Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA NAPLATE TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS: PREDVIđENO JE DA ćE TAKSA ZA RTS I RTV IZNOSITI 150 DINARA, KAO I DA ćE NJENA NAPLATA IćI PREKO RAčUNA ZA UTROšENU ELEKTRIčNU ENERGIJU. RTS I RTV SNADBEVAčU, NA IME OBAVLJANJA POSLOVA FAKTURISANJA I NAPLATE TAKSE, PLAćAJU MESEčNU NAKNADU U VISINI OD TRI ODSTO OD IZNOSA PRENETIH SREDSTAVA RTS-U I RTV-U PO OSNOVU TAKSE


Račun za utrošenu električnu energiju na kojem će se naći i dodatna stavka od 150 dinara za taksu za Javnu medijsku ustanovu "Radio televizija Srbije" i Javno medijsku ustanovu "Radio televizija Vojvodine", građanima će prvi put stići u februaru 2016. godine, rečeno je u Elektroprivredi Srbije i potvrđeno od strane ministra za rudarstvo i energetiku, Aleksandra Antića.

Ovo rešenje, inače, predviđeno je Zakonom o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015 - dalje: Zakon), usvojenim 29. decembra 2015. godine, a kojim se predviđa da će građani plaćati taksu za RTS i RTV u iznosu od 150 dinara mesečno do kraja 2016. godine.

Osim pretplate do 31. decembra 2016. godine javni medijski servisi delimično će se finansirati iz budžeta u skladu sa Zakonom o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima ("Sl. glasnik RS", br. 103/2015) sa četiri milijarde dinara, ali još nije poznato kako će biti od 2017. godine.

Zakonom, koji nije u skladu sa Zakonom o javnim medijskim servisima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 103/2015), koji propisuje da taksu naplaćuju RTS i RTV, a da njihovi upravni odbori određuju visinu, predviđa se da su sredstva od uplaćene takse na području Republike Srbije van Vojvodine prihod RTS-a.

S druge strane, sredstva uplaćena po osnovu takse na teritoriji Vojvodine raspoređuju se tako da 70 odsto uplaćenih sredstava su prihod RTV, a 30 odsto pripada RTS.

Predviđeno i da RTS i RTV snadbevaču, na ime obavljanja poslova fakturisanja i naplate takse, plaćaju mesečnu naknadu u visini od tri odsto od iznosa prenetih sredstava RTS-u i RTV-u po osnovu takse.

Zakonom o javnim medijskim servisima od 1. januara 2016. godine uvedena je obaveza plaćanja takse za javni medijski servis svako fizičko i pravno lice koje je korisnik merila električne energije po stambenoj jedinici i poslovnom prostoru, a predviđeni su i uslovi za oslobađanje od plaćanja takse.

Od obaveze plaćanja takse oslobađa se fizičko lice, korisnik merila električne energije,

  • koje živi u jednočlanom domaćinstvu ili je hranilac porodice u višečlanom domaćinstvu,
  • ukoliko je osoba sa invaliditetom sa 100 odsto telesnog oštećenja.
  • osoba sa invaliditetom manjim od 100 odsto telesnog oštećenja, ako joj je, u skladu sa odredbama posebnih propisa, priznato pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć,
  • lice koje je trajno izgubilo sluh ili slepo lice,
  • korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć,
  • penzioneri sa minimalnom penzijom.

Fizičko lice sa više merila električne energije, za merilo u stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru, koji se ne koristi biće oslobođen plaćanja takse.

Od obaveze plaćanja takse oslobađaju se i ustanove koje se u smislu zakona koji uređuje oblast socijalne zaštite smatraju ustanovama za smeštaj korisnika, obrazovno-vaspitne ustanove, zdravstvene ustanove i organizacije osoba sa invaliditetom i preduzeća za radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i diplomatsko-konzularna predstavništva, pod uslovom reciprociteta.

Zahtev za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis, korisnik merila električne energije po stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru, podnosi se Radioteleviziji Srbije. Za merila električne energije po stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru, koja se nalaze na teritoriji Vojvodine, zahtev se podnosi Radioteleviziji Vojvodine.

Izvor: Vebsajt RTS i Danas, 04.01.2016.
Naslov: Redakcija