Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 17. JUN 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac Obr. RDN Exp - 4 - USLUGA TEHNIČKE POMOĆI
 • Obrazac Obr. RDN Exp - 5 - IZVOZ ROBE KOJA NIJE NAVEDENA U NACIONALNOJ KONTROLNOJ LISTI ROBE DVOSTRUKE NAMENE - CATCH ALL
 • Obrazac ZAHTEV ZA POVRAĆAJ VIŠE-POGREŠNO UPLAĆENIH SREDSTAVA - pravna lica
 • Obrazac ZAHTEV ZA POVRAĆAJ VIŠE-POGREŠNO UPLAĆENIH SREDSTAVA - preduzetnici

PROPISI:

 • ZAKON O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010, 60/2013 - odluka US i 62/2014)
 • ZAKON O POŠTANSKIM USLUGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 30/2010 i 62/2014)
 • ZAKON O PUTNIM ISPRAVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2007, 116/2008, 104/2009, 76/2010 i 62/2014)
 • ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O IZBORU POSLANIKA U SKUPŠTINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 23/2014)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA MAJ 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 13. JUNA 2014. GODINE - "Veletabak" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 16. JUNA 2014. GODINE - "Veletabak" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014)
 • ODLUKA O IMENOVANJU ODGOVORNIH LICA I ODREĐIVANJU TELA U SISTEMU UPRAVLJANJA PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE ZA PERIOD 2007-2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014)
 • ODLUKA O IZBORU PRAVNIH LICA ZA POSLOVE IZ PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA PERIOD 2014-2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2014 i 62/2014)
 • ODLUKA O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011, 85/2011, 49/2012, 57/2012, 67/2012, 98/2012, 43/2013, 80/2013, 17/2014, 27/2014 i 62/2014)
 • ODLUKA O NENAPLAĆIVANJU NAKNADE ZA OBRAČUN U VEZI S POSLOVIMA PLATNOG PROMETA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2014 i 62/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU TELA ZA KOORDINACIJU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014)
 • ODLUKA O UČEŠĆU PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014)
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPOTREBE VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014)
 • PRAVILA POSLOVANJA BEOGRADSKE BERZE A.D. BEOGRAD - od 17. marta 2014. godine -
 • TARIFA NAKNADA KOJU OD ORGANIZATORA, VLASNIKA, DRŽAOCA I ZAKUPCA PROSTORA U KOME JE ODRŽAN KONCERT, SABOR, MUZIČKI FESTIVAL I DRUGA MUZIČKA MANIFESTACIJA, MUZIČKO-PLESNO TAKMIČENJE, REVIJA NA LEDU, CIRKUSKA I ARTISTIČKA PRIREDBA I DRUGA MUZIČKO-ZABAVNA PRIREDBA, BALET, OPERA, OPERETA, MJUZIKL, POZORIŠNA PREDSTAVA I DRUGA MUZIČKO-SCENSKA PRIREDBA, NAPLAĆUJE SOKOJ PO OSNOVU IZVOĐENJA MUZIČKIH DELA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014)

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U UPRAVNOM POSTUPKU POKRENUTOM PROTIV ODLUKE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU O PONIŠTAJU JAVNE AUKCIJE U KOME SE ODLUČUJE O ZAKONITOSTI PONIŠTAJA - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U IZVRŠNOM POSTUPKU KOJI JE TRAJAO DUŽE OD SEDAM GODINA - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U IZVRŠNOM POSTUPKU KOJI JE TRAJAO DUŽE OD PET GODINA - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U IZVRŠNOM POSTUPKU KOJI JE TRAJAO DUŽE OD ČETIRI GODINE - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU - Zakon o nasleđivanju: član 195
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: PROMENA SREDSTVA IZVRŠENJA - Zakon o izvršnom postupku: član 8 stav 2 i čl. 79 i 92
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: POTRAŽIVANJE OD NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE - KARAKTER SPORA - Zakon o radu: član 195 stav 1
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: POSTUPANJE DRUGOG STVARNO NADLEŽNOG SUDA - Zakon o parničnom postupku: član 17
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: OBUSTAVA POSTUPKA IZVRŠENJA - Zakon o izvršnom postupku: član 68
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: BEZUSPEŠNA DOSTAVA - Zakon o parničnom postupku: član 140
 • AKTUELNA SLUŽBENA MIŠLJENJA:

  • Ministarstvo finansija: PRIZNAVANJE RASHODA PO OSNOVU AMORTIZACIJE STALNIH SREDSTAVA - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 10
  • Ministarstvo finansija: UTVRĐIVANJE NABAVNE CENE ZA SVRHU ODREĐIVANJA KAPITALNOG DOBITKA U SLUČAJU KADA CENA PO KOJOJ JE NEPOKRETNOST NABAVLJENA NIJE ISKAZANA U POSLOVNIM KNJIGAMA OBVEZNIKA - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: čl. 27 i 29
  • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: DEFINISANJE POJMA "ZA SVAKU NAVRŠENU GODINU RADA U RADNOM ODNOSU" U SMISLU OBRAČUNA OTPREMNINE ZAPOSLENOM KOJI JE PROGLAŠEN TEHNOLOŠKIM VIŠKOM - Zakona o radu: čl. 158 i 179
  • Uprava carina: DOPUNJENA LISTA TARIFNIH OZNAKA U KOJE SE MOŽE ZBIRNO SVRSTAVATI ROBA KOJA SE UOBIČAJENO UVOZI U HUMANITARNE SVRHE - Zakon o donacijama i humanitarnoj pomoći: čl. 4 i 6
  • Uprava carina: HUMANITARNA POMOĆ - PRESTALA MOGUĆNOST USMENOG DEKLARISANJA POŠILJAKA U POSTUPKU PRIVREMENOG UVOZA I POSTUPKU STAVLJANJA ROBE U SLOBODAN PROMET - Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom: čl. 178 i 182
  • Uprava carina: POSTUPAK SKLADIŠTENJA ROBE U CARINSKOM SKLADIŠTU TIPA "E" - Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom: čl. 289 i 292

  TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 17. JUN 2014..

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - PRITVOR U POSTUPKU PREMA MALOLETNICIMA SA OSVRTOM NA MEĐUNARODNI SISTEM ZAŠTITE
  • Pitanje i odgovor - PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA KRIVIČNOG POSTUPKA U SLUČAJU OSLOBAĐAJUĆE PRESUDE
  • Pitanje i odgovor - ROK ZA PODNOŠENJE PODATAKA O VISINI TROŠKOVA KRIVIČNOG POSTUPKA I ZAHTEVA ZA NJIHOVU NAKNADU

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - TROMESEČNO PERIODIČNO IZVEŠTAVANJE O IZVRŠENJU BUDŽETA I FINANSIJSKIH PLANOVA ZA PERIOD JANUAR - JUN 2014. GODINE: • Obaveza za indirektne korisnike i korisnike sredstava RFZO - do 10. jula, a za direktne korisnike i RFZO - do 20. jula 2014. godine •
  • Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJEG PRAVILNIKA O IZMENI PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA - "Sl. glasnik RS", br. 61/2014
  • Stručni komentar - KOMENTAR NOVE ODLUKE O VRSTAMA DEVIZA U KOJIMA SE PLAĆAJU REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE KOD DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA REPUBLIKE SRBIJE I O VISINI KURSA DINARA ZA PRERAČUNAVANJE DINARSKIH IZNOSA TAKSI U DEVIZE - "Sl. glasnik RS", br. 57/2014: • Novi usklađeni dinarski iznosi republičkih administrativnih taksi koji se primenjuju od 1. juna 2014. godine •
  • Pitanje i odgovor - Budžetski instruktor: STATUS ZAPOSLENIH U USTANOVAMA OBRAZOVANJA POSLE 30. JUNA 2014. GODINE ANGAŽOVANIH NA ODREĐENO VREME, U SMISLU ZABRANE ZAPOŠLJAVANJA

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - Kretanje kupovne moći u Republici Srbiji za april 2014. godine
  • Stručni komentar - SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE TROMESEČNOG OBRAČUNA AKCIZE ZA II KVARTAL 2014. GODINE: • Rok za dostavljanje do 20. jula 2014. godine •
  • Pitanje i odgovor - NAČIN KNJIŽENJA UVOZA ZALIHA MATERIJALA OD 1.1.2014. GODINE KADA JE VREDNOST UTVRĐENA U ISPRAVI CARINSKOG ORGANA VEĆA OD VREDNOSTI PO OBRAČUNU DOBAVLJAČA

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - OBAVEZA IZVEŠTAVANJA U POSLOVANJU SA INOSTRANSTVOM: • Izveštaji u poslovanju sa inostranstvom se dostavljaju NBS najkasnije deset dana po isteku izveštajnog perioda (tromesečnog ili jednomesečnog) isključivo putem elektronske pošte •
  • Stručni komentar - Kursna lista za obračun carinskih dažbina za period od 16.6. do 22.6.2014. godine
  • Stručni komentar - USLOVI ZA PREFERENCIJALNI IZVOZ PROIZVODA OD TEKSTILA U EVROPSKU UNIJU

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

  • Pitanje i odgovor - ODREĐIVANJE DUŽNIKA I POVERIOCA U SLUČAJU KADA SE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA IZMIRUJU KOMPENZACIJOM

  VESTI NA DAN 17. JUN 2014.

  PrelistavajuĆi dnevne novine: