Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 23. FEBRUAR 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • PRIJAVA GEODETSKIH RADOVA KOJI SE IZVODE NA OSNOVU GLAVNOG PROJEKTA
 • ZAPISNIK O OBELEŽAVANJU GRANICA PARCELA

PROPISI:

 • ZAKON O UREĐENJU SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 - dr. zakon i 13/2016)
 • ZAKON O SPREČAVANJU DISKRIMINACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM ("Sl. glasnik RS", br. 33/2006 i 13/2016)
 • ZAKON O PREKRŠAJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013 i 13/2016)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO ODBRANE I VLADE REPUBLIKE MJANMARSKE UNIJE KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO ODBRANE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KRALJEVINE MAROKO O SARADNJI U OBLASTI VETERINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 19/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I ORGANIZACIJE NATO ZA PODRŠKU I NABAVKU (NSPO) O SARADNJI U OBLASTI LOGISTIČKE PODRŠKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2016)
 • ZAKON O OTKLANJANJU POSLEDICA ODUZIMANJA IMOVINE ŽRTVAMA HOLOKAUSTA KOJE NEMAJU ŽIVIH ZAKONSKIH NASLEDNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ZAKON O OBAVEZNOM PRIMERKU PUBLIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 52/2011 i 13/2016)
 • ZAKON O KULTURI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 i 13/2016)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIRANJA AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA EFIKASNOG KORIŠĆENJA ENERGIJE U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • SMERNICE DOBRE PRAKSE U DISTRIBUCIJI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU REGISTRACIJE I SADRŽINI REGISTRA UGOVORA O RADU POMORACA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • PRAVILNIK O POPUNJAVANJU IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA I POLOŽAJA U ADMINISTRATIVNOJ KANCELARIJI VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2010 i 13/2016)
 • PRAVILNIK O OBUCI U RUKOVANJU VATRENIM ORUŽJEM, USLOVIMA ZA BAVLJENJE POPRAVLJANJEM I PREPRAVLJANJEM ORUŽJA I PROMETOM ORUŽJA I MUNICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • PRAVILNIK O OBRASCU DOZVOLE ZA KABOTAŽU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU ODLAGANJA KRIVIČNOG GONJENJA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ODLUKA O VISINI TROŠKOVA ZA IZDAVANJE LICENCI ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA SOCIJALNE POLITIKE GRADA KRUŠEVCA ZA PERIOD 2015-2020. GOD. ("Sl. list grada Kruševca", br. 9/2015)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST GRADA KRUŠEVCA ZA PERIOD 2016-2020. GODINA ("Sl. list grada Kruševca", br. 9/2015)
 • ODLUKA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA UTVRĐENIH ZAKONOM O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)
 • ODLUKA O POSEBNIM USLOVIMA ZA OBJEKTE U POSTUPKU OZAKONJENJA ("Sl. list grada Kruševca", br. 9/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA PODSTICANJE RAZVOJA MLADIH TALENATA GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 9/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE ZA REŠAVANJE PROBLEMATIČNIH KREDITA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2015 i 13/2016)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME ZA SVAKI ORGANIZACIONI OBLIK U LOKALNOJ SAMOUPRAVI - GRADU KRUŠEVCU ("Sl. list grada Kruševca", br. 9/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA KRUŠEVCA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 9/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 21. FEBRUARA 2016. GODINE - "Julieta" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: PROPUST ORGANA DA SUPROTNOJ STRANI DOSTAVI PODNESAK ZAINTERESOVANE STRANE - Zakon o opštem upravnom postupku: član 199 stav 2

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV NA IME MANJKA DOBARA KOJI SE MOŽE PRAVDATI VIŠOM SILOM I NOVČANIH SREDSTAVA PO OSNOVU PRAVOSNAŽNE PRESUDE NA IME NAKNADE ŠTETE USLED POŽARA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 4

VESTI NA DAN 23. FEBRUAR 2016.