Zastava Bosne i Hercegovine

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicuNOMINALNI IZNOSI PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM I CENZUSI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

• Roditeljski dodatak i paušal za nabavku opreme •

RODITELJSKI DODATAK ZA DETE ROĐENO 1. JULA 2021. GODINE I KASNIJE

IZNOS

NAČIN ISPLATE

ZA PRVO DETE

106.412,94

jednokratno

ZA DRUGO DETE

255.391,04

24 jednake mesečne rate po 10.641,29dinara

ZA TREĆE DETE

1.532.346,25

120 jednakih mesečnih rata po 12.769,55dinara

ZA ČETVRTO DETE

2.298.519,38

120 jednakih mesečnih rata po 19.154,33dinara

ZA TREĆE I ČETVRTO DETE u skladu sa članom 24. stav 3. Zakona (smrt deteta u toku isplate prava)

212.825,87

jednokratno

PAUŠAL ZA NABAVKU OPREME ZA DETE za decu rođenu od 1. jula 2021. godine i kasnije

5.320,65

zajedno sa jednokratnim iznosom roditeljskog dodatka za prvo dete, odnosno prvom ratom roditeljskog dodatka za drugo, treće i četvrto dete

Roditeljski dodatak i paušal za nabavku opreme za dete, usklađuju se 1. januara i 1. jula, počev od 2019. godine, na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci, a njihov nominalni iznos utvrđuje rešenjem ministar nadležan za socijalna pitanja.

• Cenzus za dečiji dodatak •

DEČIJI DODATAK

CENZUS

CENZUS
za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 1)-3) Zakona

CENZUS
Za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. tač. 4)-7) Zakona, za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije

Pravo na dečiji dodatak ostvaruje se ako ukupan mesečni prihod porodice, ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, po članu porodice ne prelazi cenzus

9.577,16

12.450,32

      11.492,60

Nominalni iznos cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak iz člana 30. stav 1. tačka 1) Zakona

3,01

3,91

3,61

Nominalni iznos cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak iz člana 30. stav 1. tačka 2) Zakona

7,05

9,15

8,44

Cenzusi za ostvarivanje prava na dečiji dodatak usklađuju se 1. januara i 1. jula, počev od 2019. godine, na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci, a njihove nominalne iznose utvrđuje rešenjem ministar nadležan za socijalna pitanja.

• Iznos dečijeg dodatka •

DEČIJI DODATAK od 1. januara 2021. godine

IZNOS

Dečiji dodatak za dete za koje je ostvareno pravo

3.192,39

Dečiji dodatak za dete za koje je ostvareno pravo, za jednoroditeljske porodice i staratelje iz člana 33. stav 2. Zakona, uvećan za 30%

4.150,10

Dečiji dodatak za dete za koje je ostvareno pravo, za roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom, za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, i za dete koje ostvaruje dodatak za pomoć i negu drugog lica, a koje ne koristi usluge smeštaja, iz člana 33. stav 2. Zakona, uvećan za 50%

4.788,59

Dečiji dodatak za dete koje ispunjava uslove za uvećanje po više osnova, a najviše do 80%, u skladu sa članom 33. stav 3. Zakona

5.746,30

Iznosi dečijeg dodatka usklađuju se 1. januara i 1. jula, počev od 2019. godine, na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci, a njihove nominalne iznose utvrđuje rešenjem ministar nadležan za socijalna pitanja.

 
↩ Nazad na prethodnu stranicu