Zastava Bosne i Hercegovine

Video savetovanja / Aktuelnosti u reformi javnog sektora i godišnji finansijski izveštaji direktnih korisnika budžetskih sredstava i OOSO za 2015. godinu

Aktuelnosti u reformi javnog sektora i godišnji finansijski izveštaji direktnih korisnika budžetskih sredstava i OOSO za 2015. godinu

28. mart 2016.


Kompanija Paragraf proširuje i nadograđuje svoje edukativne usluge uvođenjem online pristupa stručnim savetovanjima koje je održala u prethodnom periodu. Na osnovu efektivnog praćenja promena i novina u privredi i u javnom sektoru, kompanija Paragraf nastoji da kroz organizaciju edukativnih seminara/savetovanja, svim učesnicima obezbedi instruktivne smernice koje olakšavaju poslovanje, i na taj način neposredno utiče na stvaranje društveno-odgovornog sistema.Prijavite se na naš YouTube kanal kako biste bili obavešteni o novim videima koje objavimo:


Teme kojima je posvećena pažnja bile su:

  • Novi Zakon o sistemu plata u javnom sektoru
  • Racionalizacija broja zaposlenih u javnom sektoru i zabrana zapošljavanja u 2016. godini
  • Uredba o internom konkursu - Interno tržište rada u sistemu jednice lokalne samouprave
  • Sastavljanje i predaja godišnjeg finansijskog izveštaja direktnih korisnika sredstava budžeta koji u svom sastavu nemaju indirektne korisnike
  • Konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju budžeta
  • Donošenje odluke o završnim računima organizacija za obavezno socijalno osiguranje
  • Konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju finansijskog plana
  • Izveštaj o adekvatnosti i funkcionisanju uspostavljenog sistema finansijskog upravljanja i kontrole za 2015. godinu
  • Izveštaj o obavljenim revizijama i aktivnostima interne revizije korisnika javnih sredstava za 2015. godinu
  • Odgovori na pitanja

Ovo stručno savetovanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja predavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo savetovanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati.