Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O UPRAVNOJ INSPEKCIJI

("Sl. glasnik RS", br. 87/2011)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Sadržina zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuju se organizacija, poslovi i način rada upravne inspekcije, prava, dužnosti i odgovornosti upravnih inspektora i druga pitanja od značaja za rad upravne inspekcije.

Pojam

Član 2

Upravna inspekcija je oblik nadzora nad sprovođenjem zakona i drugih propisa i postupanjem organa državne uprave, službi sudova, javnih tužilaštava, Republičkog javnog pravobranilaštva, službi Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda i službi organa čije članove bira Narodna skupština (u daljem tekstu: državni organi), kao i organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave u vršenju poverenih poslova državne uprave i drugih imalaca javnih ovlašćenja, čije su sadržina, granice i ovlašćenja utvrđeni ovim i posebnim zakonima.

Delokrug upravne inspekcije

Član 3

Upravna inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju: državna uprava; radni odnosi u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave; opšti upravni postupak i posebni upravni postupci; izgled i upotreba grba, zastave i himne Republike Srbije; službena upotreba jezika i pisama; pečat državnih i drugih organa; birački spiskovi i matične knjige; političke stranke i udruženja i slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Upravna inspekcija obavlja inspekcijski nadzor i u drugim oblastima u kojima je posebnim zakonom utvrđena njena nadležnost.

Primena i odnos zakona

Član 4

Upravna inspekcija će u vršenju inspekcijskog nadzora, a naročito u otklanjanju utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti postupiti na način propisan ovim i posebnim zakonom.

U vršenju inspekcijskog nadzora upravna inspekcija postupa na način i preduzima ovlašćenja utvrđena ovim zakonom, odnosno posebnim zakonom ako su način postupanja i ovlašćenja uređeni drugačije.

Ako posebnim zakonom nisu bliže uređeni način postupanja i ovlašćenja upravne inspekcije, ona postupa tako da obezbedi ostvarivanje načela zakonitosti u radu i postupanju nadziranih organa, polazeći od odredaba ovog zakona, cilja upravnog inspekcijskog nadzora i prirode predmeta nadzora utvrđenog posebnim zakonom.

U postupku obavljanja poslova inspekcijskog nadzora, upravna inspekcija primenjuje zakon kojim se uređuje opšti upravni postupak, ako ovim ili posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Svrha upravne inspekcije

Član 5

U obavljanju poslova inspekcijskog nadzora, upravna inspekcija posebno doprinosi obezbeđivanju poštovanja načela zakonitosti u radu državnih organa, organa autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave i imalaca javnih ovlašćenja.

Upravnim inspekcijskim nadzorom obezbeđuje se i zaštita javnog i privatnog interesa, u skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima upravne inspekcije.

Upravna inspekcija preduzima i preventivne mere radi podsticanja nadziranih organa da efikasno i blagovremeno izvršavaju propisima utvrđene obaveze.

Samostalnost u radu

Član 6

Poslove upravne inspekcije obavljaju upravni inspektori.

Upravni inspektori su samostalni u radu u granicama ovlašćenja utvrđenih zakonom i za svoj rad lično su odgovorni.

Niko ne sme korišćenjem službenog položaja ili na drugi način onemogućavati ili ometati upravnog inspektora u obavljanju inspekcijskog nadzora i preduzimanju mera i radnji na koje je ovlašćen.

Položaj nadziranog organa

Član 7

U inspekcijskom nadzoru, upravni inspektor dužan je da omogući nadziranom organu učešće u inspekcijskim radnjama i izjašnjavanje o činjenicama i okolnostima bitnim za potpuno i pravilno utvrđivanje činjeničnog stanja i za zaštitu njegovih prava i pravnih interesa.

Upravni inspektor naročito je dužan da upozna nadzirani organ sa činjenicama, podacima i dokazima koji nisu pribavljeni od njega i omogući mu da se o njima izjasni.

Saradnja sa drugim organima i građanima

Član 8

Upravna inspekcija u obavljanju poslova iz svog delokruga usklađuje planove rada, razmenjuje podatke i na drugi način sarađuje sa drugim inspekcijskim organima radi obavljanja obuhvatnijeg i delotvornijeg inspekcijskog nadzora.

Saradnja upravne inspekcije sa drugim organima državne uprave, pravosudnim organima i drugim zainteresovanim organima i organizacijama ostvaruje se u skladu sa nadležnostima upravne inspekcije i načelima saradnje utvrđenim propisima o državnoj upravi.

Upravna inspekcija, u skladu sa utvrđenim delokrugom, dužna je da postupa po svakoj predstavci i da građane i druge podnosioce predstavki obavesti o ishodu postupanja.

II ORGANIZACIJA

Organizacioni oblik

Član 9

Poslove upravne inspekcije obavlja Upravni inspektorat preko upravnih inspektora, kao organ u sastavu ministarstva nadležnog za poslove državne uprave.

Radom Upravnog inspektorata rukovodi direktor - glavni upravni inspektor (u daljem tekstu: glavni upravni inspektor) koji pored položaja i ovlašćenja rukovodioca organa uprave u sastavu ministarstva ima položaj i ovlašćenja upravnog inspektora, kao i ovlašćenje da odlučuje o žalbama izjavljenim protiv rešenja upravnih inspektora područnih i drugih organizacionih jedinica.

Glavnog upravnog inspektora postavlja Vlada na vreme od pet godina, na predlog ministra nadležnog za poslove državne uprave (u daljem tekstu: ministar).

Uslovi za obavljanje poslova

Član 10

Za glavnog upravnog inspektora može biti postavljeno lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, koje ima najmanje devet godina radnog iskustva na upravnim poslovima, položen državni stručni ispit i koje ispunjava druge uslove propisane za rad u organima državne uprave.

Upravni inspektor može biti lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, koje ima najmanje pet godina radnog iskustva na upravnim poslovima, položen državni stručni ispit i koje ispunjava druge uslove propisane za rad u organima državne uprave.

Službena legitimacija

Član 11

Upravni inspektor ima službenu legitimaciju kojom dokazuje svoje službeno svojstvo i identitet.

Sadržinu i izgled službene legitimacije, način izdavanja i vođenja evidencije o izdatim službenim legitimacijama propisuje ministar.

Stručno obrazovanje inspektora

Član 12

Upravni inspektor dužan je da se stručno obrazuje i usavršava za obavljanje inspekcijskog nadzora, prema potrebama Upravnog inspektorata, na osnovu programa opšteg stručnog usavršavanja Vlade i programa posebnog stručnog usavršavanja Upravnog inspektorata.

Ograničenje inspektora u obavljanju drugih poslova

Član 13

Upravni inspektor ne može da obavlja privredne ili druge delatnosti i poslove za sebe ili drugog poslodavca iz oblasti u kojoj vrši inspekcijski nadzor, učestvuje u radu stručnih radnih grupa ili tela nadziranih organa koji podležu inspekcijskom nadzoru, kao ni da obavlja druge službe, poslove i postupke koji su u suprotnosti sa položajem i ulogom upravnog inspektora i štete njegovoj samostalnosti u vršenju posla.

Poveravanje poslova

Član 14

Poslove upravne inspekcije za organe grada Beograda, organe gradskih opština grada Beograda i ustanove čiji je osnivač grad Beograd, kao poverene, obavlja upravna inspekcija Gradske uprave grada Beograda.

O žalbama protiv rešenja upravne inspekcije Gradske uprave rešava glavni upravni inspektor.

Nadzor nad radom upravne inspekcije Gradske uprave, u obavljanju poverenih poslova državne uprave utvrđenih ovim zakonom, vrši Upravni inspektorat.

Kad inspekcijski nadzor vrši upravna inspekcija Gradske uprave, glavni upravni inspektor ima, pored prava i dužnosti koje glavni upravni inspektor ima kao rukovodilac organa državne uprave koji vrši nadzor nad radom imaoca javnih ovlašćenja, pravo i dužnost da neposredno:

1) izdaje obavezne instrukcije za izvršavanje zakona i drugih propisa i za vršenje poslova, kao i da nadzire njihovo izvršavanje;

2) ostvaruje neposredan nadzor nad njihovim radom;

3) vrši neposredan nadzor u svim poslovima i sa svim ovlašćenjima ako ih upravna inspekcija Gradske uprave ne vrše;

4) predloži oduzimanje ovlašćenja za obavljanje određenog posla upravnom inspektoru i utvrđivanje odgovornosti u organu grada, koji poslove ne obavlja blagovremeno, stručno, zakonito i savesno;

5) organizuje zajedničke akcije upravne inspekcije sa upravnim inspektorima Gradske uprave u organima grada Beograda i organima gradskih opština grada Beograda, uvek kada to potrebe zahtevaju;

6) traži izveštaje, podatke i obaveštenja o izvršenju poverenih poslova nadzora;

7) po pravu nadzora poništi ili ukine njeno rešenje.

III POSLOVI

Sadržina inspekcijskog nadzora

Član 15

Inspekcijski nadzor obavlja se:

1) preduzimanjem upravnih radnji na utvrđivanju stanja sprovođenja zakona i drugih propisa kod nadziranih organa, tj. organa koji su u obavljanju svojih poslova i radu dužni da postupaju prema propisima čiju primenu nadzire upravna inspekcija;

2) nalaganjem upravnih mera radi sprečavanja i otklanjanja nezakonitosti u izvršavanju tih propisa;

3) preduzimanjem drugih radnji i upravnih mera određenih ovim i posebnim zakonom.

Kod određivanja upravne mere upravni inspektor će nadziranom organu odrediti upravnu meru koja je blaža, ako se tom merom postiže svrha radi koje se mera određuje.

Nadzor nad primenom propisa o državnoj upravi

Član 16

Upravna inspekcija u obavljanju inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa o državnoj upravi nadzire u organima državne uprave naročito:

1) obezbeđenje javnosti u radu i poštovanje obaveza u odnosima sa građanima;

2) ispunjenost uslova u pogledu položenog državnog stručnog ispita;

3) ispunjenost uslova u pogledu školske spreme potrebne za dobijanje ovlašćenja za vođenje upravnog postupka i donošenje rešenja u upravnom postupku;

4) poštovanje pravila o kancelarijskom poslovanju;

5) omogućavanje podnošenja pritužbi na rad i postupanje po podnetim pritužbama.

Upravna inspekcija obavlja inspekcijski nadzor iz stava 1. ovog člana i u službama Narodne skupštine, predsednika Republike i Vlade i službi za zajedničke poslove republičkih organa, kao i kod imalaca javnih ovlašćenja kada vrše poverene poslove državne uprave.

Nadzor nad primenom propisa o državnim službenicima

Član 17

Upravna inspekcija u obavljanju inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa o državnim službenicima nadzire u organima državne uprave naročito:

1) usklađenost pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta sa zakonom i drugim propisom;

2) usklađenost popunjavanja radnih mesta sa pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta i kadrovskim planom;

3) poštovanje obaveze sprovođenja javnih konkursa;

4) zakonitost sprovođenja internog i javnog konkursa;

5) zakonitost raspoređivanja, premeštaja, preuzimanja i napredovanja državnih službenika;

6) blagovremenost i pravilnost dostavljanja podataka koji se upisuju u Centralnu kadrovsku evidenciju.

Upravna inspekcija obavlja nadzor iz stava 1. tač. 1, 2, 3, 4. i 5. ovog člana i u službama Narodne skupštine, organa čije članove bira Narodna skupština, predsednika Republike i Vlade i službi za zajedničke poslove republičkih organa, službama Ustavnog suda, sudova, javnih tužilaštava i javnih pravobranilaštava.

