Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O TERITORIJALNOJ ORGANIZACIJI REPUBLIKE SRBIJE

("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 18/2016, 47/2018 i 9/2020 - dr. zakon)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom određuje se teritorija teritorijalnih jedinica i uređuju druga pitanja od značaja za teritorijalnu organizaciju Republike Srbije.

Član 2

Teritorijalnu organizaciju Republike Srbije čine opštine, gradovi i grad Beograd kao teritorijalne jedinice i autonomne pokrajine kao oblik teritorijalne autonomije.

Član 3

Teritoriju opštine, grada i grada Beograda čine naseljena mesta, odnosno područja katastarskih opština koja ulaze u sastav ovih jedinica lokalne samouprave.

Granice jedinica lokalne samouprave utvrđene su granicama odgovarajućih katastarskih opština sa njene teritorije.

Član 4

Osnivanje novih jedinica lokalne samouprave, spajanje, ukidanje i promena teritorije postojećih jedinica lokalne samouprave, uređuje se u skladu sa kriterijumima predviđenim zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava, po prethodno održanom savetodavnom referendumu na teritoriji tih jedinica lokalne samouprave.

Nazivi opština i gradova, nazivi naseljenih mesta i katastarskih opština, kao i način njihove promene, utvrđuju su ovim zakonom.

II NASELJENA MESTA

Član 5

Naseljeno mesto je deo teritorije opštine koje ima izgrađene objekte za stanovanje i privređivanje, osnovnu komunalnu infrastrukturu i druge objekte za zadovoljavanje potreba stanovnika koji su tu stalno nastanjeni.

Član 6

Naseljeno mesto može biti u sastavu samo jedne jedinice lokalne samouprave.

Na teritoriji jedinice lokalne samouprave dva ili više naseljenih mesta ne mogu imati isti naziv.

Član 7

Naseljenom mestu može se dati naziv koji ima geografska, etnografska, istorijska i druga obeležja, kao i ime umrle znamenite ličnosti.

Član 8

Inicijativu za promenu naziva naseljenog mesta utvrđenog ovim zakonom, za određivanje naziva novonastalog mesta, odnosno za utvrđivanje da je naseljeno mesto prestalo da postoji, može pokrenuti skupština jedinice lokalne samouprave, građani, mesna zajednica i drugi zainteresovani organi zajednice.

Predlog za promenu naziva postojećeg naseljenog mesta, određivanje naziva novoobrazovanog naseljenog mesta, odnosno za utvrđivanje da je naseljeno mesto prestalo da postoji, utvrđuje se po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnog organa teritorijalne autonomije i skupštine jedinice lokalne samouprave.

Član 9

Radi ostvarivanja uvida u naseljena mesta i katastarske opštine koje čine teritoriju opštine, grada i grada Beograda, vodi se evidencija naseljenih mesta, u skladu sa zakonom.

Član 10*

Označavanje naziva naseljenog mesta propisuje Vlada.

III OPŠTINE

Član 11

Opština je osnovna teritorijalna jedinica u kojoj se ostvaruje lokalna samouprava, koja je sposobna da preko svojih organa samostalno vrši sva prava i dužnosti iz svoje nadležnosti i koja ima najmanje 10.000 stanovnika.

Opštine koje su obrazovane do stupanja na snagu ovog zakona mogu imati manje od 10.000 stanovnika.

Izuzetno, kada postoje posebni ekonomski, geografski ili istorijski razlozi, može se osnovati nova opština koja ima manje od 10.000 stanovnika.

Teritorija za koju se osniva opština predstavlja prirodnu i geografsku celinu, ekonomski povezan prostor, koji poseduje razvijenu i izgrađenu komunikaciju među naseljenim mestima, sa sedištem kao gravitacionim centrom.

Postupak osnivanja, spajanja i ukidanja opština, kao i promena teritorije opštine, uređuju se ovim zakonom.

Član 12

Inicijativu za pokretanje postupka za osnivanje, ukidanje i promenu teritorije opštine može podneti skupština opštine ili 10% birača koji imaju prebivalište na teritoriji opštine na koju se promena odnosi.

Uz inicijativu se podnosi analiza sa ekonomskim, prostornim, demografskim i drugim pokazateljima efekata promene koja se inicira. Grafički prikaz je obavezan sastavni deo podnete inicijative.

Ako oceni da je predložena promena zakonita i opravdana, Vlada dostavlja Narodnoj skupštini predlog za raspisivanje savetodavnog referenduma.

Narodna skupština, u skladu sa zakonom, raspisuje savetodavni referendum na kome se građani koji imaju biračko pravo i prebivalište na teritoriji opštine na koje se promena odnosi izjašnjavaju da li su "za" ili "protiv" promene koja se inicira.

Smatra se da su građani podržali promenu koja se inicira, ako se za nju izjasnila većina od onih koji su glasali.

Prilikom utvrđivanja predloga za izmenu zakona kojim se osniva, ukida ili vrši promena teritorije opštine, Vlada će voditi računa o rezultatima sprovedenog referenduma.

Član 13

Predlog zakona kojim se predlaže osnivanje, ukidanje ili promena teritorije opštine koji podnese narodni poslanik, skupština autonomne pokrajine ili najmanje 30.000 birača, mora kao prilog sadržati analizu iz člana 12. stav 2. ovog zakona.

Pre razmatranja predloga zakona iz stava 1. ovog člana, kao i predloga zakona koji utvrdi Vlada, Narodna skupština raspisuje savetodavni referendum.

Narodna skupština prilikom odlučivanja o predlogu zakona iz stava 2. ovog člana, vodi računa o rezultatima sprovedenog referenduma.

Član 14

Nova opština se obrazuje spajanjem dve ili više postojećih opština ili izdvajanjem dela teritorije iz jedne ili više postojećih opština u novu opštinu.

Opština se može ukinuti i njena teritorija pripojiti jednoj ili više postojećih opština.

Promena teritorije opštine se vrši izdvajanjem naseljenog mesta iz sastava jedne opštine i pripajanjem drugoj.

Promenom teritorije opštine smatra se i izmena granica katastarskih opština koje obuhvataju nenaseljeno područje, ukoliko se izvršenom izmenom deo katastarske opštine jedne opštine pripaja katastarskoj opštini druge opštine.

Član 15

Predsednik Narodne skupštine će raspisati izbore za odbornike skupštine nove opštine u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu zakona kojim je nova opština osnovana.

Postojeće skupštine, u opštinama u kojima je došlo do promene teritorije, nastavljaju sa radom i vrše svoje nadležnosti i na teritoriji na kojoj je došlo do promena, do konstituisanja novih skupština opština.

U novim opštinama obrazovaće se opštinska uprava, odnosno uprave za pojedine oblasti, u roku od 30 dana od dana izbora izvršnih organa opštine.

Do obrazovanja opštinske uprave, odnosno uprava za pojedine oblasti iz stava 3. ovog člana i preuzimanja predmeta, njihove poslove obavljaju opštinske uprave, odnosno uprave za pojedine oblasti koje su imale mesnu nadležnost na toj teritoriji pre izvršene izmene.

Član 16

U Republici Srbiji opštine su:

 

Naziv i sedište

Naseljeno mesto

Katastarska opština

 

1

2

3

 

 

 

 

1.

Ada

Ada

Ada

 

 

Sterijino

 

 

 

Mol

Mol

 

 

Obornjača

Obornjača

 

 

Utrine

Utrine

2.

Aleksandrovac

Aleksandrovac

Aleksandrovac

 

 

Bzenice

Bzenice

 

 

Bobote

Bobote

 

 

Boturići

Boturići

 

 

Bratići

Bratići

 

 

Velika Vrbnica

Velika Vrbnica Gornja

 

 

Velja Glava

Velja Glava

 

 

Vitkovo

Vitkovo

 

 

Venčac

 

 

 

Vražogrnci

Vražogrnci

 

 

Vranštica

Vranštica

 

 

Vrbnica

Velika Vrbnica

 

 

Garevina

Garevina

 

 

Gornja Zleginja

Gornja Zleginja

 

 

Gornje Rataje

Rataje

 

 

Donje Rataje

 

 

 

Gornji Vratari

Gornji Vratari

 

 

Gornji Stupanj

Gornji Stupanj

 

 

Grčak

Grčak

 

 

Dašnica

Dašnica

 

 

Dobroljupci

Dobroljupci

 

 

Panjevac

 

 

 

Donja Zleginja

Donja Zleginja

 

 

Donji Vratari

Donji Vratari

 

 

Donji Stupanj

Donji Stupanj

 

 

Drenča

Drenča

 

 

Jelakci

Jelakci

 

 

Kožetin

Kožetin

 

 

Koznica

Koznica

 

 

Latkovac

Latkovac

 

 

Laćisled

Laćisled

 

 

Lesenovci

Lesenovci

 

 

Leskovica

Leskovica

 

 

Ljubinci

Ljubinci

 

 

Mrmoš

Mrmoš

 

 

Novaci

Novaci

 

 

Parčin

Parčin

 

 

Pleš

Pleš

 

 

Ploča

Ploča

 

 

Popovci

Stari Popovci

 

 

Starci

 

 

 

Puhovac

Puhovac

 

 

Raklja

Raklja

 

 

Ržanica

Ržanica

 

 

Rogavčina

Rogavčina

 

 

Rokci

Rokci

 

 

Rudenice

Rudenice

 

 

Stanjevo

Stanjevo

 

 

Strmenica

Strmenica

 

 

Stubal

Stubal

 

 

Subotica

Subotica

 

 

Tržac

Tržac

 

 

Trnavci

Trnavci

 

 

Tuleš

Tuleš

 

 

Šljivovo

Šljivovo

3.

Aleksinac

Aleksinac

Aleksinac Varoš

 

 

 

Aleksinac van varoš

 

 

Aleksinački Rudnik

 

 

 

Aleksinački Bujmir

Bujmir Aleksinački

 

 

Bankovac

Bankovac

 

 

Beli Breg

Beli Breg

 

 

Belja

Belja

 

 

Bobovište

Bobovište

 

 

Bovan

Bovan

 

 

Bradarac

Bradarac

 

 

Vakup

Vakup

 

 

Veliki Drenovac

Veliki Drenovac

 

 

Vitkovac

Vitkovac

 

 

Vrelo

Vrelo

 

 

Vrćenovica

Vrćenovica

 

 

Vukanja

Vukanja

 

 

Vukašinovac

Vukašinovac

 

 

Glogovica

Glogovica

 

 

Golešnica

Golešnica

 

 

Gornja Peščanica

Gornja Peščanica

 

 

Gornje Suhotno

Gornje Suhotno

 

 

Gornji Adrovac

Gornji Adrovac

 

 

Gornji Krupac

Gornji Krupac

 

 

Gornji Ljubeš

Gornji Ljubeš

 

 

Gredetin

Gredetin

 

 

Grejač

Grejač

 

 

Dašnica

Dašnica

 

 

Deligrad

Deligrad

 

 

Dobrujevac

Dobrujevac

 

 

Donja Peščanica

Donja Peščanica

 

 

Donje Suhotno

Donje Suhotno

 

 

Donji Adrovac

Donji Adrovac

 

 

Donji Krupac

Donji Krupac

 

 

Donji Ljubeš

Donji Ljubeš

 

 

Draževac

Draževac

 

 

Žitkovac

Žitkovac

 

 

Jakovlje

Jakovlje

 

 

Jasenje

Jasenje

 

 

Kamenica

Kamenica

 

 

Katun

Katun

 

 

Koprivnica

Koprivnica

 

 

Korman

Korman

 

 

Kraljevo

Kraljevo

 

 

Krušje

Krušje

 

 

Kulina

Kulina

 

 

Lipovac

Lipovac

 

 

Loznac

Loznac

 

 

Loćika

Loćika

 

 

Lužane

Lužane

 

 

Ljupten

Ljupten

 

 

Mali Drenovac

Mali Drenovac

 

 

Mozgovo

Mozgovo

 

 

Moravac

Moravac

 

 

Moravski Bujmir

Bujmir Moravski

 

 

Nozrina

Nozrina

 

 

Porodin

Porodin

 

 

Prekonozi

Prekonozi

 

 

Prćilovica

Prćilovica

 

 

Prugovac

Prugovac

 

 

Radevce

Radevce

 

 

Rsovac

Rsovac

 

 

Rutevac

Rutevac

 

 

Srezovac

Srezovac

 

 

Stanci

Stanci

 

 

Stublina

Stublina

 

 

Subotinac

Subotinac

 

 

Tešica

Tešica

 

 

Trnjane

Trnjane

 

 

Ćićina

Ćićina

 

 

Crna Bara

Crna Bara

 

 

Česta

Česta

 

 

Čukurovac

Čukurovac

 

 

Šurić

Šurić

4.

Alibunar

Alibunar

Alibunar

 

 

Banatski Karlovac

Banatski Karlovac

 

 

Vladimirovac

Vladimirovac

 

 

Dobrica

Dobrica

 

 

Ilandža

Ilandža

 

 

Janošik

Janošik

 

 

Lokve

Lokve

 

 

Nikolinci

Nikolinci

 

 

Novi Kozjak

Novi Kozjak

 

 

Seleuš

Seleuš

5.

Apatin

Apatin

Apatin

 

 

Kupusina

Kupusina

 

 

Prigrevica

Prigrevica

 

 

Svilojevo

Svilojevo

 

 

Sonta

Sonta

6.

Aranđelovac

Aranđelovac

Aranđelovac

 

 

Banja

Banja

 

 

Bosuta

Bosuta

 

 

Brezovac

Brezovac

 

 

Bukovik

Bukovik

 

 

Venčane

Venčane

 

 

Vrbica

Vrbica

 

 

Vukosavci

Vukosavci

 

 

Garaši

Garaši

 

 

Gornja Trešnjica

Gornja Trešnjica

 

 

Darosava

Partizani

 

 

Jelovik

Jelovik

 

 

Kopljare

Kopljare

 

 

Misača

Misača

 

 

Orašac

Orašac

 

 

Progoreoci

Progoreoci

 

 

Ranilović

Ranilović

 

 

Stojnik

Stojnik

 

 

Tulež

Tulež

7.

Arilje

Arilje

Arilje

 

 

Bjeluša

Bjeluša

 

 

Bogojevići

Bogojevići

 

 

Brekovo

Brekovo

 

 

Vigošte

Vigošte

 

 

Pogled

Pogled

 

 

Virovo

Virovo

 

 

Visoka

Visoka

 

 

 

Đedovac

 

 

Vrane

Vrane

 

 

Grdovići

Grdovići

 

 

Grivska

Grivska

 

 

Dobrače

Dobrače

 

 

Dragojevac

Dragojevac

 

 

Kruščica

Kruščica

 

 

Latvica

Latvica

 

 

Mirosaljci

Mirosaljci

 

 

Radobuđa

Radobuđa

 

 

Radoševo

Radoševo

 

 

Severovo

Severovo

 

 

Stupčevići

Stupčevići

 

 

Trešnjevica

Trešnjevica

 

 

Cerova

Cerova

8.

Babušnica

Aleksandrovac

Aleksandrovac

 

 

Babušnica

Babušnica

 

 

Berduj

Berduj

 

 

Berin Izvor

Berin Izvor

 

 

Bogdanovac

Bogdanovac

 

 

Bratiševac

Bratiševac

 

 

Brestov Dol

Brestov Dol

 

 

Vava

Vava

 

 

Valniš

Valniš

 

 

Veliko Bonjince

Veliko Bonjince

 

 

Vrelo

Vrelo

 

 

Vuči Del

Vuči Del

 

 

Gornje Krnjino

Gornje Krnjino

 

 

Vojnici

 

 

 

Gornji Striževac

Striževac

 

 

Donji Striževac

 

 

 

Gorčinci

Gorčinci

 

 

Grnčar

Grnčar

 

 

Dol

Dol

 

 

Donje Krnjino

Donje Krnjino

 

 

Draginac

Draginac

 

 

Dučevac

Dučevac

 

 

Zavidince

Zavidince

 

 

Zvonce

Zvonce

 

 

Izvor

Izvor

 

 

Jasenov Del

Jasenov Del

 

 

Kaluđerovo

Kaluđerovo

 

 

Kambelevci

Kambelevci

 

 

Kijevac

Kijevac

 

 

Leskovica

Leskovica

 

 

Linovo

Linovo

 

 

Ljuberađa

Ljuberađa

 

 

Malo Bonjince

Malo Bonjince

 

 

Masurovci

Masurovci

 

 

Mezgraja

Mezgraja

 

 

Modra Stena

Modra Stena

 

 

Našuškovica

Našuškovica

 

 

Ostatovica

Ostatovica

 

 

Preseka

Preseka

 

 

Provaljenik

Provaljenik

 

 

Radinjinci

Radinjinci

 

 

Radosin

Radosin

 

 

Radoševac

Radoševac

 

 

Rakita

Rakita

 

 

Rakov Dol

Rakov Dol

 

 

Raljin

Raljin

 

 

Resnik

Resnik

 

 

Stol

Stol

 

 

Strelac

Strelac

 

 

Studena

Studena

 

 

Suračevo

Suračevo

 

 

Crvena Jabuka

Crvena Jabuka

 

 

Štrbovac

Štrbovac

9.

Bajina Bašta

Bajina Bašta

Bajina Bašta

 

 

Beserovina

Beserovina

 

 

Višesava

Višesava

 

 

Gvozdac

Gvozdac

 

 

Dobrotin

Dobrotin

 

 

Draksin

Draksin

 

 

Cerje

 

 

 

Dub

Dub

 

 

Zaglavak

Zaglavak

 

 

Zasovine

Zasovine

 

 

Zarožje

Gornje Zarožje

 

 

 

Donje Zarožje

 

 

Zaugline

Zaugline

 

 

Zlodol

Zlodol

 

 

Jagoštica

Jagoštica

 

 

Jakalj

Jakalj

 

 

Jelovik

Jelovik

 

 

Konjska Reka

Konjska Reka

 

 

Kostojevići

Kostojevići

 

 

Lug

Lug

 

 

Lještansko

Lještansko

 

 

Mala Reka

Mala Reka

 

 

Obajgora

Obajgora

 

 

Ovčinja

Ovčinja

 

 

Okletac

Okletac

 

 

Pepelj

 

 

 

Perućac

Perućac

 

 

Pilica

Pilica

 

 

Pridoli

Pridoli

 

 

Rastište

Rastište

 

 

Rača

Rača

 

 

Rogačica

Rogačica

 

 

 

Svojdrug

 

 

Sijerač

Sijerač

 

 

Solotuša

Solotuša

 

 

Strmovo

Strmovo

 

 

Bačevica

 

 

 

Crvica

Crvica

10.

Batočina

Badnjevac

Badnjevac

 

 

Batočina

Batočina (varošica)

 

 

 

Batočina (selo)

 

 

Brzan

Brzan

 

 

Gradac

Gradac

 

 

Dobrovodica

Dobrovodica

 

 

Žirovnica

Žirovnica

 

 

Kijevo

Kijevo

 

 

Milatovac

Milatovac

 

 

Nikšić

Nikšić

 

 

Prnjavor

Prnjavor

 

 

Crni Kao

Crni Kao

11.

Bač

Bač

Bač

 

 

Bačko Novo Selo

Bačko Novo Selo

 

 

 

Plavna II

 

 

Bođani

Bođani

 

 

Vajska

Vajska

 

 

Plavna

Plavna I

 

 

Selenča

Selenča

12.

Bačka Palanka

Bačka Palanka

Bačka Palanka - Grad

 

 

 

Bačka Palanka

 

 

 

Nova Palanka

 

 

Vizić

Vizić

 

 

Gajdobra

Gajdobra

 

 

Despotovo

Despotovo

 

 

Mladenovo

Mladenovo

 

 

Karađorđevo

 

 

 

Neštin

Neštin

 

 

Nova Gajdobra

Nova Gajdobra

 

 

Obrovac

Obrovac

 

 

Parage

Parage

 

 

Pivnice

Pivnice

 

 

Silbaš

Silbaš

 

 

Tovariševo

Tovariševo

 

 

Čelarevo

Čelarevo

13.

Bačka Topola

Bajša

Bajša

 

 

Panonija

 

 

 

Srednji Salaš

 

 

 

Bačka Topola

Bačka Topola - Grad

 

 

 

Bačka Topola

 

 

Mićunovo

 

 

 

Gornja Rogatica

Gornja Rogatica

 

 

Bački Sokolac

 

 

 

Krivaja

 

 

 

Tomislavci

 

 

 

Gunaroš

Gunaroš

 

 

Bogaraš

 

 

 

Kavilo

 

 

 

Obornjača

 

 

 

Pobeda

 

 

 

Bagremovo

 

 

 

Mali Beograd

Mali Beograd

 

 

Zobnatica

 

 

 

Karađorđevo

 

 

 

Novo Orahovo

Novo Orahovo

 

 

Njegoševo

Njegoševo

 

 

Svetićevo

 

 

 

Pačir

Pačir

 

 

Stara Moravica

Stara Moravica

14.

Bački Petrovac

Bački Petrovac

Bački Petrovac

 

 

Gložan

Gložan

 

 

Kulpin

Kulpin

 

 

Maglić

Maglić

15.

Bela Palanka

Babin Kal

Babin Kal I

 

 

 

Babin Kal II

 

 

Bežište

Bežište

 

 

Bela Palanka

Bela Palanka (varoš)

 

 

 

Bela Palanka - van varoš

 

 

Bukurovac

Bukurovac Dol

 

 

Veta

Veta

 

 

Vitanovac

Vitanovac

 

 

Vrandol

Vrandol

 

 

Vrgudinac

Vrgudinac

 

 

Glogovac

Glogovac

 

 

Gornja Glama

Gornja Glama

 

 

Gornja Koritnica

Gornja Koritnica

 

 

Gornji Rinj

Gornji Rinj

 

 

Gradište

Gradište I

 

 

 

Gradište II

 

 

Divljana

Divljana

 

 

Dolac (naselje)

Dol

 

 

Dolac (selo)

Dolac

 

 

Donja Glama

Donja Glama

 

 

Donja Koritnica

Donja Koritnica

 

 

Donji Rinj

Donji Rinj

 

 

Draževo

Draževo

 

 

Klenje

Klenje

 

 

Klisura

Klisura

 

 

Kozja

Kozja

 

 

Kosmovac

Kosmovac

 

 

Kremenica

Kremenica

 

 

Krupac

Krupac

 

 

Lanište

Lanište

 

 

Leskovik

Leskovik

 

 

Ljubatovica

Ljubatovica

 

 

Miranovac

Miranovac

 

 

Miranovačka Kula

 

 

 

Moklište

Moklište

 

 

Mokra

Mokra

 

 

Novo Selo

Novo Selo

 

 

Oreovac

Oreovac

 

 

Pajež

Pajež

 

 

Sinjac

Sinjac

 

 

Tamnjanica

Tamnjanica

 

 

Telovac

Telovac

 

 

Toponica

Toponica

 

 

 

Trešnjanci

 

 

Crvena Reka

Crvena Reka

 

 

Crveni Breg

Crveni Breg

 

 

Crnče

Crnče

 

 

Čiflik

Čiflik

 

 

Šljivovik

Šljivovik

 

 

Špaj

Špaj

16.

