Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O STICANJU PRAVA SVOJINE NA ZEMLJIŠTU, OBJEKTIMA I VODOVIMA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU I PRERADU ČELIKA ŽELEZARA SMEDEREVO D.O.O. SMEDEREVO

("Sl. glasnik RS", br. 15/2016 i 85/2016 - autentično tumačenje)

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način pod kojima Privredno društvo za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo d.o.o. Smederevo (u daljem tekstu: Železara) stiče pravo svojine na objektima definisanim u smislu zakona kojim se uređuje planiranje i izgradnja i zemljištu na kome su ti objekti izgrađeni, kao i na neizgrađenom zemljištu.

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način pod kojima Železara stiče pravo svojine na vodovima.

Ovim zakonom uređuje se i način i uslovi upotrebe troske nastale u procesu proizvodnje u Železari.

Član 2

Uspostavlja se pravo svojine u korist Železare na katastarskim parcelama u svojini Republike Srbije, na kojima je Železara upisana kao imalac prava korišćenja ili kao korisnik, na dan stupanja na snagu ovog zakona, u celosti, odnosno sa upisanim udelom.

Danom stupanja na snagu ovog zakona javnim preduzećima čiji je osnivač Republika Srbija prestaju upisana prava na katastarskim parcelama na kojima se nalaze isključivo objekti Železare.

Na katastarskim parcelama iz stava 2. ovog člana Železara stiče pravo svojine u celosti, danom stupanja na snagu ovog zakona.

Postupak u vezi sa utvrđivanjem postojanja obaveze plaćanja naknade za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine, visine naknade u slučaju da takva obaveza postoji, umanjenje tržišne vrednosti naknade, konačan iznos naknade, rokovi izmirenja, korisnici naknade, organ i postupak u kome isti odlučuje, sprovodiće se uz shodnu primenu odredaba zakona kojim se uređuje pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu i zakona kojim se uređuje postupak izgradnje objekata.

Železara je u obavezi da podnese zahtev za utvrđivanje postojanja obaveze plaćanja naknade iz stava 4. ovog člana, nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Postupak iz stava 5. ovog člana ne zadržava upis prava iz st. 1. i 3. ovog člana.

Organ nadležan za poslove državnog premera i katastra dužan je da u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donese rešenje o upisu prava iz st. 1. i 3. ovog člana.

Rešenje iz stava 7. ovog člana dostavlja se imaocu prava i državnom pravobraniocu.

Protiv rešenja iz stava 7. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema rešenja.

Drugostepeni organ je dužan da po žalbi izjavljenoj protiv rešenja iz stava 9. ovog člana odluči u roku od 15 dana od dana prijema žalbe.

Član 3

Obavezuje se nadležna jedinica lokalne samouprave da u roku od tri dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, dostavi organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra akt koji sadrži popis katastarskih parcela, na kojima je upisana Železara, kojima je planskim dokumentima promenjena namena iz poljoprivrednog i šumskog zemljišta u građevinsko zemljište.

Član 4

Upis promene vrste zemljišta iz člana 3. ovog zakona vrši se na osnovu rešenja, koje ima deklarativan karakter.

Organ nadležan za poslove državnog premera i katastra donosi rešenje iz stava 1. ovog člana u roku od sedam dana od dana prijema akta iz člana 3. ovog zakona.

Rešenje iz stava 1. ovog člana uručuje se imaocu prava i državnom pravobraniocu.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema rešenja.

Drugostepeni organ je dužan da po žalbi izjavljenoj protiv rešenja iz stava 2. ovog člana odluči u roku iz člana 2. stav 10. ovog zakona.

Član 5

Prvostepeni i drugostepeni postupci koji se odnose na promenu upisa u katastru nepokretnosti na nepokretnostima iz člana 1. ovog zakona, a po kojima nije doneta konačna odluka do dana stupanja na snagu ovog zakona, obustavljaju se zaključkom, a stanje upisa u katastru nepokretnosti vraća se na stanje pre podnošenja zahteva.

Protiv zaključka iz stava 1. ovog člana kojim se obustavlja prvostepeni postupak može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema zaključka.

Drugostepeni organ je dužan da po žalbi iz stava 2. ovog člana odluči u roku iz člana 2. stav 10. ovog zakona.

Protiv zaključka iz stava 1. ovog člana kojim se obustavlja drugostepeni postupak, nije dopuštena posebna žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Organ nadležan za poslove državnog premera i katastra dužan je da istovremeno sa donošenjem zaključka iz stava 1. ovog člana izvrši brisanje zabeležbi podnetih zahteva, odnosno zabeležbi da postoji rešenje koje nije konačno.

Član 6*

Na zemljištu iznad podzemnih vodova, čiji je investitor Železara, Železara ima pravo prolaza i/ili pristupa, uz obavezu sopstvenika, odnosno držaoca tog zemljišta da ne ometa upotrebu i održavanje tog objekta, odnosno voda.

Železara je dužna da vlasnicima ili držaocima susednog ili okolnog zemljišta nadoknadi štetu koja bude pričinjena prolazom i/ili pristupom, čiju visinu utvrđuju sporazumom.

U slučaju da vlasnik nepokretnosti i Železara ne postignu sporazum u smislu stava 2. ovog člana, odluku o tome donosi nadležni sud.

Član 7

Pravo svojine, u skladu sa ovim zakonom, stiče se na objektima koji su izgrađeni bez građevinske dozvole, objektima koji su izgrađeni na osnovu izdate građevinske dozvole od koje je odstupljeno tokom izgradnje, objekte za koje je izdata građevinska dozvola, ali nije izdata upotrebna dozvola, na vodovima, izgrađenim bez građevinske dozvole, kao i na vodovima izgrađenim na osnovu građevinske dozvole od koje je odstupljeno u toku izgradnje.

Upis prava svojine iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu nalaza i zaključka kojim se potvrđuje podobnost objekta, odnosno voda, za upotrebu, a koji predstavljaju ispravu podobnu za upis u smislu odredaba zakona kojim se uređuje državni premer i katastar.

Nalaz i zaključak kojim se potvrđuje podobnost objekta, odnosno voda, za upotrebu predstavlja podobnu ispravu u postupku obezbeđenja dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za dobijanje IPPC dozvole u skladu sa zakonom kojim se uređuje integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine, kao i u bilo kom drugom postupku u kome se izdaje odobrenje ili dozvola, a u vezi sa upotrebom objekta.

Član 8

Nalaz o podobnosti objekta, odnosno vodova za upotrebu sačinjava komisija koju, za svaku vrstu objekta, odnosno za sve vodove, obrazuje Železara, sastavljena od lica sa licencama odgovarajuće struke, kada utvrdi da izgrađeni objekti, odnosno vodovi, ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom.

Komisija ima predsednika i potreban broj članova, zavisno od vrste objekta.

Nalaz sadrži izveštaj članova komisije - lica sa licencama odgovarajuće struke i zaključak kojim se utvrđuje podobnost jednog ili više objekata iste vrste, odnosno vodova za upotrebu.

Zaključak iz stava 3. ovog člana sadrži podatke iz člana 86. stav 2. tač. 2) i 3) Zakona o državnom premeru i katastru ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - US i 96/15), odnosno naziv opštine, katastarske opštine, broj katastarske parcele, površinu, redni broj objekta, površinu objekta, naziv, sedište i matični broj lica u čiju korist se vrši upis.

Nalaz iz stava 3. ovog člana, kojim se potvrđuje podobnost objekta, odnosno vodova za upotrebu, potpisuju svi članovi komisije, a zaključak iz stava 3. ovog člana, potpisuje predsednik komisije.

Član 9

Sadržina nalaza iz člana 7. ovog zakona zavisi od vrste objekta.

Za inženjerske objekte nalaz naročito sadrži:

1) elaborat geodetskih radova ili kopiju plana;

2) izveštaje lica sa licencama odgovarajuće struke;

3) zaključak.

Za vodove nalaz naročito sadrži:

1) elaborat geodetskih radova;

2) izveštaje lica sa licencama odgovarajuće struke;

3) zaključak.

Izveštaj o podobnosti objekata, odnosno vodova za upotrebu sadrži opštu dokumentaciju, tekstualnu, numeričku i grafičku dokumentaciju.

Opšta dokumentacija sadrži:

1) naslovnu stranu sa sledećim podacima:

(1) naziv objekta sa lokacijom, brojem katastarske parcele i katastarskom opštinom, odnosno za vodove naziv vodova sa lokacijom, dužinom, brojevima katastarskih parcela i katastarskom opštinom;

(2) naziv vlasnika objekta, odnosno vodova;

(3) vrstu dokumenta (izveštaj o podobnosti objekta za upotrebu);

(4) ime, prezime i broj licence članova komisije;

(5) mesto i datum izrade izveštaja;

2) sadržaj izveštaja.

Tekstualna dokumentacija sadrži:

(1) opis objekta odnosno vodova;

(2) opis instalacija (hidrotehničke, elektroenergetske, telekomunikacione i signalne, mašinske, sa načinom priključenja na spoljnu mrežu, kao i opis tehnologija);

(3) način korišćenja;

(4) vreme izgradnje;

(5) podatke o materijalima od kojih je izgrađen objekat, odnosno vodovi sa konstatacijom da se radi o materijalu koji obezbeđuje trajnost i sigurnost objekta odnosno vodova;

(6) podatke o stepenu završenosti i upotrebljivosti objekta, odnosno vodova sa konstatacijom o vizuelnoj detekciji stabilnosti objekta odnosno vodova;

(7) predračunsku vrednost objekta, odnosno vodova.

Numerička dokumentacija za objekat sadrži:

1) tabelarni prikaz površina objekta;

2) BRGP i korisnu površinu;

3) spratnost i visinu objekta.

Numerička dokumentacija za vodove sadrži osnovne karakteristične podatke vodova.

Grafička dokumentacija sadrži:

1) grafički prikaz osnove objekta odnosno trase vodova, u odgovarajućoj razmeri;

2) najmanje četiri fotografije u boji ili crno bele koje prikazuju sve vidne fasade objekta.

Sastavni deo izveštaja je i izjava lica sa licencama odgovarajuće struke da objekat ispunjava osnovne zahteve za objekat u pogledu nosivosti i stabilnosti, zaštite od požara i bezbednosti i pristupačnosti prilikom upotrebe, prema propisima koji su važili u vreme izgradnje tog objekta.

Sastavni deo izveštaja je i izjava vlasnika objekta da prihvata eventualni rizik korišćenja objekta, s obzirom na minimalnu tehničku dokumentaciju koja je propisana ovim zakonom.

Član 10

Za objekte, odnosno vodove, koji su izgrađeni bez građevinske dozvole i objekte, odnosno vodove, koji su izgrađeni na osnovu izdate građevinske dozvole od koje je odstupljeno tokom izgradnje, a za koje je sačinjen nalaz o podobnosti za upotrebu, plaća se taksa, na osnovu ovog zakona, u visini iznosa koji bi bio obračunat za ovakvu vrstu i veličinu objekata na osnovu zakona kojim se uređuje ozakonjenje objekata.

Za objekte, odnosno vodove, za koje je izdata građevinska dozvola, ali nije izdata upotrebna dozvola, a za koje je sačinjen nalaz o podobnosti za upotrebu, plaća se taksa na osnovu ovog zakona, u iznosu od 0,2% od predračunske vrednosti objekta, koja se uplaćuje u korist organa koji bi na osnovu zakona kojim se uređuje izgradnja objekata bio nadležan za izdavanje upotrebne dozvole.

Taksa iz stava 1. ovog člana uplaćuje se u iznosu od 70% u korist jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi objekat iz stava 1. ovog člana i u iznosu od 30% u korist budžeta Republike Srbije.

Novčana sredstva dobijena od takse iz stava 1. ovog člana, jedinica lokalne samouprave koristi za uređivanje (pripremanje i opremanje) građevinskog zemljišta, pribavljanje građevinskog zemljišta u javnu svojinu i izgradnju i održavanje objekata javne namene i komunalne infrastrukture.

Dokaz o uplati takse propisane ovim članom nije uslov za upis prava svojine na objektu, odnosno vodu, na osnovu nalaza i zaključka iz člana 7. stav 2. ovog zakona.

Član 11

Sve vrste troske nastale kao proizvod u procesu proizvodnje gvožđa i čelika Železare, mogu da se koriste kao građevinski materijali ako ispunjavaju zahteve srpskih standarda za namenu za koju će se koristiti:

Oznaka standarda

Naslov

SRPS.U.E1.010

Projektovanje i građenje puteva; zemljani radovi na izgradnji puteva; tehnički uslovi za izvođenje

SRPS EN 197-1:2013

Cement - Deo 1: Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti za obične cemente

SRPS EN 206-1:2011

Beton - Deo 1: Specifikacija, performanse, proizvodnja i usaglašenost

SRPS EN 1744-1:2014

Ispitivanje hemijskih svojstava agregata - Deo 1: Hemijska analiza

SRPS EN 1744-3:2007

Ispitivanja hemijskih svojstava agregata - Deo 3: Priprema eluata luženjem agregata

SRPS EN 12945:2014

Materije za kalcifikaciju - Određivanje vrednosti neutralizacije - Titrimetrijske metode

SRPS EN 12620:2010

Agregati za beton

SRPS EN 13139:2007

Agregati za malter

SRPS EN 13043:2007

Agregati za bitumenske mešavine i površinsku obradu kolovoza, aerodroma i drugih saobraćajnih površina

SRPS EN 13242:2010

Agregati za nevezane i hidraulički vezane materijale za upotrebu u građevinskim radovima i izgradnji puteva

SRPS EN 13383-1:2007

Hidrotehnički kamen - Deo 1: Specifikacija

SRPS EN 13383-2:2007

Hidrotehnički kamen - Deo 2: Metode ispitivanja

SRPS EN 13285:2012

Nevezane mešavine - Specifikacije

SRPS EN 14227-2:2014

Mešavine vezane hidrauličkim vezivom - Specifikacije - Deo 2: Mineralne mešavine vezane zgurom

SRPS EN 14227-12:2013

Mešavine vezane hidrauličkim vezivom - Specifikacije - Deo 12: Tlo tretirano zgurom

SRPS EN 15167-1:2010

Mlevena granulisana zgura iz visokih peći za upotrebu u betonu, malteru i injekcionoj masi - Deo 1: Definicije, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti

SRPS EN 13282-1:2013

Hidraulična veziva za puteve - Deo 1: Hidraulična veziva sa brzim očvršćavanjem za puteve - Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti

SRPS EN 13282-3:2013

Hidraulična veziva za puteve - Deo 3: Vrednovanje usaglašenosti

SRPS EN 13450:2007

Agregati za zastor železničkih pruga

SRPS EN 13450:2007/AC:2011

Agregati za zastor železničkih pruga - Ispravka

Držalac troske nastale kao sastavni deo proizvodnog procesa proizvodnje gvožđa i čelika, pri čemu primarni cilj nije bio proizvodnja iste, može sa njom postupati kao sa građevinskim materijalom, ako poseduje:

1) ugovor zaključen između držaoca i budućeg korisnika troske;

2) izveštaj o ispitivanju tela akreditovanog za ocenjivanje usaglašenosti, koje ispunjava uslove utvrđene standardom SRPS ISO/IEC 17025, kojim se potvrđuje da ispitana troska odgovara svim zahtevima standarda za namenu za koju će se koristiti.

Na sve vrste troske iz stava 1. ovog člana neće se primenjivati zakon kojim se uređuje upravljanje otpadom.

Član 12

Nadzor nad primenom ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove privrede.

Član 13

Odredbe drugih zakona kojima se na drugačiji način uređuju pitanja koja su predmet uređivanja ovog zakona neće se primenjivati.

Saglasno stavu 1. ovog člana, za objekte i vodove za koje je, u skladu sa ovim zakonom, sačinjen nalaz i zaključak o podobnosti za upotrebu, ne sprovodi se postupak ozakonjenja, niti postupak pribavljanja građevinske, odnosno upotrebne dozvole, predviđen zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata, odnosno planiranje i izgradnja.

Član 14

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".