Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O SREDNJOJ ŠKOLI

("Sl. glasnik RS", br. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/2002, 25/2002 - ispr., 62/2003 - dr. zakon, 64/2003 - ispr. dr. zakona, 101/2005 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon i 55/2013 - dr. zakon)

 

Čl. 1-22*

(Prestalo da važi)

III ŠKOLOVANJE

1. Nastavni plan i program

Član 23

Osnova za donošenje nastavnog plana i programa stručne i umetničke škole je obrazovni profil.

Obrazovni profil, u smislu ovog zakona, obuhvata opšte i stručne sadržaje zasnovane na dostignućima nauke, tehnologije, kulture i umetnosti neophodne za obavljanje poslova određenog stepena složenosti u okviru područja rada, odnosno za dalje školovanje.

Član 24*

Nastavni plan i program donosi ministar prosvete.

Član 25*

(Prestao da važi)

Član 26

Nastavni plan i program sadrži obavezne, izborne i fakultativne oblike obrazovno-vaspitnog rada.

Nastavnim planom utvrđuju se nastavni predmeti, sedmični i godišnji broj časova za svaki predmet i njihov raspored po razredima.

Čl. 27-125*

(Prestalo da važi)