Bela Crkva

Banatska Palanka

Ban. Palanka I

 

 

 

Ban. Palanka II

 

 

Banatska Subotica

Ban. Subotica

 

 

Bela Crkva

Bela Crkva

 

 

Vračev Gaj

Vračev Gaj I

 

 

 

Vračev Gaj II

 

 

Grebenac

Grebenac

 

 

Dobričevo

Dobričevo

 

 

Dupljaja

Dupljaja

 

 

Jasenovo

Jasenovo

 

 

Kajtasovo

Kajtasovo

 

 

Kaluđerovo

Kaluđerovo I

 

 

 

Kaluđerovo II

 

 

 

Kaluđerovo III

 

 

Kruščica

Kruščica

 

 

Kusić

Kusić I

 

 

 

Kusić II

 

 

 

Kusić III

 

 

Crvena Crkva

Crvena Crkva

 

 

Češko Selo

Češko Selo

17.

Beočin

Banoštor

Banoštor

 

 

Beočin

Beočin

 

 

Grabovo

Grabovo

 

 

Lug

Lug

 

 

Rakovac

Rakovac

 

 

Sviloš

Sviloš

 

 

Susek

Susek

 

 

Čerević

Čerević

18.

Bečej

Bačko Gradište

Bačko Gradište

 

 

Bačko Petrovo Selo

Bačko Petrovo Selo

 

 

Bečej

Bečej

 

 

Mileševo

Mileševo

 

 

Radičević

Radičević

19.

Blace

Alabana

Alabana

 

 

Barbatovac

Barbatovac

 

 

Blace

Blace

 

 

Više Selo

Više Selo

 

 

Vrbovac

Vrbovac

 

 

Gornja Draguša

Gornja Draguša

 

 

Mala Draguša

 

 

 

Gornja Jošanica

Gornja Jošanica

 

 

Gornje Grgure

Grgure

 

 

Donje Grgure

 

 

 

Gornje Svarče

Svarče

 

 

Donje Svarče

 

 

 

Donja Draguša

Donja Draguša

 

 

Pretežana

 

 

 

Donja Jošanica

Donja Jošanica

 

 

Donja Rašica

Donja Rašica

 

 

Đurevac

Đurevac

 

 

Kačapor

Kačapor

 

 

Kaševar

Gornji Kaševar

 

 

 

Donji Kaševar

 

 

Krivaja

Krivaja

 

 

Kutlovac

Kutlovac

 

 

Drešnica

 

 

 

Lazarevac

Lazarevac

 

 

Međuhana

Međuhana

 

 

Muzaće

Muzaće

 

 

Popova

Popova

 

 

Prebreza

Prebreza

 

 

Pretrešnja

Pretrešnja

 

 

Brežani

 

 

 

Pridvorica

Pridvorica

 

 

Rašica

Rašica

 

 

Sibnica

Sibnica

 

 

Stubal

Stubal

 

 

Suvaja

Suvaja

 

 

Suvi Do

Suvi Do

 

 

Trbunje

Trbunje

 

 

Čungula

Čungula

 

 

Čučale

Čučale

 

 

Džepnica

Džepnica

 

 

Šiljomana

Šiljomana

20.

Bogatić

Badovinci

Badovinci

 

 

Banovo Polje

Banovo Polje

 

 

Belotić

Belotić

 

 

Bogatić

Bogatić

 

 

Glogovac

Glogovac

 

 

Glušci

Glušci

 

 

Dublje

Dublje

 

 

Klenje

Klenje

 

 

Metković

Metković

 

 

Očage

Očage

 

 

Salaš Crnobarski

Salaš Crnobarski

 

 

Sovljak

Sovljak

 

 

Uzveće

Uzveće

 

 

Crna Bara

Crna Bara

21.

Bojnik

Bojnik

Bojnik

 

 

Borince

Borince

 

 

Brestovac

Brestovac

 

 

Vujanovo

Vujanovo

 

 

Gornje Brijanje

Gornje Brijanje

 

 

Gornje Konjuvce

Gornje Konjuvce

 

 

Granica

Granica

 

 

Dobra Voda

Magaš Dobra voda

 

 

Magaš

 

 

 

Donje Konjuvce

Donje Konjuvce

 

 

Dragovac

Dragovac

 

 

Dubrava

Dubrava

 

 

Đinđuša

Đinđuša

 

 

Zeletovo

Zeletovo

 

 

Zorovac

Zorovac

 

 

Ivanje

Ivanje

 

 

Kamenica

Kamenica

 

 

Kacabać

Kacabać

 

 

Kosančić

Kosančić

 

 

Lapotince

Lapotince

 

 

Lozane

Lozane

 

 

Majkovac

Majkovac

 

 

Mijajlica

Mijajlica

 

 

Mrveš

Mrveš

 

 

Obilić

Obilić

 

 

Obražda

Obražda

 

 

Orane

Orane

 

 

Plavce

Plavce

 

 

Pridvorica

Pridvorica

 

 

Rečica

Rečica

 

 

Savinac

Savinac

 

 

Slavnik

Slavnik

 

 

Stubla

Stubla

 

 

Turjane

Turjane

 

 

Ćukovac

Ćukovac

 

 

Crkvice

Crkvice

22.

Boljevac

Bačevica

Bačevica

 

 

Bogovina

Bogovina

 

 

Boljevac

Boljevac

 

 

Boljevac Selo

 

 

 

Valakonje

Valakonje

 

 

Vrbovac

Vrbovac

 

 

Dobro Polje

Dobro Polje

 

 

Dobrujevac

Dobrujevac

 

 

Ilino

Ilino

 

 

Jablanica

Jablanica

 

 

Krivi Vir

Krivi Vir

 

 

Lukovo

Lukovo

 

 

Mali Izvor

Mali Izvor

 

 

Mirovo

Mirovo

 

 

Rtanj

 

 

 

Osnić

Osnić

 

 

Podgorac

Podgorac I

 

 

 

Podgorac II

 

 

Rujište

Rujište

 

 

Savinac

Savinac

 

 

Sumrakovac

Sumrakovac

23.

(brisana)

 

 

24.

Bosilegrad

Barje

Barje

 

 

Belut

Belut

 

 

Bistar

Bistar

 

 

Bosilegrad

Bosilegrad I

 

 

 

Bosilegrad II

 

 

Brankovci

Brankovci

 

 

Bresnica

Bresnica

 

 

Buceljevo

Buceljevo

 

 

Gložje

Gložje

 

 

Goleš

Goleš

 

 

Gornja Lisina

Gornja Lisina

 

 

Gornja Ljubata

Gornja Ljubata

 

 

Gornja Ržana

Gornja Ržana

 

 

Gornje Tlamino

Gornje Tlamino

 

 

Grujinci

Grujinci

 

 

Doganica

Doganica

 

 

Donja Lisina

Donja Lisina

 

 

Donja Ljubata

Donja Ljubata

 

 

Donja Ržana

Donja Ržana

 

 

Donje Tlamino

Donje Tlamino

 

 

Dukat

Dukat

 

 

Žeravino

Žeravino

 

 

Zli Dol

Zli Dol

 

 

Izvor

Izvor

 

 

Jarešnik

Jarešnik

 

 

Karamanica

Karamanica

 

 

Milevci

Milevci

 

 

Mlekominci

Mlekominci

 

 

Musulj

Musulj

 

 

Nazarica

Nazarica

 

 

Paralovo

Paralovo

 

 

Ploča

Ploča

 

 

Radičevci

Radičevci

 

 

Rajčilovci

Rajčilovci

 

 

Resen

Resen

 

 

Ribarci

Ribarci

 

 

Rikačevo

Rikačevo

 

 

Crnoštica

Crnoštica

25.

