Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 18. JANUAR 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBAVEŠTENJE O TRANZITU (TC10)
 • UPITNIK ZA PRAVNA LICA KOJA STIČU/UVEĆAVAJU KVALIFIKOVANO UČEŠĆE U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE/REOSIGURANJE

PROPISI:

 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O POSTUPKU PRIJAVLJIVANJA I ODJAVLJIVANJA PREBIVALIŠTA I BORAVIŠTA GRAĐANA, PRIJAVLJIVANJU PRIVREMENOG BORAVKA U INOSTRANSTVU I POVRATAKA IZ INOSTRANSTVA, PASIVIZIRANJA PREBIVALIŠTA I BORAVIŠTA, OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA KOJE VODE PRAVNA LICA I PREDUZETNICI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI INVESTICIONOG DRUŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DAVANJU DOZVOLE ZA RAD I USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ORGANIZATORA TRŽIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVEŠTAVANJU CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIONIM ZAHTEVIMA ZA PRUŽANJE INVESTICIONIH USLUGA I OBAVLJANJE INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I DODATNIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PUTNIM ISPRAVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STICANJU ZVANJA I DAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA BROKERA, INVESTICIONOG SAVETNIKA I PORTFOLIO MENADŽERA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O IZGLEDU OBRASCA, SADRŽINI I NAČINU IZDAVANJA LIČNE KARTE ZA STRANCA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU ODREĐIVANJA I VISINI NAKNADE ŠTETE NANETE RIBLJEM FONDU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O OBIMU I SADRŽINI PROGRAMA EDUKACIJE REKREATIVNIH RIBOLOVACA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POLAZNIKE KURSA ZA OSNOVNU OBUKU PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA KATASTRA RIBOLOVNIH VODA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, IZGLEDU I NAČINU UPOTREBE DETEKTIVSKE LEGITIMACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, IZGLEDU I NAČINU UPOTREBE LEGITIMACIJE SLUŽBENIKA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU ORGANIZOVANJA RIBOČUVARSKE SLUŽBE I OBRASCU VOĐENJA EVIDENCIJE DNEVNIH AKTIVNOSTI RIBOČUVARSKE SLUŽBE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • UREDBA O FINANSIRANJU JAVNIH MEDIJSKIH SERVISA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE UNAPREĐENJA ORGANIZOVANOG TURISTIČKOG PROMETA STRANIH TURISTA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • UREDBA O METODOLOGIJI ZA IZRADU INVENTARA EMISIJA I PROJEKCIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUH ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ANEKS 5 UGOVORA O POSLOVNOJ SARADNJI U NAPLATI JEDINSTVENE NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA DECEMBAR 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • IZVOD IZ ODLUKE PROŠIRENE KOMISIJE EVROKONTROLA BROJ 138 OD 9. DECEMBRA 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • JAVNI POZIV ZA UPIS BESPLATNIH UDELA, JAVNO PREDUZEĆE "RADIO I TELEVIZIJA TRSTENIK", TRSTENIK ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • LISTA O DOPUNI LISTE LEKOVA KOJI SE IZDAJU BEZ RECEPTA I KOJI SE MOGU REKLAMIRATI U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, CYRUS ENERGY D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, CYRUS ENERGY D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O SLUČAJEVIMA I USLOVIMA PLAĆANJA, NAPLAĆIVANJA, UPLATA I ISPLATA U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA MENJAČKIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE BAJINA BAŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE LAJKOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU MEĐURESORNOG RADNOG TELA ZA PLANIRANJE, PRAĆENJE I KOORDINACIJU POLITIKA U OBLASTI KONKURENTNOSTI I ZAPOŠLJAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE I SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA MLADE ZA PERIOD OD 2015. DO 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNIH PODRUČJA OPŠTINE NOVA VAROŠ ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA PROŠIRENE KOMISIJE EVROKONTROLA BROJ 139 OD 9. DECEMBRA 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • UPUTSTVO O IZMENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA MENJAČKIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZLOUPOTREBA POLOŽAJA ODGOVORNOG LICA I POVREDA KRIVIČNOG ZAKONA U KORIST OKRIVLJENOG - Krivični zakonik: član 234

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: (NE)MOGUĆNOST POTPISIVANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ELEKTRONSKIM POTPISOM OSTALIH ZASTUPNIKA - Zakon o računovodstvu: član 32

VESTI NA DAN 18. JANUAR 2016.