Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O POSTUPKU I NAČINU ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA I DOPRINOSA U CILJU UBLAŽAVANJA EKONOMSKIH POSLEDICA NASTALIH USLED BOLESTI COVID-19

("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuje postupak i način odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi) čija je dospelost za plaćanje odložena u skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 ("Službeni glasnik RS", br. 54/20, 60/20 i 65/20 - dr. zakon - u daljem tekstu: Uredba) i Zaključkom Vlade ("Službeni glasnik RS", br. 104/20 i 106/20 - u daljem tekstu: Zaključak).

Član 2

Privrednim subjektima iz čl. 4-7. Uredbe, odnosno iz tač. 1-4. Zaključka, koji su se opredelili za odlaganje dospelosti za plaćanje poreza i doprinosa odlaže se plaćanje tih poreskih obaveza na najviše 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate za vreme trajanja odlaganja plaćanja i isto se evidentira u poreskom računovodstvu bez posebnog sprovođenja postupka odlaganja plaćanja, i to:

- za porez i doprinose na zarade i naknade zarada, kao i za porez i doprinose na ličnu zaradu preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika, u visini iznosa neplaćene obaveze čija je dospelost za plaćanje odložena u skladu sa Uredbom, odnosno Zaključkom,

- za akontacije poreza na dobit pravnih lica u visini akontacija poreza na dobit pravnih lica čija je dospelost za plaćanje odložena u skladu sa Uredbom, a najviše do visine iznosa neplaćene poreske obaveze koja je obračunata u konačnoj poreskoj prijavi po osnovu poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu, odnosno za obveznike sa poslovnom godinom različitom od kalendarske, u konačnoj poreskoj prijavi za poreski period koji započinje ili se završava u 2020. godini,

- za akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za preduzetnike i preduzetnike poljoprivrednike koji su se opredelili za isplatu lične zarade i preduzetnike druga lica, u visini akontacija poreza na prihode od samostalne delatnosti čija je dospelost za plaćanje odložena u skladu sa Uredbom, odnosno Zaključkom, a najviše do visine iznosa neplaćene poreske obaveze koja je obračunata u konačnoj poreskoj prijavi za 2020. godinu,

- za akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za preduzetnike i preduzetnike poljoprivrednike koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade, u visini akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti čija je dospelost za plaćanje odložena u skladu sa Uredbom, odnosno Zaključkom, a najviše do visine iznosa neplaćene obaveze po osnovu poreza i doprinosa koja je obračunata u konačnoj poreskoj prijavi za 2020. godinu.

Ukupan iznos dospelih poreskih obaveza za koje se odlaže plaćanje na najviše 24 jednake mesečne rate čini zbir obaveza po osnovu poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada, kao i poreza i doprinosa na ličnu zaradu preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika, odnosno zbir akontacija poreza na dobit pravnih lica, odnosno zbir akontacija poreza na prihode od samostalne delatnosti za preduzetnike i preduzetnike poljoprivrednike koji su se opredelili za isplatu lične zarade i preduzetnike druga lica, odnosno zbir akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za preduzetnike i preduzetnike poljoprivrednike koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade.

Privredni subjekti iz st. 1. i 2. ovog člana odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na mesečne rate ostvaruju bez sprovođenja posebnog postupka.

Član 3

Preduzetnicima paušalcima iz člana 8. Uredbe, odnosno iz tač. 1, 3. i 4. Zaključka, koji su se opredelili za odlaganje dospelosti za plaćanje obaveza po osnovu akontacija poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti odlaže se plaćanje tih poreskih obaveza na 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate, za vreme trajanja odlaganja plaćanja i isto se evidentira u poreskom računovodstvu bez posebnog sprovođenja postupka odlaganja plaćanja, i to u visini iznosa neplaćene obaveze čija je dospelost za plaćanje odložena.

Ukupan iznos dospelih poreskih obaveza za koje se odlaže plaćanje na 24 jednake mesečne rate čini zbir obaveza po osnovu poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti iz stava 1. ovog člana.

Privredni subjekti iz stava 1. ovog člana odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na mesečne rate ostvaruju bez sprovođenja posebnog postupka.

Privrednim subjektima iz stava 1. ovog člana koji su se opredelili za odlaganje dospelosti za plaćanje poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada svojih zaposlenih, odlaže se plaćanja tih obaveza shodno članu 2. ove uredbe.

Član 4

Ukupan iznos dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa na zarade, naknade zarada i lične zarade iz člana 2. stav 1. alineja prva i člana 3. stav 4. ove uredbe, odlaže se na najviše 24 jednake mesečne rate, bez plaćanja kamate, za vreme trajanja odlaganja plaćanja tih obaveza, tako da prva rata dospeva 10. februara 2021. godine, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede.

Mesečna rata iz stava 1. ovog člana ne može biti manja od 1.000 dinara.

Ukupan iznos dospelih obaveza po osnovu akontacija poreza na dobit pravnih lica iz člana 2. stav 1. alineja druga ove uredbe, odlaže se na najviše 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate za vreme trajanja odlaganja plaćanja tih obaveza, tako da prva rata dospeva 10. u narednom mesecu u odnosu na mesec u kome je podneta konačna poreska prijava poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu, odnosno za poreski period koji započinje u 2020. godini, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, za obveznike sa poslovnom godinom različitom od kalendarske koji su konačnu poresku prijavu podneli do 31. januara 2021. godine, a čiji se poreski period završava u 2020. godini, prva rata dospeva 10. februara 2021. godine, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede.

Mesečna rata iz st. 3. i 4. ovog člana ne može biti manja od 2.000 dinara.

Ukupan iznos dospelih obaveza po osnovu akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti iz člana 2. stav 1. alineje treća i četvrta ove uredbe, odlaže se na najviše 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate za vreme trajanja odlaganja plaćanja tih obaveza, tako da prva rata dospeva 10. u narednom mesecu u odnosu na mesec u kome je podneta konačna poreska prijava poreza na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede.

Mesečna rata iz stava 6. ovog člana ne može biti manja od 1.000 dinara.

Ukupan iznos dospelih obaveza po osnovu akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti iz člana 3. ove uredbe, odlaže se na 24 jednake mesečne rate, bez plaćanja kamate, za vreme trajanja odlaganja plaćanja tih obaveza, tako da prva rata dospeva 10. februara 2021. godine, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede.

Član 5

Privredni subjekt iz čl. 2. i 3. ove uredbe može i pre isteka perioda iz člana 4. st. 1, 3, 4, 6. i 8. ove uredbe, da u celosti isplati dugovani porez i doprinose koji su predmet odlaganja plaćanja.

Doprinosi čije je odlaganje plaćanja odloženo u skladu sa ovom uredbom, smatraju se plaćenim za svrhu ostvarivanja prava po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, ostvarivanja prava za slučaj nezaposlenosti i ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom, kao i ostvarivanja prava u druge svrhe.

Privredni subjekt iz člana 2. ove uredbe koji u propisanim roku ne podnese konačnu poresku prijavu poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu, odnosno za poreski period koji započinje ili se završava u 2020. godini, odnosno konačnu poresku prijavu poreza na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu, ne može ostvariti pravo na odlaganje plaćanja poreza na dobit pravnih lica i poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti, u skladu sa ovom uredbom.

Privredni subjekt iz čl. 2. i 3. ove uredbe koji, u periodu odlaganja plaćanja ne izmiri ratu u rokovima iz člana 4. ove uredbe, gubi pravo na odlaganje plaćanja obaveza po osnovu poreza i doprinosa koje su predmet odlaganja u skladu sa ovom uredbom bez posebnog sprovođenja poreskog postupka i isto se evidentira u poreskom računovodstvu i dospeva danom gubitka prava na odlaganje plaćanja.

Nadležni poreski organ sprovodi postupak redovne i prinudne naplate nad preostalim neplaćenim iznosom u smislu stava 4. ovog člana, shodno odredbama zakona kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Član 6

Neplaćeni iznos obaveze koja je bila predmet odlaganja plaćanja pravnog lica koje u statusnoj promeni prestaje da postoji, a ima samo jednog pravnog sledbenika, preuzima pravni sledbenik i nastavlja da plaća neplaćeni iznos obaveze koja je bila predmet odlaganja plaćanja, u skladu sa ovom uredbom.

Ako u statusnoj promeni pravnog lica koje prestaje da postoji ima više pravnih sledbenika, neplaćeni iznos obaveze koja je bila predmet odlaganja plaćanja dužno je da plati pravno lice koje prestaje da postoji, a pre brisanja iz registra privrednih subjekata koje se vodi kod Agencije za privredne registre.

Ako pravno lice u statusnoj promeni ne prestaje da postoji, to pravno lice zadržava pravo na odlaganje plaćanja obaveze utvrđeno ovom uredbom i nastavlja da plaća neplaćeni iznos obaveze koja je bila predmet odlaganja plaćanja, u skladu sa ovom uredbom.

Neplaćeni iznos obaveze koja je bila predmet odlaganja plaćanja pravnog lica prema kojem je pokrenut stečajni postupak, prijavljuje se i naplaćuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

U slučaju prinudne likvidacije pravnog lica, neplaćeni iznos obaveze koja je bila predmet odlaganja smatra se dospelim danom pokretanja postupka prinudne likvidacije u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

U slučaju likvidacije pravnog lica, neplaćeni iznos obaveze koja je bila predmet odlaganja plaćanja, to pravno lice je dužno da plati do okončanja postupka likvidacije.

Promena organizacionog ili svojinskog oblika ili promena pravne forme privrednog subjekta iz člana 2. stav 1. alineja druga ove uredbe ili nastavak obavljanja delatnosti privrednog subjekta iz člana 2. stav 1. alineja treća i četvrta i člana 3. ove uredbe u formi privrednog društva, ne utiče na ispunjenje obaveze koja je predmet odlaganja plaćanja.

U svemu ostalom što nije uređeno ovom uredbom primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Član 7

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".