Brus

Batote

Batote

 

 

Belo Polje

Belo Polje

 

 

Blaževo

Blaževo

 

 

Bogiše

Bogiše

 

 

Bozoljin

Bozoljin

 

 

Boranci

Boranci

 

 

Botunja

Botunja

 

 

 

Pokrp

 

 

 

Crvena Jabuka

 

 

Brđani

Brđani

 

 

Brzeće

Brzeće

 

 

Brus

Brus

 

 

Budilovina

Budilovina

 

 

Velika Grabovnica

Velika Grabovnica

 

 

Vitoše

Vitoše

 

 

Vlajkovci

Vlajkovci

 

 

Gornje Leviće

Gornje Leviće

 

 

Gornji Lipovac

Gornji Lipovac

 

 

Grad

Grad

 

 

Gradac

Gradac

 

 

Graševci

Graševci

 

 

Domiševina

Domiševina

 

 

Donje Leviće

Donje Leviće

 

 

Donji Lipovac

Donji Lipovac

 

 

Drenova

Drenova

 

 

Drtevci

Drtevci

 

 

Dupci

Dupci

 

 

Kovioci

 

 

 

Đerekari

Đerekari

 

 

Žarevo

Žarevo

 

 

Žilinci

Žilinci

 

 

Žiljci

Žiljci

 

 

Žunje

Žunje

 

 

Zlatari

Zlatari

 

 

Igroš

Igroš

 

 

Iričići

Iričići

 

 

Kneževo

Kneževo

 

 

Kobilje

Kobilje

 

 

Kovizla

Kovizla

 

 

Kočine

Kočine

 

 

Kriva Reka

Kriva Reka

 

 

 

Mačkovac

 

 

Lepenac

Lepenac

 

 

Livađe

Livađe

 

 

 

Gočmanci

 

 

Mala Vrbnica

Mala Vrbnica

 

 

Mala Grabovnica

M. Grabovnica

 

 

Milentija

Milentija

 

 

Osredci

Osredci

 

 

Paljevštica

Paljevštica

 

 

Ravni

Ravni

 

 

Ravnište

Ravnište

 

 

Radmanovo

Radmanovo

 

 

Radunje

Radunje

 

 

Razbojna

Razbojna

 

 

Ribari

Ribari

 

 

Stanulovići

Stanulovići

 

 

Strojinci

Strojinci

 

 

Sudimlja

Sudimlja

 

 

Tršanovci

Tršanovci

 

 

Čokotar

Čokotar

 

 

Šošiće

Šošiće

26.

Bujanovac

Baraljevac

Baraljevac

 

 

Biljača

Biljača

 

 

Bogdanovac

Bogdanovac

 

 

Božinjevac

Božinjevac I

 

 

 

Božinjevac II

 

 

Borovac

Borovac

 

 

Bratoselce

Bratoselce

 

 

Breznica

Breznica

 

 

Brnjare

Brnjare

 

 

Bujanovac

Bujanovac

 

 

Buštranje

Malo Buštranje

 

 

Veliki Trnovac

Veliki Trnovac

 

 

Mali Trnovac

 

 

 

Vogance

Vogance

 

 

Vrban

Vrban

 

 

Gornje Novo Selo

Gornje Novo Selo

 

 

Gramada

Gramada

 

 

Dobrosin

Dobrosin

 

 

Donje Novo Selo

Donje Novo Selo

 

 

Drežnica

Drežnica

 

 

Đorđevac

Đorđevac

 

 

Žbevac

Žbevac

 

 

Žuželjica

Žuželjica

 

 

Zarbince

Zarbince

 

 

Jablanica

Jablanica

 

 

Jastrebac

Jastrebac

 

 

Karadnik

Karadnik

 

 

Klenike

Klenike

 

 

Klinovac

Klinovac

 

 

Končulj

Končulj

 

 

Košarno

Košarno

 

 

Krševica

Krševica

 

 

Kuštica

Kuštica

 

 

Levosoje

Levosoje

 

 

Letovica

Letovica

 

 

Lopardince

Lopardince

 

 

Lukarce

Lukarce

 

 

Lučane

Lučane

 

 

Ljiljance

Ljiljance

 

 

Muhovac

Muhovac

 

 

Negovac

Negovac

 

 

Nesalce

Nesalce

 

 

Oslare

Oslare

 

 

Pretina

Pretina

 

 

Pribovce

Pribovce

 

 

Ravno Bučje

Ravno Bučje

 

 

Rakovac

Rakovac

 

 

Rusce

Rusce

 

 

Samoljica

Samoljica

 

 

Sveta Petka

Sveta Petka

 

 

Sebrat

Sebrat

 

 

Sejace

Sejace

 

 

Spančevac

Spančevac

 

 

Srpska Kuća

Srpska Kuća

 

 

Starac

Starac

 

 

Suharno

Suharno

 

 

Trejak

Trejak

 

 

Turija

Turija

 

 

Uzovo

Uzovo

 

 

Čar

Čar

27.

Varvarin

Bačina

Bačina

 

 

Bošnjane

Bošnjane

 

 

Varvarin

Varvarin (varoš)

 

 

Varvarin (selo)

Varvarin (selo)

 

 

Gornji Katun

Gornji Katun

 

 

Gornji Krčin

Gornji Krčin

 

 

Donji Katun

Donji Katun

 

 

Donji Krčin

Donji Krčin

 

 

Zalogovac

Zalogovac

 

 

Izbenica

Izbenica

 

 

Karanovac

Karanovac

 

 

Mala Kruševica

Mala Kruševica

 

 

Marenovo

Marenovo

 

 

Maskare

Maskare

 

 

Obrež

Obrež

 

 

Orašje

Orašje

 

 

Pajkovac

Pajkovac

 

 

Parcane

Parcane

 

 

Suvaja

Suvaja

 

 

Toljevac

Toljevac

 

 

Cernica

Cernica

28.

Velika Plana

Velika Plana

Velika Plana I

 

 

 

Velika Plana II

 

 

Veliko Orašje

Veliko Orašje

 

 

Donja Livadica

Donja Livadica

 

 

Krnjevo

Krnjevo

 

 

Lozovik

Lozovik

 

 

Markovac

Markovac

 

 

Miloševac

Miloševac

 

 

Novo Selo

Novo Selo

 

 

Radovanje

Radovanje

 

 

Rakinac

Rakinac

 

 

Kupusina

 

 

 

Staro Selo

Staro Selo

 

 

Trnovče

Trnovče

29.

Veliko Gradište

Biskuplje

Biskuplje

 

 

Veliko Gradište

Veliko Gradište

 

 

Garevo

Garevo

 

 

Desine

Desine

 

 

Doljašnica

Doljašnica

 

 

Đurakovo

Đurakovo

 

 

Zatonje

Zatonje

 

 

Kamijevo

Kamijevo

 

 

Kiseljevo

Kiseljevo

 

 

Kumane

Kumane

 

 

Kurjače

Kurjače

 

 

Kusiće

Kusiće

 

 

Ljubinje

Ljubinje

 

 

Majilovac

Majilovac

 

 

Makce

Makce

 

 

Ostrovo

Ostrovo

 

 

Pečanica

Pečanica

 

 

Požeženo

Požeženo

 

 

Popovac

Popovac

 

 

Ram

Ram

 

 

Sirakovo

Sirakovo

 

 

Srednjevo

Srednjevo

 

 

Topolovnik

Topolovnik

 

 

Tribrode

Tribrode

 

 

Carevac

Carevac

 

 

Češljeva Bara

Češljeva Bara

30.

Vitina

Balance

Balance

 

 

Begunce

Begunce

 

 

Binač

Binač

 

 

Buzovik

Buzovik

 

 

Veliki Goden

Veliki Goden

 

 

Vitina

Vitina

 

 

Vrban

Vrban

 

 

Vrbovac

Vrbovac

 

 

Vrnavokolo

Vrnavokolo

 

 

Vrnez

Vrnez

 

 

Gornja Budrika

Gornja Budrika

 

 

Gornja Slatina

Slatina

 

 

Donja Slatina

 

 

 

Gornja Stubla

Gornja Stubla

 

 

Grmovo

Grmovo

 

 

Grnčar

Grnčar

 

 

Gušica

Gušica

 

 

Debelde

Debelde

 

 

Devaja

Devaja

 

 

Donja Stubla

Donja Stubla

 

 

Donje Ramnjane

Donje Ramnjane

 

 

Drobeš

Drobeš

 

 

Đelekare

Đelekare

 

 

Žitinje

Žitinje

 

 

Jerli Sadovina

Jerli Sadovina

 

 

Kabaš

Kabaš

 

 

Klokot

Klokot

 

 

Letnica

Letnica

 

 

Ljubište

Ljubište

 

 

Mijak

Mijak

 

 

Mogila

Mogila

 

 

Novo Selo

Novo Selo

 

 

Podgorce

Podgorce

 

 

Požaranje

Požaranje

 

 

Ravnište

Ravnište

 

 

Radivojce

Radivojce

 

 

Ribnik

Ribnik

 

 

Smira

Smira

 

 

Trpeza

Velika Trpeza

 

 

Trstenik

Trstenik

 

 

Čerkez Sadovina

Čerkez Sadovina

 

 

Čiflak

Čiflak

 

 

Šašare

Šašare

31.

Vladimirci

Belotić

Belotić

 

 

Beljin

Beljin

 

 

Bobovik

Bobovik

 

 

Vladimirci

Vladimirci

 

 

Vlasenica

Vlasenica

 

 

Vukošić

Vukošić

 

 

Vučevica

Vučevica

 

 

Debrc

Debrc

 

 

Dragojevac

Dragojevac

 

 

Zvezd

Zvezd

 

 

Jazovnik

Jazovnik

 

 

Jalovik

Jalovik

 

 

Kaona

Kaona

 

 

Kozarica

Kozarica

 

 

Krnić

Krnić

 

 

Krnule

Krnule

 

 

Kujavica

Kujavica

 

 

Lojanice

Lojanice

 

 

Matijevac

Matijevac

 

 

Mesarci

Mesarci

 

 

Mehovine

Mehovine

 

 

Mrovska

Mrovska

 

 

Novo Selo

Novo Selo

 

 

Pejinović

Pejinović

 

 

Provo

Provo

 

 

Riđake

Riđake

 

 

Skupljen

Skupljen

 

 

Suvo Selo

Suvo Selo

 

 

Trbušac

Trbušac

32.

Vladičin Han

Balinovce

Balinovce

 

 

Bačvište

Bačvište

 

 

Belanovce

Belanovce

 

 

Beliševo

Beliševo

 

 

Bogoševo

Bogoševo

 

 

Brestovo

Brestovo

 

 

Vladičin Han

Vladičin Han

 

 

Vrbovo

Vrbovo

 

 

Garinje

Garinje

 

 

Gornje Jabukovo

Gornje Jabukovo

 

 

Gramađe

Gramađe

 

 

Dekutince

Dekutince

 

 

Donje Jabukovo

Donje Jabukovo

 

 

Dupljane

Dupljane

 

 

Žitorađe

Žitorađe

 

 

Zebince

Zebince

 

 

Jagnjilo

Jagnjilo

 

 

Jastrebac

Jastrebac

 

 

Jovac

Jovac

 

 

Kalimance

Kalimance

 

 

Kacapun

Kacapun

 

 

Koznica

Donja Koznica

 

 

Kopitarce

Kopitarce

 

 

Kostomlatica

Kostomlatica

 

 

Kržince

Kržince

 

 

Kukavica

Kukavica

 

 

Kunovo

Kunovo

 

 

Lebet

Lebet

 

 

Lepenica

Lepenica

 

 

Letovište

Letovište

 

 

Ljutež

Ljutež

 

 

Mazarać

Mazarać

 

 

Manajle

Manajle

 

 

Manjak

Manjak

 

 

Mrtvica

Mrtvica

 

 

Ostrovica

Ostrovica

 

 

Polom

Polom

 

 

Prekodolce

Prekodolce

 

 

Priboj

Priboj

 

 

Ravna Reka

Ravna Reka

 

 

Rdovo

Rdovo

 

 

Repince

Repince

 

 

Repište

Repište

 

 

Ružić

Ružić

 

 

Solačka Sena

Solačka Sena

 

 

Srneći Dol

Srneći Dol

 

 

Stubal

Stubal

 

 

Suva Morava

Suva Morava

 

 

Tegovište

Tegovište

 

 

Urvič

Urvič

 

 

Džep

Džep

33.

Vlasotince

Aleksince

Aleksince

 

 

Batulovce

Batulovce

 

 

Boljare

Boljare

 

 

Borin Do

Borin Do

 

 

Brezovica

Brezovica

 

 

Vlasotince

Vlasotince - grad

 

 

 

Vlasotince van varoš

 

 

Gložane

Gložane

 

 

Gornja Lomnica

Gornja Lomnica

 

 

Gornja Lopušnja

Gornja Lopušnja

 

 

Gornji Dejan

Dejan

 

 

Donji Dejan

 

 

 

Zlatićevo

 

 

 

Gornji Orah

Gornji Orah

 

 

Gornji Prisjan

Gornji Prisjan

 

 

Gradište

Gradište

 

 

Gunjetina

Gunjetina

 

 

Dadince

Dadince

 

 

Dobroviš

Dobroviš

 

 

Donja Lomnica

Donja Lomnica

 

 

Donja Lopušnja

Donja Lopušnja

 

 

Donje Gare

Donje Gare

 

 

Tegošnica

 

 

 

Donji Prisjan

Donji Prisjan

 

 

Javorje

Javorje

 

 

Jakovljevo

Jakovljevo

 

 

Jastrebac

Jastrebac

 

 

Kozilo

Kozilo

 

 

Komarica

Komarica

 

 

Konopnica

Konopnica

 

 

Kruševica

Kruševica

 

 

Ladovica

Ladovica

 

 

Lipovica

Lipovica

 

 

Orašje

Orašje

 

 

Kukavica

 

 

 

Ostrc

Ostrc

 

 

Prvojne

Prvojne

 

 

Prilepac

Prilepac

 

 

Ravna Gora

Ravna Gora

 

 

Ravni Del

Ravni Del

 

 

Samarnica

Samarnica

 

 

Svođe

Svođe

 

 

Skrapež

Skrapež

 

 

Sredor

Sredor

 

 

Stajkovce

Stajkovce

 

 

Stranjevo

Stranjevo

 

 

Crna Bara

Crna Bara

 

 

Crnatovo

Crnatovo

 

 

Šišave

Šišave

34.

Vrbas

Bačko Dobro Polje

Bačko Dobro Polje

 

 

Vrbas

Vrbas - grad

 

 

 

Vrbas

 

 

Zmajevo

Zmajevo

 

 

Kosančić

Kosančić

 

 

Kucura

Kucura

 

 

Ravno Selo

Ravno Selo

 

 

Savino Selo

Savino Selo

35.

Vrnjačka Banja

Vraneši

Vraneši

 

 

Vrnjačka Banja

Vrnjačka Banja

 

 

Vrnjci

 

 

 

Vukušica

Vukušica

 

 

Goč

Goč

 

 

Gračac

Gračac

 

 

Lipova

Lipova

 

 

Novo Selo

Novo Selo

 

 

Otroci

Otroci

 

 

Podunavci

Podunavci

 

 

Rsavci

Rsavci

 

 

Ruđinci

Ruđinci

 

 

Stanišnici

Stanišnici

 

 

Štulac

Štulac

36.

(brisana)

   

37.