Nadzor nad primenom propisa o upravnom postupku

Član 18

Upravna inspekcija, u obavljanju inspekcijskog nadzora nad primenom zakona kojima se uređuju opšti upravni postupak i posebni upravni postupci, nadzire u organima državne uprave i drugim državnim organima, organima autonomne pokrajine i organima jedinice lokalne samouprave, kao i kod imalaca javnih ovlašćenja naročito:

1) ovlašćenja službenih lica za preduzimanje radnji i rešavanje u upravnim stvarima;

2) preduzimanje radnji i rešavanje u upravnim stvarima u propisanim rokovima;

3) efikasnost ostvarivanja i zaštite prava i pravnih interesa građana i drugih stranaka;

4) pravilnost primene procesnih odredaba u postupku do donošenja rešenja i u postupku povodom žalbe;

5) formalnu ispravnost akata u upravnom postupku;

6) pružanje pravne pomoći strankama u upravnom postupku;

7) sprovođenje izvršenja upravnih akata;

8) dostavljanje spisa sudu u vezi sa pokrenutim upravnim sporom;

9) izdavanje uverenja i drugih isprava o određenim činjenicama;

10) blagovremenost dostavljanja podataka kojima organ raspolaže.

Nadzor nad primenom propisa u organima jedinica lokalne samouprave

Član 19

Upravna inspekcija u obavljanju inspekcijskog nadzora nad primenom propisa u organima jedinica lokalne samouprave nadzire naročito:

1) usklađenost unutrašnje organizacije sa zakonom, drugim propisom i opštim aktom;

2) zakonitost raspoređivanja, premeštaja, preuzimanja i napredovanja zaposlenih i druga pitanja vezana za radne odnose;

3) obezbeđenje javnosti rada organa i tela;

4) postupanje po pritužbama na rad.

Nadzor nad primenom drugih propisa

Član 20

Upravna inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad primenom:

1) zakona i drugih propisa o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije - u državnim organima, imaocima javnih ovlašćenja, organima jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave;

2) službene upotrebe jezika i pisama u okviru ovlašćenja ministarstva nadležnog za poslove uprave utvrđenih tim zakonom, kao i pečata državnih i drugih organa;

3) zakona i drugih propisa o biračkim spiskovima i matičnim knjigama - u organima nadležnim za vođenje biračkih spiskova i matičnih knjiga;

4) zakona i drugih propisa o političkim strankama i udruženjima - u organima političkih stranaka i udruženja;

5) zakona i drugih propisa o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja - u državnim organima, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, organizacijama kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja i pravnim licima koje osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu državni organ.

IV NAČIN RADA

Planiranje rada

Član 21

Upravna inspekcija sprovodi inspekcijski nadzor u skladu sa godišnjim programom rada.

Godišnji program rada upravne inspekcije - Upravnog inspektorata predlaže glavni upravni inspektor do kraja oktobra tekuće godine za narednu godinu, a usvaja ga Vlada.

Pokretanje postupka inspekcijskog nadzora

Član 22

Postupak inspekcijskog nadzora upravni inspektor pokreće po službenoj dužnosti, po nalogu nadležnih organa i na osnovu inicijative organa ili pravnih ili fizičkih lica.

Vrste nadzora

Član 23

Inspekcijski nadzor može biti redovan, vanredni i kontrolni nadzor.

Redovan inspekcijski nadzor sprovodi se u skladu sa godišnjim programom rada Upravnog inspektorata.

Vanredan inspekcijski nadzor sprovodi se kada na potrebu takvog nadzora ukazuju promenjene okolnosti u odnosu na godišnji program rada koje se realizuju po nalogu glavnog upravnog inspektora ili organa nadležnog za vršenje nadzora nad radom Upravnog inspektorata ili postupanje po osnovu inicijativa organa ili pravnih ili fizičkih lica.

Kontrolni inspekcijski nadzor sprovodi se radi utvrđivanja izvršenja mera koje su predložene nadziranom organu u okviru redovnog ili vanrednog inspekcijskog nadzora.

Oblici nadzora

Član 24

Upravni inspektor sprovodi inspekcijski nadzor kao:

1) neposredni inspekcijski nadzor - neposrednim uvidom u opšte i pojedinačne akte, uslove i način rada nadziranih organa;

2) posredni inspekcijski nadzor - uvidom u dostavljene akte, podatke i dokumentaciju nadziranih organa.

Obaveštenje o nadzoru

Član 25

Upravni inspektor dužan je da o sprovođenju inspekcijskog nadzora obavesti rukovodioca nadziranog organa najkasnije tri dana pre početka nadzora.

Inspekcijski nadzor može se sprovesti i bez obaveštenja iz stava 1. ovog člana na osnovu naloga glavnog upravnog inspektora kada postoje razlozi za neodložno postupanje, odnosno ako takvo postupanje nalaže zaštita interesa nadziranog organa ili zaštita zaposlenih od nastupanja neotklonjivih štetnih pravnih posledica po njihov radnopravni status, što se mora posebno obrazložiti u zapisniku.

Učešće nadziranog organa

Član 26

Rukovodilac nadziranog organa dužan je da upravnom inspektoru omogući nesmetano sprovođenje inspekcijskog nadzora.

Rukovodilac nadziranog organa dužan je da obezbedi adekvatan radni prostor za rad upravnog inspektora i da na zahtev upravnog inspektora odredi jedno ili više službenih lica koja će učestvovati u inspekcijskim radnjama na utvrđivanju činjenica i u tu svrhu upravnom inspektoru obezbedi neophodna akta, evidencije i drugu dokumentaciju.

Rukovodilac nadziranog organa i službena lica dužni su da postupaju po zahtevima upravnog inspektora, da mu blagovremeno dostavljaju potpune i tačne podatke, a u slučaju nemogućnosti postupanja da mu dostave pisano obrazloženje, a naročito da na traženje upravnog inspektora pruže usmeno odnosno pisano izjašnjenje o činjenicama i dokazima koji su izneseni, odnosno utvrđeni u postupku inspekcijskog nadzora.

Preventivne mere

Član 27

Upravni inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora u cilju sprečavanja nastupanja štetnih posledica zbog nedostataka i nepravilnosti u sprovođenju zakona i drugih propisa čije izvršenje nadzire, može preduzimati i odgovarajuće preventivne mere kao što su upozorenje nadziranog organa na obaveze iz propisa, ukazivanje na moguće štetne posledice, predlaganje mera za otklanjanje njihovih uzroka i sl.

Ovlašćenja inspektora u sprovođenju nadzora

Član 28

Upravni inspektor ovlašćen je da u postupku sprovođenja nadzora, pored preduzimanja radnji na koje je ovlašćen inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora - utvrđenih posebnim zakonom, preduzme i sledeće radnje, i to:

1) da ostvari neposredni uvid u uslove i način rada u nadziranom organu;

2) da uzima izjave i po potrebi pisana izjašnjenja od rukovodioca i službenih lica nadziranog organa o činjenicama i podacima značajnim za potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja;

3) da zahteva dostavljanje potrebnih izveštaja, podataka, akata i druge potrebne dokumentacije i odredi primeren rok za dostavljanje;

4) da traži dostavljanje, uzme ili zadrži opšti ili pojedinačni akt nadziranog organa koji je predmet inspekcijskog nadzora a čija tačnost, u slučaju da se ne radi o originalu akta, potvrđuje se potpisom rukovodioca i pečatom nadziranog organa.

Upravni inspektor ovlašćen je da u postupku sprovođenja nadzora pored nalaganja mera na koje je ovlašćen inspektor u postupku vršenja inspekcijskog nadzora utvrđenih posebnim zakonom, naloži i neku od mera utvrđenih u članu 31. stav 3. ovog zakona.

Zapisnik o sprovedenom nadzoru

Član 29

Upravni inspektor sačinjava zapisnik o sprovedenom inspekcijskom nadzoru u koji se obavezno unose:

1) nalaz činjeničnog stanja sa opisom utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka u radu;

2) predlog mera za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka u radu;

3) obaveza izveštavanja upravnog inspektora o preduzetim merama i rok za dostavljanje izveštaja.

Zapisnik se po pravilu sačinjava u službenim prostorijama upravne inspekcije, najkasnije u roku tri dana od dana završenog inspekcijskog nadzora.

Zapisnik se dostavlja rukovodiocu nadziranog organa, obavezno se dostavlja i državnom organu koji vrši nadzor nad radom nadziranog organa, odnosno kome nadzirani organ odgovara za rad.

Primedbe na zapisnik

Član 30

Rukovodilac nadziranog organa ima pravo da stavi primedbe u pisanom obliku na zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru u roku od tri dana od dana dostavljanja zapisnika.

Ako se zapisnik sastavlja na mestu i u toku obavljanja inspekcijskog nadzora, primedbe se stavljaju istovremeno sa sačinjavanjem zapisnika. Primedbe na zapisnik, odnosno izjava nadziranog organa da nema primedbi, unose se u zapisnik.

Upravni inspektor je dužan da razmotri primedbe na zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru i da, prema potrebi, dopuni inspekcijske radnje na koje se primedbe odnose, odnosno da izmeni ili odustane od predložene mere.

O primedbama na zapisnik upravni inspektor ne odlučuje posebno, već ih ceni sve zajedno i svaku posebno u obrazloženju rešenja donetog u predmetu inspekcijskog nadzora.

Rešenje

Član 31

Ako nadzirani organ u ostavljenom roku nije otklonio zapisnikom utvrđene nezakonitosti, nepravilnosti i nedostatke, upravni inspektor dužan je da donese rešenje kojim nalaže mere i određuje rok za njihovo otklanjanje.

Rešenje iz stava 1. ovog člana donosi se ako se u kontrolnom inspekcijskom nadzoru utvrdi da nezakonitosti, nepravilnosti i nedostaci nisu otklonjeni - u roku od osam dana od dana okončanja kontrolnog inspekcijskog nadzora.

Rešenjem iz stava 1. ovog člana može se, zavisno od predmeta nadzora i prirode utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka u radu:

1) naložiti donošenje, stavljanje van snage ili odlaganje izvršenja odgovarajućeg akta i preduzimanje drugih odgovarajućih mera i radnji potrebnih radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka u radu;

2) zabraniti preduzimanje radnji koje su u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisom;

3) zabraniti preduzimanje radnji službenom licu koje ne ispunjava propisane uslove za vođenje upravnog postupka i donošenje rešenja u upravnom postupku;

4) predložiti pokretanje postupka zbog povrede radne dužnosti; privremeno udaljenje sa rada, odnosno prestanak radnog odnosa lica zatečenog u obavljanju službeničkih poslova bez zakonitog akta o prijemu u radni odnos ili akta o raspoređivanju na radno mesto ili koje ne ispunjava uslove propisane zakonom ili drugim propisom; postupka za ukidanje ovlašćenja za vođenje upravnog postupka i donošenje rešenja u upravnom postupku ili drugog postupka radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka u radu.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, ako to nalaže neodložna potreba, odnosno razlozi utvrđeni u članu 25. stav 2. ovog zakona, upravni inspektor bez odlaganja, odnosno bez prethodnog predlaganja u smislu člana 29. stav 1. tačka 2. ovog zakona, donosi rešenje kojim izriče neku od mera iz stava 3. ovog člana.

Rešenje iz stava 1. ovog člana obavezno se dostavlja državnom organu koji je neposredno odgovoran za rad nadziranog organa.

