Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 06. NOVEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC DEO6 - DNEVNA EVIDENCIJA O OTPADU SAKUPLJAČA I DRUGIH VLASNIKA OTPADA
 • OBRAZAC GIO1 - GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OTPADU PROIZVOĐAČA OTPADA

PROPISI:

 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR MEHATRONIKE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 20/2015)
 • PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR MEHATRONIKE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 20/2015)
 • PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA KOJE OSTVARUJU NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA OBRAZOVNI PROFIL ZLATAR ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 20/2015)
 • PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA U STRUČNOJ ŠKOLI ZA STICANJE SPECIJALISTIČKOG OBRAZOVANJA U JEDNOGODIŠNJEM TRAJANJU U PODRUČJU RADA SAOBRAĆAJ ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 10/97 i 20/2015)
 • ODLUKA O PROGRAMU MERA ZA UNAPREĐENJE USLOVA ŽIVOTA U NASELJENIM MESTIMA LEDINCI I STARI LEDINCI ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 52/2015)
 • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI APOTEKE NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 6/2015 i 52/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU DVA PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA PARKIRALIŠTU U ULICI NADEŽDE PETROVIĆ KOD K.BR. 2 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 52/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU JEDNOG PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA PARKIRALIŠTU U BANATSKOJ ULICI KOD K.BR. 10A U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 52/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 60/2014, 6/2015, 49/2015 i 52/2015)
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA POTREBE DIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETA GRADA NOVOG SADA U 2015. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2015, 10/2015, 24/2015, 36/2015 i 52/2015)
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA SREDNJE ŠKOLE ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2015, 10/2015 - ispr., 36/2015 i 52/2015)
 • REŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE ZA PRETVARANJE PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU I ZA UTVRĐIVANJE TRŽIŠNE VREDNOSTI JAVNE SVOJINE ("Sl. list grada Niša", br. 84/2015)
 • REŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI, KORIŠĆENJU I U DRŽAVINI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 84/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU OPERATIVNOG ŠTABA ZIMSKE SLUŽBE ("Sl. list grada Niša", br. 84/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU STAJALIŠTA U JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 73/2014, 79/2014, 3/2015, 24/2015, 42/2015 i 84/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA PANČEVA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 28/2014, 6/2015, 17/2015 i 27/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Novom Sadu: ZASTARELOST POVREDE RADNE OBAVEZE - Zakon o radu: član 184

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: POSTUPANJE SUPROTNO ZAKONU O RADU PRI ZAKLJUČIVANJU UGOVORA O DELU I UGOVORA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA - Zakon o radu: čl. 47, 197 i 199
 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: UREĐENJE PRAVA, OBAVEZA I ODGOVORNOSTI KOLEKTIVNIM UGOVOROM I PRAVILNIKOM O RADU - Zakon o radu: čl. 2 i 3

VESTI NA DAN 06. NOVEMBAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: