Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O SPORTU

("Sl. glasnik RS", br. 10/2016)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze sportista i ostalih fizičkih lica u sistemu sporta, pitanja vezana za pravni položaj, organizaciju i registraciju preduzetnika i pravnih lica u sistemu sporta (u daljem tekstu: organizacije u oblasti sporta), opšti interes i potrebe i interesi građana u oblasti sporta, finansiranje, kategorizacije u oblasti sporta, nacionalna strategija razvoja sporta u Republici Srbiji, školski i univerzitetski sport i fizičko vaspitanje dece predškolskog uzrasta, sportski objekti, organizovanje sportskih priredaba, nacionalna priznanja i nagrade za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta, vođenje evidencija i nadzor nad radom organizacija u oblasti sporta.

Član 2

Sport je delatnost od posebnog značaja za Republiku Srbiju.

Sport je deo fizičke kulture koji obuhvata svaki oblik organizovanog i neorganizovanog obavljanja sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti od strane fizičkih i pravnih lica u sistemu sporta, u cilju zadovoljenja potreba čoveka za stvaralaštvom, afirmacijom, fizičkim vežbanjem i takmičenjem sa drugima.

Član 3

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) sportske aktivnosti jesu svi oblici fizičke i umne aktivnosti koji, kroz neorganizovano ili organizovano učešće, imaju za cilj izražavanje ili poboljšanje fizičke spremnosti i duhovnog blagostanja, stvaranje društvenih odnosa ili postizanje rezultata na takmičenjima svih nivoa;

2) sportske delatnosti jesu delatnosti kojima se obezbeđuju uslovi za obavljanje sportskih aktivnosti, odnosno omogućava njihovo obavljanje, a naročito: organizovanje učešća i vođenje sportskih takmičenja, uključujući i međunarodna takmičenja, obučavanje za bavljenje sportskim aktivnostima i planiranje i vođenje sportskih aktivnosti; sportsko suđenje; organizovanje sportskih priprema i sportskih priredaba; obezbeđenje i upravljanje sportskom opremom i objektima; stručno obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje i informisanje u oblasti sporta; naučnoistraživački i istraživačko-razvojni rad u sportu; propaganda i marketing u sportu; savetodavne i stručne usluge u sportu; sportsko posredovanje, organizovanje poslovanja organizacija u oblasti sporta;

3) sportska rekreacija (rekreativni sport, sport za sve, masovni sport) jeste oblast sporta koja obuhvata dobrovoljno bavljenje fizičkim vežbanjem, odnosno sportskim aktivnostima radi odmora, osveženja, zabave, unapređivanja zdravlja ili unapređivanja sopstvenih rezultata i radi zadovoljenja potreba za kretanjem, igrom i druženjem, u svim segmentima stanovništva;

4) vrhunski sport jeste oblast sporta koja obuhvata sportske aktivnosti koje za rezultat imaju izuzetne (vrhunske) rezultate i sportske kvalitete;

5) sport dece jeste organizovan oblik fizičkog vežbanja, odnosno sportskih aktivnosti, usklađen sa antropološkim karakteristikama dečjeg uzrasta;

6) sportska organizacija jeste organizacija koja se osniva radi obavljanja sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti, u skladu sa ovim zakonom;

7) sportista jeste lice koje se bavi sportskim aktivnostima;

8) sportista amater jeste sportista kome zarada nije cilj bavljenja sportskim aktivnostima i tim aktivnostima se ne bavi u vidu zanimanja;

9) profesionalni sportista jeste sportista koji se bavi sportskom aktivnošću kao jedinim ili osnovnim zanimanjem i drugi sportista koji ima status profesionalnog sportiste u skladu sa sportskim pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza;

10) sportista takmičar jeste sportista amater i profesionalni sportista koji učestvuje na sportskom takmičenju, kao član sportske organizacije ili samostalno, u skladu sa ovim zakonom i sportskim pravilima;

11) vrhunski sportista jeste sportista koji je na osnovu ostvarenih vrhunskih sportskih rezultata na sportskim takmičenjima i drugim načinima njihovog postizanja u skladu sa sportskim pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza rangiran, u skladu sa Nacionalnom kategorizacijom sportista, u kategoriju vrhunskih sportista;

12) perspektivni sportista jeste maloletni sportista koji je na osnovu ostvarenih sportskih rezultata rangiran, u skladu sa Nacionalnom kategorizacijom sportista, u kategoriju perspektivnih sportista;

13) talentovani sportista jeste punoletni sportista koji je na osnovu ostvarenih sportskih rezultata rangiran, u skladu sa Nacionalnom kategorizacijom sportista, u kategoriju talentovanih sportista;

14) kategorisani sportista jeste sportista koji je na osnovu ostvarenih sportskih rezultata rangiran u skladu sa Nacionalnom kategorizacijom sportista;

15) organizacija u oblasti sporta jeste svako pravno lice i preduzetnik koje se bavi organizovanjem sportskih aktivnosti i obavljanjem sportskih delatnosti u skladu sa zakonom;

16) profesionalni sportski klub jeste sportska organizacija (klub) koja taj status ima u skladu sa sportskim pravilima ili u kojoj najmanje 50% registrovanih sportista seniora ima status profesionalnog sportiste u odnosu na broj registrovanih sportista seniora registrovanih kod nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza za takmičarsku sezonu;

17) sportska ekipa je organizaciona jedinica sportske organizacije koja okuplja sportiste i sportske stručnjake iz određene grane sporta koji učestvuju u određenom rangu takmičenja koje organizuje nadležni nacionalni granski sportski savez;

18) nacionalni sportski savez jeste sportski savez (granski, za oblast sporta ili teritorijalni) čiji su ciljevi, zadaci i delovanje u oblasti sporta usmereni na teritoriju Republike Srbije i koji je otvoren za učlanjenje lica sa teritorije Republike Srbije;

19) nadležni nacionalni granski sportski savez jeste onaj nacionalni granski sportski savez koji uređuje putem sportskih pravila obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti u određenoj grani sporta, u skladu sa ovim zakonom;

20) nadležni međunarodni sportski savez jeste međunarodni sportski savez koji je član ili koji je priznat od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta i Međunarodnog paraolimpijskog komiteta kada su u pitanju sportovi osoba sa invaliditetom, odnosno međunarodni sportski savez koji je na svetskom nivou nadležan za određenu granu ili oblast sporta i u koji je učlanjen nadležni nacionalni sportski savez;

21) sportska priredba jeste određeni, planski pripremljen i sproveden, vremenski ograničen sportski događaj, za koji postoji javni interes i na kojem učestvuje više sportista;

22) sportsko takmičenje jeste sportska priredba koja se odvija prema unapred utvrđenim i poznatim sportskim pravilima, koja mogu biti opšte važeća za konkretnu granu sporta ili samo za konkretnu sportsku priredbu i čiji je cilj, kojem svaki učesnik teži, ili pobeda protivnika ili postizanje izvesnog unapred određenog sportskog rezultata;

23) nacionalno sportsko takmičenje jeste sportsko takmičenje koje se organizuje za teritoriju Republike Srbije od strane nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza, u skladu sa ovim zakonom i sportskim pravilima;

24) amatersko sportsko takmičenje je sportsko takmičenje koje taj status ima u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza i u kome može nastupiti najviše 20% profesionalnih sportista;

25) profesionalno sportsko takmičenje jeste sportsko takmičenje koje taj status ima u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza i u kojem se, u skladu sa ovim zakonom i sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza, takmiči najmanje 75% profesionalnih sportista, osim ako je pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza drukčije određeno;

26) profesionalna sportska liga jeste najviše nacionalno profesionalno sportsko takmičenje (otvorenog ili zatvorenog tipa) sportskih organizacija, odnosno sportskih ekipa sportskih organizacija, organizovanih kao privredna društva, koje se takmiče jedne protiv drugih po unapred utvrđenom rasporedu i sportskim pravilima;

27) organizator sportske priredbe jeste lice koje na sopstvenu odgovornost odlučuje o organizovanju i sprovođenju određene sportske priredbe, njome upravlja i vodi je, u skladu sa zakonom i sportskim pravilima;

28) sportska pravila jesu pravila utvrđena opštim aktima nadležnih nacionalnih sportskih saveza, kojima se uređuje obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti i ostvarivanje utvrđenih sportskih ciljeva;

29) stručni sportski nadzornik jeste lice koje obavlja nadzor nad stručnim radom u oblasti sporta, prati i predlaže mere koje preduzima organizacija u oblasti sporta, odnosno sportski stručnjak radi otklanjanja nedostataka, i o uočenim nedostacima u primeni mera obaveštava ministra nadležnog za sport (u daljem tekstu: ministar).

Termini kojima su u ovom zakonu označeni položaji, profesije, odnosno zanimanja, izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koja se odnose.

Organizacije u oblasti sporta označavaju položaje, profesije i zanimanja u oblasti sporta utvrđene u skladu sa ovim zakonom, u muškom, odnosno ženskom gramatičkom rodu, u zavisnosti od roda nosioca položaja, profesije ili zanimanja.

Mišljenje da li neka aktivnost, odnosno delatnost spada u sportsku aktivnost, odnosno sportsku delatnost i kojoj sportskoj disciplini i sportskoj grani, odnosno oblasti pripada, kao i koji međunarodni sportski savez ima status nadležnog međunarodnog sportskog saveza u skladu sa ovim zakonom, u slučaju potrebe, daje ministarstvo nadležno za sport (u daljem tekstu: Ministarstvo), a na osnovu prethodno pribavljenog stručnog mišljenja Sportskog saveza Srbije, Olimpijskog komiteta Srbije i Paraolimpijskog komiteta Srbije.

Član 4

Svako ima pravo da se bavi sportom.

Bavljenje sportom mora biti humano, slobodno i dobrovoljno, zdravo i bezbedno, u skladu sa prirodnom sredinom i društvenim okruženjem, fer, tolerantno, etički prihvatljivo, odgovorno, nezavisno od zloupotreba i ciljeva koji su suprotni sportskom duhu i dostupno svim građanima pod jednakim uslovima, bez obzira na uzrast, nivo fizičkih sposobnosti, stepen eventualne invalidnosti, pol i drugo lično svojstvo.

Zabranjena je svaka neposredna i posredna diskriminacija, uključujući i govor mržnje, po bilo kom osnovu, sportista, sportskih stručnjaka, sportskih organizacija i drugih lica učesnika u sistemu sporta, na otvoren ili prikriven način, a koja se zasniva na nekom stvarnom ili pretpostavljenom ličnom svojstvu.

Zabranom diskriminacije iz stava 3. ovog člana obuhvaćena je i zabrana diskriminacije profesionalnih sportista i sportista koji žele to da postanu u pogledu zapošljavanja, zarade ili uslova rada, osim kada se pravljenje razlike, odnosno stavljanje sportiste u nepovoljniji položaj u odnosu na druge sportiste u istoj ili sličnoj situaciji temelji na samoj prirodi ili stvarnim i odlučujućim uslovima obavljanja određene sportske aktivnosti, a ciljevi koji se time žele postići jesu opravdani.

Odredbe ugovora između sportiste, odnosno sportskog stručnjaka i organizacije u oblasti sporta koje predstavljaju diskriminaciju sportiste, odnosno sportskog stručnjaka - ništave su, a odredbe sportskih pravila i opštih akata organizacija u oblasti sporta koje predstavljaju diskriminaciju učesnika u sistemu sporta - ne primenjuju se.

Zabranjena je u oblasti sporta svaka vrsta zloupotreba, zlostavljanja, diskriminacije i nasilja prema deci.

Organizacije u oblasti sporta i lica koja obavljaju stručno-vaspitni rad sa decom u tim organizacijama, kao i svi članovi i zaposleni u organizacijama u oblasti sporta, naročito će promovisati ravnopravnost među decom i aktivno se suprotstavljati svim vrstama zloupotreba, zlostavljanja, diskriminacije i nasilja.

Bliže uslove o načinima prepoznavanja oblika zlostavljanja, zloupotrebe, diskriminacije i nasilja nad decom iz stava 6. ovog člana sporazumno propisuju ministar, ministar nadležan za unutrašnje poslove, ministar nadležan za pravosuđe i ministar nadležan za zdravlje.

Sportista, odnosno drugo lice ima pravo na naknadu štete koju pretrpi aktima diskriminacije, zloupotreba, zlostavljanja i nasilja od strane organizacije ili lica u oblasti sporta iz st. 3. i 6. ovog člana.

Na zabranu diskriminacije iz st. 3. i 6. ovog člana primenjuju se odredbe zakona kojim je uređena zabrana diskriminacije, ako ovim zakonom nije drukčije utvrđeno.

Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave i organizacije u oblasti sporta naročito će preduzimati aktivnosti na povećanju učešća dece, mladih, žena i osoba sa invaliditetom u sportskim aktivnostima, omasovljavanju ženskih sportskih organizacija i davanju ravnopravnog značaja ženama i osobama sa invaliditetom u sportu.

Član 5

Prilikom vođenja evidencija i drugih zbirki podataka i prilikom izdavanja ili podnošenja dokumenata od strane učesnika u sistemu sporta u skladu sa ovim zakonom, ostvaruje se zaštita podataka o ličnosti i privatnosti u skladu sa odredbama ovog zakona i zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Nadležni nacionalni sportski savez u skladu sa zakonom prikuplja, čuva i vrši druge radnje obrade ličnih podataka sportiste, sportskog stručnjaka i stručnjaka u sportu, u zavisnosti od vrste evidencije koju nadležni nacionalni sportski savez vodi u skladu sa ovim zakonom (ime i prezime; pol; datum rođenja; državljanstvo; broj ličnog dokumenta koji služi kao sredstvo identifikacije na sportskim priredbama; adresa prebivališta i boravišta; podaci za kontakt; grana sporta i sportska disciplina; naziv sportske organizacije u kojoj se obavljaju sportske aktivnosti i delatnosti i za koju je sportista, odnosno sportski stručnjak registrovan; fotografija; broj sportskog registracionog dokumenta; postignuti sportski rezultati; disciplinske kazne; angažovani sportski posrednik; osnov angažovanja u sportskoj organizaciji ili savezu; zaključeni ugovori sa sportskom organizacijom ili savezom; školska stručna sprema, odnosno stručna osposobljenost sportskog stručnjaka; sportsko zvanje sportskog stručnjaka; broj i datum izdavanja dozvole za rad sportskog stručnjaka i rok njenog važenja; realizovani transfer, ustupanje ili drugi vid prelaska sportiste ili sportskog stručnjaka u drugu sportsku organizaciju; naknada za razvoj sportiste pri zaključenju prvog profesionalnog ugovora; drugi podaci utvrđeni sportskim pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza), uključujući i obradu posebno osetljivih podataka (zdravstveno stanje sportiste, korišćena medicinska sredstva i dr.), i drugim organizacijama u oblasti sporta prenosi lične podatke sportiste, sportskog stručnjaka i stručnjaka u sportu koji su neophodni za ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti tih lica u tim organizacijama u skladu sa ovim zakonom.

Nadležni nacionalni sportski savez može, u skladu sa zakonom, činiti dostupnim podatke iz stava 2. ovog člana nadležnom međunarodnom sportskom savezu ukoliko je to potrebno za:

1) regulisanje statusa pri prelasku u stranu sportsku organizaciju;

2) regulisanje ugovornih odnosa sa stranom sportskom organizacijom;

3) regulisanje pitanja prava nastupa na međunarodnim sportskim takmičenjima;

4) utvrđivanje odgovornosti zbog kršenja sportskih pravila.

Nadležni nacionalni sportski savez obavezan je da se u slučajevima iz st. 2. i 3. ovog člana stara o tome da podaci o ličnosti ne budu dostavljeni neovlašćenom licu, kao i da uskrate dostavljanje tih podataka ukoliko organizacija kojoj se podaci dostavljaju ne garantuje odgovarajuću zaštitu podataka.

Obrada podataka utvrđenih ovim zakonom od strane nadležnog nacionalnog sportskog saveza ili druge organizacije u oblasti sporta o zdravstvenom stanju sportista i sportskih stručnjaka i o korišćenim medicinskim sredstvima i drugim naročito osetljivim podacima o ličnosti, kao i podataka koji se obrađuju na osnovu sportskih pravila nadležnih međunarodnih sportskih saveza, uslovljena je pristankom lica čiji se podaci obrađuju, u skladu sa zakonom.

Podaci iz stava 2. ovog člana prikupljaju se od sportista i sportskih stručnjaka na koje se odnose kao i od sportskih organizacija, sportskih saveza i stručnih udruženja članova nadležnog nacionalnog sportskog saveza.

Nadležni nacionalni sportski savez može objaviti identitet sportiste ili drugog lica protiv koga je pokrenut postupak zbog povrede sportskih pravila tek posle obaveštavanja sportiste ili drugog lica o povredi koja mu se stavlja na teret.

Podaci iz stava 2. ovog člana čuvaju se deset godina.

Nadležni nacionalni sportski savez čini dostupnim podatke iz stava 2. ovog člana Ministarstvu na njegov zahtev, bez odlaganja, radi ostvarivanja nadležnosti Ministarstva utvrđenih ovim zakonom.

U dokumentima čije je izdavanje ili drugo postupanje sa njima predviđeno odredbama ovog zakona unose se sledeći podaci o ličnosti, u zavisnosti od vrste i namene dokumenta: ime, ime roditelja i prezime; datum i mesto rođenja; stručni/akademski naziv; sportsko zvanje; naziv i nivo dozvole za rad; datum položenog stručnog/završnog ispita i postignut uspeh na ispitu, odnosno ukupna prosečna ocena; fotografija; ocena zdravstvene sposobnosti za bavljenje sportskim aktivnostima i stručnim radom u sportu; sportski rang prema odgovarajućoj nacionalnoj kategorizaciji; uzrasna sportska kategorija; funkcija koja se obavlja u organizaciji u oblasti sporta; podaci za kontakt; jedinstveni matični broj zastupnika organizacije u oblasti sporta; broj isprave (lične karte ili putne isprave) koja služi za identifikaciju lica; datum izdavanja i rok važnosti dokumenta; potpis.

Za potrebe naučnoistraživačkog rada i prilikom izrade sportsko-političkih i statističkih analiza, lični podaci učesnika u sistemu sporta koriste se i objavljuju na način kojim se obezbeđuje zaštita identiteta učesnika u sistemu sporta, u skladu sa zakonom.

Član 6

Organizacije u oblasti sporta ostvaruju svoje ciljeve i obavljaju sportske aktivnosti i sportske delatnosti u skladu sa zakonom, sportskim pravilima, potvrđenim konvencijama u oblasti sporta i principima utvrđenim u dokumentima međunarodnih organizacija čija je članica Republika Srbija.

Sportska pravila neposredno se primenjuju na sva lica koja su, neposredno ili posredno, obuhvaćena nadležnostima nadležnog nacionalnog sportskog saveza.

Nadležni nacionalni sportski savezi usaglašavaju svoja sportska pravila sa sportskim pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza, a u slučaju da nisu usaglašena ili da nadležni nacionalni sportski savez nije doneo odgovarajuća sportska pravila, neposredno se primenjuju sportska pravila nadležnog međunarodnog sportskog saveza, osim ako nisu u skladu sa ovim zakonom.

Član 7

Prava i obaveze utvrđene ovim zakonom primenjuju se na sve organizacije u oblasti sporta koje imaju svoje sedište na teritoriji Republike Srbije i na svako obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti na teritoriji Republike Srbije.

II SISTEM SPORTA I UČESNICI U SISTEMU SPORTA

Član 8

Sistem sporta čine fizička i pravna lica koja se bave sportskim aktivnostima, odnosno sportskim delatnostima, kao učesnici u sistemu sporta, u skladu sa ovim zakonom.

1. Fizička lica u sistemu sporta

 

Prava i obaveze sportista

Član 9

Sportista može da se bavi sportskim aktivnostima samostalno ili u okviru organizacija u oblasti sporta.

Sportista može da se bavi sportskim aktivnostima amaterski ili profesionalno.

Član 10

Prava, obaveze i odgovornosti sportista amatera uređuju se zakonom, sportskim pravilima nadležnog nacionalnog sportskog saveza i opštim aktima sportske organizacije, a prava, obaveze i odgovornosti sportista takmičara amatera kojima se obezbeđuje novčana naknada za bavljenje sportom - i ugovorom između sportiste i sportske organizacije (ugovor o stipendiranju maloletnog sportiste za sportsko usavršavanje ili ugovor o bavljenju sportom).

Prava, obaveze i odgovornosti profesionalnih sportista uređuju se zakonom, sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu (kad nije zaključen kolektivni ugovor kod poslodavca) i ugovorom o radu između sportiste i sportske organizacije.

Poseban kolektivni ugovor zaključuju reprezentativni sindikat i odgovarajuće reprezentativno udruženje u sportu, u skladu sa zakonom.

Maloletni sportista pri zaključenju i izvršenju ugovora o radu sa sportskom organizacijom uživa posebnu zaštitu propisanu zakonom kojim se uređuju uslovi za zasnivanje radnog odnosa i rad lica mlađih od 18 godina.

Sportska organizacija i sportista dužni su da se pridržavaju prava i obaveza utvrđenih aktima iz st. 1. i 2. ovog člana.

Ugovor sa sportistom koji nema potpunu poslovnu sposobnost može da se punovažno zaključi samo uz pisanu saglasnost oba roditelja, odnosno staratelja, overenu u skladu sa zakonom, a na osnovu prethodno utvrđene zdravstvene sposobnosti sportiste koji nema potpunu poslovnu sposobnost od strane nadležne zdravstvene službe ili zavoda nadležnog za sport i medicinu sporta.

Sportska organizacija dužna je da pre zaključenja ugovora sportistu pisano obavesti o pravima, obavezama i odgovornostima iz st. 1. i 2. ovog člana.

Bavljenje sportskim aktivnostima u skladu sa ugovorom o bavljenju sportom iz stava 1. ovog člana smatra se radom van radnog odnosa, u skladu sa zakonom.

Sportista i sportska organizacija mogu zaključiti samo jedan ugovor za bavljenje sportiste sportskim aktivnostima u sportskoj organizaciji, u skladu sa ovim zakonom.

Ništav je ugovor između sportske organizacije i sportiste koji je zaključen suprotno odredbama ovog zakona.

Član 11

Sportisti koji nema punovažno zaključen ugovor sa određenom sportskom organizacijom ne može biti sportskim pravilima uskraćeno pravo zaključenja ugovora sa drugom sportskom organizacijom, odnosno prelazak u drugu sportsku organizaciju i registrovanje i nastupanje za nju na sportskim takmičenjima u svojstvu sportiste, osim ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, kao i u slučaju raskida ili poništenja ugovora između sportiste i sportske organizacije, spor između sportske organizacije iz koje odlazi i sportske organizacije u koju prelazi o iznosu i plaćanju ugovorene naknade za transfer, ili naknade za razvoj, odnosno obuku (treniranje) sportiste utvrđene sportskim pravilima ne sme uticati na sportske aktivnosti sportiste i pravo nastupa za sportsku organizaciju u koju je prešao.

Sportista ima pravo na naknadu štete koju pretrpi aktima diskriminacije organizacije u oblasti sporta iz st. 1. i 2. ovog člana.

Naknada za razvoj, odnosno obuku sportiste iz stava 2. ovog člana obračunava se prilikom zaključenja prvog profesionalnog ugovora u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog i međunarodnog sportskog saveza, na osnovu ulaganja, odnosno stvarnih troškova sportske organizacije/organizacija koje su doprinele razvoju sportiste, s tim da kao poslednja godina obuke može da se računa ona godina u kojoj je sportista napunio 21 godinu.

Sportska organizacija iz koje sportista odlazi ne može da potražuje naknadu za razvoj, odnosno obuku sportiste iz stava 4. ovog člana ukoliko je sportista ili njegov roditelj ili staratelj toj sportskoj organizaciji plaćao članarinu ili naknadu za bavljenje sportskim aktivnostima, sportsku opremu i sportske pripreme, odnosno naknada mora biti srazmerno umanjena.

Naknada iz stava 4. ovog člana ne može se potraživati ako je ugovor sportiste sa sportskom organizacijom raskinut krivicom sportske organizacije, kao i nakon prestanka razvoja, odnosno obuke sportiste.

Član 12

Ugovor i sve izmene i dopune ugovora, uključujući i sporazumni raskid ugovora između sportiste i sportske organizacije zaključuje se u pisanoj formi i overava u skladu sa zakonom, a u protivnom je ništav.

Ugovor između sportiste i sportske organizacije potpisuju sportista i lice ovlašćeno za zastupanje sportske organizacije, a u slučaju da je sportista lice bez potpune poslovne sposobnosti, ugovor se potpisuje u skladu sa članom 10. stav 6. ovog zakona.

U slučaju zaključenja ugovora i utvrđivanja ništavosti, poništenja, sporazumnog raskida ugovora ili raskida ugovora između sportske organizacije i sportiste zbog neispunjenja ugovornih obaveza, sportska organizacija je dužna da o tome bez odlaganja obavesti nadležni nacionalni granski sportski savez.

Neispunjenje ugovornih obaveza između sportiste i sportske organizacije ceni se u skladu sa članom 10. stav 5, članom 13. st. 1, 3. i 4. i članom 17. st. 2-4. ovog zakona.

Član 13

Profesionalni sportista zasniva radni odnos sa sportskom organizacijom zaključenjem ugovora o radu, na određeno vreme, najduže do pet godina. Po isteku ovog perioda, profesionalni sportista može ponovo da zaključi ugovor sa istom ili drugom sportskom organizacijom.

Prekidi rada kraći od 30 dana ne utiču na trajanje radnog odnosa.

Profesionalni sportista ima sva prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, ako ovim zakonom ili sportskim pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza nije drukčije utvrđeno.

Ugovorom o radu profesionalni sportista i sportska organizacija utvrđuju zaradu i druga primanja u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje rad.

Druga primanja profesionalnog sportiste utvrđena u skladu sa ovim zakonom nemaju karakter zarade.

Na zaradu i druga primanja profesionalnog sportiste iz stava 4. ovog člana plaćaju se odgovarajući porezi i doprinosi na zaradu, odnosno na dohodak građana, u skladu sa zakonom.

Druga primanja profesionalnog sportiste iz stava 4. ovog člana su novčana i druga nagrada za postignute sportske rezultate, naknada troškova smeštaja, ishrane i putovanja za vreme sportskih priprema i sportskih takmičenja, novčana i druga naknada na ime zaključenja ugovora, naknada za korišćenje lika sportiste i druga slična primanja.

Ukoliko je sportista angažovan u sportskoj organizaciji izvan svog mesta prebivališta, odnosno boravišta, sportska organizacija može omogućiti sportisti besplatni smeštaj na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj se nalazi sedište sportske organizacije, u kom slučaju se to ne smatra drugim primanjem sportiste iz stava 4. ovog člana.