Žalba protiv rešenja

Član 32

Protiv rešenja upravnog inspektora može se izjaviti žalba glavnom upravnom inspektoru. Žalba se predaje područnoj organizacionoj jedinici u kojoj je raspoređen upravni inspektor na čije rešenje je izjavljena žalba.

Ako je glavni upravni inspektor primenjujući ovlašćenja upravnog inspektora sproveo inspekcijski nadzor i doneo rešenje kojim nalaže mere nadziranom organu, protiv tog rešenja žalba se izjavljuje ministru.

Žalba iz st. 1. i 2. ovog člana izjavljuje se u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Izvršenje rešenja

Član 33

Rukovodilac nadziranog organa dužan je da u roku od osam dana od dana isteka roka za preduzimanje mera naloženih rešenjem upravnog inspektora obavesti upravnog inspektora o sprovođenju naloženih mera.

Upravni inspektor dužan je da prati izvršenje rešenja koje je doneo i obavezno obavlja neposredan ili posredan kontrolni inspekcijski nadzor da bi utvrdio da li su mere naložene rešenjem sprovedene.

Upravni inspektor dužan je da u slučaju potpunog ili delimičnog ne izvršenja naloženih mera izvesti o tome državni organ koji vrši nadzor nad nadziranim organom, odnosno organ kome nadzirani organ neposredno odgovara za rad.

Inicijative za postupanje drugih organa

Član 34

Ako upravni inspektor u sprovođenju inspekcijskog nadzora oceni da postoji osnovana sumnja da je radnjama nadziranog organa počinjeno krivično delo, privredni prestup, prekršaj ili povreda službene dužnosti, dužan je da nadležnom organu podnese odgovarajuću prijavu, odnosno zahtev za pokretanje postupka.

Ako upravni inspektor u sprovođenju inspekcijskog nadzora utvrdi postojanje pretpostavki za poništenje ili ukidanje upravnog akta donetog od strane nadziranog organa, predložiće nadležnom organu da sprovede postupak za poništenje ili ukidanje upravnog akta.

Postupanje u slučaju nesaglasnosti opšteg akta

Član 35

Ako upravni inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora nađe da opšti akt nadziranog organa nije u saglasnosti sa zakonom ili drugim propisom ukazaće na to rukovodiocu nadziranog organa, naložiti da se utvrđeni nedostaci otklone u roku koji ne može biti duži od 30 dana i dostaviti obrazloženi predlog kako da se opšti akt usaglasi.

Ako rukovodilac nadziranog organa ne postupi po predlogu upravnog inspektora, upravni inspektor će o tome obavestiti državni organ koji vrši nadzor nad nadziranim organom, odnosno organ kome nadzirani organ neposredno odgovara za rad i dužan je da glavnom upravnom inspektoru podnese inicijativu za podnošenje predloga za ocenu ustavnosti i zakonitosti takvog akta u smislu zakona kojim se uređuje postupak pred Ustavnim sudom.

Ukoliko glavni upravni inspektor oceni da je inicijativa iz stava 2. ovog člana opravdana podneće predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak pred Ustavnim sudom.

Postupanje po predstavkama

Član 36

Upravni inspektor dužan je da postupa po predstavkama građana i pravnih lica na rad nadziranih organa, ukoliko se predstavke tiču nadležnosti upravne inspekcije.

Kada je za postupanje po predstavci nadležan drugi organ, upravni inspektor je u obavezi da bez odlaganja predstavku dostavi tom organu i o tome obavesti podnosioca.

Ako upravni inspektor oceni da su navodi izneti u predstavci osnovani, zatražiće izveštaj od nadziranog organa na čiji se rad predstavka odnosi o tome i uputiti mu upozorenje radi hitnog otklanjanja mogućih nezakonitosti.

Ako ne dobije traženi izveštaj ili ako na osnovu dobijenog izveštaja ne može utvrditi osnovanost navoda u predstavci, upravni inspektor dužan je da po službenoj dužnosti sprovede neposredan inspekcijski nadzor.