Vučitrn

Balince

Balince

 

 

Banjska

Banjska

 

 

Benčuk

Benčuk

 

 

Bečić

Bečić

 

 

Bivoljak

Bivoljak

 

 

Bošljane

Bošljane

 

 

Brusnik

Brusnik

 

 

Bukoš

Bukoš

 

 

Velika Reka

Velika Reka

 

 

Vesekovce

Vesekovce

 

 

Viljance

Viljance

 

 

Vrnica

Vrnica

 

 

Vučitrn

Vučitrn

 

 

Gornji Svračak

 

 

 

Galica

Galica

 

 

Glavotina

Glavotina

 

 

Gojbulja

Gojbulja

 

 

Gornja Dubnica

Gornja Dubnica

 

 

Gornja Sudimlja

Gornja Sudimlja

 

 

Gornje Stanovce

Gornje Stanovce

 

 

Grace

Grace

 

 

Gumnište

Gumnište

 

 

Dobra Luka

Dobra Luka

 

 

Doljak

Doljak

 

 

Donja Dubnica

Donja Dubnica

 

 

Donja Sudimlja

Donja Sudimlja

 

 

Donje Stanovce

Donje Stanovce

 

 

Donji Svračak

Donji Svračak

 

 

Drvare

Drvare

 

 

Dubovac

Dubovac

 

 

Žilivoda

Žilivoda

 

 

Zagorje

Zagorje

 

 

Jezero

Jezero

 

 

Karače

Karače

 

 

Kolo

Kolo

 

 

Kunovik

Kunovik

 

 

Kurilovo

Kurilovo

 

 

Lug Dubnica

Lug Dubnica

 

 

Mavrić

Pestovo

 

 

Mijalić

Mijalić

 

 

Miroče

Miroče

 

 

Nevoljane

Nevoljane

 

 

Nedakovac

Nedakovac

 

 

Novo Selo Begovo

Novo Selo Begovo

 

 

Novo Selo

Novo Selo

 

 

Mađunsko

Mađunsko

 

 

Okraštica

Okraštica

 

 

Ošljane

Ošljane

 

 

Pantina

Pantina

 

 

Pasoma

Pasoma

 

 

Pestovo

Pestovo

 

 

Prilužje

Prilužje

 

 

Resnik

Resnik

 

 

Ropica

Ropica

 

 

Samodreža

Samodreža

 

 

Skočna

Skočna

 

 

Skrovna

Skrovna

 

 

Slakovce

Slakovce

 

 

Slatina

Slatina

 

 

Smrekovnica

Smrekovnica

 

 

Strovce

Strovce

 

 

Taradža

Taradža

 

 

Trlabuć

Trlabuć

 

 

Hercegovo

Hercegovo

 

 

Cecelija

Cecelija

 

 

Šalce

Šalce

 

 

Šljivovica

Šljivovica

 

 

Štitarica

Štitarica

38.

Gadžin Han

Veliki Vrtop

Veliki Vrtop

 

 

Veliki Krčimir

Veliki Krčimir

 

 

Vilandrica

Vilandrica

 

 

Gare

Gare

 

 

Gadžin Han

Gadžin Han

 

 

Gornje Vlase

Gornje Vlase

 

 

Gornje Dragovlje

Gornje Dragovlje

 

 

Gornji Barbeš

Gornji Barbeš

 

 

Gornji Dušnik

Gornji Dušnik

 

 

Grkinja

Grkinja

 

 

Donje Dragovlje

Donje Dragovlje

 

 

Donji Barbeš

Donji Barbeš

 

 

Donji Dušnik

Donji Dušnik

 

 

Duga Poljana

Duga Poljana

 

 

Dukat

Dukat

 

 

Jagličje

Jagličje

 

 

Kaletinac

Kaletinac

 

 

Koprivnica

Koprivnica

 

 

Krastavče

Krastavče

 

 

Ličje

Ličje

 

 

Mali Vrtop

Mali Vrtop

 

 

Mali Krčimir

Mali Krčimir

 

 

Marina Kutina

Marina Kutina

 

 

Miljkovac

Miljkovac

 

 

Novo Selo

Novo Selo

 

 

Ovsinjinac

Ovsinjinac

 

 

Ravna Dubrava

Ravna Dubrava

 

 

Semče

Semče

 

 

Sopotnica

Sopotnica

 

 

Taskovići

Taskovići

 

 

Toponica

Toponica

 

 

Ćelije

Ćelije

 

 

Čagrovac

Čagrovac

 

 

Šebet

Šebet

39.

Glogovac

Banjica

Banjica

 

 

Beriša

Beriša

 

 

Vasiljevo

Vasiljevo

 

 

Vrbovac

Vrbovac

 

 

Vučak

Vučak

 

 

Gladno Selo

Gladno Selo

 

 

Globare

Globare

 

 

Glogovac

Glogovac

 

 

Godance

Godance

 

 

Gornja Koretica

Gornja Koretica

 

 

Gornja Fuštica

Gornja Fuštica

 

 

Gornje Obrinje

Gornje Obrice

 

 

Gornji Zabelj

Gornji Zobelj

 

 

Gradica

Gradica

 

 

Dobroševac

Dobroševac

 

 

Domanek

Domanek

 

 

Donja Koretica

Donja Koretica

 

 

Donja Fuštica

Donja Fuštica

 

 

Donji Zabelj

Donji Zabelj

 

 

Kišna Reka

Kišna Reka

 

 

Komorane

Komorane

 

 

Krajkovo

Krajkovo

 

 

Lapušnik

Lapušnik

 

 

Likošane

Likošane

 

 

Negrovce

Negrovce

 

 

Nekovce

Nekovce

 

 

Novo Čikatovo

Novo Čikatovo

 

 

Orlate

Orlate

 

 

Poklek

Poklek

 

 

Poluža

Poluža

 

 

Stankovce

Stankovce

 

 

Staro Čikatovo

Staro Čikatovo

 

 

Trdevac

Trdevac

 

 

Trpeza

Trdevac

 

 

Trstenik

Trstenik

 

 

Štrbulovo

Štrbulovo

 

 

Štutica

Štutica

40.

Gnjilane

Bilince

Bilince

 

 

Brasaljce

Brasaljce

 

 

Bukovik

Bukovik-Sapar

 

 

Sapar

 

 

 

Burince

Burince

 

 

Velekince

Velekince

 

 

Vladovo

Vladovo

 

 

Vlaštica

Vlaštica

 

 

Vrapčić

Vrapčić

 

 

Vrbica

Vrbica

 

 

Gadiš

Gadiš

 

 

Gnjilane

Gnjilane

 

 

Gornje Kusce

Gornje Kusce

 

 

Gornje Slakovce

Gornje Slakovce

 

 

Gornji Livoč

Gornji Livoč

 

 

Gornji Makreš

Gornji Makreš

 

 

Gumnište

Gumnište

 

 

Dobrčane

Dobrčane

 

 

Donja Budriga

Donja Budriga

 

 

Donje Slakovce

Donje Slakovce

 

 

Donji Livoč

Donji Livoč

 

 

Donji Makreš

Donji Makreš

 

 

Draganac

Draganac

 

 

Dunavo

Dunavo

 

 

Žegovac

Žegovac

 

 

Žegovačka Vrbica

Žegovačka Vrbica

 

 

Žegra

Žegra

 

 

Inatovce

Inatovce

 

 

Kišno Polje

Kišno Polje

 

 

Kmetovce

Kmetovce

 

 

Koretište

Koretište

 

 

Pasjak

 

 

 

Kravarica

Kravarica

 

 

Lipovica

Lipovica

 

 

Lovce

Lovce

 

 

Mali Goden

Mali Goden

 

 

Mališevo

Mališevo

 

 

Mozgovo

Mozgovo

 

 

Mučibaba

Mučibaba

 

 

Nosalje

Nosalje

 

 

Paralovo

Paralovo

 

 

Parteš

Parteš

 

 

Pasjane

Pasjane

 

 

Pidić

Pidić

 

 

Podgrađe

Podgrađe

 

 

Poneš

Poneš

 

 

Prilepnica

Prilepnica

 

 

Slubica

Slubica

 

 

Stanišor

Stanišor

 

 

Stančić

Stančić

 

 

Straža

Straža

 

 

Stublina

Stublina

 

 

Ugljare

Ugljare

 

 

Cernica

Cernica

 

 

Čelik

Čelik

 

 

Šilovo

Šilovo

 

 

Šurlane

Šurlane

41.

