Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O POREZU NA DODATU VREDNOST : Od 1. jula 2021. godine zahtev koji se odnosi na promet dobara i usluga koji se vrši u okviru realizacije infrastrukturnih projekata izgradnje autoputeva dostavlja se preko portala Poreske uprave


Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 37/2021 i 64/2021), omogućeno je podnošenje zahteva za poresko oslobođenje na promet dobara i usluga koji se vrši u okviru realizacije infrastrukturnih projekata izgradnje autoputeva za koje je posebnim zakonom utvrđen javni interes, nezavisno od izvora finansiranja (član 24. stav 1. tačka 16 g Zakona o porezu na dodatu vrednost), u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

U skladu sa iznetim, imajući u vidu da se zahtevi za poresko oslobođenje shodno odredbama člana 24. stav 1. tačka 16 a - 16 v Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 72/2019, 8/2020 - usklađeni din. izn. i 153/2020), od 01.01.2019. godine dostavljaju u elektronskom obliku, počev od 01.07.2021. godine i zahtev koji se odnosi na promet dobara i usluga koji se vrši u okviru realizacije infrastrukturnih projekata izgradnje autoputeva dostavljaće se takođe preko portala Poreske uprave.

Izvor: Vebsajt Poreska uprava, 29.06.2021.
Naslov: Redakcija