Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 04. JUN 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC GNMS 2 GODIŠNJI OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH MINERALNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
 • OBRAZAC KPB - KONSOLIDOVANI PORESKI BILANS
 • OBRAZAC PB 1 - PORESKI BILANS OBVEZNIKA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA

PROPISI:

 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA UNIVERZITETE I FAKULTETE U NJIHOVOM SASTAVU ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA UNIVERZITETE I FAKULTETE U NJIHOVOM SASTAVU ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH, AKADEMSKIH I INTEGRISANIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE "GAS" D.O.O. BEČEJ ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE "GAS-FEROMONT" AD STARA PAZOVA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE "RODGAS" A.D. BAČKA TOPOLA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE AD ZIP "SLOGA" KANJIŽA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE DP "DRUGI OKTOBAR" VRŠAC ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE INGAS J.P. INĐIJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE REGIONALNOG CENTRA ZA OBUKU JEDINICA ZA MULTINACIONALNE OPERACIJE - BAZA "JUG" ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 136/2014, 22/2015, 28/2015 i 48/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ODBORA ZA UPRAVLJANJE APEKS ZAJMOM ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I DRUGE PRIORITETE III/A ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 52/2014)
 • PRAVILNIK O REJONIZACIJI VINOGRADARSKIH GEOGRAFSKIH PROIZVODNIH PODRUČJA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA SU/FINANSIRANJE IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA STAVLJANJE LEKA NA LISTU LEKOVA, IZMENE I DOPUNE LISTE LEKOVA, ODNOSNO ZA SKIDANJE LEKA SA LISTE LEKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014, 125/2014 i 48/2015)
 • REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2015)
 • UREDBA O USLOVIMA PRIBAVLJANJA I OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM, DAVANJA U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI I POSTUPCIMA JAVNOG NADMETANJA I PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012 i 48/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: UBLAŽAVANJE KAZNE OKRIVLJENOM ZA KRIVIČNO DELO ZA KOJE JE RANIJE PRAVNOSNAŽNO OSUĐEN - Krivični zakonik: član 56 i član 57 stav 3

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE POREZA PO ODBITKU KADA REZIDENTNO PRAVNO LICE VRŠI PLAĆANJE NEREZIDENTNOM PRAVNOM LICU IZ JURISDIKCIJE SA PREFERENCIJALNIM PORESKIM SISTEMOM - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 40

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 04. JUN 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA OCENU STRUČNOSTI, OSPOSOBLJENOSTI I DOSTOJNOSTI KANDIDATA U POSTUPKU PREDLAGANJA I IZBORA NOSILACA JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE - "Sl. glasnik RS", br. 43/2015
 • Pitanje i odgovor - PRAVO ZAPOSLENOG NA ODSUSTVO SA RADA NA DAN DRŽAVNOG PRAZNIKA
 • Pitanje i odgovor - PREDUZETNIK KOJI JE REGISTROVAN ZA OBAVLJANJE DOPUNSKE DELATNOSTI KAO POSLODAVAC

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - OSTVARIVANJE PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ZA 2015. GODINU - PRAVNI OSNOV
 • Pitanje i odgovor - KVALIFIKACIJA NEPRILIČNOG PONAŠANJA I PSOVKE UČENIKA NA ČASU I VOĐENJE VASPITNO-DISCIPLINSKOG POSTUPKA
 • Pitanje i odgovor - RADNO-PRAVNI STATUS ZAPOSLENOG KOJI FAKTIČKI OBAVLJA POSLOVE RADNOG MESTA ZA KOJE NE ISPUNJAVA ZAKONSKE USLOVE A RASPOREĐEN JE NA RADNO MESTO ZA KOJE ISPUNJAVA ZAKONSKE USLOVE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA IZ OBLASTI RADA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA: • Maj 2015. godine •
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Maj 2015. godine •
 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE OBAVEZA PREMA MATIČNIM I ZAVISNIM PRAVNIM LICIMA I OBAVEZA PREMA OSTALIM POVEZANIM PRAVNIM LICIMA RAČUNA: • Upotreba računa 411 i 412 •
 • Pitanje i odgovor - SADRŽINA RAČUNA KOJI SE IZDAJE ZA PROMET USLUGE KOJA SE SMATRA PRUŽENOM U INOSTRANSTVU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE - "Sl. glasnik RS", br. 48/2015
 • Pitanje i odgovor - AVANSNO POTRAŽIVANJE REZIDENTA KAO PREDMET PRENOSA DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA IZMEĐU DVA NEREZIDENTA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA SPROVOĐENJE TROJNE KOMPENZACIJE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA INSPEKTOR

 • Pitanje i odgovor - ORGANIZOVANJE DNEVNOG ODMORA ZAPOSLENOG U DVA DELA

VESTI NA DAN 04. JUN 2015.

Prelistavajući dnevne novine: