Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o vazdušnom saobraćaju ("Službeni glasnik RSˮ, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 - dr. zakon i 83/18), u članu 3. posle tačke 3v) dodaje se tačka 3g), koja glasi:

            "3g) bezbednosna provera je provera identiteta lica i prethodnog iskustva, uključujući njegov mogući kazneni dosije i bilo koje druge bezbednosne informacije relevantne za procenu podobnosti lica;ˮ.

Posle tačke 33) dodaju se tač. 33a) i 33b), koje glase:

33a) nepraćeni predati prtljag je registrovani predati prtljag za prevoz u prtljažnom prostoru vazduhoplova kojim se ne prevozi putnik koji je prtljag predao na prevoz;

33b) nepredvidive mere obezbeđivanja su one mere obezbeđivanja u vazduhoplovstvu koje se sprovode u nepravilnim vremenskim intervalima, na različitim lokacijama i/ili različitim sredstvima, u definisanom okviru, u cilju povećanja efikasnosti mera i efekta odvraćanja od radnji nezakonitog ometanja;ˮ.

U tački 70) reč: "lučkihˮ zamenjuje se rečju: "ličnihˮ.

Član 2.

U članu 35. stav 1. reči: "civilno-vojnu koordinacijuˮ zamenjuju se rečima: "upravljanje vazdušnim prostoromˮ.           

Član 3.

Član 37. menja se i glasi:

"Član 37.

Klase vazdušnog prostora i uslove pod kojima se one koriste u vazdušnom prostoru Republike Srbije propisuje Direktorat.ˮ.

Član 4.

Član 49. menja se i glasi:

"Član 49.

Usluge informisanja vazduhoplova u letu su davanje saveta i informacija korisnih za bezbedno i efikasno odvijanje letova.

Pod uslugom iz stava 1. ovog člana podrazumeva se i aerodromsko informisanje vazduhoplova u letu (AFIS).

Uslove pod kojima se pružaju usluge informisanja vazduhoplova u letu propisuje Direktorat.ˮ.

Član 5.

Član 50. briše se.

Član 6.

Član 66. menja se i glasi:

"Član 66.

Sertifikat za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi izdaje Direktorat, na neodređeno vreme.

Sertifikat se izdaje pružaocu usluga za koga je utvrđeno da ispunjava propisane uslove za pružanje jedne ili više usluga u vazdušnoj plovidbi, kao i za pružanje usluge i funkcije upravljanja vazdušnim prostorom i upravljanja protokom vazdušnog saobraćaja.

Uslovi pod kojima se izdaje, menja, suspenduje ili stavlja van snage sertifikat iz stava 2. ovog člana i obrazac sertifikata bliže se određuju propisom Direktorata.

Za postupanje po zahtevu za izdavanje i izmenu sertifikata iz stava 2. ovog člana plaća se taksa Direktoratu.ˮ.

Član 7.

U članu 90. posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

"U slučaju iz stava 4. ovog člana, obavljanje avio-prevoza na liniji u javnom interesu je dozvoljeno samo avio-prevoziocu izabranom u postupku javne nabavke.ˮ.

Dosadašnji st. 5-7. postaju st. 6-8.

Član 8.

U članu 141. stav 2. menja se i glasi:

"Privremeni upis može da traje do 24 meseca, izuzev u slučaju postojanja opravdanih okolnosti kada se ovaj rok može produžiti dok te okolnosti traju, a najduže još 12 meseci.ˮ.

Član 9.

U članu 174. reči: "osoblje koje obavlja pregled obezbeđivanja na aerodromuˮ zamenjuju se rečima: "osoblje obezbeđivanjaˮ.

Član 10.

Naziv člana 175. menja se i glasi: "Potvrda o obučenosti. Sertifikat osoblja obezbeđivanjaˮ.

U članu 175. stav 1. posle reči: "u koju seˮ dodaje se zapeta i reči: "izuzev u slučaju osoblja obezbeđivanja,ˮ.

Stav 3. menja se i glasi:

"Uz potvrdu o obučenosti iz stava 2. ovog člana osoblje obezbeđivanja mora da poseduje i sertifikat sa upisanim ovlašćenjima koji izdaje Direktorat.ˮ.

Član 11.

U nazivu člana 179. posle reči "osobljaˮ dodaju se reči: "i deklarisane organizacijeˮ.

U članu 179. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

"Izuzetno od stava 3. ovog člana, za određene vrste obuke svojstvo centra za obuku mogu da steknu i organizacije koje su dostavile Direktorati izjavu o osposobljenosti (deklarisane organizacije).ˮ.

Dosadašnji stav 4, koji postaje stav 5, menja se i glasi:

"Uslove pod kojima se izdaje, menja, suspenduje i stavlja van snage potvrda o pravu na obučavanje vazduhoplovnog osoblja, vremenski period na koji se izdaje potvrda i obrazac potvrde, uslovi koje mora da ispuni deklarisana organizacija i vrste obuke koje ona može da obavlja, sadržina izjave deklarisane organizacije, kao i uslovi pod kojima prestaje pravo deklarisane organizacije da obavlja obuku propisuje Direktorat.ˮ.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 12.

U članu 188. stav 1. reči: "studenti kontrolori letenja i kabinsko osobljeˮ zamenjuju se rečima: "studenti kontrolori letenja, kabinsko osoblje i osoblje obezbeđivanjaˮ.

Član 13.

U članu 189. stav 3. menja se i glasi:

            "Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, zdravstvena sposobnost padobranaca i pilota paraglajdera može se utvrditi i zdravstvenim pregledima propisanim za vozače motornih vozila, a zdravstvena sposobnost osoblja obezbeđivanja može se utvrditi zdravstvenim pregledima u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju delatnost iz oblasti medicine rada.ˮ.

Član 14.

U članu 221. stav 1. reč: "Međunarodneˮ zamenjuje se rečju: "Evropskeˮ.

U stavu 2. reči: "uslove koje moraju da ispune sva lica koja obavljaju pregled obezbeđivanjaˮ zamenjuju se rečima: "uslove koje mora da ispuni osoblje obezbeđivanjaˮ.

Član 15.

U članu 223. stav 1. reči: "koji poseduje sertifikat aerodromaˮ brišu se.

Član 16.

U članu 224. stav 1. reči: "koji poseduje sertifikat aerodromaˮ brišu se.

Stav 5. briše se.

Dosadašnji stav 6. postaje stav 5.

Član 17.

U članu 224a stav 1. posle reči: "nediskriminatorneˮ dodaje se zapeta i reči: "nasumične, nepredvidiveˮ

Stav 6. menja se i glasi:

"Bezbednosnu procenu rizika obavlja Tim za procenu rizika po civilno vazduhoplovstvo, koga obrazuje Vlada, kao koordinaciono telo prema zakonu kojim se uređuje državna uprava.ˮ.

Član 18.

U članu 225. stav 1. menja se i glasi:

"U skladu sa bezbednosnom procenom rizika iz člana 224a ovog zakona i po pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove i službi bezbednosti, operater aerodroma je dužan da odredi i razgraniči javnu, kontrolisanu i obezbeđivano-restriktivnu zonu i obeleženi prostor na aerodromu, da odredi službene prolaze i prolaze za putnike i da za to pribavi saglasnost Direktorata.ˮ.

Član 19.

Član 226 menja se i glasi:

"Član 226.

U skladu sa bezbednosnom procenom rizika iz člana 224a ovog zakona, operater aerodroma je dužan da obezbedi obavljanje kontrole pristupa lica i vozila u kontrolisanu i obezbeđivano-restriktivnu zonu aerodroma, nadgledanje i patroliranje.

Pored kontrole pristupa, na ulazu u obezbeđivano-restriktivnu zonu aerodroma ili unutar ove zone, operater aerodroma mora da, u skladu sa bezbednosnom procenom rizika iz člana 224a ovog zakona, obezbedi i obavljanje pregleda obezbeđivanja svih putnika i njihovog ručnog prtljaga, lica koja nisu putnici i stvari koje ona nose sa sobom, predatog prtljaga, robe i pošte, zaliha namenjenih potrošnji na aerodromu, zaliha namenjenih potrošnji tokom leta, materijala i pošte avio-prevozioca, kao i pregled vozila.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, pregled obezbeđivanja nije obavezan:

1) za robu i poštu za koje je avio-prevozilac, regulisani agent ili poznati pošiljalac potvrdio da je izvršen pregled obezbeđivanja, odnosno da su primenjene druge kontrole obezbeđivanja iz Nacionalnog programa za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu;

2) za zalihe namenjene potrošnji na aerodromu za koje je poznati snabdevač tih zaliha izvršio kontrole obezbeđivanja iz Nacionalnog programa za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu;

3) za zalihe namenjene potrošnji tokom leta za koje je avio-prevozilac ili regulisani snabdevač tih zaliha izvršio kontrole obezbeđivanja iz Nacionalnog programa za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu;

4) za transferni predati prtljag u slučajevima predviđenim u Nacionalnom programu za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu;

5) u drugim slučajevima predviđenim u Nacionalnom programu za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu.

U slučaju potrebe za dodatnim pregledom obezbeđivanja, taj pregled obavljaju policijski službenici, s tim da je za obavljanje dodatnog pregleda predatog prtljaga, izuzev nepraćenog predatog prtljaga, avio-prevozilac, odnosno operater vazduhoplova dužan da obezbedi prisustvo lica koje je predalo prtljag.

Kontrolu pristupa, nadgledanje, patroliranje i pregled obezbeđivanja vrši operater aerodroma ili pravno lice koje sa operaterom aerodroma zaključi ugovor o obavljanju tih poslova.

Zabranjen je ulazak u kontrolisanu i obezbeđivano-restriktivnu zonu, kao i u vazduhoplov, licu koje verbalno ili fizički napadne osoblje obezbeđivanja, preti, nedolično se ponaša, remeti javni red i mir ili koje odbije pregled obezbeđivanja, kao i licu za koje osoblje obezbeđivanja ima osnovanu sumnju u pogledu njegovih namera, njegovog prtljaga ili stvari koje nosi sa sobom.

Ako za obavljanje pregleda obezbeđivanja pravno lice koje obavlja pregled obezbeđivanja koristi tehničku opremu, ona mora da ispunjava standarde propisane za tu vrstu opreme i da se za njeno korišćenje pribavi odobrenje Direktorata.

Za izdavanje odobrenja za korišćenje tehničke opreme kojom se obavlja pregled obezbeđivanja plaća se taksa Direktoratu.ˮ.

Član 20.

U članu 227. stav 2. tačka 1) posle reči: "regulisani agentˮ dodaju se reči: "ili poznati pošiljalacˮ.

U stavu 5. posle reči: "kao i za izdavanjeˮ dodaje se zapeta i reči "produženje važenja ili izmenuˮ.

Član 21.

U članu 228. stav 1. reči: "koji poseduje sertifikat aerodromaˮ zamenjuju se rečima: "dužan je da, u skladu sa bezbednosnom procenom rizika iz člana 224a ovog zakona,ˮ.

Član 22.

Član 231. menja se i glasi:

"Član 231.

Zabranjen je ulazak i kretanje bez pratnje licima koja nisu putnici i vozilima u kontrolisanoj i obezbeđivano-restriktivnoj zoni aerodroma, kao i kritičnim objektima, delovima infrastrukture i sistemima koji se koriste za potrebe civilnog vazduhoplovstva, bez odgovarajućeg znaka identifikacije.

Znak identifikacije za ulazak i kretanje u kontrolisanoj i obezbeđivano-restriktivnoj zoni aerodroma izdaje operater aerodroma, a znak identifikacije za pristup kritičnim objektima, delovima infrastrukture i sistemima izvan navedenih zona i izvan aerodroma izdaje njihov korisnik.

Znak identifikacije se izdaje sa rokom važenja koji nije duži od pet godina.

Znak identifikacije za lica i vozila izdaje se ako operater aerodroma utvrdi da postoji operativna potreba ili drugi opravdani razlog ulaska i boravka u kontrolisanoj i obezbeđivano-restriktivnoj zoni aerodroma, kao i kritičnim objektima, delovima infrastrukture i sistemima koji se koriste za potrebe civilnog vazduhoplovstva.

Lice kome je izdat znak identifikacije je dužno da u slučaju isteka važenja znaka identifikacije, promene radnog mesta, prestanka radnog odnosa ili na zahtev izdavaoca vrati znak identifikacije izdavaocu, odnosno da u slučaju gubitka znaka identifikacije o tome odmah obavesti izdavaoca.

Pravno lice koje koristi vozilo za koje je izdat znak identifikacije je dužno da po isteku važenja znaka identifikacije, prestanku korišćenja tog vozila ili na zahtev izdavaoca vrati znak identifikacije izdavaocu, odnosno da u slučaju gubitka znaka identifikacije o tome odmah obavesti izdavaoca.

Izdavalac znaka identifikacije iz stava 2. ovog člana obrađuje sledeće podatke o licu kome se izdaje znak identifikacije: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, datum i mesto rođenja, broj lične karte, odnosno broj putne isprave ako je reč o stranom državljaninu, državljanstvo, prebivalište i podatke o zaposlenju.

Izdavalac znaka identifikacije vodi evidenciju o izdatim znakovima identifikacije i čuva je najmanje pet godina po prestanku važenja znaka identifikacije.

Pre izdavanja znaka identifikacije lice je dužno da, pored dokaza o nepostojanju bezbednosne smetnje iz člana 231b ovog zakona, dostavi i dokaz da je uspešno završilo odgovarajuću obuku iz oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, vazduhoplovnom inspektoru nije potreban znak identifikacije za ulazak i kretanje u kontrolisanoj i obezbeđivano-restriktivnoj zoni aerodroma, kao i kritičnim objektima, delovima infrastrukture i sistemima koji se koriste za potrebe civilnog vazduhoplovstva.ˮ.

Član 23.

Član 231a menja se i glasi:

"Član 231a

Pre izdavanja znaka identifikacije, a po potrebi i nakon njegovog izdavanja, ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i službe bezbednosti vrše bezbednosnu proveru svih lica kojima se izdaje znak identifikacije u cilju utvrđivanja postojanja ili nepostojanja bezbednosne smetnje.

Pored lica kojima se izdaje znak identifikacije, bezbednosna provera se vrši i za vazduhoplovne inspektore i proverivače, lica koja primenjuju kontrole obezbeđivanja, instruktore u oblasti obezbeđivanja, odgovorne rukovodioce za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu, lica kojima je u skladu sa članom 248. ovog zakona povereno obavljanje pojedinih poslova unutar provere u oblasti obezbeđivanja (validatore obezbeđivanja u vazduhoplovstvu), kontrolore letenja, članove posade vazduhoplova, kao i za lica koja imaju pristup bezbednosno osetljivim informacijama od značaja za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu.

Bezbednosna provera lica iz st. 1. i 2. ovog člana se obavlja pre nego što lice počne da obavlja dodeljene poslove, odnosno pre nego što se licu dozvoli pristup bezbednosno osetljivim informacijama od značaja za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu.

Bezbednosna provera lica iz st. 1. i 2. ovog člana se vrši najmanje svake pete godine ili ranije u slučaju sumnje da postoje bezbednosne smetnje.

Zahtev za obavljanje bezbednosne provere podnosi izdavalac znaka identifikacije iz člana 231. stav 2. ovog zakona, osim za instruktore u oblasti obezbeđivanja i validatore obezbeđivanja u vazduhoplovstvu, za koje zahtev podnosi Direktorat.

Na način podnošenja zahteva za obavljanje bezbednosne provere, kao i na način njenog vršenja primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje ovlašćenje i rad policije.

Odbijanje lica da da saglasnost za vršenje bezbednosne provere ili postojanje bezbednosne smetnje za posledicu ima neizdavanje znaka identifikacije ili neodložno oduzimanje izdatog znaka identifikacije, odnosno neodložnu zabranu pristupa bezbednosno osetljivim informacijama od značaja za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu ili zabranu obavljanja poverenih poslova.

Bezbednosna provera se ne vrši za sledeća lica:

1) policijskog i carinskog službenika i pripadnika službi bezbednosti koji poseduje legitimaciju ovlašćenog službenog lica;

2) stranog državljanina koji priloži dokaze izdate od strane nadležnog organa svoje države da nema bezbednosnih smetnji ili kome je od strane međunarodne ili strane organizacije izdat identifikacioni znak u skladu sa propisima iz oblasti vazduhoplovstva.

O angažovanju lica iz stava 8. tačka 2) ovog člana, poslodavac obaveštava ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i službe bezbednosti.

Član 24.

Posle člana 231a dodaje se novi član 231b, koji glasi:

"Bezbednosna smetnja

Član 231b

Bezbednosna smetnja postoji u sledećim slučajevima:

1) ako je lice pravosnažno osuđeno za krivično delo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od najmanje tri godine;

2) ako se protiv lica vodi krivični postupak za neko od krivičnih dela iz tačke 1. ovog člana ili je lice za ova dela sa nadležnim organom zaključilo sporazum o priznanju krivičnog dela;

3) ako je lice u poslednje četiri godine pravosnažno kažnjavano za prekršaj iz oblasti javnog reda i mira sa elementima nasilja ili za prekršaj iz zakona kojim se uređuje oružje i municija;

4) ako je lice član ili učestvuje u aktivnostima ili na bilo koji način podržava organizacije čije su aktivnosti ili ciljevi zabranjeni;

5) ako je na osnovu bezbednosne provere u mestu prebivališta, boravišta ili mestu rada utvrđeno da lice, svojim ponašanjem, navikama i sklonostima ukazuje da će predstavljati opasnost za sebe ili druge i javni red i mir;

6) ako o licu postoji negativno mišljenje službi bezbednosti.ˮ.

Član 25.

Posle dosadašnjeg člana 231b koji postaje član 231v, dodaju se nazivi čl. i čl. 231g i 231d, koji glase:

"Odgovorni rukovodioci za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu

Član 231g

Lice koga vazduhoplovni subjekt, kao poslodavac, namerava da imenuje za odgovornog rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu mora da poseduje ovlašćenje koje izdaje Direktorat, na određeno vreme.

Ovlašćenje za obavljanje poslova odgovornog rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu izdaje se licu u pogledu koga ne postoji bezbednosna smetnja, koje ispunjava uslove u pogledu radnog iskustva u primeni meri obezbeđivanja i koje završi odgovarajuću obuku u ovlašćenom centru za obuku.

Zahtev za izdavanje ovlašćenja licu iz stava 1. ovog člana, u ime tog lica, podnosi poslodavac.

Za izdavanje ovlašćenja za obavljanje poslova odgovornog rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu plaća se taksa Direktoratu.

Bliže uslove za izdavanje, suspenziju ili stavljanje van snage ovlašćenja za obavljanje poslova odgovornog rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu, kao i rok važenja ovlašćenja propisuje Direktorat.

Obuka iz oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu koju organizuju vazduhoplovni subjekti. Instruktori u oblasti obezbeđivanja

Član 231d

Pored osoblja obezbeđivanja i odgovornog rukovodioca za obezbeđivanje, odgovarajuću obuku iz oblasti obezbeđivanja moraju da završe i sva druga lica koja kod vazduhoplovnih subjekata, kao poslodavaca, obavljaju poslove koji mogu da imaju uticaja na obezbeđivanje u vazduhoplovstvu.

Obuku iz stava 1. ovog člana dužan je da organizuje poslodavac u redovnim vremenskim intervalima, a ona mora da bude primerena vrsti poslova koje zaposleni obavlja.

Obuku iz stava 1. ovog člana, pored ovlašćenih centara za obuku, mogu da vrše i instruktori u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu koji su ovlašćeni od strane Direktorata za obavljanje takve obuke.

Licu koje uspešno završi obuku iz stava 1. ovog člana, centar za obuku ili ovlašćeni instruktor izdaje odgovarajuću potvrdu o završenoj obuci.

