Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRITUŽBA ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE NA RAD SLUŽBI ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI


Na internet stranici Advokatske komore Srbije objavljena pritužba zbog nemogućnosti da advokati blagovremeno, stručno i savesno pružaju pravnu pomoć klijentima, a zbog odbijanja Službi za katastar nepokretnosti za postupanje u skladu sa članom 36. Zakona o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US) i omogućavanje advokatima za pristup informacijama i dokazima u cilju pružanja pravne pomoći i postizanja pravne sigurnosti:

Poštovani,

Advokatska komora Srbije obraća se ovom pritužbom Ministarstvu pravde kao svom resornom Ministarstvu zbog nemogućnosti da advokati blagovremeno, stručno i savesno pružaju pravnu pomoć klijentima, a zbog odbijanja Službi za katastar nepokretnosti za postupanje u skladu sa članom 36 Zakona o advokaturi i omogućavanje advokatima za pristup informacijama i dokazima u cilju pružanja pravne pomoći i postizanja pravne sigurnosti.

Advokatska komora Srbije obraća se ovom pritužbom Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao nadzornom organu za rad Republičkog geodetskog zavoda, a zbog odbijanja Službi za katastar nepokretnosti za postupanje u skladu sa članom 36 Zakona o advokaturi i omogućavanje advokatima na pristup informacijama i dokazima koji su neophodni za pružanje pravne pomoći građanima u postupcima upisa promena u Katastar nepokretnosti.

Republičkom geodetskom zavodu, kao nadzornom organu za rad Službi za katastar nepokretnosti, zbog problema koje u pružanju pravne pomoći imaju advokati u celoj državi i svim Službama za katastar nepokretnosti, a koji se ogledaju u otežanom ili onemogućenom vršenju uvida u spise predmeta katastra, dobijanju potrebnih informacija i dokaza i slično.

Advokatska komora Srbije konstantno dobija pritužbe advokata na rad Službi za katastar nepokretnosti u kojim pritužbama se advokati žale na nemogućnost uvida u spise, postupak podnošenja zahteva, pregled zbirki isprava i drugo što im je potrebno kako bi pružili pravnu pomoć svojim klijentima.

Odredbom čl.36. st.1. Zakona o advokaturi je propisano da advokat ima pravo da, u cilju pružanja pravne pomoći, od državnih organa, ustanova, preduzeća i drugih organizacija traži i blagovremeno dobije informacije, spise i dokaze koji su u njihovom posedu ili pod njihovom kontrolom. Stavom 2. ove odredbe je propisano da državni organi, ustanove i preduzeća dužni su da, u skladu sa zakonom, advokatu omoguće pristup informacijama, spisima i dokazima iz stava 1. ovog člana.

Novim Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, advokati su dobili status profesionalnih korisnika usluga katastra. Uslov za sticanje ovog statusa je zaključenje ugovora između katastra i advokata, a iz odredbi zakona proizilazi da je primena odredbe o pristupu podacima katastra planirana najkasnije do 31.12.2020.godine.

Odredbom čl.3.st.1.tač.3) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, propisano je načelo javnosti koje podrazumeva da su podaci katastra javni i da svako može tražiti da izvrši uvid u te podatke, pod uslovima određenim ovim zakonom, kao i da se niko ne može pozivati na to da mu podaci upisani u katastru nisu bili ili nisu mogli biti poznati, te da se to ne može dokazivati.

Članom 2.st.2. tač. 15) propisano je da "profesionalni korisnik" jeste lice, odnosno organ kome je od strane Zavoda, u skladu sa ovim zakonom, dodeljeno korisničko pravo da, u vezi sa obavljanjem svoje delatnosti, kroz e-šalter vrši uvid u katastar, odnosno da preuzima podatke iz katastra, kao i da kroz e-šalter podnosi i preuzima dokumente u vezi sa upisom u katastar, ako ne spada u krug obveznika dostave.

