitet u sprovođenju politike zapošljavanja, predloženo je i produženje perioda primene postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica, ali i uvođenje novih olakšica.

Produženjem perioda primene postojećih olakšica postigao bi se i kontinuitet u korišćenju olakšica (što je naročito važno za poslodavce u planiranju troškova poslovanja) ali se očekuje i da bi se na ovaj način uvećao broj poslodavaca koji bi iste koristio. Pre svega, predloženo je produženje perioda primene postojećih poreskih olakšica za zapošljavanje novih lica koje se ostvaruju u vidu prava na povraćaj dela plaćenog poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u rasponu od 65% do 75%), po osnovu zarade novozaposlenog lica. Kako ove olakšice ističu zaključno sa 31. decembrom 2021. godine, predloženo je produženje perioda njihove primene zaključno sa 31. decembrom 2022. godine.Kada je reč o olakšici za poslodavce - novoosnovana privredna društva koja obavljaju inovacionu delatnost koje se ostvaruju u vidu prava na oslobođenje od plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarade osnivača koji su zaposleni u tom privrednom društvu, predložena je izmena koja se odnosi na uslov za ostvarivanje oslobođenja sa ciljem da ovo oslobođenje postane trajna mera. Naime, pravo na korišćenje ove olakšice poslodavac bi mogao da ostvari nezavisno od trenutka osnivanja privrednog društva. U tom smislu, ova olakšica ne bi bila "rezervisana" samo za poslodavce koji su osnovani zaključno sa 31.12.2021. godine, kako je propisano važećim zakonskim rešenjem. Takođe, predloženo je preciziranje i produženje perioda primene oslobođenja po osnovu zarade kvalifikovanog novozaposlenog lica, na način da se propisuju dodatni uslovi za nastavak ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade kvalifikovanog novozaposlenog lica, do 2025. godine.

Uporedo sa produženjem perioda primene postojećih olakšica, u cilju podsticanja daljeg zapošljavanja, predloženo je da od 1. marta 2022. godine budu u primeni i dve nove olakšice: olakšica za poslodavca koji zapošljava nova lica kao i olakšica za poslodavca koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike Srbije obavljaju istraživanje i razvoj, u slučaju kada zaposli lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja. Naime, sa jedne strane, predlaže se uvođenje nove olakšice za poslodavce koji zaposle novozaposlena lica, koja bi se ostvarivala na način da se poslodavac oslobađa plaćanja 70% obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade kao i 100% doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, po osnovu zarade novozaposlenog lica koju isplati zaključno sa 31. decembrom 2024. godine. Sa druge strane, predlaže se uvođenje olakšice za poslodavce - pravna lica koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike Srbije obavljaju istraživanje i razvoj. Ovu olakšicu bi poslodavci mogli ostvariti po osnovu zarade novozaposlenih lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja, na taj način što bi bili oslobođeni od plaćanja 70% obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade kao i 100% doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, srazmerno vremenu koje ta lica provedu na poslovima istraživanja i razvoja u odnosu na puno radno vreme.

O svim izmenama i dopunama, detaljnije ćemo pisati u narednom broju časopisa Poresko-računovodstveni instruktor, odnosno nakon što Narodna skupština Republike Srbije usvoji Predloge oba zakona.

Izvor: Redakcija, 08.11.2021.