Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZABRANI MANIFESTACIJA NEONACISTIČKIH ILI FAŠISTIČKIH ORGANIZACIJA I UDRUŽENJA I ZABRANI UPOTREBE NEONACISTIČKIH ILI FAŠISTIČKIH SIMBOLA I OBELEŽJA

("Sl. glasnik RS", br. 41/2009)

Član 1

Ovim zakonom uređuje se zabrana manifestacija, isticanje simbola ili obeležja ili bilo kakvog drugog delovanja neonacističkih ili fašističkih organizacija i udruženja, kojima se na bilo koji način povređuju ustavna prava ili slobode građana i propisuju sankcije za povredu ovog zakona.

Član 2

Zabranjuju se manifestacije, isticanje simbola ili obeležja ili bilo kakvo drugo delovanje pripadnika i pristalica neonacističkih i fašističkih organizacija i udruženja kojima se propagiraju ideje i delatnosti takvih organizacija i udruženja.

Ukoliko nadležni organ utvrdi da registrovana organizacija ili udruženje postupaju suprotno odredbi stava 1. ovog člana, pokrenuće postupak za brisanje iz registra, u skladu sa zakonom.

Član 3

Zabranjuje se proizvodnja, umnožavanje, skladištenje, prezentacija, veličanje ili na bilo koji drugi način širenje propagandnog materijala, simbola ili obeležja kojima se izaziva, podstiče ili širi mržnja ili netrpeljivost prema slobodnim opredeljenjima građana, rasna, nacionalna, ili verska mržnja ili netrpeljivost, propagiraju ili opravdavaju neonacističke i fašističke ideje i organizacije ili se na drugi način ugrožava pravni poredak.

Član 4

Zabranjuje se proizvodnja, umnožavanje, skladištenje, prezentacija, širenje ili na bilo koji drugi način upotreba simbola kojima se propagiraju ili opravdavaju ideje, radnje ili postupci lica za koje su ta lica osuđena za ratne zločine.

Član 5

Manifestacijom, isticanjem simbola ili obeležja ili bilo kakvim drugim delovanjem pripadnika ili pristalica neonacističkih i fašističkih organizacija i udruženja smatra se svaki organizovani ili spontani javni nastup na kojem se izaziva, podstiče ili širi mržnja ili netrpeljivost prema pripadnicima bilo kojeg naroda, nacionalne manjine, crkve ili verske zajednice.

Član 6

Izazivanjem, podsticanjem i širenjem mržnje ili netrpeljivosti u smislu člana 3. ovog zakona smatra se činjenje dostupnim javnosti simbola, obeležja ili propagandnog materijala koji sadrže neonacistička ili fašistička obeležja preko računarskih sistema.

Propagandnim materijalom, simbolima i obeležjima iz stava 1. ovog člana smatraju se naročito: zastave, značke, oznake, crteži, grafiti, amblemi, fonografski zapisi, muzički sastavi, fotografije, parole, uniforme, ili delovi uniformi.

Neonacističkim ili fašističkim organizacijama ili udruženjima iz člana 2. ovog zakona smatraju se one organizacije ili udruženja koje u svojim statutarnim ili programskim dokumentima afirmišu ili šire neonacističke ili fašističke ideje i postupke.

Član 7

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice koje učestvuje u manifestaciji, ističe simbole ili obeležja ili delovanjem na bilo koji drugi način kao pripadnik ili pristalica neonacističke ili fašističke organizacije ili udruženja propagira ideje i delatnost takve organizacije i udruženja (član 2).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i registrovana organizacija ili udruženje novčanom kaznom od 100.000,00 do 1.000.000,00 dinara ako prekršaj izvrši fizičko lice koje je njen član.

Član 8

Novčanom kaznom od 100.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) proizvodi, umnožava, skladišti, prezentuje, veliča ili na bilo koji način širi propagandni materijal, simbole ili obeležja kojima se izaziva, podstiče ili širi rasna, nacionalna ili verska mržnja ili netrpeljivost, propagiraju ili opravdavaju neonacističke ili fašističke ideje ili organizacije ili se na drugi način ugrožava pravni poredak (član 3);

2) proizvodi, umnožava, skladišti, prezentuje, širi ili na bilo koji drugi način upotrebi simbole kojima se vrši propagiranje ili opravdavanje ideja, radnji ili postupaka lica iz člana 4. ovog zakona (član 4).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana može se izreći i zaštitna mera oduzimanja predmeta kojim je prekršaj izvršen.

Član 9

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".