Zastava Bosne i Hercegovine

U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU: Forum sudija predlaže onlajn suđenja


Forum sudija Srbije dostavio je Ministarstvu pravde svoj predlog za izmene 30-tak članova Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US, 55/2014, 87/2018 i 18/2020 - dalje: ZPP) za koje smatra da trebaju da budu izmenjeni, dopunjeni ili obrisani.

Među ovim predlozima jeste i sugestija da se u naš sistem uvedu onlajn suđenja, odnosno suđenja na daljinu, zbog potrebe prilagođavanja pravnog sistema situaciji stvorenoj pandemijom virusa Kovid-19, a sve u cilju postizanja efikasnije i ujedno i kvalitetnije pravne zaštite.

Ovaj vid suđenja bio je primenjen u Srbiji samo tokom vanrednog stanja uvedenog radi sprečavanja širenja virusa, u aprilu prošle godine.

Međutim, praksa suđenja na daljinu putem video konferencijske veze (online) postoji decenijama kao praksa u nekim zemljama zbog prostornih udaljenosti i ekonomičnosti vođenja postupka, navodi Forum sudija.

"Neophodno je ovakvu mogućnost dati i u našem zakonodavstvu jer je to u skladu sa novonastalom situacijom, a ujedno je praktično i neophodno. To bi olakšalo i raspodelu predmeta i lako omogućilo delegaciju (premeštanje) predmeta manje opterećenim sudovima u zemlji", napominje ovo strukovno udruženje.

Ističe da je ovaj način suđenja, nužna potreba u trenutnoj situaciji, posebno imajući u vidu sporove u kojima stranke lica koja žive ili duže borave u inostranstvu, pa bi za njih suđenja na daljinu mogla postati i standardna mogućnost u sudskim sporovima i nakon epidemije.

U vanrednom stanu u Srbiji je prošle godine u aprilu na ovaj način bilo održano više desetina suđenja u krivičnim predmetima, u kojima je bilo određeno hitno postupanje, a optužbe su se odnosile na teško kršenje epidemioloških propisa, odnosno širenje zaraze.

Nakon ukidanja vanrednog stanja 7. maja 2020. prestala su i online suđenja.

Ostali predlozi Foruma sudija Srbije odnose se na odredbe koje regulišu pitanja disciplinske odgovornosti sudija, delegacije nadležnosti, vrednost predmeta spora, troškova postupka, parnice i druga stručna pitanja.

Forum sudija Srbije ukazuje da ekonomičnost postupka predstavlja jedno od osnovnih načela kojim se treba rukovoditi prilikom vođenja sudskog postupka, uz vođenje postupka u razumnom roku.

Cilj ovih načela je zaštita slabije strane u sporu kao i vođenje kratkih i efikasnih sporova tako da prava slabije strane budu zaštićena u najkraćem roku i na najefikasniji način.

Jedno od prvih pitanja kojima se Forum sudija Srbije bavio nakon osnivanja je pitanje sudske dostave i pokušaj usklađivanja pravila dostave u različitim sudskim postupcima (parničnom, krivičnom, izvršnom...).

Forum smatra da je naš pravosudni sistem spreman da učini veliki iskorak i svu dostavu između pravnih lica, advokata i državnih organa prenese na elektronsku dostavu.

Elektronska dostava za fizička lica bila bi mogućnost, ali ne i obaveza, predlaže Forum sudija i ukazuje da bi se na ovaj način ubrzala komunikacija između sudova i stranaka, kao i između samih stranaka, ubrzali bi se i sudski postupci i smanjili troškovi.

Prilikom predloga za brisanje određenih članova Forum sudija je, kako navodi, imao u vidu druge zakone u kojima se ti članovi već nalaze i u kojima su precizirani, kao što su članovi o disciplinskoj odgovornosti sudija kojima nije mesto u ZPP-u jer se oni već nalaze u Zakonu o sudijama.

Odredbe koje regulišu pitanja nadležnosti sadržane su kako u ZPP tako i zakonima koje ureduju pitanja potrošača i korisnika finansijskih usluga, pa Forum smatra da je potrebno ove odredbe unifikovati i na jednom mestu sistematizovati.

"Smatramo da je neophodno u ZPP nedvosmisleno propisati isključivu nadležnost suda po mestu prebivališta potrošača ili korisnika finansijskih usluga. Na ovaj način u ovoj vrsti sporova nadležan bi bio samo sud koji je nadležan za teritoriju na kojoj potrošač ili korisnik finansijskih usluga ima prebivalište", smatra Forum.

Napominje da bi se na ovaj način sprečilo bi se i ugovaranje drugog nadležnog suda.

Revidirani Akcioni plan za pregovaračko Poglavlje 23, pored ostalog predviđa izmene ZPP, a Radna grupa Ministarstva pravde nedavno je počela rad na njima.

Svoje predloge za izmene ZPP dostavila su i druga strukovna udruženja, Udruženje sudija i tužilaca Srbije, Društvo sudija Srbije i Alumni klub.

Izvor: Vebsajt RTV, 01.04.2021.
Naslov: Redakcija