Zastava Bosne i Hercegovine

U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU: Predlog Foruma sudija za izmene Zakona


Predlog izmena i dopuna koje je sačinio Forum sudija Srbije odnosi se na tridesetak članova Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US, 55/2014, 87/2018 i 18/2020 - dalje: ZPP) za koje smatraju da trebaju da budu izmenjeni, dopunjeni ili obrisani. Predlozi se odnose na odredbe koje regulišu pitanja disciplinske odgovornosti sudija, delegacije nadležnosti, vrednost predmeta spora, troškova postupka, parnice, on-line suđenja ili suđenja na daljinu...

Vlada Republike Srbije je 27.aprila 2016.godine usvojila Akcioni plan za Poglavlje 23, koji je izrađen nakon višemesečnog procesa, a sve u skladu sa preporukama iz Izveštaja o skriningu za Pregovaračko poglavlje 23. Usledilo je i revidiranje akcionog plana, čija realizacija nam predstoji. Jedno od brojnih pitanja koja su obuhvaćena Akcionim planom je i izmena Zakona o parničnom postupku.

Ministarstvo pravde je 2017. godine formiralo radnu grupu za sačinjavanje predloga izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku. Ministarstvo pravde je tokom februara meseca 2021. pozvalo sudove i stručnu javnost da dostavi predloge izmena i dopuna, što je Forum sudija iskoristio i Ministarstvu pravde dostavio svoje predloge.

Prilikom sačinjavanja predloga izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku rukovodili su se situacijom stvorenom pandemijom virusa Covid-19 i potrebom da se pravni sistem prilagodi sadašnjem stanju stvari, uvođenjem suđenja na daljinu, a sve u cilju postizanja efikasnije a ujedno i kvalitetnije pravne zaštite. Ekonomičnost postupka predstavlja jedan od osnovnih načela kojim se treba rukovoditi prilikom vođenja sudskog postupka, kao i vođenje postupka u razumnom roku koji su uzajamno povezani a sve kao cilj zaštite one slabije strane u postupku, vođenja kratkih i efikasnih sporova u kojima će prava slabije strane u postupku biti zaštićene u najkraćem roku i na najefikasniji način.

Ističu uvođenje on line suđenja ili suđenja na daljinu koji predstavljaju novinu u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom izazvanom virusom Covid-19. To je praksa koja u nekim zemljama postoji decenijama zbog prostornih udaljenosti i ekonomičnosti vođenja postupka. Neophodno je ovakvu mogućnost dati i u našem zakonodavstvu jer je to u skladu sa novonastalom situacijom a ujedno je praktično i neophodno. To bi olakšalo i raspodelu predmeta i lako omogućilo delegaciju predmeta manje opterećenim sudovima u zemlji. Suđenje na daljinu kao nužna potreba u trenutnoj situaciji, posebno imajući u vidu sporove u kojima stranke lica koja žive ili duže borave u inostranstvu, može postati standardna mogućnost u sudskim sporovima i nakon epidemije.

Jedno od prvih pitanja kojima se Forum sudija Srbije bavio nakon osnivanja je pitanje sudske dostave. To je i dalje ostalo jedno od bitnijih pitanja kojima se Forum bavi, pokušaj usklađivanja pravila dostave u različitim sudskim postupcima (parničnom, krivičnom, izvršnom...). Smatraju da je neophodno ne samo da se određene odredbe ZPP-a dodatno pojasne i preciziraju već je neophodno da se određene odredbe izmene i usaglase a neke od njih i izbrišu. Smatraju da je naš pravosudni sistem spreman da učini veliki iskorak i svu dostavu između pravnih lica, advokata i državnih organa prenese na elektronsku dostavu. Elektronska dostava za fizika lica bila bi mogućnost ali ne i obaveza. Na ovaj način ubrzala bi se komunikacija između sudova i stranaka, kao i između samih stranaka, ubrzali sudski postupci i smanjili troškovi.

Potrebno je obratiti pažnju na članove koji se nalaze u ZPP-u a kojima nije mesto u njemu jer su opširnije objašnjeni i precizirani u nekom drugom zakonu. Prilikom predloga za brisanje određenih članova imali smo u vidu zakone u kojima se ti članovi nalaze i u kojima su precizirani kao što su članovi o disciplinskoj odgovornosti sudija kojima nije mesto u ZPP-u jer se oni već nalaze u Zakonu o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015, 63/2016 - odluka US i 47/2017).

Odredbe koje regulišu pitanja nadležnosti sadržane su kako u ZPP tako i zakonima koje uređuju pitanja potrošača i korisnika finansijskih usluga. Ove odredbe je potrebno unifikovati i na jednom mestu sistematizovati. Smatraju da je neophodno u ZPP nedvosmisleno propisati isključivu nadležnost suda po mestu prebivališta potrošača ili korisnika finansijskih usluga. Na ovaj način u ovoj vrsti sporova nadležan bi bio samo sud koji ne nadležan za teritoriju na kojoj potrošač ili korisnik finansijskih usluga ima prebivalište. Sprečilo bi se i ugovaranje drugog nadležnog suda.

Postojeći Zakon o parničnom postupku sadrži odredbe koje se odnose na postupak medijacije. Smatramo da je neophodno informisati stranke pre pokretanja parničnog postupka o mogućnosti rešavanja postupka mirnim putem u postupku medijacije. Potrebno je informisati i obrazovno pristupiti ovom postupku kako bi same stranke kao i advokati znali za ovu mogućnost, jer bi na ovaj način omogućili da se postupci reše na drugačiji način tamo gde postoji mogućnost bez suvišnih troškova i dugotrajnih parnica. Takođe, potrebno je izričito propisati da ukoliko strane ugovore da će spor rešiti mirnim putem a ne dostave dokaz o tome da su to i pokušale da sud može tužbu da odbaci.

Detaljan predlog za izmenu Zakona o parničnom postupku iz 2021.godine možete preuzeti na sledećem linku.

U okviru projekta Analiza sporova male vrednosti, podržanog od strane USAID ROLPS projekta, sačinjena je Analiza sporova male vrednosti, čiji sastavni deo je i predlog za izmenu ZPP u delu koji se odnosi na sporove male vrednosti.

Takođe Predlog izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku iz 2019. godine možete biti preuzet.

Izvor: Vebsajt Foruma sudija Srbije, 18.03.2021.
Naslov: Redakcija