Zastava Bosne i Hercegovine

IZMENE ZAKONA O RADU: Savez samostalnih sindikata smatra da izmene Zakona ne treba sprovoditi na osnovu izmena Zakona o zdravstvenom osiguranju


Savez samostalnih sindikata Srbije smatra da izmene Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) ne treba sprovoditi na osnovu izmena Zakona o zdravstvenom osiguranju, pogotovo imajući u vidu da se izmene Zakona o radu planiraju do kraja tekuće godine.

Članom 17. Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, predviđeno je da:

"Danom početka primene ovog zakona prestaju da važe čl. 103. i 179. stav 3. tačka 2) Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17 i 95/18 – dr. propis"),

odnosno prestaje da važi obaveza zaposlenog da, najkasnije u roku od 3 dana od dana nastupanja privremene sprečenosti za rad, o tome dostavi poslodavcu potvrdu lekara.

Predlog Ministarstva zdravlja je, kako piše u Obrazloženju Nacrta zakona, mada to ne piše i u samom tekstu Nacrta zakona, da informaciju o privremenoj sprečenosti za rad, uz saglasnost zaposlenog, elektronskim putem poslodavcu dostavlja izabrani lekar.

Imajući u vidu da je Akcionim planom za usklađivanje sa pravnim tekovinama EU u oblasti socijalne politike i zapošljavanja, u kontekstu Poglavlja 19 pristupnih pregovora Republike Srbije, usvojenim u maju 2020. godine, predviđeno donošenje novog Zakona o radu, zaključno sa 4. kvartalom 2021. godine, mišljenja smo da Nacrtom zakona ne treba brisati čl. 103. i 179. stav 3. tačka 2) Zakona o radu, već to pitanje, pored ostalih, urediti novim Zakonom o radu.

Izvor: Vebsajt Savez samostalnih sindikata Srbije, 25.02.2021.
Naslov: Redakcija