Zastava Bosne i Hercegovine

Video savetovanja / Primena najnovijih izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama

Primena najnovijih izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama

16. oktobar 2015.


Kompanija Paragraf organizovala je i održala jednodnevno stručno savetovanje na temu "Primena najnovijih izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama". Savetovanje je održano u Beogradu, u Centru Sava, 16. oktobara 2015. godine.

Predavači na savetovanju bili su Svetlana Ražić, Rukovodilac grupe za praćenje, nadzor i kontrolu postupaka javnih nabavki u Upravi za javne nabavke i Tamara Mikić, Pomoćnik sekretara u Sektoru za realizaciju posebnih ovlašćenja u Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.Prijavite se na naš YouTube kanal kako biste bili obavešteni o novim videima koje objavimo:


Teme kojima je posvećena pažnja na savetovanju bile su:

 • Izmenjena definicija naručioca
 • Mešovite nabavke
 • Nabavke na koje se zakon ne primenjuje (novi izuzeci)
 • Nabavke između povezanih lica
 • Okvirni sporazum
 • Planiranje javnih nabavki
 • Oglasi o javnim nabavkama
 • Novine kod uslova za učešće u postupku javne nabavke
 • Negativne reference
 • Izveštaj o stručnoj oceni ponuda
 • Odluka o dodeli ugovora i odluka o obustavi postupka
 • Izmene tokom trajanja ugovora o javnoj nabavci
 • Izmenjen sastav Republičke komisije
 • Zaštita prava u postupku javne nabavke (aktivna legitimacija u postupku, rokovi i način podnošenja zahteva za zaštitu prava, sadržina zahteva, posledice podnetog zahteva i privremene mere, postupanje po podnetom zahtevu za zaštitu prava od strane naručioca i Republičke komisije)
 • Odgovori na pitanja

Ovo stručno savetovanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja predavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo savetovanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati.