Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUPROVODNIČKIH PROIZVODA

("Sl. glasnik RS", br. 55/2013)

 

I UVODNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1

Ovim zakonom uređuje se zaštita topografija poluprovodničkih proizvoda.

Značenje izraza

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) nadležni organ je organ državne uprave koji je nadležan za poslove intelektualne svojine Republike Srbije;

2) stvaralac topografije je fizičko lice koje je svojim intelektualnim naporom stvorilo topografiju;

3) poluprovodnički proizvod je gotov proizvod ili međuproizvod namenjen obavljanju elektronske funkcije, isključivo ili zajedno sa drugim funkcijama, koji se sastoji od sloja poluprovodničkog materijala i od jednog ili više drugih slojeva provodnog, izolacionog ili poluprovodničkog materijala, raspoređenih u skladu sa unapred utvrđenim trodimenzionalnim uzorkom;

4) topografija poluprovodničkog proizvoda (u daljem tekstu: topografija) je niz povezanih slika koji predstavlja trodimenzionalni uzorak slojeva od kojih je poluprovodnički proizvod sastavljen i u kojem svaka slika prikazuje uzorak ili deo uzorka površine poluprovodničkog proizvoda u bilo kojoj fazi njegove proizvodnje, bez obzira na način koji je prikazan ili kodiran;

5) komercijalna upotreba je prodaja, davanje u zakup, davanje licence ili bilo koji drugi način komercijalne distribucije zaštićene topografije ili poluprovodničkog proizvoda koji u sebi sadrži zaštićenu topografiju ili proizvoda koji u sebi sadrži takav poluprovodnički proizvod, uključujući i ponudu u te svrhe. Prva komercijalna upotreba poverljive prijave nije komercijalna upotreba u smislu ovog zakona.

II PREDMET I USLOVI ZAŠTITE

Predmet zaštite

Član 3

Predmet zaštite u skladu sa ovim zakonom može biti samo topografija koja je rezultat intelektualnog napora stvaraoca i koja u vreme njenog nastanka nije bila opštepoznata u industriji poluprovodničkih proizvoda.

Topografija koja se sastoji od kombinacije elemenata koji su opštepoznati u industriji poluprovodničkih proizvoda može biti predmet zaštite samo ako posmatrano u celini ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana.

Obim zaštite

Član 4

Zaštitu u skladu sa ovim zakonom uživa i deo zaštićene topografije koji se može samostalno upotrebljavati, kao i uređaj (glavna stvar) koji obuhvata poluprovodnički proizvod koji u sebi sadrži zaštićenu topografiju, ako se takav poluprovodnički proizvod ne može odvojiti od glavne stvari bez njenog oštećenja ili uništenja.

Zaštita koju uživa topografija poluprovodničkih proizvoda u skladu sa ovim zakonom ne može se proširiti na ideju, postupak, sistem, tehniku na kojoj je topografija zasnovana ili šifrovanu informaciju sadržanu u topografiji osim na samu topografiju.

Subjekti zaštite

Član 5

Pravo na zaštitu topografije ima njen stvaralac.

Ako je topografija stvorena kao rezultat intelektualnog napora više stvaralaca, njima pripada zajedničko pravo na zaštitu.

Ako je topografija stvorena u radnom odnosu, pravo na zaštitu ima poslodavac stvaraoca topografije, ako ugovorom o radu nije drugačije ugovoreno.

Na topografije stvorene u radnom odnosu shodno se primenjuju odredbe zakona kojima se uređuje zaštita pronalazaka.

Ako je topografija stvorena na osnovu ugovora koji nije ugovor o radu, pravo na zaštitu ima ugovorna strana koja je topografiju naručila, ako nije drugačije ugovoreno.

Pravo na zaštitu imaju pravni sledbenici lica iz st. 1, 2, 3. i 5. ovog člana.

Ako više lica podnese prijavu za zaštitu zajednički stvorene topografije smatraće se, ako nije između njih drugačije određeno, da su njihovi idealni delovi jednaki.

Na sva pitanja međusobnih pravnih odnosa zajedničkih podnosilaca prijave koja nisu uređena ovim zakonom primenjivaće se odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuju svojinsko-pravni odnosi i obligacioni odnosi.

Pravo na zaštitu

Član 6

Pravo na zaštitu u skladu sa članom 5. stav 1. ovog zakona imaju fizička lica koja su državljani Republike Srbije, odnosno neke od država članica Svetske trgovinske organizacije (u daljem tekstu: STO) ili koja imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, odnosno na teritoriji neke od država članica STO.

Pravo na zaštitu u skladu sa članom 5. st. 3. i 5. ovog zakona imaju:

1) fizička lica koja su državljani Republike Srbije, odnosno neke od država članica Svetske trgovinske organizacije (u daljem tekstu: STO) ili koja imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, odnosno na teritoriji neke od država članica STO;

2) pravna lica koja imaju sedište na teritoriji Republike Srbije, odnosno na teritoriji neke od država članica STO.

Strana fizička lica koja nemaju prebivalište ili pravna lica koja nemaju sedište na teritoriji neke od država članica STO imaju pravo na zaštitu ako to proizilazi uz međunarodnih ugovora koji obavezuju Republiku Srbiju.

Član 7

Ako lica iz člana 6. stav 2. ovog zakona ne ispunjavaju propisane uslove pravo na zaštitu ima lice koje:

1) je prvo komercijalno upotrebilo topografiju, koja još uvek nije bila komercijalno upotrebljena bilo gde u svetu, na teritoriji Republike Srbije, odnosno na teritoriji neke od država članica STO;

2) ima isključivo ovlašćenje da komercijalno upotrebljava topografiju na teritoriji Republike Srbije, odnosno na teritoriji neke od država članica STO, od strane lica koje ima pravo da raspolaže tom topografijom.

Zastupanje

Član 8

Strano fizičko koje nema prebivalište ili pravno lice koje nema sedište na teritoriji Republike Srbije, u postupku pred nadležnim organom, mora zastupati lice upisano u Registar zastupnika koji vodi nadležni organ ili domaći advokat.

III SADRŽINA, OGRANIČENJA I TRAJANJE PRAVA IZ PRIZNATE TOPOGRAFIJE

Sadržina prava

Član 9

Nosilac prava iz priznate topografije (u daljem tekstu: nosilac prava) ima isključivo pravo da zabrani svakom trećem licu da bez njegovog ovlašćenja:

1) umnožava topografiju ili njene bitne delove na bilo koji način ili u bilo kojoj formi;

2) komercijalno upotrebljava ili uvozi za te svrhe zaštićenu topografiju ili poluprovodnički proizvod koji sadrži zaštićenu topografiju ili proizvod koji u sebi sadrži takav poluprovodnički proizvod.

Ograničenje prava

Član 10

Ne smatra se povredom prava iz člana 9. ovog zakona:

1) umnožavanje zaštićene topografije za ličnu upotrebu u nekomercijalne svrhe;

2) umnožavanje topografije u cilju analiziranja, procene ili nastave o idejama, postupcima, sistemima ili tehnikama sadržanim u topografiji ili same topografije;

3) ako neko lice, na osnovu analize ili istraživanja zaštićene topografije, stvori topografiju koja ispunjava uslove iz člana 3. st. 1. i 2. ovog zakona.

Iscrpljenje prava

Član 11

Isključivo pravo nosioca prava da zabrani svakom trećem licu da bez njegovog ovlašćenja preduzima radnje iz člana 9. ovog zakona iscrpljuje se za teritoriju Republike Srbije nakon stavljanja zaštićene topografije ili poluprovodničkog proizvoda koji u sebi sadrži zaštićenu topografiju u promet na teritoriji Republike Srbije od strane nosioca prava ili drugog lica koje ima njegovo ovlašćenje.

Nastanak prava

Član 12

Isključivo pravo nosioca prava da zabrani svakom trećem licu da bez njegovog ovlašćenja preduzima radnje iz člana 9. ovog zakona nastaje danom prve komercijalne upotrebe topografije bilo gde u svetu ili danom podnošenja prijave za priznanje prava na topografiju (u daljem tekstu: prijava) kojoj je priznat datum podnošenja, zavisno od toga koji je dan raniji.

Prestanak prava

Član 13

Pravo iz člana 12. ovoga zakona prestaje istekom kalendarske godine u kojoj se navršava deset godina od dana nastanka isključivih prava.

Označavanje topografije

Član 14

Za vreme trajanja isključivih prava nosilac prava može poluprovodnički proizvod koji u sebi sadrži zaštićenu topografiju obeležavati velikim slovom "T".

IV PROMET PRAVA

Član 15

Pravo na topografiju može biti, u celini ili delimično, predmet prenosa prava na osnovu ugovora o prenosu, statusne promene nosioca prava, nasleđivanja, sudske i administrativne odluke.

Pojedina ili sva ovlašćenja iz prava na topografiju mogu, sa ograničenjima ili bez njih, biti predmet ustupanja na osnovu ugovora o licenci.

Pravo na topografiju može biti predmet zaloge na osnovu ugovora o zalozi, odluke suda ili odluke drugog državnog organa.

Ugovori iz st. 1-3. ovog člana su punovažni samo ako su sastavljeni u pisanoj formi.

Prenos prava, licenca i zaloga upisuju se u odgovarajući registar nadležnog organa.

Na prenos prava, licencu i zalogu shodno se primenjuju odredbe zakona kojima se uređuje pravna zaštita pronalazaka.

V POSTUPAK ZAŠTITE

Zajedničke odredbe

Član 16

Postupak za priznanje topografije ostvaruje se u upravnom postupku koji vodi nadležni organ.

Na pojedina pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, posebno na pitanja koja se odnose na žalbu, odustanak, povraćaj u pređašnje stanje i druga pitanja primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona koji uređuje opšti upravni postupak.

Takse

Član 17

U upravnom postupku pred nadležnim organom plaćaju se republičke administrativne takse, za koje se nadležnom organu dostavljaju dokazi o uplatama.

Registri

Član 18

Nadležni organ vodi Registar prijava topografija (u daljem tekstu: Registar prijava) i Registar topografija.

Nadležni organ bliže propisuje sadržinu registara iz stava 1. ovog člana.

Pokretanje postupka za priznanje topografije

Član 19

Postupak za priznanje topografije pokreće se podnošenjem prijave za priznanje topografije nadležnom organu.

Prijava se podnosi na srpskom jeziku.

Upotreba specijalnih tehničkih termina na engleskom jeziku dopuštena je samo ako su ti termini u upotrebi u oblasti tehnike na koju se topografija odnosi. U ostalim slučajevima takvi termini se mogu koristiti uz objašnjenje na srpskom jeziku.

Nadležni organ ne proverava da li podnosilac prijave ima pravo na podnošenje prijave.

Za svaku topografiju podnosi se posebna prijava.

Nadležni organ bliže propisuje način podnošenja prijave.

Rok za podnošenje prijave

Član 20

Prijava za priznanje topografije može se nadležnom organu podneti u roku od dve godine od datuma prve komercijalne upotrebe topografije bilo gde u svetu.

Ako topografija nije komercijalno upotrebljena prijava za priznanje topografije ne može se nadležnom organu podneti nakon proteka 15 godina od dana njenog nastanka.

Sadržina prijave za priznanje topografije

Član 21

Prijava za priznanje topografije sadrži:

1) zahtev za priznanje topografije;

2) priloge kojima se topografija identifikuje;

3) primerak poluprovodničkog proizvoda koji sadrži topografiju, ako je poluprovodnički proizvod komercijalno upotrebljen;

4) izjavu kada je topografija prvi put komercijalno upotrebljena, ako je datum prve komercijalne upotrebe raniji od datuma podnošenja prijave;

5) izjavu o pravnom osnovu sticanja prava na podnošenje prijave, ako podnosilac prijave nije stvaralac topografije.

Nadležni organ bliže propisuje sadržinu zahteva za priznanje topografije, određuje priloge koji se podnose uz taj zahtev i propisuje njihovu sadržinu.

Poslovna tajna

Član 22

Podnosilac prijave, pri podnošenju prijave, deo priloga iz člana 21. stav 1. tačka 2) ovog zakona označava podatke koji su zaštićeni kao poslovna tajna.

Na delove prijave iz stava 1. ovog člana, primenjuje se zakon kojim se uređuje zaštita poslovne tajne.

Priznati datum podnošenja

Član 23

Nadležni organ priznaće datum podnošenja prijave prijavi koja sadrži podatke o podnosiocu prijave i jedan od priloga kojim se topografija identifikuje.

Ispitivanje prijave

Član 24

Po prijemu prijave za priznanje topografije nadležni organ ispituje:

1) da li je prijava podneta u roku iz člana 20. ovog zakona;

2) da li je prijava podneta u smislu člana 8. ovog zakona, ako je podnosilac prijave strano lice;

3) da li je za svaku topografiju podneta posebna prijava u smislu člana 19. stav 5. ovog zakona;

4) da li podneta prijava sadrži zahtev za priznanje topografije i priloge koji se podnose uz taj zahtev;

5) da li zahtev za priznanje topografije i prilozi koji se podnose uz taj zahtev imaju propisanu sadržinu;

6) da li je plaćena taksa za podnošenje prijave.

Ako prijava za priznanje topografije ne ispunjava sve uslove iz stava 1. ovog člana, nadležni organ će podnosioca prijave pozvati da u roku, koji ne može biti kraći od dva meseca, niti duži od tri meseca, otkloni nedostatke navedene u pozivu.

Ako podnosilac zahteva ne otkloni nedostatke navedene u pozivu iz stava 2. ovog člana, nadležni organ će prijavu za priznanje topografije odbaciti.

Ako prijava za priznanje topografije ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, nadležni organ utvrđuje da li je predmet prijave topografija u smislu člana 2. stav 1. tačka 4. ovog zakona.

Ako nadležni organ utvrdi da su ispunjeni uslovi iz stava 4. ovog člana doneće rešenje o priznanju topografije.

Ako prijava za priznanje topografije ne ispunjava uslove iz stava 4. ovog člana nadležni organ će pozvati podnosioca prijave da u roku koji ne može biti kraći od dva meseca, niti duži od tri meseca otkloni nedostatke navedene u pozivu, odnosno da se izjasni o razlozima odbijanja.

Ako podnosilac prijave ne otkloni ili se ne izjasni o razlozima odbijanja u ostavljenom roku, nadležni organ će odbiti zahtev za priznanje topografije.

Na obrazložen zahtev podnosioca prijave nadležni organ će produžiti rok iz st. 2. i 6. ovog člana za vreme koje smatra opravdanim ali ne duže od tri meseca.

Registracija, izdavanje isprave i objava priznatog prava

Član 25

Priznato pravo na topografiju upisuje se u Registar topografija.

Po izvršenom upisu u Registar topografija nosiocu se izdaje isprava o priznatoj topografiji.

Podaci o priznatoj topografiji objavljuju se u službenom glasilu nadležnog organa (u daljem tekstu: službeno glasilo).

Nadležni organ bliže propisuje sadržinu isprave o priznatoj topografiji i vrstu podataka koji se objavljuju u službenom glasilu.

Stavljanje topografije na uvid javnosti

Član 26

Do upisa u Registar topografija nadležni organ dozvoliće uvid u prijavu za priznanje topografije i njeno kopiranje u prisustvu službenog lica na pisani zahtev podnosioca prijave ili lica koje ima njegovo ovlašćenje.

Delovi priloga označeni kao poslovna tajna ne smeju biti dostupni trećim licima bez dozvole podnosioca prijave, nosioca prava ili bez sudske odluke.

Delove topografije koji predstavljaju poslovnu tajnu, a koji su predstavljeni u grafičkom obliku treba prekriti, šrafiranjem ili na drugi način, na jednoj od kopija prikaza topografije. Samo ta kopija daje se na uvid javnosti. Na ostalim kopijama prikaz topografije mora biti vidljiv.

Upis u registar promene podataka

Član 27

Nadležni organ će na uredan zahtev podnosioca prijave ili nosioca upisati promenu podataka u odgovarajući registar nadležnog organa.

Nadležni organ objavljuje u službenom glasilu promenu podataka koji su upisani u odgovarajući registar.

Nadležni organ bliže propisuje sadržinu zahteva za upis promene podataka u odgovarajući registar, određuje priloge koji se podnose uz navedeni zahtev, propisuje njihovu sadržinu, kao i vrstu podataka koji se objavljuju u službenom glasilu.

VI OGLAŠAVANJE NIŠTAVIM REŠENJA O PRIZNANJU PRAVA NA TOPOGRAFIJU

Razlozi za oglašavanje ništavim

Član 28

Nadležni organ može rešenje o priznanju prava na topografiju u bilo koje vreme oglasiti ništavim na predlog bilo kog lica, ako utvrdi da:

1) predmet zaštite nije topografija u smislu člana 2. stav 1. tačka 4. ovog zakona;

2) topografija ne ispunjava uslove za zaštitu u smislu člana 3. ovog zakona;

3) prijava nije podneta u roku iz člana 20. ovog zakona;

4) nosilac prava nema pravo na zaštitu u smislu čl. 6. i 7. ovog zakona, odnosno ako nije imao zastupnika u smislu člana 8. ovog zakona;

5) prilozi iz člana 21. ovog zakona nemaju propisanu sadržinu;

6) prilozi iz člana 21. stav 1. tačka 2) ovog zakona ne odgovaraju poluprovodničkom proizvodu za koji je podnet zahtev za priznanje prava na topografiju.

Nadležni organ propisuje sadržinu predloga za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju prava na topografiju i sadržinu priloga koji se podnose uz taj predlog.

Postupak oglašavanja ništavim

Član 29

Nadležni organ će uredan predlog sa prilozima dostaviti nosiocu topografije i pozvati ga da, u roku koji ne može biti duži od 30 dana od prijema poziva, dostavi svoj odgovor, u dva primerka.

U toku postupka za oglašavanje ništavim nadležni organ poziva stranke, onoliko puta koliko smatra da je potrebno, da u roku od 30 dana dostave svoje primedbe na podneske druge strane.

U toku postupka za oglašavanje ništavim, nadležni organ održava usmenu raspravu ako oceni da je njeno održavanje nužno za utvrđivanje bitnih činjenica za donošenje odluke po predlogu.

Ako stranke ne dođu na usmenu raspravu nadležni organ može odlučiti o predlogu za oglašavanje ništavim na osnovu raspoloživih dokaza.

Podaci iz rešenja o oglašavanju ništavim topografije objavljuju se u službenom glasilu.

Nadležni organ bliže propisuje vrstu podataka koji se objavljuju u službenom glasilu nadležnog organa.

Član 30

Oglašavanje ništavim rešenja o priznanju topografije nema retroaktivno dejstvo na pravosnažne sudske odluke u vezi sa utvrđivanjem povrede prava, kao i na zaključene ugovore o prenosu prava, odnosno ustupanju licence, ako su i u meri u kojoj su ti ugovori izvršeni, pod uslovom da je tužilac, odnosno nosilac prava bio savestan.

VII POVERLJIVA PRIJAVA

Član 31

Prijava topografije, za koju se utvrdi da je od značaja za odbranu ili bezbednost Republike Srbije smatra se poverljivom.

Na poverljivu prijavu shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje pravna zaštita pronalazaka.

VIII GRAĐANSKOPRAVNA ZAŠTITA

Član 32

Svako neovlašćeno preduzimanje bilo koje radnje iz člana 9. ovog zakona smatra se povredom prava na topografiju.

