Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O POSTUPKU I NAČINU ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA I DOPRINOSA U CILJU UBLAŽAVANJA EKONOMSKIH POSLEDICA NASTALIH USLED BOLESTI COVID-19: Ukupan iznos dospelih obaveza odlaže se najduže na 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate za vreme trajanja odlaganja plaćanja obaveza. Prva rata dospeva 10. februara 2021. godine, svaka naredna rata istog datuma u mesecima koji slede, a mesečna rata ne može biti manja od 1.000 dinara


Uredbom o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 156/2020 - dalje: Uredba) koja je stupila na snagu 2. januara uređeni su postupak i način odlaganja plaćanja poreza i doprinosa, saopštila je Poreska uprava. Tom Uredbom se privrednim subjektima koji su se opredelili za odlaganje dospelosti obaveza plaćanje odlaže i to bez sprovođenja posebnog postupka.

To podrazumeva najpre odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada, kao i poreza i doprinosa na ličnu zaradu preduzetnika i poljoprivrednika i to u visini iznosa neplaćene obaveze čija je dospelost za plaćanje odložena u skladu sa uredbom, odnosno zaključkom Vlade Republike Srbije.

Ukupan iznos dospelih obaveza odlaže se najduže na 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate za vreme trajanja odlaganja plaćanja obaveza. Prva rata dospeva 10. februara 2021. godine, svaka naredna rata istog datuma u mesecima koji slede, a mesečna rata ne može biti manja od 1.000 dinara.

Uredba omogućava da se na sličan način odloži plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica, akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za preduzetnike i poljoprivrednike koji su se opredelili za isplatu lične zarade.

Mogućnost da odlože plaćanje odnosi se i na akontaciju poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za preduzetnike i preduzetnike poljoprivrednike koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade, ali i na akontaciju poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti za preduzetnike paušalce u visini akontacija poreza na prihode od samostalne delatnosti čija je dospelost za plaćanje odložena u skladu sa uredbom, odnosno zaključkom Vlade Republike Srbije.

U saopštenu Poreske uprave se navodi da privredni subjekat može i pre isteka perioda u celosti isplati dugovani porez i doprinose koji su predmet odlaganja plaćanja.

Pravo iz ove Uredbe može ostvariti samo privredni subjekt koji u propisanom roku podnese konačnu poresku prijavu poreza na dobit pravnih lica za ovu godinu, odnosno za period koji započinje ili se završava u 2020. godini, odnosno konačnu poresku prijavu poreza na prihode od samostalne delatnosti za ovu godinu.

Takođe, privredni subjekt koji u periodu odlaganja plaćanja ne izmiri ratu u navedenim rokovima, gubi pravo na odlaganje plaćanja obaveza po osnovu poreza i doprinosa po ovoj uredbi i to bez sprovođena posebnog poreskog postupka.

To se samo evidentira u poreskom računovodstvu i dospeva danom gubitka prava na odlaganje plaćanja, dok se preostali neplaćeni iznos naplaćuje u postupku redovne i prinudne naplate.

Izvor: Vebsajt Blic, 29.12.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija