Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZAŠTITI I ODRŽIVOM KORIŠĆENJU RIBLJEG FONDA

("Sl. glasnik RS", br. 128/2014 i 95/2018 - dr. zakon)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuje se upravljanje ribljim fondom u ribolovnim vodama, koje obuhvata zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda kao dobra od opšteg interesa.

Upravljanje ribljim fondom vrši se u skladu sa principom održivog korišćenja, koji doprinosi očuvanju diverziteta ihtiofaune i ekološkog integriteta vodenih ekosistema.

Na ribolovne vode u granicama zaštićenog područja prirode, kao i na zaštićene vrste i pokretna zaštićena prirodna dokumenta, primenjuju se i propisi kojima se uređuje zaštita prirode ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Riblji fond u ribolovnim vodama je u državnoj svojini.

Značenje izraza

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) adultni primerci riba su razvojni oblici riba koji su dostigli polnu zrelost;

2) alohtone (strane) vrste riba su one vrste riba koje primarno ne žive u određenoj ribolovnoj vodi;

3) autohtone vrste riba su one vrste riba koje primarno žive u određenoj ribolovnoj vodi odnosno nalaze se na području svoje prirodne rasprostranjenosti;

4) veštačke ribolovne vode su: kanali; akumulacije; pozajmišta - potopljeni kopovi peska, šljunka, kamena, zemlje, uglja i drugih mineralnih sirovina;

5) dozvola za privredni ribolov je dokument koji daje pravo ribaru da obavlja delatnost privrednog ribolova u skladu sa ovim zakonom;

6) dozvola za rekreativni ribolov je dokument koji daje pravo rekreativnom ribolovcu da obavlja rekreativni ribolov u skladu sa ovim zakonom;

7) zaštita je skup mera koje se preduzimaju radi očuvanja i osiguranja uslova za održivo dugoročno korišćenje ribljeg fonda;

8) ihtiologija je grana zoologije koja se bavi proučavanjem riba;

9) ihtiofauna je skup svih vrsta riba jednog područja;

10) juvenilni primerci riba su jedinke riba u periodu razvića između završetka metamorfoze larvi i sticanja polne zrelosti;

11) korisnik ribarskog područja je privredno društvo, javno preduzeće ili drugo pravno lice, kome su ribolovne vode ustupljene na korišćenje;

12) lovostaj je vremenski period u kojem se pojedine vrste riba, osim riba gajenih u ribnjacima, ne mogu loviti niti stavljati u promet;

13) matica je polno zrela riba, bez obzira na pol;

14) monitoring je sistemsko praćenje stanja ribljeg fonda;

15) održivo korišćenje ribljeg fonda je vid korišćenja kojim se uz primenu mera zaštite ribljeg fonda obezbeđuje ista struktura i stopa njegovog korišćenja u dužem vremenskom periodu;

16) poribljavanje je plansko unošenje jedinki ribe i oplođene ikre u ribolovne vode u skladu sa programom upravljanja ribarskim područjem;

17) posebna staništa riba su pojedine ribolovne vode ili njihovi delovi značajni za biološke potrebe riba kao što su: mrest, zimovanje, rast, ishrana i kretanje (migracija) riba;

18) privredni ribolov je ribolov koji se obavlja uz upotrebu dozvoljenih udičarskih, mrežarskih i samolovnih alata;

19) prirodne ribolovne vode su tekuće vode - potoci i reke sa rukavcima, mrtvajama i plavnom zonom do odbrambenih nasipa i stajaće vode - jezera, bare i močvare;

20) pritisak na riblji fond je stepen opterećenja koji riblji fond trpi usled ribolovnih aktivnosti;

21) rekreativni ribolov je neprivredna aktivnost i podrazumeva lov polno zrelih riba udičarskim i pomoćnim mrežarskim alatima radi zadovoljenja potreba građana za rekreacijom;

22) ribar je lice koje se bavi privrednim ribolovom i ulovljenu ribu stavlja u promet;

23) ribarsko područje je prirodna ili veštačka ribolovna voda ili njen deo koji čini hidrološku, biološku i ekonomsku celinu za zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda;

24) riblja plodišta su delovi ribolovnih voda pogodni za razmnožavanje riba;

25) riblji fond su sve vrste riba, mekušaca, rakova i ostalih akvatičnih organizama koji se štite i održivo koriste;

26) ribolovac je lice koje se bavi rekreativnim i sportskim ribolovom;

27) ribočuvar je službeno lice sa licencom u radnom odnosu na neodređeno vreme kod korisnika ribarskog područja;

28) ribolovne vode su kopnene (prirodne i veštačke) tekuće i stajaće vode u kojima žive ribe i na kojima se obavlja ribolov;

29) ribolovne organizacije su udruženja građana koja okupljaju rekreativne i sportske ribolovce radi popularizacije ribolova, organizacije takmičenja, edukacije ribolovaca, njihovog organizovanja i evidencije;

30) selektivni ribolov je takav ribolov koji se preduzima radi sprečavanja razvoja alohtonih vrsta ili prenamnožavanja pojedinih vrsta riba na ribarskom području;

31) sportski ribolov je oblik rekreativnog ribolova i odnosi se na takmičarski ribolov kao sportsku aktivnost;

32) translokacija ribe je premeštanje jedinki u druge ribolovne vode sa ciljem unapređenja ribljeg fonda ili radi spašavanja, u skladu sa ovim zakonom;

33) šteta naneta ribljem fondu je svako namerno ili nenamerno uništavanje ribljeg fonda ili staništa u ribolovnoj vodi;

34) upravljač zaštićenog područja je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice, koje upravlja zaštićenim područjem i ispunjava stručne, kadrovske i organizacione uslove za obavljanje poslova očuvanja, unapređenja, promovisanja prirodnih i drugih vrednosti i održivog korišćenja zaštićenog područja u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita prirode;

35) čuvanje ribarskog područja je preduzimanje preventivnih i represivnih mera ribočuvarske službe, kojima se sprečava vršenje radnji na ribolovnim vodama koje su u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

II RIBARSKA PODRUČJA

Ustanovljavanje i proglašavanje ribarskih područja

Član 3

Radi održivog korišćenja ribljeg fonda u ribolovnim vodama ustanovljavaju se ribarska područja.

Ribarsko područje ustanovljava ministar nadležan za poslove zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda (u daljem tekstu: ministar).

Ribarsko područje u zaštićenom području proglašava i koristi upravljač zaštićenog područja, po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministra i on je korisnik ribarskog područja.

Aktom iz st. 2. i 3. ovog člana određuju se granice i namena ribarskog područja u pogledu vrste ribolova koji se na njemu obavlja (privredni i/ili rekreativni).

Na prava i obaveze upravljača zaštićenog područja iz stava 3. ovog člana shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na korišćenje ribarskog područja i korisnika, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Granica između ribarskih područja na tekućoj ribolovnoj vodi određuje se upravno na maticu toka od obale do obale, odnosno do glavnih odbrambenih nasipa.

Za ribolovne vode koje su istovremeno državne granice, granice ribarskog područja određuju se prema državnoj granici, upravno na maticu toka od obale do državne granice, odnosno do glavnih odbrambenih nasipa.

Ribolovne vode na ribarskim područjima i propisane mere zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda upisuju se u katastar ribolovnih voda koji vodi ministarstvo nadležno za poslove zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda (u daljem tekstu: ministarstvo).

Korisnici ribarskih područja dužni su da dostave ministarstvu podatke za vođenje katastra ribolovnih voda, do 1. marta za tekuću godinu.

Ministar bliže propisuje sadržinu i način vođenja katastra ribolovnih voda.

Član 4

Na zahtev lica, organa ili organizacije koja ima pravni interes, ministar može rešenjem izuzeti pojedine ribolovne vode ili deo ribolovne vode iz ribarskog područja, zabraniti ribolov ili ustanoviti poseban režim i uslove ribolova i zaštite ribljeg fonda.

Rešenje iz stava 1. ovog člana donosi se po prethodno pribavljenim mišljenjima nadležnih organa i organizacija u zavisnosti od namene voda u skladu sa posebnim zakonima.

Ribolovne vode mogu se rešenjem izuzeti iz ribarskog područja u slučaju:

1) promene namene ribolovne vode ili dela ribolovne vode;

2) vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe - vodozahvati;

3) vodnih objekata za zaštitu od štetnog dejstva unutrašnjih voda - detaljna kanalska mreža za odvodnjavanje;

4) druge namene od posebne važnosti za Republiku Srbiju.

Riblji fond u vodnim objektima iz stava 3. tač. 2)-4) ovog člana je u državnoj svojini.

Ustupanje ribarskih područja na korišćenje

Član 5

Ribarsko područje ili deo ribarskog područja (u daljem tekstu: ribarsko područje) ustupa na korišćenje ministar.

Ribarsko područje koje se nalazi na teritoriji autonomne pokrajine ustupa na korišćenje nadležni pokrajinski organ.

Ribarsko područje ustupa se na korišćenje javnim konkursom na deset godina.

Ribarsko područje ustupljeno na korišćenje, korisnik ne može ustupati drugim subjektima.

Uslovi za ustupanje ribarskog područja

Član 6

Ribarsko područje može da se ustupi na korišćenje privrednom društvu, javnom preduzeću ili drugom pravnom licu (u daljem tekstu: korisnik) ako ispunjava sledeće uslove:

1) da je registrovano kod nadležnog organa, odnosno upisano u odgovarajući registar;

2) da je tehnički i stručno opremljeno za obavljanje delatnosti, odnosno da ima zaposleno lice u stalnom radnom odnosu sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, biološkog, ekološkog, veterinarskog, ili stočarskog (zootehničkog) usmerenja, a na kojima je odslušalo i položilo kurs(eve) iz oblasti ribarstva ili ihtiologije (u daljem tekstu stručno lice);

3) da nije u roku od dve godine, pre objavljivanja konkursa za ustupanje ribarskog područja na korišćenje, kažnjavano za privredne prestupe i prekršaje iz oblasti zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda;

4) da njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

5) da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja konkursa;

6) da je izmirilo dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije.

Uz prijavu na konkurs, podnosilac prijave prilaže dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana, kao i:

1) program ulaganja u ribarsko područje za period na koji se ribarsko područje ustupa na korišćenje, koji sadrži prikaz mera i aktivnosti koje podnosilac prijave planira da preduzme u periodu korišćenja ribarskog područja, i to:

(1) mere za zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda i mogućnosti i načine njegovog povećanja;

(2) mere za zaštitu posebnih staništa riba;

(3) uslove obavljanja ribolovnih aktivnosti i mere za njihovo unapređenje, kao i za unapređenje ribolovnog turizma na ribarskom području;

(4) opis uočenih nedostataka u dosadašnjem korišćenju ribarskog područja;

(5) sve ostale mere sa stanovišta zaštite ribljeg fonda, staništa i vrsta;

(6) planirana vrednost ulaganja sopstvenih sredstava;

(7) broj ribočuvara koje planira da zaposli;

2) dokaze o materijalno-tehničkim sredstvima u vlasništvu od interesa za zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda;

3) biografiju i reference odgovornog lica.

Konkursom mogu da se odrede i drugi dodatni uslovi za učešće na konkursu, dokumentacija koja se podnosi uz prijavu, kriterijumi za vrednovanje i način podnošenja dokumentacije.

Za sprovođenje konkursa ministar odnosno nadležni pokrajinski organ rešenjem obrazuje konkursnu komisiju.

Na odluku o izboru korisnika na konkursu može se uložiti prigovor ministarstvu odnosno nadležnom pokrajinskom organu u roku od 8 dana od dana prijema te odluke.

Član 7*

(Prestalo da važi)

Ugovor o ustupanju na korišćenje ribarskog područja

Član 8

O ustupanju na korišćenje ribarskog područja ministar, odnosno nadležni pokrajinski organ, zaključuje ugovor sa korisnikom ribarskog područja.

Ugovor iz stava 1. ovog člana sadrži: naziv ribarskog područja, period korišćenja ribarskog područja, granice ribarskog područja, obaveze korisnika, uslove i način raskida ugovora, otkazni rok i obaveze korisnika u slučaju raskida ugovora.

Ugovor iz stava 2. ovog člana, ministar, odnosno nadležni pokrajinski organ može jednostrano raskinuti, ako korisnik:

1) koristi ribarsko područje suprotno programu upravljanja ribarskim područjem;

2) ne organizuje i ne obezbedi stručnu ribočuvarsku službu, u skladu sa ovim zakonom;

3) zabrani ribolov u suprotnosti sa odredbama ovog zakona;

4) ne donese Program upravljanja ribarskim područjem i Godišnje programe upravljanja ribarskim područjem u propisanom roku ili ne dobije saglasnost ministra, odnosno nadležnog pokrajinskog organa na te programe;

5) sredstva od prodaje dozvola i druga sredstva za zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda koristi nenamenski;

6) uplatu sredstava naknade za korišćenje ribarskog područja ne vrši na način i u roku u skladu sa zakonom;

7) korišćenjem ribarskog područja nanese štetu poljoprivrednoj, šumskoj ili drugoj proizvodnji i/ili ne formira poseban fond za naknadu štete u skladu sa ovim zakonom;

8) o promenama na ribarskom području koje su od značaja za korišćenje ribarskog područja blagovremeno ne izvesti ministarstvo, odnosno ne pribavi potrebnu saglasnost na promenu statusa korisnika;

9) prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom, za korisnika ribarskog područja;

10) u drugim slučajevima neispunjavanja obaveza, predviđenih ovim zakonom.

Privremeno ustupanje ribarskog područja

Član 9

Ribarsko područje koje konkursom nije ustupljeno na korišćenje ili je oduzeto, ministar, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni pokrajinski organ, privremeno ustupa na korišćenje bez konkursa privrednom društvu, javnom preduzeću ili drugom pravnom licu, koje ispunjava uslove iz člana 6. stav 1. tač. 1)-6) ovog zakona, do raspisivanja konkursa, a najduže na period od godinu dana.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, radi sprečavanja ili otklanjanja štete na ribolovnim vodama i ribljem fondu, odnosno radi preduzimanja hitnih mera zaštite ribljeg fonda ili radi završetka već preduzetih mera, period privremenog ustupanja može se produžiti na još jednu godinu, o čemu odluku donosi ministar.

Obeležavanje ribarskog područja

Član 10

Korisnik je dužan da vidno obeleži granice ribarskog područja u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora o ustupanju na korišćenje ribarskog područja.

Korisnik je dužan da vidno obeleži posebna staništa riba u roku od 30 dana od dana dobijanja saglasnosti na program upravljanja ribarskim područjem.

Ministar bliže propisuje način obeležavanja ribarskog područja.

Čuvanje ribarskog područja

Član 11

Korisnik je dužan da obezbedi čuvanje ribarskog područja.

Čuvanje ribarskog područja vrši lice koje je zaposleno na neodređeno vreme kod korisnika, koje ima stečeno obrazovanje četvrtog stepena, položen stručni ispit i licencu za ribočuvara i koje nije osuđivano za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, krivična dela protiv imovine, krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita i krivično delo prevare (u daljem tekstu: ribočuvar).

Ribočuvar ima svojstvo službenog lica.

Pored ribočuvara, korisnik ribarskog područja može da angažuje i lica volontere koji poslove čuvanja ribarskog područja obavljaju kao pratnja ribočuvaru.

Ribočuvar pri vršenju svojih poslova mora imati službenu odeću, ribočuvarsku značku i ribočuvarsku legitimaciju, koje izdaje korisnik. Volonter za poslove čuvanja ribarskog područja, koje obavlja kao pratnja ribočuvaru mora imati značku ribočuvar-volonter i ribočuvarsku legitimaciju koje izdaje korisnik, a u kojoj je naznačen njegov volonterski status.

Čuvanje ribarskog područja u okviru granica zaštićenog područja vrši čuvar prirode koji ima položen stručni ispit i licencu za ribočuvara i on je ribočuvar.

Ministar bliže propisuje uslove i način organizovanja ribočuvarske službe i obrazac vođenja evidencije dnevnih aktivnosti ribočuvarske službe.

Ministar propisuje službenu odeću, izgled ribočuvarske značke i obrazac ribočuvarske legitimacije.

Stručni ispit za ribočuvara

Član 12

Stručni ispit za ribočuvara polaže se pred komisijom koju obrazuje ministar.

Ministar bliže propisuje uslove, program i način polaganja ispita iz stava 1. ovog člana.

Troškove polaganja stručnog ispita snosi lice koje polaže stručni ispit i uplaćuje ih na propisan račun za uplatu javnih prihoda.

Licenca za ribočuvara

Član 13

Licencu za ribočuvara izdaje ministarstvo licu koje je položilo stručni ispit iz člana 12. ovog zakona.

Troškove izdavanja licence snosi podnosilac zahteva za izdavanje licence.

Ministarstvo vodi Registar izdatih licenci.

Za izdavanje licence za ribočuvara plaća se republička administrativna taksa.

Ministar propisuje bliže uslove i postupak za izdavanje i oduzimanje licence, kao i način vođenja registra izdatih licenci.

Ovlašćenja ribočuvara

Član 14

U vršenju svojih poslova ribočuvar, kao službeno lice, ovlašćen je da:

1) zatraži od lica zatečenog na ribolovnoj vodi ili u njenoj neposrednoj blizini ili u ribolovu, da pokaže isprave kojima se utvrđuje njegov identitet i dozvolu za privredni ribolov, odnosno dozvolu za rekreativni ribolov;

2) izvrši pregled objekata, plovnih objekata, vozila, ribolovnog alata, opreme i ulova i da utvrdi da li se ribolov obavlja u skladu sa ovim zakonom;

3) pristupi svakoj ribolovnoj vodi na ribarskom području u cilju kontrole;

4) fotografiše i snima nedozvoljene radnje i lica koja učestvuju u njima zatečena na ribolovnoj vodi ili u njenoj neposrednoj blizini;

5) privremeno oduzme dozvolu za privredni ili rekreativni ribolov, sredstva, alat i opremu, kao i druge predmete pronađene na ribolovnoj vodi ili u njenoj neposrednoj blizini, ako postoji osnovana sumnja da su upotrebljeni ili namenjeni za izvršavanje radnji koje su zabranjene ovim zakonom;

6) oduzme ulov ukoliko postoji osnovana sumnja da je riba ulovljena u suprotnosti sa odredbama ovog zakona;

7) zatraži pomoć nadležnog organa unutrašnjih poslova i inspektora nadležnog za poslove zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda (u daljem tekstu: inspektor) ako je onemogućen u vršenju poslova ribočuvarske službe;

8) obavlja i druge poslove u skladu sa programom upravljanja ribarskim područjem.

O izvršenom privremenom oduzimanju dokumenata, sredstava, alata, opreme i ulova, ribočuvar izdaje potvrdu licu od koga je izvršio privremeno oduzimanje.

Lice zatečeno na ribolovnoj vodi ili u njenoj neposrednoj blizini dužno je da na zahtev ribočuvara pokaže isprave kojima se utvrđuje njegov identitet i dozvolu za privredni ribolov, odnosno dozvolu za rekreativni ribolov i omogući pregled objekata, plovnih objekata, vozila, ribolovnog alata, opreme, sredstava i ulova.

Oduzeta sredstva, alate, opremu, ulov, kao i dokumenta iz stava 1. tačka 5) ovog člana ribočuvar je dužan da bez odlaganja preda korisniku.

Obaveze korisnika

Član 15

U cilju zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda ribarskog područja, korisnik je dužan da:

1) prikuplja i obrađuje podatke potrebne za izradu privremenog programa upravljanja ribarskim područjem i programa upravljanja ribarskim područjem;

2) prikuplja i dostavlja ministarstvu podatke za vođenje katastra ribolovnih voda;

3) izrađuje Godišnji program upravljanja ribarskim područjem;

4) prikuplja i obrađuje podatke o kontrolisanim licima, ulovu i drugim zapažanjima na ribarskom području;

5) vrši proveru uslova za izdavanje dozvola za privredni ribolov, izdaje i vodi evidenciju o izdatim dozvolama za privredni i rekreativni ribolov;

6) kontinuirano prati da li privredna društva ili preduzetnici ispunjavaju uslove za obavljanje privrednog ribolova i u slučaju prestanka ispunjenosti uslova obaveštava nadležnog inspektora;

7) prikuplja, obrađuje i arhivira podatke o ulovu privrednih ribara i rekreativnih ribolovaca;

8) vodi evidenciju o izvršenim poribljavanjima, selektivnom ribolovu, translokaciji ribe i akcidentnim uginućima riba na ribarskom području;

9) podnosi prijavu za privredni prestup i zahtev za pokretanje prekršajnog postupka;

10) prikuplja podatke, izrađuje i blagovremeno dostavlja godišnje izveštaje i izveštaje o korišćenju ribarskog područja;

11) izvesti ministarstvo o uginuću riba na ribarskom području;

12) obavlja druge stručne poslove vezane za realizaciju Programa upravljanja ribarskim područjem, sprovođenje mera zaštite ribljeg fonda i druge poslove propisane ovim zakonom.

Ugovorom o ustupanju na korišćenje ribarskog područja mogu se utvrditi i druge obaveze korisnika u skladu sa ovim zakonom.

Korisnik je dužan da izvesti ministarstvo, a za ribarsko područje na teritoriji autonomne pokrajine i nadležni pokrajinski organ o promenama na ribarskom području koje su od značaja za korišćenje ribarskog područja.

Naknada štete

Član 16

Pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje obavljajući ribolov suprotno odredbama ovog zakona ili na drugi način nanese štetu ribljem fondu (štetnik) dužno je da tu štetu naknadi korisniku ribarskog područja (oštećeni).

Korisnik ribarskog područja ostvaruje pravo na naknadu štete prema štetniku iz stava 1. u postupku pred sudom, u skladu sa Zakonom.

Korisnik je dužan da sredstva dobijena po osnovu naknade štete iz stava 1. ovog člana, namenski upotrebi za zaštitu i unapređenje ribljeg fonda, o čemu izveštava ministarstvo, odnosno nadležni pokrajinski organ.

Ministar propisuje način određivanja i visinu naknade štete nanete ribljem fondu.

Programi upravljanja ribarskim područjem

Član 17

Korisnik je dužan da najkasnije u roku od godinu dana od dana potpisivanja ugovora o korišćenju ribarskog područja donese i pribavi saglasnost na Program upravljanja ribarskim područjem, za period na koji mu je ustupljeno na korišćenje.

U skladu sa Programom upravljanja ribarskim područjem, korisnik donosi i dostavlja Godišnji program upravljanja ribarskim područjem, najkasnije do 1. decembra tekuće godine za narednu godinu.

Upravljač zaštićenog područja donosi Program upravljanja ribarskim područjem za period od deset godina i dužan je da isti podnese na saglasnost godinu dana pre isteka prethodnog Programa upravljanja ribarskim područjem.

U skladu sa Programom upravljanja ribarskim područjem, upravljač zaštićenog područja donosi Godišnji program upravljanja ribarskim područjem, najkasnije do 1. decembra tekuće godine za narednu godinu.

Program upravljanja ribarskim područjem ima trajnu vrednost uz monitoring kvalitativnog sastava i uzrasne strukture ribljeg fonda, biomase, produkcije i ribolovnog pritiska na riblji fond. Monitoring se sprovodi svake treće godine korišćenja ribarskog područja a izveštaj o izvršenom monitoringu dostavlja se ministarstvu i nadležnom pokrajinskom organu. Korisnik je dužan da na osnovu rezultata monitoringa donese izmene i dopune Programa upravljanja ribarskim područjem i pribavi saglasnost na isti.

Godišnje programe upravljanja ribarskim područjem izrađuje stručno lice zaposleno kod korisnika.

Do dobijanja saglasnosti na Program upravljanja ribarskim područjem, ribarsko područje koristi se na osnovu Privremenog programa upravljanja ribarskim područjem koji se donosi za prvu godinu korišćenja, a koji korisnik donosi u roku od tri meseca od dana ustupanja ribarskog područja na korišćenje.

Ministar, odnosno nadležni pokrajinski organ daje saglasnost na programe iz st. 1, 2. i 7. ovog člana.

Saglasnost na program iz stava 1. ovog člana izdaje se uz prethodno pribavljen akt o ispunjenosti uslova zaštite prirode koji se podnosi zajedno sa programom.

Programe iz st. 1. i 7. ovog člana izrađuju organizacije koje su registrovane za stručna ili naučna istraživanja iz oblasti ribolovnog ribarstva, ihtiologije, ribarstvene biologije ili ekologije kopnenih voda.

Organizacije iz stava 10. ovog člana sprovode monitoring ribarskog područja.

Program upravljanja ribarskim područjem i
Privremeni program upravljanja ribarskim područjem

Član 18

Program upravljanja ribarskim područjem sadrži:

1) podatke o korisniku ribarskog područja;

2) podatke o ribarskom području;

3) osnovne hidrografske, hidrološke, biološke, fizičke, hemijske i druge karakteristike voda ribarskog područja i podatke o ekološkom statusu voda;

4) podatke o ribljim vrstama u vodama ribarskog područja, procenu njihove biomase i godišnje produkcije sa posebnim osvrtom na ribolovno najznačajnije vrste i zaštićene vrste;

5) uslove zaštite prirode;

6) vreme ribolova;

7) dozvoljene tehnike ribolova, opremu, alate i vrste mamaca kojima se može loviti na određenoj ribolovnoj vodi ribarskog područja;

8) mere za zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda;

9) prostorni raspored, granice i mere za zaštitu posebnih staništa riba, kao i mere spašavanja riba sa plavnih područja;

10) program poribljavanja po vrstama i količini riba i vremenu i mestu poribljavanja;

11) dozvoljeni izlov ribe po vrstama i količini na osnovu godišnjeg prirasta ribljeg fonda;

12) uslove obavljanja ribolovnih aktivnosti i mere za njihovo unapređenje, uslove za obavljanje sportskog ribolova, kao i mere za unapređenje ribolovnog turizma na ribarskom području;

13) organizaciju ribočuvarske službe i broj ribočuvara;

14) procedure za otkrivanje i suzbijanje zagađivanja voda ribarskog područja;

15) program monitoringa ribarskog područja;

16) program edukacije rekreativnih ribolovaca;

17) ekonomske pokazatelje korišćenja ribarskog područja;

18) sredstva potrebna za sprovođenje programa upravljanja ribarskim područjem i način obezbeđivanja i korišćenja tih sredstava.

Privremeni program upravljanja ribarskim područjem sadrži:

1) podatke o korisniku ribarskog područja;

2) podatke o ribarskom području;

3) osnovne hidrografske, hidrološke, biološke, fizičke, hemijske i druge karakteristike voda ribarskog područja i podatke o ekološkom statusu voda;

4) osnovne karakteristike ihtiofaune (na osnovu literature ili ranijih istraživanja);

5) mere za zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda;

6) dozvoljeni izlov ribe po vrstama i količini;

7) uslove i organizaciju ribolovnih aktivnosti na ribarskom području;

8) organizaciju ribočuvarske službe i broj ribočuvara;

9) procedure za otkrivanje i suzbijanje zagađivanja voda ribarskog područja;

10) sredstva potrebna za sprovođenje privremenog programa upravljanja ribarskim područjem i način obezbeđivanja i korišćenja tih sredstava.

Godišnji program upravljanja ribarskim područjem

Član 19

Godišnji program upravljanja ribarskim područjem sadrži:

1) procenu biomase i ribolovnog pritiska na riblji fond na osnovu godišnjih statističkih pokazatelja ulova ribolovaca i ribara;

2) dozvoljeni godišnji i dnevni izlov ribe po vrstama;

3) dinamiku poribljavanja ribarskog područja po vrstama i količini riba, vremenu i mestu poribljavanja, kao i potrebna novčana sredstva;

4) mere i način zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda;

5) program edukacije rekreativnih ribolovaca.

Usklađivanje programa upravljanja ribarskim područjima

Član 20

Upravljač zaštićenog područja dužan je da Program upravljanja ribarskim područjem uskladi sa Planom upravljanja zaštićenim područjem.

Korisnik ribarskog područja koje se nalazi na vodnom objektu u javnoj svojini, dužan je da Program upravljanja ribarskim područjem uskladi sa Planom upravljanja vodama.

Za ribolovne vode za koje nije data saglasnost za proglašenje ribarskog područja upravljač propisuje mere zaštite i korišćenja ribljeg fonda Planom upravljanja zaštićenim područjem.

Izveštaj o korišćenju ribarskog područja

Član 21

Korisnik ribarskog područja dužan je da pripremi godišnji izveštaj o korišćenju ribarskog područja i dostavi ga ministarstvu odnosno nadležnom pokrajinskom organu i Agenciji za zaštitu životne sredine, najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Korisnik je dužan da najkasnije 90 dana pre isteka perioda na koji mu je ribarsko područje dodeljeno na korišćenje, pripremi izveštaj o korišćenju ribarskog područja za period koji mu je ugovorom o korišćenju dodeljen i dostavi ga ministarstvu ili nadležnom pokrajinskom organu i Agenciji za zaštitu životne sredine.

Ministar bliže propisuje formu, sadržinu i obim godišnjeg izveštaja i izveštaja o korišćenju ribarskog područja za period koji mu je ugovorom o korišćenju dodeljen.

III OČUVANJE I ZAŠTITA RIBLJEG FONDA

Član 22

Na ribarskom području zabranjeno je:

1) loviti, posedovati i uništavati riblju mlađ i primerke ribe u vreme mresta i lovostaja;

2) loviti ribu neposredno rukom;

3) loviti ribu eksplozivom i drugim rasprskavajućim sredstvima, harpunom, ostima, podvodnom puškom i drugim zabranjenim ili nedozvoljenim sredstvima i alatima, vatrenim oružjem, strujom, veštačkim izvorom svetlosti ili hemijskim i drugim sredstvima koja ubijaju, truju ili omamljuju ribu;

4) prekidati ili ometati migratorne puteve riba;

5) loviti noću mladicu, lipljana i pastrmku;

6) zatvarati, odvraćati i iscrpljivati vodu iz ribolovne vode, ako se time prouzrokuje opasnost za opstanak riba;

7) tehnički neopravdano, ispuštati vodu iz prirodnih i veštačkih jezera i drugih akumulacija ako se time prouzrokuje opasnost za opstanak ribe;

8) neovlašćeno poribljavanje i translokacija ribe;

9) ometati postavljanje znakova kojima se obeležava ribarsko područje, riblje plodište, prirodno dobro, ribnjak ili ribolovna voda za ribolov pod posebnim uslovima i mestima na kojima je ribolov zabranjen, kao i vršiti prisvajanje, oštećivanje i premeštanje znakova;

10) sprečavati spašavanje ribe i riblje mlađi, sa zemljišta koje je poplavljeno;

11) kretanje licu bez dozvole za privredni ili rekreativni ribolov sa sredstvima i alatima za ribolov van puteva na ribarskom području, a u neposrednoj blizini ribolovne vode;

12) držanje alata i sredstava za privredni ribolov i elektroribolov u plovnim objektima koja se nalaze na ribolovnoj vodi ili u objektima i vozilima koji se nalaze u njenoj neposrednoj blizini od strane lica koja nisu ovlašćena za obavljanje privrednog ribolova, ili ribolova u naučnoistraživačke svrhe;

13) močiti lan, divizmu i konoplju;

14) loviti ribu potezanjem, odnosno kačenjem udicom za telo - grabuljanjem;

15) sprečavati ribočuvara u izvršavanju ovlašćenja propisanih članom 14. ovog zakona;

16) sprečavati ili ometati lica koja poseduju dozvolu za privredni ili rekreativni ribolov da na ribolovnoj vodi obavljaju isti;

17) postavljanje ograda ili bilo kakvih prepreka kojima se sprečava pristup ribočuvara ribolovnoj vodi;

18) upotreba alata za privredni ribolov na ribolovnoj vodi koja nije namenjena za obavljanje privrednog ribolova;

19) zagađivati ribolovnu vodu štetnim i opasnim materijama koje mogu menjati ili pogoršavati ustaljeni kvalitet ribolovne vode i na taj način ugrožavati riblji fond;

20) posedovanje ribe koja je ulovljena suprotno odredbama ovog zakona.

Mere za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda

Član 23

Radi očuvanja i zaštite ribljeg fonda ustanovljava se lovostaj za sve ili pojedine vrste riba na ribarskom području, kao i zabrana lova riba koje nemaju propisanu veličinu.

Ministar bliže propisuje mere za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda.

Rešenje o promeni režima ribolova i perioda lovostaja

Član 24

Ministar, na osnovu ukazane potrebe, a prema meteorološkim, hidrološkim i biološkim pokazateljima donosi rešenje o promeni režima ribolova ili perioda lovostaja za pojedine vrste riba na ribarskom području.

Korisnik na osnovu ukazane potrebe, a prema meteorološkim, hidrološkim i biološkim pokazateljima, u skladu sa Programom upravljanja ribarskim područjem, može od ministarstva zatražiti privremenu promenu najmanje dozvoljene dužine ribljih vrsta dozvoljenih za izlov, režima ribolova ili perioda lovostaja za pojedine vrste riba na ribarskom području.

Posebna staništa riba

Član 25

Korisnik je dužan da Programom upravljanja ribarskim područjem odredi pojedine ribolovne vode ili njihove delove za posebna staništa riba značajna za biološke potrebe riba kao što su: mrest, zimovanje, rast, ishrana i kretanje (migracija) riba.

U posebnim staništima trajno nije dozvoljen svaki vid ribolova, kao i bilo kakve druge aktivnosti koje ometaju mrest, razvoj i kretanje riba, osim ribolova u naučnoistraživačke svrhe.

Poribljavanje ribolovnih voda i translokacija

Član 26

Poslove poribljavanja ribolovnih voda i translokacije vrši korisnik, u skladu sa Programom upravljanja ribarskim područjem.

Troškove poribljavanja i translokacije snosi korisnik ribarskog područja.

Poribljavanje se vrši autohtonim vrstama riba.

Ribolovne vode mogu se poribljavati materijalom za poribljavanje proizvedenim u organizaciji sa posebnim ovlašćenjima koja je, u skladu sa posebnim propisima, registrovana za gajenje matica riba, riblje mlađi i oplođene ikre.

Ministar bliže propisuje uslove koje mora da ispunjava materijal za poribljavanje iz stava 4. ovog člana.

Poribljavanje ribolovnih voda vrstama riba koje su nestale iz tih voda (reintrodukcija ili ponovno naseljavanje), kao i autohtonim vrstama poreklom iz uvoza obavlja se na osnovu dozvole ministra.

Poribljavanje se vrši u prisustvu inspektora uz potvrdu o zdravstvenom stanju materijala kojim se vrši poribljavanje.

Translokacija se vrši autohtonim vrstama riba u skladu sa zakonom, na osnovu dozvole ministra, potvrde o zdravstvenom stanju riba, a u prisustvu inspektora.

Ograničenja korišćenja ribolovnih voda

Član 27

Izgradnja vodoprivrednih, energetskih i drugih objekata na ribolovnoj vodi može se vršiti pod uslovom da se obezbedi nesmetano razmnožavanje riba, migracije riba i očuvanje ribljeg fonda.

Korisnici dovodnih i drugih kanala dužni su da ugrade i održavaju odgovarajuće uređaje koji sprečavaju ulaz ribe u te kanale, a korisnici brana su dužni da eliminišu do maksimalne moguće mere ili neutrališu aktivnosti i prepreke koje ometaju ili sprečavaju migraciju riba.

Rekonstrukcija i održavanje vodoprivrednih, energetskih i drugih objekata na ribolovnoj vodi može se vršiti pod uslovom da se eliminišu do maksimalne moguće mere ili neutrališu aktivnosti i prepreke koje ometaju ili sprečavaju migraciju riba.

U posebnim staništima riba nije dozvoljeno vađenje peska, šljunka, kamenja i panjeva, niti preduzimanje radnji kojima se, narušavanjem ekoloških odlika ribolovnih voda, ugrožava riblji fond.

Spašavanje ribe sa poplavljenog područja

Član 28

Na poplavljenom području nije dozvoljeno obavljanje ribolova dok se voda ne povuče u korito ribolovne vode.

Korisnik je dužan da preduzme odgovarajuće mere da se riba sa poplavljenih područja vrati u korito ribolovne vode.

Vlasnik zemljišta koje je poplavljeno dužan je da omogući korisniku sprovođenje mera i aktivnosti vraćanja ribe sa poplavljenog područja u korito ribolovne vode.

Korisnik je dužan da vlasniku zemljišta nadoknadi štetu nastalu prilikom sprovođenja mera i aktivnosti vraćanja ribe sa poplavljenog područja u korito ribolovne vode.

Očuvanje ekosistema ribolovnih voda

Član 29

Nije dozvoljeno u ribolovnu vodu ispuštati štetne i opasne materije ili na nju delovati drugim agensima koji bi narušili njene fizičke, hemijske, biološke i ambijentalne odlike, poremetili ustaljeni kvalitet vode, ugrozili zdravstveno stanje, život i opstanak riba i doveli do narušavanja faunističkog sastava ribolovne vode.

Nije dozvoljeno preduzimati mere koje dovode do promena hidrološkog režima koje negativno utiču na životni ciklus, posebno na mrest ribljih vrsta.

Nije dozvoljeno odlaganje otpada na obalama ribolovnih voda i u ribolovnoj vodi.

Zabrana unošenja alohtonih vrsta riba

Član 30

Nije dozvoljeno unositi alohtone vrste riba u ribolovnu vodu.

Nije dozvoljeno unošenje ribljih vrsta iz regionalno udaljenih geografskih područja, kao i vrsta koje potiču iz geografski bližih, ali međusobno izolovanih slivova.

Spašavanje ribe i selektivni ribolov

Član 31

Ako dođe do promene fizičkih, hemijskih ili bioloških odlika ribolovne vode koje štetno deluju na riblji fond ili postoji opravdana sumnja da će do toga doći, korisnik je dužan da preduzme odgovarajuće mere kako bi sačuvao riblji fond.

Izlov ugrožene ribe radi spašavanja u smislu stava 1. ovog člana i translokaciju u drugu ribolovnu vodu, korisnik obavlja u prisustvu inspektora. Korisnik je dužan da zainteresovanim licima omogući da o svom trošku ostvare pravo uvida u način i tok sprovođenja aktivnosti na spašavanju ribljeg fonda.

Radi sprečavanja razvoja alohtonih vrsta ili prenamnožavanja pojedinih vrsta riba na ribarskom području, korisnik može obavljati selektivni ribolov, na osnovu dozvole, a u prisustvu inspektora.

Korisnik koji vrši aktivnosti iz st. 2. i 3. ovog člana dužan je da po izvršenom ribolovu podnese izveštaj ministarstvu, a za ribarsko područje na teritoriji autonomne pokrajine nadležnom pokrajinskom organu o količini i vrsti ribe, vremenu obavljanja ribolova, mestu i načinu ribolova, odnosno korišćenju pribora i sredstava za obavljeni ribolov.

Ribu ulovljenu radi spašavanja nije dozvoljeno stavljati u promet.

Dozvolu za selektivni ribolov iz st. 2. i 3. ovog člana izdaje ministar, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni pokrajinski organ.

Izuzetno od stava 6. ovog člana, u posebno hitnim slučajevima, izlov ugrožene ribe radi spašavanja u smislu stava 2. ovog člana i translokacija u drugu ribolovnu vodu može se vršiti na osnovu rešenja inspektora.

Dozvolom iz stava 6. ovog člana određuje se vreme i način vršenja ribolova, vrsta i količina ribe koju treba izloviti, kao i dalje postupanje sa ulovljenom ribom.

Za izdavanje dozvole iz stava 3. ovog člana, plaća se republička administrativna taksa.

IV RIBOLOV

1. Privredni ribolov

Uslovi za obavljanje privrednog ribolova

Član 32

Privredni ribolov na ribarskom području može da obavlja privredno društvo ili preduzetnik, koji ispunjava uslove propisane ovim zakonom.

Privredno društvo može da obavlja privredni ribolov ako ima:

1) najmanje jedno zaposleno lice koje ima visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, biološkog, ekološkog, veterinarskog, ili stočarskog (zootehničkog) usmerenja, a na kojima je odslušalo i položilo kurs(eve) iz oblasti ribarstva ili ihtiologije;

2) zaposlena lica koja su upisana u Registar privrednih ribara.

Preduzetnik može da obavlja privredni ribolov, ako je upisan u Registar privrednih ribara.

Privredno društvo ili preduzetnik obavlja privredni ribolov na osnovu ugovora sa korisnikom ribarskog područja i godišnje dozvole za privredni ribolov, u skladu sa Programom upravljanja ribarskim područjem, odnosno Privremenim programom upravljanja ribarskim područjem.

Prilikom obavljanja privrednog ribolova, sa ribarom u čamcu može biti još jedno lice iz bezbednosnih razloga.

Stručni ispit za ribara

Član 33

Stručni ispit za ribara polaže se pred komisijom koju obrazuje ministar.

Lice sa položenim stručnim ispitom iz stava 1. ovog člana stiče pravo na upis u Registar privrednih ribara.

Ministar bliže propisuje uslove, način i program polaganja stručnog ispita iz stava 1. ovog člana.

Troškove polaganja stručnog ispita snosi lice koji polaže stručni ispit i uplaćuje ih na propisan račun za uplatu javnih prihoda.

Registar privrednih ribara

Član 34

Registar privrednih ribara vodi ministarstvo.

Ministar bliže propisuje sadržinu i način vođenja Registra privrednih ribara.

Godišnja dozvola za privredni ribolov

Član 35

Godišnju dozvolu za privredni ribolov izdaje korisnik ribarskog područja na zahtev privrednog društva ili preduzetnika. Uz zahtev za izdavanje dozvole za privredni ribolov, privredno društvo ili preduzetnik dostavlja dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 32. ovog zakona.

Korisnik snosi troškove štampanja dozvole.

Vrednost dozvole iz stava 1. ovog člana određuje korisnik najkasnije do 1. septembra tekuće godine za narednu godinu, uz saglasnost ministra.

Sredstva iz stava 3. ovog člana prihod su korisnika i koriste se u skladu sa Programom upravljanja ribarskim područjem, namenski za zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda.

Godišnja dozvola za privredni ribolov glasi na ime i neprenosiva je.

Godišnja dozvola za privredni ribolov koja se izdaje privrednom društvu važi samo za jedno lice u radnom odnosu kod privrednog društva koje ima položen stručni ispit za ribara.

Godišnja dozvola za privredni ribolov oduzima se licu koje prestane da ispunjava uslove za obavljanje privrednog ribolova, ako se utvrdi da je dozvola izdata na osnovu netačnih podataka ili ako to lice privredni ribolov obavlja suprotno odredbama ovog zakona.

U slučaju privremenog prekida obavljanja delatnosti preduzetnik je dužan da, najkasnije u roku od tri dana od dana nastanka razloga privremene sprečenosti, vrati dozvolu za privredni ribolov korisniku ribarskog područja koji je izdao dozvolu.

Ministar propisuje sadržinu obrasca godišnje dozvole za privredni ribolov.

Pritisak na riblji fond

Član 36

Radi očuvanja ribljeg fonda kao prirodnog resursa korisnik ribarskog područja izdaje godišnje dozvole za privredni ribolov, prema broju utvrđenom Programom upravljanja ribarskim područjem.

Alati za obavljanje privrednog ribolova

Član 37

Privredno društvo i preduzetnik obavljaju privredni ribolov mrežarskim, udičarskim i samolovnim alatima koji ne ugrožavaju juvenilne primerke riba i životinje kojima se riba hrani.

Ministar bliže propisuje način, alate i sredstva kojima se obavlja privredni ribolov.

Ograničenja privrednog ribolova

Član 38

Korisnik ribarskog područja namenjenog za privredni ribolov, može Programom upravljanja ribarskim područjem ograničiti ili zabraniti upotrebu pojedinih alata za privredni ribolov.

Radi zaštite ribljeg fonda, korisnik ribarskog područja može, uz saglasnost ministra, odnosno nadležnog pokrajinskog organa, privremeno, a najduže na period od godinu dana, zabraniti privredni ribolov na određenom delu ribarskog područja.

O ograničenjima i zabranama iz st. 1. i 2. ovog člana, korisnik ribarskog područja dužan je da obavesti zainteresovana privredna društva ili preduzetnike koji obavljaju privredni ribolov.

Privredna društva i preduzetnici koji obavljaju privredni ribolov dužni su da poštuju ograničenja iz st. 1. i 2. ovog člana.

U slučaju iz st. 1. i 2. ovog člana privredno društvo ili preduzetnik koji obavlja privredni ribolov ima pravo na novčanu naknadu ili na umanjenje cene godišnje dozvole za privredni ribolov, u visini izgubljene dobiti, odnosno srazmerno iznosu te dobiti.

Evidencija ulova privrednog ribara

Član 39

Privredno društvo ili preduzetnik koje obavlja privredni ribolov obavezno je da svakodnevno vodi evidenciju o ulovu ribe, sačini mesečni i godišnji izveštaj i dostavi korisniku ribarskog područja na kraju tekućeg meseca, odnosno godine.

Korisnik ne može izdati dozvolu za privredni ribolov u tekućoj godini privrednom društvu ili preduzetniku koje mu nije dostavilo godišnji izveštaj za prethodnu godinu.

Podaci iz evidencije ulova privrednog ribara sastavni su deo godišnjeg izveštaja korisnika.

Ministar bliže propisuje izgled i sadržinu obrasca evidencije ulova privrednog ribara i način vođenja evidencije o ulovu ribe.

2. Rekreativni i sportski ribolov

Opšti uslovi

Član 40

Rekreativnim ribolovom može da se bavi lice na osnovu dozvole za obavljanje rekreativnog ribolova (u daljem tekstu: ribolovac).

Lica mlađa od 14 godina mogu obavljati rekreativni ribolov bez dozvole, jednim štapom, u prisustvu lica koje poseduje dozvolu za obavljanje rekreativnog ribolova.

Ministar bliže propisuje način, alate, opremu i sredstva kojima se obavlja rekreativni ribolov.

Dozvola za rekreativni ribolov

Član 41

Dozvolu za rekreativni ribolov za kalendarsku godinu (godišnja dozvola), za jedan dan (dnevna dozvola), odnosno za više dana, a najviše do sedam dana (višednevna dozvola) izdaje korisnik koji snosi i troškove štampanja dozvole.

Godišnja dozvola za rekreativni ribolov važi na svim ribolovnim vodama Republike Srbije, osim na ribarskom području na ribolovnim vodama u zaštićenom području.

Korisnik izdaje godišnju dozvolu za rekreativni ribolov u jedinicama lokalne samouprave koje su navedene u ugovoru o ustupanju na korišćenje ribarskog područja.

Godišnju dozvolu za rekreativni ribolov lice kupuje u mestu prebivališta ili boravišta, osim dozvola za ribolov u zaštićenom području.

Korisnik izdaje dnevnu i višednevnu dozvolu za rekreativni ribolov za ribolovne vode koje su mu ustupljene na korišćenje.

Za ribarsko područje na ribolovnim vodama u zaštićenom području, dozvole iz stava 1. ovog člana izdaje upravljač zaštićenog područja.

Dozvola za rekreativni ribolov u zaštićenom području može se koristiti samo na ribarskom području za koje je izdata.

Ministar bliže propisuje sadržinu obrasca dozvole iz st. 1. i 6. ovog člana.

Član 42

Vrednost dozvole za rekreativni ribolov iz člana 41. st. 1. i 6. ovog zakona određuje ministar najkasnije do 1. septembra tekuće godine za narednu godinu.

Dozvola iz stava 1. ovog člana, izdaje se u vrednosti koja je otisnuta na obrascu dozvole za rekreativni ribolov.

Sredstva ostvarena izdavanjem dozvole iz stava 1. ovog člana prihod su korisnika, odnosno upravljača zaštićenog područja i koriste se u skladu sa Programom upravljanja ribarskim područjem, namenski za zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda.

Troškovi distribucije dozvola za rekreativni ribolov mogu iznositi najviše 5% od vrednosti dozvole za rekreativni ribolov.

Edukacija ribolovaca

Član 43

Korisnik je dužan da sprovodi edukaciju ribolovaca.

Ministar bliže propisuje obim i sadržinu programa edukacije iz stava 1. ovog člana.

Ograničavanje rekreativnog ribolova

Član 44

Korisnik može Programom upravljanja ribarskim područjem odrediti slučajeve u kojima se može ograničiti ili zabraniti rekreativni ribolov na ribarskom području, odnosno upotreba pojedinih ribolovnih alata, opreme i sredstava za rekreativni ribolov, uz saglasnost ministra, odnosno nadležnog pokrajinskog organa.

Ribolovac je dužan da poštuje ograničenja iz stava 1. ovog člana.

Korisnik je dužan da o ograničenjima iz stava 1. ovog člana javno obavesti sve zainteresovane za obavljanje rekreativnog ribolova.

Korisnik je dužan da na zahtev rekreativnog ribolovca izda pisano obaveštenje o ograničenjima iz stava 1. ovog člana.

Evidencija ulova ribolovaca

Član 45

Ribolovac je dužan da vodi evidenciju o ulovu, na jedinstvenom obrascu.

Evidenciju ulova ribolovac dostavlja korisniku na kraju tekuće godine.

Korisnik ne može izdati dozvolu za tekuću godinu ribolovcu koji nije dostavio evidenciju ulova za prethodnu godinu.

Podaci iz evidencije ulova ribolovaca sastavni su deo godišnjeg izveštaja korisnika.

Ministar bliže propisuje izgled i sadržinu obrasca evidencije ulova ribolovca i način vođenja evidencije o ulovu ribe.

Sportski ribolov

Član 46

Korisnik je dužan da na ribarskom području dozvoli takmičenja - sportski ribolov pod uslovima utvrđenim Programom upravljanja ribarskim područjem.

Ribolovne organizacije obavezne su da za izvođenje svojih takmičenja traže odobrenje od korisnika ribarskog područja na kome obavljaju takmičenja i uslove obavljanja takmičenja.

Organizator takmičenja obavezan je da obezbedi da svi učesnici takmičenja na dan takmičenja imaju odgovarajuće dozvole za rekreativni ribolov.

Ribolovne organizacije obavezne su da svoje takmičenje organizuju u skladu sa merama zaštite i očuvanja ribljeg fonda propisanim ovim zakonom.

3. Ribolov u naučnoistraživačke svrhe i elektroribolov

Dozvola za ribolov u naučnoistraživačke svrhe

Član 47

Ribolov u naučnoistraživačke svrhe obavlja se u prisustvu ribočuvara, na osnovu dozvole koju izdaje ministar, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni pokrajinski organ.

U dozvoli za ribolov u naučnoistraživačke svrhe utvrđuje se:

1) ribarsko područje i ribolovne vode gde će se obavljati ribolov;

2) svrha ribolova;

3) vremenski period u kome će se obavljati ribolov;

4) imena lica koja obavljaju ribolov, sa podacima o naučnoistraživačkim ustanovama iz kojih su ta lica;

5) slučajevi i obim odstupanja od propisa o lovostaju;

6) vrsta i način upotrebe sredstava i alata za obavljanje ribolova;

7) način postupanja sa ulovljenom ribom.

Imalac dozvole dužan je da obavesti korisnika i ministarstvo, odnosno nadležni pokrajinski organ, o vremenu u kojem će obavljati ribolov u naučnoistraživačke svrhe i da o obavljenom ribolovu sačini izveštaj i dostavi ga ministarstvu, odnosno nadležnom pokrajinskom organu.

Za izdavanje dozvole iz stava 1. ovog člana, plaća se republička administrativna taksa.

Uslovi za obavljanje ribolova u naučnoistraživačke svrhe

Član 48

Ribolov u naučnoistraživačke svrhe može se obavljati svim mrežarskim, udičarskim, samolovnim alatima i aparatom za elektroribolov, u meri i obimu koji ne narušava sastav ihtiofaune i ne umanjuje bitno postojeći riblji fond.

Ribolov u naučno istraživačke svrhe mogu obavljati organizacije koje su registrovane za stručna i naučna istraživanja iz oblasti ribarstva, ihtiologije ili ekologije kopnenih voda.

Elektroribolov

Član 49

Ribolov električnom strujom u naučnoistraživačke svrhe (u daljem tekstu: elektroribolov) na ribarskom području obavlja se u prisustvu ribočuvara, na osnovu dozvole koju izdaje ministar, a na teritoriji autonomne pokrajine nadležni pokrajinski organ.

Izuzetno, elektroribolov se može obavljati u slučaju izlovljavanja ribe radi poribljavanja i u slučajevima spašavanja ribe sa poplavljenog područja uz dozvolu ministra pod uslovima iz stava 1. ovog člana.

Elektroribolov mogu da vrše samo lica koja su stručno osposobljena za tu vrstu ribolova.

Aparat za elektroribolov mora biti takvih odlika da dovodi do reverzibilne elektronarkoze riba i da ne izaziva njihovo uginuće.

Aparat za elektroribolov mogu posedovati samo naučnoistraživačke i stručne organizacije, ovlašćene od strane ministra.

Imalac dozvole dužan je da obavesti korisnika i ministarstvo, odnosno nadležni pokrajinski organ o vremenu obavljanja elektroribolova, aparatima za elektroribolov koje koristi i da o obavljenom ribolovu sačini izveštaj i dostavi ga ministarstvu, odnosno nadležnom pokrajinskom organu.

Za izdavanje dozvole iz stava 1. ovog člana, plaća se republička administrativna taksa.

V PROMET RIBA

Uslovi za obavljanje prometa ribe

Član 50

Promet ribe mogu da obavljaju pravna lica i preduzetnici registrovani za promet ribe, kao i privredna društva i preduzetnici koji obavljaju privredni ribolov, u skladu sa posebnim propisima.

Prilikom prometa ribe privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik moraju imati dokumentaciju kojom se dokazuje poreklo, vrsta i količina ribe ili dokument kojim se dokazuje ispunjenost uslova za obavljanje privrednog ribolova.

Udruženja građana, ribolovci i druga lica ne mogu ulovljenu ribu stavljati u promet.

Ograničenja prometa ribe

Član 51

Nije dozvoljeno stavljanje u promet riba koje nemaju propisanu veličinu ili su ulovljene u vreme lovostaja.

Ribe ulovljene u ribolovnoj vodi pre ustanovljenja lovostaja ne mogu se stavljati u promet posle isteka 24 časa od ustanovljenja lovostaja.

Promet riba u vreme lovostaja ili riba koje nemaju propisanu veličinu dozvoljen je samo za ribe poreklom iz objekata registrovanih za gajenje ribe.

Pri prometu riba u vreme lovostaja ili riba koje nemaju propisanu veličinu, pravno lice i preduzetnik moraju imati dokumentaciju kojom se dokazuje poreklo ribe, vrsta i količina ribe.

Nije dozvoljen promet prepariranih trofejnih primeraka riba ili delova riba bez saglasnosti ministra.

Finansiranje zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda

Član 52

Finansiranje zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda obezbeđuje se iz:

1) sredstava budžeta Republike Srbije i autonomne pokrajine;

2) sredstava korisnika ostvarenih prodajom dozvola;

3) sredstava obezbeđenih za realizaciju programa, planova i projekata u oblasti zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda;

4) donacija, poklona i pomoći;

5) drugih izvora u skladu sa zakonom.

Sredstva iz stava 1. ovog člana koriste se za namene utvrđene ovim zakonom, i to:

1) čuvanje ribarskog područja (uspostavljanje, opremanje i obuka ribočuvarske službe, obeležavanje ribarskog područja, medijsko i drugo javno informisanje zainteresovanih za obavljanje rekreativnog ribolova, sanacija degradiranih staništa riba, razvoj informacionog sistema i drugo);

2) upravljanje ribolovom (izgradnja objekata za potrebe ribočuvarske službe, edukacija ribolovaca i drugo);

3) praćenje i unapređenje ribljeg fonda (monitoring, poribljavanje, selektivni ribolov, reintrodukcija, spašavanje ribe sa poplavljenog područja i drugo);

4) izgradnja i opremanje objekata za proizvodnju i uzgoj materijala za poribljavanje;

5) i druge namene u skladu sa ovim zakonom.

Sredstva od izdatih dozvola za rekreativni i privredni ribolov korisnik je dužan da vodi na posebnom računu.

Nadzor nad korišćenjem sredstava iz stava 1. ovog člana vrši ministarstvo, odnosno nadležni pokrajinski organ.

VI NADZOR

Nadzor nad vršenjem poverenih poslova

Član 53

Autonomna pokrajina poslove iz čl. 5, 6, 7, 8, 9, 17, 21, 31, 38, 44, 47, 49. i 52. ovog zakona vrši kao poverene poslove.

Ministarstvo vrši nadzor nad radom nadležnog organa autonomne pokrajine u vršenju poverenih poslova.

Ministarstvo, u vršenju nadzora nad radom nadležnog pokrajinskog organa, korisnika i upravljača zaštićenog područja, može da zahteva podnošenje izveštaja, obaveštavanje o vršenju poverenih poslova, da daje obavezne instrukcije i upozorava na neizvršenje poverenih poslova u skladu sa zakonom.

Na teritoriji autonomne pokrajine, nadležni pokrajinski organ, u vršenju nadzora nad radom korisnika, može da zahteva podnošenje izveštaja, obaveštavanje o vršenju poverenih poslova, da daje obavezne instrukcije i upozorava na neizvršenje poverenih poslova u skladu sa zakonom.

Inspekcijski nadzor

Član 54

Inspekcijski nadzor nad primenom odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona vrši ministarstvo preko nadležnog inspektora.

Autonomnoj pokrajini poverava se vršenje inspekcijskog nadzora nad primenom odredaba ovog zakona na teritoriji autonomne pokrajine.

Poslove inspektora može da obavlja lice koje ima visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine biološkog, ekološkog, veterinarskog ili stočarskog (zootehničkog) usmerenja, tri godine radnog iskustva i položen državni stručni ispit ili lice koje ima visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine poljoprivrednog usmerenja, tri godine radnog iskustva na poslovima ribarstva i položen državni stručni ispit.

Inspektor ima službenu legitimaciju, značku, službenu odeću i odgovarajuću opremu.

Ministar propisuje obrazac službene legitimacije, izgled i sadržinu značke, službenu odeću i vrstu opreme.

Prava i dužnosti inspektora

Član 55

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora, inspektor ima pravo i dužnost da utvrđuje:

1) da li se ustupljeno ribarsko područje koristi u skladu sa Programom upravljanja ribarskim područjem i u skladu sa ovim zakonom;

2) da li je korisnik obeležio ribarsko područje, u skladu sa ovim zakonom;

3) da li se naknada za korišćenje ribarskog područja uplaćuje u propisanom iznosu i u propisanom roku;

4) da li je korisnik uskladio Program upravljanja ribarskim područjem sa drugim programima i aktima utvrđenim ovim i drugim zakonima;

5) da li se ribarsko područje čuva u skladu sa načinom organizacije ribočuvarske službe i brojem ribočuvara propisanim Programom upravljanja ribarskim područjem;

6) da li korisnik podnosi izveštaj o korišćenju ribarskog područja, u skladu sa ovim zakonom;

7) da li se dozvole za privredni i rekreativni ribolov izdaju na propisanom obrascu;

8) da li se sredstva ostvarena po osnovu izdavanja dozvola za privredni i rekreativni ribolov koriste namenski za zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda;

9) da li se na ribarskom području i drugoj ribolovnoj vodi primenjuju propisane zabrane lova riba i druge radnje, u skladu sa ovim zakonom;

10) da li korisnik ribarskog područja na kome se nalaze posebna staništa riba sprovodi propisane mere, u skladu sa ovim zakonom;

11) da li se poribljavanje ribolovnih voda vrši na propisan način;

12) da li se primenjuju propisane zabrane i ograničenja korišćenja i očuvanja ekosistema ribolovnih voda, odnosno mere i aktivnosti za spašavanje ribe i riblje mlađi sa poplavljenog područja;

13) da li se primenjuje zabrana unošenja novih vrsta riba bez odobrenja ministra;

14) da li se sprovode mere očuvanja ribljeg fonda;

15) da li se privredni i rekreativni ribolov, translokacija ribe, selektivni ribolov, ribolov u naučnoistraživačke svrhe i elektroribolov vrše u skladu sa propisanim uslovima;

16) da li su ispunjeni uslovi za promet ribe;

17) da li se sredstva obezbeđena za finansiranje zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda koriste u skladu sa Programom upravljanja ribarskim područjem, odnosno Privremenim programom upravljanja ribarskim područjem, i planovima i projektima u oblasti zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda;

18) da li se sprovode i druge propisane mere i uslovi u skladu sa ovim zakonom.

Ovlašćenja inspektora

Član 56

U vršenju poslova iz člana 55. ovog zakona inspektor je ovlašćen da:

1) naredi sprovođenje mera u cilju realizacije Programa upravljanja ribarskim područjem;

2) naredi korisniku da sredstva ostvarena po osnovu izdavanja dozvola za privredni i rekreativni ribolov koriste namenski za zaštitu i održivo korišćenje ribljeg fonda;

3) pokrene postupak za oduzimanje licence ribočuvaru;

4) naredi korisniku usklađivanje Programa upravljanja ribarskim područjem sa ovim zakonom;

5) naredi korisniku obeležavanje ribarskog područja iz člana 10. ovog zakona;

6) naredi korisniku usklađivanje Programa upravljanja ribarskim područjem sa drugim programima i aktima utvrđenim ovim i drugim zakonima;

7) zabrani ograđivanje i pregrađivanje dela ribolovne vode i naredi uklanjanje, ako je izvršeno bez dozvole ministra;

8) naredi uklanjanje plivajućih kaveza i drugih objekata za uzgoj ribe iz ribolovne vode;

9) zabrani na ribarskom području i drugoj ribolovnoj vodi, preduzimanje radnji koje su suprotne članu 22. ovog zakona;

10) naredi korisniku ribarskog područja na kome se nalaze posebna staništa riba da sprovede propisane mere, u skladu sa ovim zakonom;

11) zabrani poribljavanje ribolovne vode, ako je u suprotnosti sa ovim zakonom;

12) zabrani izgradnju ili rekonstrukciju vodoprivrednog objekta ili postrojenja na ribolovnoj vodi koji sprečavaju nesmetan mrest i migraciju riba bez odobrenja ministra i naloži mere za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda;

13) zabrani rad korisnicima dovodnih, turbinskih i drugih kanala koji nemaju odgovarajuće uređaje koji sprečavaju ulaz ribe u te kanale i korisnicima brana koji nisu obezbedili adekvatne riblje prolaze (staze) ili nisu sveli na minimum negativne efekte prepreka koje ometaju ili sprečavaju migraciju riba;

14) zabrani obavljanje ribolova na poplavljenom području i naredi preduzimanje mera za spašavanje ribe;

15) zabrani ispuštanje štetnih i opasnih materija u ribolovnu vodu ili agenasa kojima se narušavaju njene fizičke, hemijske i biološke odlike;

16) u slučaju uginuća ribe, preko ovlašćene ustanove organizuje uzimanje uzoraka ribolovne vode i otpadne vode, radi analize i provere stepena zagađenosti ribolovne vode, pri čemu troškove analize snosi pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice od koga potiče zagađenje, ukoliko analiza pokaže da je usled upuštanja otpadne vode došlo do promene ustaljenog kvaliteta ribolovne vode;

17) zabrani zahvatanja ili upuštanja vode koja dovode do promene hidrološkog režima ribolovne vode i štetne su po riblji fond;

18) zabrani odlaganje otpada na obalama ribolovnih voda i u ribolovnoj vodi;

19) zabrani unošenje alohtone vrste ribe u ribolovnu vodu;

20) naredi korisniku preduzimanje mera očuvanja ribljeg fonda iz člana 23. ovog zakona;

21) zabrani privredni, rekreativni, sportski i naučnoistraživački ribolov, translokaciju ribe, elektroribolov i selektivni ribolov, ako se vrše u suprotnosti sa odredbama ovog zakona i programima;

22) zabrani lov ribe nedozvoljenim alatima i sredstvima;

23) fotografiše i snima nedozvoljene radnje i lica koja učestvuju u njima;

24) zatraži od lica zatečenog u ribolovu kao i u obavljanju drugih radnji na ribolovnoj vodi da pokažu isprave kojima se utvrđuje njegov identitet;

25) naloži korisniku uništavanje oduzetih alata i sredstava za privredni i rekreativni ribolov i oduzete ribe;

26) zabrani korisniku da izda dozvolu licu koje ne vodi evidenciju o ulovu ribe iz čl. 39. i 45. ovog zakona;

27) zabrani korisniku izdavanje dozvola za privredni i rekreativni ribolov koje nisu odštampane na propisanom obrascu;

28) zabrani promet riba koji se vrši suprotno čl. 50. i 51. ovog zakona;

29) naredi ispunjavanje uslova iz čl. 50. i 51. ovog zakona;

30) zabrani promet ribe iz ribolovnih voda suprotno članu 51. ovog zakona;

31) pregleda poslovne knjige, dokumenta i evidencije privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika, koji se odnose na sprovođenje odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega;

32) naredi sprovođenje mera očuvanja i zaštite riba, u skladu sa ovim zakonom;

33) u slučaju potrebe angažuje ribočuvarsku službu za kontrolu ribarskih područja ili njihovih delova;

34) naloži korisniku uništavanje neizdatih obrazaca dozvola za privredni i rekreativni ribolov;

35) naredi pravnom licu sprovođenje mera i uslova propisanih rešenjem iz člana 4. ovog zakona;

36) naredi izvršenje drugih obaveza u određenom roku.

Ako inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdi da propis nije primenjen ili je nepravilno primenjen, donosi rešenje kojim se nalaže otklanjanje utvrđene nepravilnosti i određuje rok za otklanjanje utvrđene nepravilnosti.

Ako pravno lice ili preduzetnik ne postupi u roku koji mu je ostavljen za otklanjanje nepravilnosti, inspektor donosi rešenje o zabrani obavljanja delatnosti do otklanjanja nepravilnosti.

Na rešenje inspektora iz st. 2. i 3. ovog člana može se izjaviti žalba ministarstvu u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

Žalba na rešenje inspektora ne odlaže izvršenje rešenja.

Rešenje po žalbi je konačno.

Član 57

U vršenju poslova iz čl. 55. i 56. ovog zakona inspektor je ovlašćen i dužan da:

1) privremeno oduzme sredstva, alat i opremu, kao i druge predmete pronađene na ribolovnoj vodi ili u njenoj neposrednoj blizini, ako postoji osnovana sumnja da su upotrebljeni ili bili namenjeni izvršenju radnji zabranjenih ovim zakonom i preda ih korisniku;

2) trajno oduzme ulovljenu ribu i neobeležene alate za privredni ribolov nađene u ribolovnoj vodi i preda ih korisniku;

3) oduzme dozvolu za privredni, odnosno rekreativni ribolov, kao i dozvolu za ribolov u naučnoistraživačke svrhe, elektroribolov i selektivni ribolov;

4) trajno oduzme ribu zatečenu u prometu za koju postoji osnovana sumnja da je ulovljena ili stavljena u promet u suprotnosti sa odredbama ovog zakona;

5) predloži oduzimanje ribarskog područja i raskid ugovora o ustupanju na korišćenje ribarskog područja.

Lice zatečeno na ribolovnoj vodi dužno je da na zahtev inspektora pokaže isprave kojima se utvrđuje njegov identitet i dozvolu za privredni ribolov, odnosno dozvolu za rekreativni ribolov i omogući pregled objekata, plovnih objekata, vozila, ribolovnog alata, opreme, sredstava i ulova.

U vršenju nadzora nad primenom mera iz ovog zakona inspektor ima i ovlašćenja i dužnosti utvrđene posebnim zakonom.

VII KAZNENE ODREDBE

Privredni prestupi

Član 58*

Novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice, ako:

1) ne proglasi ribarsko područje i ne pribavi saglasnost ministra (član 3. stav 3);

2) ne sprovodi mere i uslove propisane rešenjem (član 4. stav 1);

3) ribarsko područje ustupi drugom subjektu na korišćenje (član 5. stav 4);

tač. 4) i 5)* (prestale da važe)

6) u roku od godinu dana od dana potpisivanja ugovora o korišćenju ribarskog područja ne donese Program upravljanja ribarskim područjem i u odgovarajućem roku ne pribavi saglasnost ministra (član 17. stav 1);

7) u predviđenom roku ne donese Godišnji program upravljanja ribarskim područjem za narednu godinu (član 17. st. 2. i 4);

8) ne donese Program upravljanja ribarskim područjem u propisanom roku (član 17. stav 3);

9) ne sprovodi monitoring (član 17. stav 5);

10) u roku od tri meseca od dana ustupanja ribarskog područja na korišćenje ne donese Privremeni program upravljanja ribarskim područjem (član 17. stav 7);

11) postupi suprotno članu 22. stav 1. tač. 1), 4), 5), 6), 7), 8), 10), 17), 18), 19) i 20) ovog zakona;

12) postupi suprotno članu 25. stav 2. ovog zakona;

13) vrši poribljavanje i translokaciju suprotno odredbama člana 26. ovog zakona;

14) postupi suprotno članu 27. ovog zakona;

15) ispušta u ribolovnu vodu štetne i opasne materije ili na nju deluje drugim agensima koji narušavaju njene fizičke, hemijske i biološke odlike i time poremeti ustaljeni kvalitet vode, ugrozi zdravstveno stanje, život i opstanak riba i dovede do narušavanja faunističkog sastava ribolovne vode ili ugrožavanja ribljeg fonda (član 29. stav 1);

16) preduzima mere koje dovode do takvih promena hidrološkog režima koje negativno utiču na životni ciklus, posebno na mrest ribljih vrsta (član 29. stav 2);

17) odlaže otpad u ribolovnu vodu ili na obalu ribolovne vode (član 29. stav 3);

18) unosi alohtone vrste riba i riblje vrste iz regionalno udaljenih geografskih područja, kao i vrste koje potiču iz geografski bližih ali međusobno izolovanih slivova (član 30);

19) postupa suprotno odredbama člana 31. ovog zakona;

20) obavlja izlov koji nije u skladu sa dozvolom za selektivni ribolov (član 31);

21) vrši privredni ribolov suprotno članu 32. ovog zakona;

22) ograniči ribolov bez saglasnosti ministra, odnosno nadležnog pokrajinskog organa (član 38. stav 2);

23) izdaje dozvolu za privredni ribolov suprotno članu 39. stav 2. ovog zakona;

24) izdaje dozvolu za rekreativni ribolov suprotno članu 41. ovog zakona;

25) postupi suprotno članu 42. st. 2-4. ovog zakona;

26) ne organizuje i ne sprovede edukaciju rekreativnih ribolovaca (član 43. stav 1);

27) sredstva ostvarena po osnovu dozvola za ribolov ne vodi na posebnom računu (član 52. stav 3).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana može se izreći zaštitna mera:

1) zabrana pravnom licu, da se bavi određenom privrednom delatnošću u trajanju od šest meseci do deset godina računajući od dana pravosnažnosti presude;

2) zabrana odgovornom licu u pravnom licu da vrši određene dužnosti u trajanju od šest meseci do deset godina računajući od dana pravosnažnosti presude;

3) javno objavljivanje presude.

Prekršaji

Član 59

Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne izvrši obeležavanje ribarskog područja ili posebnih staništa riba u propisanom roku (član 10. st. 1. i 2);

2) obeleži ribarsko područje ili posebna staništa riba suprotno članu 10. stav 3. ovog zakona;

3) ne obezbedi čuvanje ribarskog područja (član 11. stav 1);

4) ne obezbedi ribočuvaru propisanu službenu odeću, ne izda ribočuvaru legitimaciju na propisanom obrascu i ribočuvarsku značku propisanog izgleda (član 11. stav 5);

5) ne izvršava obaveze iz člana 15. ovog zakona;

6) ne dostavi izveštaj o sredstvima dobijenim po osnovu naknade štete i njihovoj upotrebi u skladu sa odredbama člana 16. stav 3. ovog zakona;

7) ne uskladi Program upravljanja ribarskim područjem sa Planom upravljanja zaštićenog područja, ne uskladi Program upravljanja ribarskim područjem koje se nalazi na vodnom objektu u javnoj svojini sa Planom upravljanja vodama, ne propiše Planom upravljanja zaštićenog područja mere zaštite i korišćenja ribljeg fonda, za ribolovne vode za koje nije data saglasnost za proglašenje ribarskog područja (član 20);

8) ne postupi po odredbama člana 21. ovog zakona;

9) ne sprovodi ili sprečava sprovođenje mera spašavanja ribe sa poplavljenog područja (član 28. st. 2. i 3);

10) izda dozvolu za privredni ribolov suprotno uslovima iz člana 32. ovog zakona;

11) ne postupi u skladu sa odredbom člana 35. st. 3, 4, 6, 8. i 9. ovog zakona;

12) koristi godišnju dozvolu za privredni ribolov suprotno članu 35. stav 5. ovog zakona;

13) izda veći broj godišnjih dozvola za privredni ribolov od broja dozvola utvrđenih Programom upravljanja ribarskim područjem (član 36);

14) obavlja privredni ribolov mrežarskim, udičarskim i samolovnim alatima koji ugrožavaju juvenilne primerke riba i životinje kojima se riba hrani (član 37);

15) postupi suprotno ograničenjima privrednog ribolova iz člana 38. stav 4. ovog zakona;

16) ne vodi svakodnevno evidenciju o ulovu ribe na propisan način i ne sačinjava mesečni i godišnji izveštaj, odnosno ne dostavlja ih korisniku na kraju tekućeg meseca, odnosno godine (član 39. stav 1);

17) postupi suprotno članu 44. st. 3. i 4. ovog zakona;

18) izda dozvolu rekreativnom ribolovcu koji nije dostavio evidenciju o ulovu (član 45. stav 3);

19) postupi suprotno članu 46. ovog zakona;

20) obavlja ribolov u naučnoistraživačke svrhe bez dozvole ministra i suprotno članu 47. ovog zakona;

21) obavlja ribolov u naučnoistraživačke svrhe i elektroribolov suprotno članu 48. ovog zakona;

22) obavlja elektroribolov, poseduje ili koristi aparat za elektroribolov bez saglasnosti ministra (član 49);

23) obavlja promet ribe suprotno članu 50. ovog zakona;

24) stavlja u promet ribu suprotno članu 51. ovog zakona;

25) ne omogući inspektoru obavljanje kontrole, odnosno ne postupi po rešenju inspektora (čl. 55, 56. i 57).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara.

Novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako:

1) postupi suprotno članu 22. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 14), 15), 16), 17), 18), 19) i 20) ovog zakona;

2) postupi suprotno članu 23. ovog zakona;

3) vrši ribolov u područjima proglašenim za riblja plodišta, kao i bilo kakve druge aktivnosti koje ometaju mrest, razvoj i kretanje riba suprotno članu 25. stav 2. ovog zakona;

4) vrši poribljavanje ribolovnih voda u suprotnosti sa članom 26. stav 1. ovog zakona;

5) sprečava sprovođenje mera spašavanja ribe sa poplavljenog područja (član 28. st. 1-3);

6) privredni ribolov obavlja suprotno članu 32. ovog zakona;

7) koristi godišnju dozvolu za privredni ribolov suprotno članu 35. stav 5. ovog zakona;

8) ne postupi u skladu sa odredbom člana 35. st. 7. i 8. ovog zakona;

9) obavlja privredni ribolov mrežarskim, udičarskim i samolovnim alatima koji ugrožavaju juvenilne primerke riba i životinje kojima se riba hrani (član 37.);

10) postupi suprotno ograničenjima privrednog ribolova iz člana 38. stav 4. ovog zakona;

11) postupi suprotno članu 39. stav 1. ovog zakona;

12) poseduje ili koristi aparat za elektroribolov bez saglasnosti ministra (član 49. stav 5);

13) obavlja promet ribe suprotno članu 50. ovog zakona;

14) stavlja u promet ribu suprotno članu 51. ovog zakona;

15) ne omogući inspektoru obavljanje kontrole, odnosno ne postupi po rešenju inspektora (član 55, 56. i 57).

Za prekršaj iz st. 1. i 3. ovog člana, pored novčane kazne, izriče se i zaštitna mera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili bili namenjeni izvršenju prekršaja ili su nastali njegovim izvršenjem, a može se izreći i zaštitna mera zabrane vršenja delatnosti u trajanju do tri godine.

Član 60

Novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:

1) postupi suprotno članu 22. stav 1. tač. 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19) i 20) ovog zakona;

2) lovi ribu koja nema propisanu veličinu ili u vreme lovostaja (član 23. stav 1);

3) lovi ribu u posebnim staništima riba ili vrši druge aktivnosti koje ometaju mrest i kretanje riba (član 25. stav 2);

4) postupi suprotno ograničenjima iz člana 27. ovog zakona;

5) lovi ribu na poplavljenom području ili sprečava spašavanje ribe sa poplavljenog područja (član 28. st. 1. i 3);

6) ugrožava ekosistem ribolovnih voda (član 29);

7) stavlja u promet ribu ulovljenu radi spašavanja (član 31. stav 5);

8) obavlja privredni ribolov suprotno članu 32. ovog zakona;

9) postupi suprotno članu 40. ovog zakona;

10) postupi suprotno ograničenjima iz člana 44. ovog zakona;

11) koristi ili poseduje aparat za elektroribolov (član 49);

12) stavlja u promet ulovljenu ribu (član 50);

13) ne postupi po rešenju inspektora ili sprečava inspektora u obavljanju službene dužnosti (čl. 55, 56. i 57).

Novčanom kaznom od 100.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako suprotno odredbama ovog zakona, organizuje ili učestvuje u unošenju ribljih vrsta, poribljavanju i translokaciji (čl. 26. i 30).

Novčanom kaznom od 15.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:

1) postupi suprotno članu 14. stav 3. ovog zakona;

2) postupi suprotno članu 22. stav 1. tač. 2), 9), 10) ovog zakona;

3) postupi suprotno članu 45. st. 1. i 2. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, pored novčane kazne, izriče se i zaštitna mera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili bili namenjeni izvršenju prekršaja ili su nastali njegovim izvršenjem, a može se izreći i zaštitna mera zabrane ribolova.

Član 61

Novčanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara kazniće se ribočuvar, ako:

1) pri vršenju svojih poslova nema službenu uniformu, značku i ribočuvarsku legitimaciju (član 11. stav 5);

2) ne vodi evidenciju dnevnih aktivnosti na propisanom obrascu (član 11. stav 7);

3) u vršenju svojih poslova ne postupi u skladu sa ovlašćenjima iz člana 14. ovog zakona.

Član 62

Postupak po prekršajima iz ovog zakona ne može se pokrenuti kad proteknu tri godine od dana kada je prekršaj učinjen.

Član 63

Sredstva dobijena od novčanih kazni i izrečenih zaštitnih mera prihod su budžeta Republike Srbije.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 64

Važenje ugovora o ustupanju na korišćenje ribarskih područja koji su zaključeni do dana stupanja na snagu ovog zakona može se produžiti pre isteka roka na koji su zaključeni na period koji ukupno ne može biti duži od deset godina od dana zaključivanja ugovora.

U slučaju iz stava 1. ovog člana zaključuje se aneks tog ugovora.

Član 65

Korisnici ribarskih područja su dužni da usklade svoj rad i programe upravljanja ribarskim područjem sa odredbama ovog zakona, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 66

Podzakonski propisi koji se donose na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona doneće se u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1. ovog člana primenjivaće se Rešenje o određivanju ribarskih područja ("Službeni glasnik RS", br. 115/07, 49/10 i 60/12) i propisi doneti na osnovu Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 32/13 - US), osim odredaba tih propisa koji nisu u skladu sa ovim zakonom.

Član 67

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 32/13 - US).

Član 68

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredbe člana 3. st. 8. i 9. ovog zakona koje se primenjuju od 1. januara 2016. godine.