Ne smatra se povredom prava na topografiju komercijalna upotreba poluprovodničkog proizvoda u kome je sadržana zaštićena topografija, ako lice koje je nabavilo poluprovodnički proizvod u tom trenutku nije znalo ili nije moglo znati da je u njemu sadržana zaštićena topografija.

Na zahtev nosioca prava sud može obavezati lice iz stava 2. ovog člana da plati naknadu za komercijalnu upotrebu poluprovodničkog proizvoda koji sadrži zaštićenu topografiju, kao i proizvoda koji sadrži takav poluprovodnički proizvod od trenutka kada je saznalo ili je bilo u mogućnosti da sazna da je topografija zaštićena.

Odredbe st. 2. i 3. ovog člana primenjuju se i na pravne sledbenike lica koje je steklo poluprovodnički proizvod na kome postoje isključiva prava na priznatoj topografiji.

Visina naknade koja pripada nosiocu određuje se u visini naknade koju bi nosilac prava dobio za slobodno ugovorenu licencu za tu topografiju.

Ako nosilac dokaže da je neko lice, pre datuma iz člana 12. ovog zakona, prevarom otpočelo proizvodnju, komercijalnu upotrebu ili uvoz u te svrhe zaštićene topografije, ili poluprovodničkog proizvoda koji sadrži zaštićenu topografiju, ili proizvoda koji u sebi sadrži takav poluprovodnički proizvod, sud će to lice obavezati da nosiocu plati naknadu iz stava 5. ovog člana.

Na građanskopravnu zaštitu topografije shodno se primenjuju odredbe o građanskopravnoj zaštiti zakona kojim se uređuje zaštita pronalazaka.

IX KAZNENE ODREDBE

Privredni prestup

Član 33

Kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 3.000.000 dinara privredno društvo ili drugo pravno lice koje na način iz člana 32. ovog zakona povredi topografiju, odnosno pravo iz prijave.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 200.000 dinara odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu.

Za privredne prestupe iz stava 1. ovog člana mogu se izreći zaštitne mere oduzimanje predmeta i javno objavljivanje presude u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredni prestupi.

Prekršaji

Član 34

Kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara preduzetnik ako povredi topografiju ili pravo iz prijave na način iz člana 32. ovog zakona.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana može se izreći zaštitna mera oduzimanje predmeta u skladu sa zakonom kojim se uređuju prekršaji.

Sud koji je doneo presudu za prekršaj iz stava 1. ovog člana odrediće u skladu sa posebnim propisima da li će se oduzeti predmeti uništiti, prodati ili predati zainteresovanom organu odnosno organizaciji.

Član 35

Kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 1.000.000 dinara pravno lice koje se neovlašćeno bavi zastupanjem u ostvarivanju prava iz člana 8. ovog zakona.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 dinara.

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 36

Registar prijava i Registar topografija koji su ustanovljeni Zakonom o zaštiti topografija integrisanih kola ("Službeni glasnik RS", broj 104/09), nastavljaju da se vode u skladu sa ovim zakonom.

Topografije koje važe na dan stupanja na snagu ovog zakona ostaju i dalje na snazi i na njih će se primenjivati odredbe ovog zakona.

Odredbe ovog zakona primenjivaće se i na prijave za priznanje topografije podnete do dana stupanja na snagu ovog zakona po kojima upravni postupak nije okončan, kao i na druge započete postupke u vezi sa priznatim topografijama koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu okončani.

Član 37

Podzakonski propisi za izvršenje ovog zakona biće doneti u roku od četiri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja podzakonskih propisa iz stava 1. ovog člana primenjuju se propisi doneti na osnovu Zakona o zaštiti topografija integrisanih kola ("Službeni glasnik RS", broj 104/09), ako nisu suprotni ovom zakonu.

Član 38

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o zaštiti topografija integrisanih kola ("Službeni glasnik RS", broj 104/09).

Član 39

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".