Upravni inspektor dužan je da obavesti podnosioca predstavke o postupanju iz stava 3. ovog člana u roku od 15 dana od dana prijema predstavke, a o postupanju u smislu stava 4. ovog člana u roku od 8 dana od dana sačinjavanja zapisnika.

Evidencije

Član 37

O inspekcijskom nadzoru, za potrebe praćenja rada upravnih inspektora vodi se evidencija.

Evidenciju o inspekcijskom nadzoru vodi svaki upravni inspektor.

Način vođenja i sadržaj evidencije urediće glavni upravni inspektor direktivom.

V ODGOVORNOST UPRAVNOG INSPEKTORA

Posebni slučajevi odgovornosti

Član 38

Upravni inspektor, pored drugih slučajeva odgovornosti za povredu radne dužnosti utvrđenih propisima o državnim službenicima, posebno je odgovoran:

1) ako u vršenju inspekcijskog nadzora ne preduzme, ne predloži ili ne odredi mere ili radnje za koje je ovlašćen;

2) ako u vršenju inspekcijskog nadzora ne predloži ili ne pokrene postupak utvrđen odredbama ovog zakona;

3) ako u vršenju inspekcijskog nadzora prekorači granice svog ovlašćenja.

Povrede radnih dužnosti iz stava 1. ovog člana predstavljaju teže povrede radne dužnosti.

VI KAZNENE ODREDBE

Prekršaji

Član 39

Novčanom kaznom za prekršaj u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se odgovorno lice u nadziranom organu:

1) ako ne izvrši odnosno ne obezbedi sprovođenje izvršenja rešenja upravnog inspektora (član 31);

2) ako upravnom inspektoru onemogući ili mu znatno oteža nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora, teže naruši red ili povredi integritet upravnog inspektora u obavljanju inspekcijskog nadzora (član 26. st. 1. i 2).

Član 40

Novčanom kaznom za prekršaj u iznosu od 20.000 do 100.000 dinara kazniće se odgovorno lice u nadziranom organu:

1) ako upravnom inspektoru u određenom roku ne dostavi tražene podatke ili mu dostavi nepotpune ili netačne podatke (član 26. stav 3. i član 36);

2) ako u roku određenom rešenjem upravnog inspektora ne obavesti upravnog inspektora o sprovođenju naloženih mera (član 33).

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenje podzakonskih propisa

Član 41

Propisi iz člana 11. stav 2. ovog zakona doneće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Započeti postupci

Član 42

Postupci inspekcijskog nadzora započeti pre stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama propisa koji su bili na snazi do stupanja ovog zakona na snagu.

Radnopravni status zaposlenih

Član 43

Državni službenik na položaju koji je u ministarstvu nadležnom za poslove državne uprave obavljao poslove upravne inspekcije, do postavljenja državnog službenika na položaj utvrđen ovim zakonom nastavlja rad u Upravnom inspektoratu sa istim položajem, pravima, obavezama i ovlašćenjima koje je imao na dan stupanja na snagu ovog zakona, ako ovim zakonom nije drukčije određeno, a državni službenici na izvršilačkim radnim mestima do donošenja Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Upravnog inspektorata nastavljaju da obavljaju poslove radnih mesta na koje su bili raspoređeni na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Položaj utvrđen ovim zakonom smatra se istim položajem, kao i položaj na kome je državni službenik na položaju rukovodio poslovima upravne inspekcije do stupanja na snagu ovog zakona.

Rešenje o postavljenju na položaj glavnog upravnog inspektora doneće se u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Rešenja o nastavljanju rada na izvršilačkim radnim mestima doneće se u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, a rešenja o raspoređivanju doneće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika iz stava 1. ovog člana.

Prestanak važenja propisa

Član 44

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe čl. 34-37. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 20/92, 6/93 - US, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94, 49/99 - dr. zakon, 79/05 - dr. zakon i 101/05 - dr. zakon).

Stupanje zakona na snagu

Član 45

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".