Poslodavac je dužan da vodi evidenciju o završenim obukama svojih zaposlenih.

Ovlašćenje za obavljanje poslova instruktora u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu izdaje se licu u pogledu koga ne postoji bezbednosna smetnja, koje ispunjava uslove u pogledu stručne spreme, radnog iskustva u oblasti za koju vrši obuku i koje uspešno završi odgovarajuću obuku koju organizuje Direktorat.           

Ovlašćenje iz stava 6. ovog člana se izdaje na određeno vreme.

Za izdavanje ovlašćenja iz stava 6. ovog člana plaća se taksa Direktoratu.

Vrste osoblja koje mora da završi odgovarajuću obuku iz oblasti obezbeđivanja, učestalost obuke, vrste i sadržaj obuke iz oblasti obezbeđivanja, uslove za izdavanje, suspenziju i stavljanje van snage ovlašćenja instruktora u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu, kao i rok važenja ovlašćenja instruktora propisuje Direktorat.ˮ.

Član 26.

U članu 258. stav 1. tačka 99) menja se i glasi:

            "99) vrši obuku vazduhoplovnog osoblja bez potvrde o pravu na obučavanje ili bez date izjave o osposobljenosti (član 179. st. 3 i 4);ˮ.

Posle tačke 126) dodaje se nova tačka 126a), koja glasi:

"126a) u svojstvu avio-prevozioca ili operatera vazduhoplova ne obezbedi prisustvo lica koje je predalo prtljag u slučaju potrebe za dodatnim pregledom obezbeđivanja predatog prtljaga (član 226. stav 4);ˮ

Tačka 127) menja se i glasi:

"127) dozvoli ulazak u kontrolisanu i obezbeđivano-restriktivnu zonu, kao i u vazduhoplov, licu koje verbalno ili fizički napadne osoblje koje sprovodi mere obezbeđivanja, preti, nedolično se ponaša, remeti javni red i mir ili koje odbije pregled obezbeđivanja, kao i licu za koje osoblje obezbeđivanja ima osnovanu sumnju u pogledu njegovih namera, njegovog prtljaga ili stvari koje nosi sa sobom. (član 226. stav 6);ˮ.

Posle tačke 129) dodaju se nove tač. 129a), 129b) i 129v), koje glase:

"129a) u svojstvu poslodavca imenuje za odgovornog rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu lice koje nema odgovarajuće ovlašćenje Direktorata (član 231g stav 1);

129b) u svojstvu poslodavca ne organizuje odgovarajuću obuku iz oblasti obezbeđivanja koju moraju da završe sva lica koja kod tog poslodavca obavljaju poslove koji mogu da imaju uticaja na obezbeđivanje u vazduhoplovstvu (član 231d stav 1);

129v) u svojstvu poslodavca ne vodi evidenciju o završenim obukama svojih zaposlenih (član 231d stav 5);ˮ.

U stavu 4. tačka 4) briše se.

U tački 12) reči: "stav 5ˮ zamenjuju se rečima: "stav 6ˮ.

U tački 13) reči: "stav 7ˮ zamenjuju se rečima: "stav 8ˮ.

Član 27.

U članu 260. stav 1. tačka 61) menja se i glasi:

"61) obavlja poslove osoblja obezbeđivanja iako ne poseduje sertifikat ili upisana ovlašćenja (član 175. stav 3);ˮ.

Posle tačke 83) dodaju se nove tač. 83a) i 83b, koje glase:

"83a) obavlja poslove odgovornog rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu bez odgovarajućeg ovlašćenja Direktorata (član 231g stav 1);

83b) obavlja obuku iz člana 231d stav 1. ovog zakona u svojstvu instruktora obuke u oblasti obezbeđivanja bez ovlašćenja Direktorata (član 231d stav 3);ˮ.

U stavu 2. tačka 6) reči: "stav 4ˮ zamenjuju se rečima: "stav 5ˮ.

Član 28.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Izvor: Vebsajt Ministarstva građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе, 07.11.2019.