Golubac

Barič

Barič

 

 

Bikinje

Bikinje

 

 

Braničevo

Braničevo

 

 

Brnjica

Brnjica

 

 

Vinci

Vinci

 

 

Vojilovo

Vojilovo

 

 

Golubac

Golubac

 

 

Dvorište

Dvorište

 

 

Dobra

Dobra

 

 

Donja Kruševica

Donja Kruševica

 

 

Dušmanić

Dušmanić

 

 

Žitkovica

Žitkovica

 

 

Klenje

Klenje

 

 

Krivača

Krivača

 

 

Kudreš

Kudreš

 

 

Maleševo

Maleševo

 

 

Miljević

Miljević

 

 

Mrčkovac

Mrčkovac

 

 

Ponikve

Ponikve

 

 

Radoševac

Radoševac

 

 

Sladinac

Sladinac

 

 

Snegotin

Snegotin

 

 

Usije

Usije

 

 

Šuvajić

Šuvajić

42.

Gora

 

 

 

Sedište Dragaš

Bačka Brod

Bačka Brod

 

 

Vranište

Vranište

 

 

Globočica

Globočica I

 

 

 

Globočica II

 

 

Gornja Rapča

Rapča

 

 

Donja Rapča

 

 

 

Gornji Krstac

Krstac

 

 

Donji Krstac

 

 

 

Dikance

Dikance

 

 

Dragaš

Dragaš

 

 

Zli Potok

Zli Potok

 

 

Kruševo

Kruševo

 

 

Kukuljane

Kukuljane

 

 

Leštane

Leštane

 

 

Ljubovište

Ljubovište

 

 

Mlike

Mlike

 

 

Orčuša

Orčuša

 

 

Radeša

Radeša

 

 

Restelica

Restelica

43.

Gornji Milanovac

Belo Polje

Belo Polje

 

 

Berišići

Berišići

 

 

Bogdanica

Bogdanica

 

 

Boljkovci

Boljkovci

 

 

Brajići

Brajići

 

 

Brđani

Brđani

 

 

Brezna

Brezna

 

 

Brezovica

Brezovica

 

 

Brusnica

Brusnica

 

 

Varnice

Varnice

 

 

Velereč

Velereč

 

 

Vraćevšnica

Vraćevšnica

 

 

Vrnčani

Vrnčani

 

 

Gojna Gora

Gojna Gora

 

 

Gornja Vrbava

Gornja Vrbava

 

 

Gornja Crnuća

Gornja Crnuća

 

 

Gornji Banjani

Gornji Banjani

 

 

Gornji Branetići

Gornji Branetići

 

 

Gornji Milanovac

Gornji Milanovac

 

 

Grabovica

Grabovica

 

 

Davidovica

Davidovica

 

 

Donja Vrbava

Donja Vrbava

 

 

Donja Crnuća

Donja Crnuća

 

 

Donji Branetići

Donji Branetići

 

 

Dragolj

Dragolj

 

 

Drenova

Drenova

 

 

Družetići

Družetići

 

 

Zagrađe

Zagrađe

 

 

Jablanica

Jablanica

 

 

Kalimanići

Kalimanići

 

 

Kamenica

Kamenica

 

 

Klatičevo

Klatičevo

 

 

Koštunići

Koštunići

 

 

Kriva Reka

Kriva Reka

 

 

Leušići

Leušići

 

 

Lipovac

Lipovac

 

 

Lozanj

Lozanj

 

 

Ločevci

Ločevci

 

 

Lunjevica

Lunjevica

 

 

Ljevaja

Ljevaja

 

 

Ljutovnica

Ljutovnica

 

 

Majdan

Majdan

 

 

Mutanj

Mutanj

 

 

Nakučani

Nakučani

 

 

Nevade

Nevade

 

 

Ozrem

Ozrem

 

 

Polom

Polom

 

 

Pranjani

Pranjani

 

 

Prnjavor

Prnjavor

 

 

Reljinci

Reljinci

 

 

Rudnik

Rudnik

 

 

Ručići

Ručići

 

 

Svračkovci

Svračkovci

 

 

Semedraž

Semedraž

 

 

Sinoševići

Sinoševići

 

 

Srezojevci

Srezojevci

 

 

Takovo

Takovo

 

 

Teočin

Teočin

 

 

Trudelj

Trudelj

 

 

Ugrinovci

Ugrinovci

 

 

Cerova

Cerova

 

 

Šarani

Šarani

 

 

Šilopaj

Šilopaj

44.

Despotovac

Balajnac

Balajnac

 

 

Beljajka

Beljajka

 

 

Bogava

Bogova

 

 

Brestovo

Brestovo

 

 

Bukovac

Bukovac

 

 

Veliki Popović

Veliki Popović

 

 

Vitance

Vitance

 

 

Vojnik

Vojnik

 

 

Grabovica

Grabovica

 

 

Dvorište

Dvorište

 

 

Despotovac

Despotovac

 

 

Židilje

Židilje

 

 

Bare

 

 

 

Makvište

 

 

 

Resavica

 

 

 

Zlatovo

Zlatovo

 

 

Jasenovo

Jasenovo

 

 

Jezero

Jezero

 

 

Jelovac

Jelovac

 

 

Lipovica

Lipovica

 

 

Lomnica

Lomnica

 

 

Medveđa

Medveđa

 

 

Miliva

Miliva

 

 

Panjevac

Panjevac

 

 

Plažane

Plažane

 

 

Popovnjak

Popovnjak

 

 

Ravna Reka

Ravna Reka

 

 

Resavica (selo)

Resavica

 

 

Senjski Rudnik

Senjski Rudnik

 

 

Sladaja

Sladaja

 

 

Stenjevac

Stenjevac

 

 

Strmosten

Strmosten

 

 

Trućevac

Trućevac

45.

Dečani

Babaloć

Babaloć

 

 

Beleg

Beleg

 

 

Vokša

Vokša

 

 

Glođane

Glođane

 

 

Gornji Ratiš

Gornji Ratiš

 

 

Gornji Streoc

Gornji Streoc

 

 

Gornji Crnobreg

Crnobreg

 

 

Donji Crnobreg

 

 

 

Gramočelj

Gramočelj

 

 

Dašinovac

Dašinovac

 

 

Dečani

Dečani

 

 

Donji Ratiš

Donji Ratiš

 

 

Donji Streoc

Donji Streoc

 

 

Drenovac

Drenovac

 

 

Dubovik

Dubovik

 

 

Istinić

Istinić

 

 

Belaje

 

 

 

Jasić

Jasić-Đocaj

 

 

Đocaj

 

 

 

Junik

Junik

 

 

Kodralija

Kodralija

 

 

Ljubuša

Ljubuša

 

 

Ljumbarda

Ljumbarda

 

 

Gornja Luka

 

 

 

Donja Luka

 

 

 

Maznik

Maznik

 

 

Mali Vranovac

 

 

 

Papić

Papić

 

 

Papraćane

Papraćane

 

 

Pobrđe

Pobrđe

 

 

Požar

Požar Rznić II

 

 

Prilep

Prilep

 

 

Rastavica

Rastavica

 

 

Rznić

Rznić I

 

 

Prekoluka

 

 

 

Slup

Slup

 

 

Huljaj

Huljaj

 

 

Loćane

 

 

 

Šaptelj

Šaptelj

 

 

Dubrava