Zastava Bosne i Hercegovine

VIŠEDNEVNA ONLINE STRUČNA EDUKACIJA ZA PRIMENU PROPISA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA I ZARADA: Paragraf organizuje edukaciju 9, 10, 16. i 17. novembra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće tokom novembra 2023. godine višednevnu online stručnu edukaciju za primenu propisa iz oblasti radnih odnosa i zarada. Edukacija će biti održana 9, 10, 16. i 17. novembra 2023. godine.

Na online višednevnoj stručnoj edukaciji koju organizujemo peti put, naši učesnici će imati priliku da se edukuju za rad u svim sferama koje zahtevaju primenu propisa radnog prava, obračuna zarada, naknade troškova i drugih primanja zaposlenih kao i primanja koje je poslodavac dužan da isplati nakon prestanka radnog odnosa, rada na portalu centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i prijave zaposlenih na osiguranje, mobinga i sprečavanja zlostavljanja na radu. Sve teme će biti obrađene sa osvrtom na aktuelnosti iz ovih propisa i najnoviju sudsku praksu.

Po završenoj stručnoj edukaciji učesnik će savladati ali i usavršiti primenu propisa iz oblasti radnih odnosa i zarada, sprečavanja zlostavljanja na radu i rada na portalu CROSO, i biti osposobljen da izradi normativne akte iz oblasti radnih odnosa, u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa - ugovore o radu odnosno ugovore o angažovanju van radnog odnosa kao i druge akte koji se dostavljaju zaposlenom prilikom zasnivanja radnog odnosa, prijavi zaposlene na obavezno socijalno osiguranje i savlada druge prepreke u korišćenju portala CROSO, u vezi izmene ugovora o radu - izradi ponudu i aneks ugovora o radu, u vezi sa opštim aktima poslodavca - izradi pravilnik o radu i kolektivni ugovor i implementira odredbe o zaradi, naknadi zarade, naknadi troškova i drugih primanja u ove akte poslodavca, izradi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, organizuje radno vreme kod poslodavca u okviru zakonskih ograničenja, poštujući odredbe Zakona o radu o odmoru u toku dnevnog rada, dnevnom i nedeljnom odmoru, utvrdi prava i obaveze zaposlenih kod rada sa nepunim radnim vremenom, razgraniči u praksi institut dežurstva i pripravnosti, procenjuje kada su se stekli zakonski uslovi za uvođenje prekovremenog rada ili preraspodele radnog vremena, vrši organizaciju noćnog i smenskog rada naročito kod posebne kategorije zaposlenih, u vezi sa godišnjim odmorom - utvrđuje dužinu i trajanje, period korišćenja i da donosi rešenja o korišćenju godišnjeg odmora, utvrdi slučajeve kada se zaposlenom može odobriti plaćeno i neplaćeno odsustvo u skladu sa njihovom svrhom, vrši obračun zarade i naknade zarade za zaposlene, isplaćuje zaradu u zakonom propisanom roku i dostavlja obračun, savetuje u kreiranju sistema zarada i drugih naknada i stimulacija, u vezi sa prestankom radnog odnosa - opredeli optimalni otkazni razlog, sprovede otkazni postupak i izradi sve vrste odluka poslodavca u vezi sa prestankom radnog odnosa, uredno dostavi ove akte zaposlenima, izradi kompletnu dokumentaciju u otkaznom postupku, zakonito procesuira mobing u slučaju podnošenja zahteva za zaštitu zlostavljanja na radu zaposlenog ili drugog radno angažovanog lica itd.

Online edukacija je namenjena svim poslodavcima, pravnim i fizičkim licima koji se bave propisima iz oblasti radnog prava, sektorima ljudskih resursa, konsultantskim kućama, advokatskim kancelarijama, knjigovodstvenim agencijama, kao i svim drugim licima i subjektima koji ove poslove obavljaju za druga pravna i fizička lica a koji imaju nedoumice u vezi sa primenom propisa iz oblasti radnih odnosa.

Od tema izdvajamo:

1. dan

- uslovi za zasnivanje radnog odnosa, obavezni elementi ugovora o radu, izrada opštih akata kod poslodavca, sprečavanje zlostavljanja na radu, prepoznavanje, procesuiranje i sankcionisanje mobinga, posredovanje kod poslodavca i utvrđivanje zloupotrebe prava na zaštitu od zlostavljanja;

2. dan

- pojam radnog vremena, puno, nepuno i skraćeno radno vreme, raspored, prekovremeni rad i preraspodela, odmori i odsustva (plaćena i neplaćena), kako organizovati radno vreme zaposlenih poštujući ograničenja o odmoru u toku dnevnog rada, dnevnom i nedeljnom odmoru, u kojim rokovima omogućiti zaposlenima da koriste svoj godišnji odmor iz tekuće i prošle godine, godišnji odmori i zakonski rokovi za korišćenje, analiza strukture odgovarajuće zarade i razlike između pojedinih delova zarade, rokovi za isplatu, dostavljanje obračuna zarade i naknade zarade, naknada troškova zaposlenih sa osvrtom na poreski tretman, pravo na druga primanja sa karakterom zarade;

3. dan

- prestanak radnog odnosa, procedura otkaza ugovora o radu od strane poslodavca, rešavanje radnih sporova, primanja zaposlenih koja je poslodavac dužan da isplati nakon prestanka radnog odnosa - klauzula zabrane konkurencije, naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor, isplata otpremnine

4. dan

- rad na portalu CROSO i prijava zaposlenih na obavezno socijalno osiguranje, rad van radnog odnosa - kada je moguće zaključiti i za koje poslove ugovor o delu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju ili ugovor o dopunskom radu, koliko isti mogu da traju i kako se prijavljuju na osiguranje.

Predavači:

-       Prof. dr Mario Reljanović - Naučni saradnik na Institutu za uporedno pravo u Beogradu

-       Olga Kićanović Vučković - Direktor Fides centra za radno pravo i ljudske resurse i pravni konsultant u oblasti sprečavanja zlostavljanja na radu

-       Prof. dr Bojan Urdarević - Profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu

-       Ivana Đurović - Urednik časopisa Pravo u privredi i pravosuđu

-       Ljiljana Todorović - Viši urednik časopisa Poresko-računovodstveni instruktor

-       Dr Bojan Božović - Sudija Višeg suda u Novom Sadu

-       Suzana Kostić - Odgovorni urednik časopisa Poresko-računovodstveni instruktor

-       Dušica Šorgić - Pomoćnik direktora za pravne poslove i poslove Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

-       Tatjana Orlović - Odgovorni urednik časopisa Pravo u privredi i pravosuđu

Detaljne informacije o edukaciji (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Višednevna online stručna edukacija za primenu propisa iz oblasti radnih odnosa i zarada“.


Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 08.10.2023.