Članom 19. propisano je da Zavod obezbeđuje preko svoje internet stranice, neprekidno i bez plaćanja, na način koji ne povređuje zaštitu podataka o ličnosti, javnu dostupnost:

- osnovnih podataka katastra nepokretnosti, koji se odnose na nepokretnost;

- osnovnih podataka o imaocima prava na nepokretnosti, i to za fizičko lice ime, prezime i prebivalište, a za pravno lice poslovno ime, adresa sedišta i matični broj;

- podataka o prijemu isprave dostavljene radi upisa po službenoj dužnosti u skladu sa članom 23. ovog zakona, odnosno prijemu zahteva za upis podnetog u skladu sa članom 25. ovog zakona.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, zainteresovana lica mogu izvršiti uvid i u druge podatke GKIS-a, kao i u dokumentaciju katastra koja nije prevedena u elektronsku formu, neposredno u prostorijama Zavoda, u prisustvu ovlašćenog lica Zavoda. Zavod obezbeđuje preko svoje internet stranice neprekidan pristup potpunim podacima GKIS-a, uključujući i podatke katastra, obveznicima dostave i profesionalnim korisnicima, pod uslovima propisanim ovim zakonom i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona. 3

Dostupnost podataka o nepokretnostima iz st. 1. i 2. ovog člana, kao i uslove i način obezbeđivanja dostupnosti potpunih podataka GKIS-a iz stava 3. ovog člana bliže propisuje Vlada. Pravo na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolaže Zavod ostvaruje se u skladu sa zakonom koji uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Advokatska komora Srbije ovim dopisom želi da ukaže na svakodnevne probleme sa kojima se advokati susreću kada su im potrebne informacije, spisi i dokazi sa kojima raspolaže katastar, što je neprihvatljivo, s obzirom na delatnost sa kojom se advokati bave, a to je pružanje pravne pomoći. Uobičajena obrazloženja službenika katastra su da ili nemaju dovoljno zaposlenih, ili da im je direktor naredio da ne mogu da primaju stranke, da ne znaju u kom roku mogu da obezbede dokaze koji se traže, i slično.

Advokatska komora Srbije traži od nadležnog Ministarstva da izvrši nadzor nad radom Republičkog geodetskog zavoda i zatraži informacije o tome na koji način se advokatima omogućava i da li im se omogućava i na koji način, blagovremeno vršenje uvida u spise predmeta, kopiranje dokaza i dokumenata sa kojima raspolaže katastar, a od Republičkog geodetskog zavoda traži da preduzme mere i donese obavezujuće uputstvo za svoje Službe za katastar nepokretnosti o postupanju po zahtevima advokata (kojim bi se regulisao rok postupanja po zahtevu, način i mesto vršenja uvida u zbirku isprava, način i rokovi kopiranja isprava iz zbirke isprave po zahtevu advokata).

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture se zalaže za pravnu sigurnost i predlaže donošenje propisa kojima se pravna sigurnost obezbeđuje ili bi trebalo da se obezbedi. Advokati kao pružaoci pravne pomoći su važan činilac u postizanju cilja-uspostavljanja pravne sigurnosti za građane i pravna lica, pa je stoga neophodno da se advokatima omogući da u pružanju pravne pomoći imaju lak i dostupan pristup svim informacijama, dokazima i dokumentima sa kojima državni organi i druge organizacije raspolažu.

Republiči geodetski zavod preko svojih Službi mora obezbediti advokatima pristup svim informacijama, dokazima i dokumentima sa kojima Službe raspolažu, pa predlažemo da to bude na način što bi donelo posebno Uputstvo za postupanje zaposlenih u Službama za katastar nepokretnosti kojim bi se uredilo ovo pitanje na način kako advokati ne bi bili tretirani ponižavajuće, omalovažavajuće, a posebno kako bi im se u kratkom roku od najviše 5 dana dostavili traženi akti i na taj način omogućilo blagovremeno i savesno pružanje pravne pomoći građanima i pravnim licima.

Advokatska komora Srbije zahteva da se sa svim advokatima koji podnesu zahteve za dobijanje statusa profesionalnog korisnika hitno zaključe ugovori i omogući elektronski pristup svim podacima u centralnoj bazi podataka Republičkog geodetskog zavoda - Službi za katastar nepokretnosti.

Ukoliko smatrate da je neophodno, predlažemo organizaciju zajedničkog sastanka radi rešavanja problema na koje smo ukazali ovom pritužbom, a kome bi prisustvovali predstavnici Ministarstva pravde, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Republičkog geodetskog zavoda i Advokatske komore Srbije.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 20.09.2018.
Naslov: Redakcija