Primanja iz stava 7. ovog člana mogu biti utvrđena i opštim aktima sportske organizacije.

Radno vreme, odmori, odsustva i druga prava i obaveze profesionalnog sportiste prema sportskoj organizaciji prilagođavaju se režimu sportskih priprema, odnosno takmičenja.

Profesionalni sportista može biti privremeno upućen u drugu sportsku organizaciju na osnovu pisanog sporazuma sportske organizacije u koju se upućuje i sportske organizacije sa kojom je u radnom odnosu, uz saglasnost profesionalnog sportiste, u skladu sa ovim zakonom.

Član 14

Vrhunski sportista može da se samostalno profesionalno bavi sportskim aktivnostima u individualnim sportovima i kao samostalni profesionalni sportista, odnosno preduzetnik.

Za obavljanje delatnosti iz stava 1. ovog člana nisu potrebni poseban prostor, oprema i kadrovi.

Član 15

Sportisti amateri koji nisu obavezno osigurani u smislu zakona kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje mogu se uključiti u obavezno osiguranje pod uslovima, u obimu i na način predviđen tim zakonom.

Sredstva za penzijsko i invalidsko osiguranje sportiste iz stava 1. ovog člana mogu obezbediti i sportske organizacije i druga pravna lica, delimično ili u celini.

Član 16

Sportista amater može se uključiti u obavezno zdravstveno osiguranje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavezno zdravstveno osiguranje.

Obaveze po osnovu osiguranja iz stava 1. ovog člana mogu preuzeti sportske organizacije ili druga pravna lica.

Član 17

Sportista amater koji se bavi sportskim aktivnostima kao član sportskog udruženja, bez ugovora, ima prava utvrđena sportskim pravilima i opštim aktom sportske organizacije.

Ugovorom o bavljenju sportom sportista takmičar amater i sportska organizacija utvrđuju, u skladu sa sportskim pravilima, naročito: novčanu naknadu za bavljenje sportskim aktivnostima, novčane i druge nagrade za postignute sportske rezultate, naknade troškova smeštaja i ishrane za vreme sportskih priprema i sportskog takmičenja, naknadu za zaključenje ugovora i naknadu za korišćenje lika sportiste.

Ugovorom o stipendiranju maloletnog sportiste za sportsko usavršavanje utvrđuje se, u skladu sa sportskim pravilima, naročito: novčana stipendija i naknada troškova smeštaja i ishrane za vreme sportskih priprema i sportskog takmičenja.

Ugovor o stipendiranju iz stava 3. ovog člana može da se zaključi najduže do sticanja punoletstva sportiste.

Opštim aktima sportske organizacije može biti utvrđena posebna naknada na ime novčane pomoći vrhunskim sportistima sa posebnim zaslugama.

Perspektivni sportista ima pravo na stipendiju za sportsko usavršavanje, u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza.

Nacionalni sportski savezi utvrđuju posebne programe brige o perspektivnim sportistima.

Član 18

Ugovor o transferu je, pisani i overen u skladu sa zakonom, ugovor između sportske organizacije sa kojom sportista ima punovažno zaključen ugovor u skladu sa ovim zakonom i sportske organizacije u koju sportista prelazi, na osnovu koga se sportska organizacija sa kojom sportista ima punovažno zaključen ugovor saglašava da uz određenu naknadu prevremeno sporazumno raskine ugovor sa sportistom kako bi prešao u sportsku organizaciju sa kojom se zaključuje ugovor o transferu.

Ugovor o ustupanju je, pisani i overen u skladu sa zakonom, ugovor između sportske organizacije sa kojom sportista ima punovažno zaključen ugovor u skladu sa ovim zakonom i sportske organizacije u koju sportista privremeno prelazi na osnovu koga se sportska organizacija sa kojom sportista ima punovažno zaključen ugovor saglašava da sportista privremeno pređe u sportsku organizaciju sa kojom se zaključuje ugovor o ustupanju.

Ugovor iz st. 1. i 2. ovog člana može se punovažno zaključiti samo uz pisanu i overenu u skladu sa zakonom saglasnost sportiste.

Međunarodni transfer, odnosno prelazak maloletnog sportiste u stranu sportsku organizaciju nije dozvoljen, osim u posebnim slučajevima utvrđenim sportskim pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza.

Nacionalni transfer, odnosno prelazak maloletnog sportiste u domaću sportsku organizaciju izvan mesta prebivališta maloletnog sportiste nije dozvoljen, osim ako je prelazak odobren od strane nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza u skladu sa kriterijumima i u postupku utvrđenim sportskim pravilima.

Kriterijumi iz stava 5. ovog člana moraju biti u skladu sa ovim zakonom i sportskim pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza za odgovarajuću granu sporta i njima se ne može ograničavati pravo maloletnog sportiste na prelazak u drugu sportsku organizaciju koji nije povezan sa bavljenjem sportskim aktivnostima (obrazovanje, povezanost sa porodicom i dr.).

Ministarstvo daje saglasnost na sportska pravila iz stava 5. ovog člana.

Nadležni nacionalni granski sportski savez vodi evidenciju transfera, odnosno prelazaka maloletnih sportista iz st. 4. i 5. ovog člana i obaveštava Ministarstvo u roku od 15 dana od svakog obavljenog transfera, odnosno registrovanog prelaska maloletnog sportiste.

U evidenciji transfera, odnosno prelazaka maloletnih sportista u drugu sportsku organizaciju vode se odgovarajući podaci o ličnosti iz člana 5. stav 2. ovog zakona.

Ugovori na osnovu kojih treća lica stiču isključiva prava nad budućim ekonomskim pravima sportske organizacije pri budućim transferima sportiste ništavi su.

Član 19

U sportskom takmičenju može učestvovati sportista, odnosno sportski stručnjak kome je u periodu od šest meseci pre održavanja sportskog takmičenja utvrđena opšta zdravstvena sposobnost za obavljanje sportskih aktivnosti, odnosno delatnosti.

Posebna zdravstvena sposobnost utvrđuje se, pored opšte zdravstvene sposobnosti, za određene sportske grane u periodu od šest meseci pre održavanja sportskog takmičenja, a za određene sportske grane i u kraćem periodu, u skladu sa pravilnikom koji sporazumno donose ministar nadležan za poslove zdravlja i ministar.

Način, vrste, obim i rokovi u kojima se sprovode zdravstveni pregledi sportista i sportskih stručnjaka iz st. 1, 2. i 5. ovog člana sporazumno propisuju ministar nadležan za poslove zdravlja i ministar.

Opštu i posebnu zdravstvenu sposobnost sportiste i sportskog stručnjaka utvrđuje, u skladu sa ovim zakonom, nadležna zdravstvena služba, odnosno zavod nadležan za sport i medicinu sporta koji je dužan da o tome obavesti nadležnu zdravstvenu ustanovu.

Obaveza utvrđivanja opšte zdravstvene sposobnosti iz stava 1. ovog člana postoji za sportiste koji se uključuju u organizovane sportske aktivnosti u organizaciji u oblasti sporta, a obaveza utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti iz stava 2. ovog člana postoji, najmanje jednom godišnje, i za sportske stručnjake koji rade sa sportistima.

Troškove utvrđivanja zdravstvene sposobnosti iz st. 1, 2. i 5. ovog člana snosi sportska organizacija ili druga organizacija u oblasti sporta, sportista ili sportski stručnjak, s tim da su troškovi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti iz st. 1, 2. i 5. ovog člana za maloletne sportiste uzrasta od šest do 14 godina obuhvaćeni obaveznim zdravstvenim osiguranjem u skladu sa zakonom, kada se zdravstvena sposobnost utvrđuje u zdravstvenoj ustanovi iz plana mreže zdravstvenih ustanova ili zavodu nadležnom za sport i medicinu sporta.

Zdravstvena služba, odnosno zavod iz stava 4. ovog člana dostavlja Ministarstvu i ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja godišnji izveštaj o evaluaciji zdravstvenog stanja pregledanih sportista i sportskih stručnjaka.

Član 20

O utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti sportiste i sportskog stručnjaka vodi se evidencija, unošenjem podataka u medicinsku dokumentaciju, od dana prve registracije za određenu sportsku organizaciju.

Sadržaj, obrazac i način vođenja medicinske dokumentacije iz stava 1. ovog člana utvrđuje se u skladu sa zakonom kojim se uređuju evidencije u oblasti zdravstva.

Član 21

Sportska organizacija dužna je da zaključi ugovor o osiguranju svojih vrhunskih sportista i vrhunskih sportskih stručnjaka od posledica nesrećnog slučaja za vreme obavljanja sportske aktivnosti, odnosno stručnog rada u sportu, a na osnovu utvrđenog rangiranja sportista i sportskih stručnjaka.

Osigurana suma na koju mora biti ugovoreno obavezno osiguranje po jednom sportisti, odnosno sportskom stručnjaku iz stava 1. ovog člana ne može biti niža od: 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti za slučaj smrti sportiste, odnosno sportskog stručnjaka; 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti za slučaj trajnog gubitka opšte radne sposobnosti sportiste, odnosno sportskog stručnjaka ili sposobnosti da se bavi sportskim aktivnostima i sportskim delatnostima; 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti za slučaj privremene sprečenosti za bavljenje sportskim aktivnostima i sportskim delatnostima, na ime naknade za gubitak prihoda i stvarnih troškova lečenja sportiste, odnosno sportskog stručnjaka.

Nadležni nacionalni granski sportski savez dužan je da osigura sportistu, odnosno sportskog stručnjaka koji nastupa za nacionalnu sportsku reprezentaciju od posledica nesrećnog slučaja za vreme nastupa za nacionalnu sportsku reprezentaciju, ukoliko sportista, odnosno sportski stručnjak nije obuhvaćen osiguranjem iz stava 1. ovog člana.

Ako sportska organizacija ili nadležni nacionalni granski sportski savez ne zaključi ugovor iz st. 1. i 3. ovog člana, dužni su da nadoknade štetu koju pretrpi sportista, odnosno sportski stručnjak koji nije osiguran.

Nadležni nacionalni granski sportski savez može utvrditi obavezu za sportske organizacije iz nadležnosti saveza da osiguranje sportista i sportskih stručnjaka iz stava 1. ovog člana vrše preko tog saveza, uz snošenje troškova polise osiguranja.

Član 22

Zabranjeno je sportistu izložiti sportskim aktivnostima koje mogu da ugroze ili pogoršaju njegovo zdravstveno stanje.

Doping sportiste je zabranjen, u skladu sa zakonom.

Zabranjeno je decu izlagati sportskim aktivnostima i fizičkim vežbanjima koja mogu da ugroze ili pogoršaju njihovo zdravstveno stanje ili da negativno utiču na psihosocijalni i motorički razvoj ili obrazovanje.

Član 23

Na odgovornost za štetu koju pretrpi sportista i sportski stručnjak pri bavljenju sportskim aktivnostima, odnosno obavljanju stručnog rada u sportu ili je prouzrokuje drugom licu primenjuju se opšta pravila o odgovornosti za štetu.

Pravom na naknadu štete iz stava 1. ovog člana ne obuhvata se ona šteta koja je, u skladu sa sportskim pravilima, rezultat uobičajenih opasnosti i rizika bavljenja određenom sportskom aktivnošću, odnosno obavljanja određenog stručnog rada u sportu.

Član 24

Sportske organizacije su dužne da omoguće sportisti učešće u nacionalnoj sportskoj reprezentaciji, u skladu sa sportskim pravilima, kada je pozvan u reprezentaciju.

Ostala fizička lica u sistemu sporta

Član 25

Ostala fizička lica u sistemu sporta su sportski stručnjaci koji obavljaju stručni rad iz člana 27. stav 1. ovog zakona i stručnjaci u sportu koji obavljaju druge stručne poslove u sportu, u skladu sa zakonom.

Sportski stručnjaci su lica koja imaju odgovarajuće više ili visoko obrazovanje u oblasti sporta, odnosno fizičke kulture ili su osposobljena, u skladu sa članom 26. stav 2. i članom 29. st. 1-4. ovog zakona, za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu, ako zakonom nije drukčije određeno.

Strani sportski stručnjaci, odnosno lica sa stranim državljanstvom koji imaju odgovarajuće obrazovanje ili stručnu osposobljenost u oblasti sporta, u skladu sa zakonom države čiji su državljani, smatraju se sportskim stručnjakom u smislu ovog zakona.

Stručnjaci u sportu su lica drugih zanimanja koja imaju odgovarajuće obrazovanje za te vrste poslova i doprinose ostvarivanju sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti, u skladu sa ovim zakonom.

Član 26

Sportski stručnjaci razvrstavaju se prema sportskim zanimanjima i zvanjima u okviru zanimanja.

Ministar utvrđuje nomenklaturu sportskih zanimanja i zvanja i tipične poslove za utvrđena sportska zanimanja i zvanja i uslove u pogledu obrazovanja, odnosno stručne osposobljenosti i stručnog iskustva za sticanje zvanja.

Najviša sportska zvanja iz stava 2. ovog člana mogu da steknu samo sportski stručnjaci koji imaju propisano obrazovanje.

Sticanjem višeg sportskog zvanja u skladu sa nomenklaturom iz stava 2. ovog člana, u okviru jednog sportskog zanimanja, sportski stručnjak stiče i pravo bavljenja poslovima karakterističnim za niža sportska zvanja iz istog sportskog zanimanja, odnosno za ista ili niža sportska zvanja iz srodnog sportskog zanimanja.

Nadležni nacionalni granski sportski savezi mogu sportskim pravilima iz člana 100. stav 2. tačka 14) ovog zakona utvrditi da se uz nazive sportskih zvanja utvrđenih nomenklaturom iz stava 2. ovog člana koriste, u okvirima nadležnosti tih saveza, i odgovarajući nazivi za ista zvanja utvrđeni pravilima nadležnih međunarodnih granskih sportskih saveza.

Član 27

Stručni rad u sportu, u smislu ovog zakona, posebno obuhvata: planiranje i sprovođenje sportskih aktivnosti dece i omladine, rekreacije građana, treninga sportista, sportskog vaspitanja, obučavanja i sportskog usavršavanja, kineziterapijskog vežbanja; vođenje sportista na takmičenjima; kontrolu psihofizičkih i funkcionalnih sposobnosti učesnika u sportskim aktivnostima; istraživačko-razvojni i naučnoistraživački rad u sportu; stručno-savetodavni i stručno-informativni rad; planiranje sportskih programa i projekata; dokumentovanje sportske stručne literature, pripremanje i uređivanje sekundarnih informacionih izvora u sportu; kreiranje, planiranje i organizovanje propagandnih kampanja i akcija, odnosa sa javnošću i kontakata sa sredstvima javnog informisanja u sportu; izveštavanje sa sportskih priredaba, pisanje informativnih i analitičkih novinskih članaka u oblasti sporta; planiranje i sprovođenje sportskih priredaba; posredovanje u sportskim transferima; sportski menadžment i organizovanje sportskog poslovanja; sportsko suđenje; staranje o bezbednosti, redu i sigurnosti na sportskim priredbama i u sportskim objektima i o sprečavanju dopinga u sportu; staranje o zdravstvenom stanju sportista.

Stručni rad u sportu mogu obavljati sportski stručnjaci koji ispunjavaju uslove predviđene zakonom i poseduju dozvolu za rad predviđenu sportskim pravilima nadležnog nacionalnog sportskog saveza ili pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza, u skladu sa ovim zakonom.

Sportskom stručnjaku se može izdati ili obnoviti dozvola za rad ukoliko su ispunjeni uslovi u pogledu potrebne stručne spreme ili stručne osposobljenosti, odnosno sportskog zvanja, pripadnosti nacionalnom sportskom savezu, zdravstvene sposobnosti, profesionalne prakse (praktičnog stručnog rada), stručnog sportskog iskustva, stručnog usavršavanja, postignutih sportskih rezultata, troškova izdavanja dozvole za rad.

Stručno-vaspitni rad sa decom mogu obavljati samo sportski stručnjaci koji imaju odgovarajuće više ili visoko obrazovanje u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta ili su, pored osnovne stručne osposobljenosti, i posebno stručno osposobljeni za stručni rad sa decom u skladu sa članom 26. stav 2. i članom 29. st. 1-4. ovog zakona.

Pod decom u smislu stava 4. ovog člana smatraju se lica koja imaju manje od 16 godina života.

Nadležni nacionalni sportski savez izdaje licima koja su završila odgovarajući akreditovani studijski program u visokoškolskoj ustanovi i stekla odgovarajuće stručno zvanje u oblasti sporta, u skladu sa zakonom, dozvolu za rad iz stava 2. ovog člana u sportskoj grani na koju se studijski program odnosi koja odgovara stručnom nazivu odnosno sportskom zvanju iz člana 26. stav 2. ovog zakona koje su stekli, ako ispunjavaju uslove iz stava 3. ovog člana i člana 30. stav 1. ovog zakona.

U dozvolu za rad sportskog stručnjaka unose se odgovarajući podaci iz člana 5. stav 10. ovog zakona.

Sportskim pravilima se uređuju način i bliži uslovi za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje dozvole za rad sportskom stručnjaku, u skladu sa ovim zakonom, odnosno aktom ministra iz člana 30. stav 1. ovog zakona.

Ministarstvo daje saglasnost na sportska pravila iz stava 8. ovog člana.

Član 28

Sportski stručnjaci dužni su da planiraju i evidentiraju stručni rad koji obavljaju u organizacijama u oblasti sporta, u skladu sa pravilima nadležnih nacionalnih sportskih saveza koja obavezno uređuju sadržinu stručnih planova i evidenciju realizacije stručnog rada.

Organizacije u oblasti sporta utvrđuju plan stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu i obezbeđuju uslove za ostvarivanje tog plana, u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog sportskog saveza.

Pod stručnim usavršavanjem, u smislu ovog zakona, podrazumeva se sticanje znanja i veština sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu, koje obuhvata kontinuiranu edukaciju tokom radnog veka, kao i učešće na stručnim i naučnim skupovima, seminarima i kursevima u skladu sa ovim zakonom i sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza.

Nadležni nacionalni sportski savez, u saradnji sa odgovarajućom akreditovanom visokoškolskom ustanovom, izdaje, obnavlja i oduzima dozvolu za rad sportskim stručnjacima u skladu sa ovim zakonom, pravilima tog saveza i pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza i vodi evidenciju izdatih, obnovljenih, odnosno oduzetih dozvola za rad.

Nadležni nacionalni sportski savez utvrđuje troškove izdavanja i obnavljanja dozvole za rad, uz prethodnu saglasnost Ministarstva, koje plaća podnosilac zahteva za izdavanje, odnosno obnavljanje dozvole za rad.

Nadležni nacionalni sportski savez izdaje dozvolu za rad na period od tri godine ukoliko sportskim pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza nije drukčije određeno.

Dozvola za rad može se obnoviti sportskom stručnjaku samo ako je obavio stručno usavršavanje u skladu sa aktom iz člana 30. stav 1. ovog zakona i stavom 3. ovog člana i ako je u periodu važenja dozvole za rad stekao odgovarajuće stručno sportsko iskustvo.

Međunarodna dozvola za rad izdata sportskom stručnjaku od strane nadležnog međunarodnog sportskog saveza ili nadležnog nacionalnog sportskog saveza u skladu sa pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza ili strana nacionalna dozvola za rad izdata stranom sportskom stručnjaku u skladu sa zakonom i sportskim pravilima strane države smatra se važećom dozvolom za rad, u smislu ovog zakona, za period za koji je izdata.

U okviru svake sportske grane definišu se sportskim pravilima minimalno dva, a maksimalno četiri nivoa dozvole za rad iz stava 2. ovog člana, osim ako sportskim pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza nije drukčije određeno.

Dozvola za rad određenog nivoa daje pravo da se obavljaju i svi poslovi obuhvaćeni dozvolom za rad nižih nivoa iz iste grane, odnosno oblasti sporta.

Nadležni nacionalni sportski savez oduzima dozvolu za rad sportskom stručnjaku ako prestane da ispunjava propisane uslove za izdavanje dozvole za rad, ako obavlja stručni rad za koji mu nije izdata dozvola za rad, ako teže prekrši obaveze u vezi stručnog rada utvrđene ovim zakonom i sportskim pravilima i ako mu je, trajno ili privremeno, zabranjeno obavljanje stručnog rada u sportu u skladu sa zakonom.

Troškove stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja plaćaju organizacije u oblasti sporta ili zainteresovani pojedinci.

Ako se troškovi stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu obezbeđuju iz sredstava organizacije u oblasti sporta, u skladu sa njenim opštim aktima, međusobna prava i obaveze uređuju se ugovorom kojim se posebno određuju uslovi finansiranja i obaveza tog lica da u određenom vremenskom periodu, po završetku stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja, radi u toj organizaciji.

U slučaju da lice iz stava 13. ovog člana prekine stručno obrazovanje, osposobljavanje ili usavršavanje, dužno je da organizaciji u oblasti sporta naknadi troškove, osim ako je to učinilo iz opravdanih razloga.

Član 29

Poslovima stručnog osposobljavanja za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu mogu se baviti visokoškolske ustanove, u skladu sa zakonom kojim se uređuje delatnost visokog obrazovanja i ovim zakonom, kao i zavodi nadležni za sport i medicinu sporta, u skladu sa ovim zakonom.

Poslovima stručnog osposobljavanja za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu za koje se ne mogu steći odgovarajuća stručna zvanja u visokoškolskim ustanovama ili za koje ne postoji interes tih ustanova da ih vrše, odnosno da ih vrše u dovoljnoj meri, mogu se baviti i organizacije u oblasti sporta koje ispunjavaju uslove u pogledu prostora, opreme i kadrova, u saradnji sa odgovarajućom akreditovanom visokoškolskom ustanovom.

Poslovima stručnog osposobljavanja za obavljanje određenih stručnih poslova mogu se baviti i nadležni nacionalni sportski savezi i nacionalna stručna sportska udruženja, ako je to predviđeno sportskim pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza, u saradnji sa odgovarajućom akreditovanom visokoškolskom ustanovom.

Ministar propisuje bliže uslove i način za obavljanje poslova iz st. 1-3. ovog člana.

Postupak za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja pokreće se zahtevom koji se podnosi Ministarstvu od strane organizacija iz st. 1-3. ovog člana.

O zahtevu za izdavanje odobrenja, na osnovu utvrđene ispunjenosti uslova od strane sportskog inspektora, odlučuje Ministarstvo rešenjem u roku od dva meseca od dana podnošenja zahteva.

Odobrenje se izdaje na pet godina i oduzima se rešenjem Ministarstva ako organizacija prestane da ispunjava uslove za izdavanje odobrenja ili ako aktivnosti stručnog osposobljavanja u sportu obavlja u suprotnosti za ovim zakonom ili ako u toku obavljanja aktivnosti stručnog osposobljavanja učini prekršaj u vezi sa aktivnostima na stručnom osposobljavanju u sportu, na osnovu zapisnika sportskog inspektora.

Protiv rešenja Ministarstva iz st. 6. i 7. ovog člana može se pokrenuti upravni spor u skladu sa zakonom.

Podaci iz uverenja o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu, odnosno o sticanju određenog sportskog zvanja upisuju se u radnu knjižicu.

Sportski inspektor privremeno će zabraniti organizaciji iz st. 1-3. ovog člana dalji rad na stručnom osposobljavanju, ako utvrdi da ne ispunjava propisane uslove, ili stručno osposobljavanje ne vrši po utvrđenom planu i programu i propisanom načinu stručnog osposobljavanja, do ispunjavanja tih uslova, odnosno obaveza.

Organizacija iz st. 1-3. ovog člana može da obavlja stručno osposobljavanje kao objedinjeni program za sticanje određenog sportskog zvanja i odgovarajuće dozvole za rad, ukoliko je to predviđeno pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza.

Član 30

Ministar propisuje okvirni plan i program i način stručnog osposobljavanja i usavršavanja i, u skladu sa zakonom, bliže uslove, način i postupak izdavanja, obnavljanja i oduzimanja dozvola za rad sportskim stručnjacima i organizacijama iz člana 28. i člana 29. st. 1-3. ovog zakona, broj polaznika stručnog osposobljavanja koji se u okviru jedne grupe može upisati i obrazac i sadržinu, osim podataka o ličnosti, uverenja o završenom stručnom osposobljavanju.

Organizacije iz člana 29. st. 1-3. ovog zakona obavezne su da svake godine u januaru dostave Ministarstvu izveštaj o izvršenom stručnom osposobljavanju u prethodnoj godini i plan aktivnosti za tekuću godinu na organizovanju stručnog osposobljavanja i da podnesu Ministarstvu prijavu početka obavljanja stručnog osposobljavanja, najkasnije sedam dana pre početka upisa polaznika stručnog osposobljavanja.

Ustanove iz člana 29. stav 1. ovog zakona ostvaruju u procesu stručnog osposobljavanja saradnju sa nadležnim nacionalnim granskim sportskim savezima.

Akreditovana visokoškolska ustanova u oblasti sporta, kao i druga organizacija koja se bavi poslovima stručnog osposobljavanja u skladu sa ovim zakonom, vodi: evidenciju polaznika stručnog osposobljavanja, evidenciju o izdatim uverenjima i zapisnik o polaganju ispita.

U evidencije iz stava 4. ovog člana upisuju se sledeći podaci o polaznicima stručnog osposobljavanja: prezime, ime jednog roditelja i ime; broj upisa; godina upisa; jedinstveni matični broj građana; datum, mesto, opština rođenja i država; prebivalište; državljanstvo; podaci za kontakt; naziv i sedište prethodno završene škole; godina u kojoj je završeno prethodno školovanje; stručni ili akademski naziv koji polaznik ima na osnovu prethodnog školovanja; sportsko zvanje; naziv programa stručnog osposobljavanja; vreme trajanja programa stručnog osposobljavanja u satima; naziv predmeta, odnosno programa koji je polaznik savladao; status savladanog predmeta; datum polaganja i ocena na ispitu i završnom radu; prezime i ime predavača; prosečna ocena; naslov završnog rada; sportsko zvanje koje se stiče; broj uverenja o završenom stručnom osposobljavanju; datum izdavanja uverenja.

Ministar bliže uređuje sadržinu, osim podataka o ličnosti, i način vođenja evidencije iz stava 4. ovog člana.

U uverenje o završenom stručnom osposobljavanju iz stava 1. ovog člana i u izveštaj Ministarstvu o izvršenom stručnom osposobljavanju iz stava 2. ovog člana unose se odgovarajući podaci iz člana 5. stav 10. ovog zakona.

Član 31

Sportski stručnjak može da zasnuje radni odnos sa organizacijom u oblasti sporta zaključenjem ugovora o radu, u skladu sa zakonom ili zaključuje ugovor o stručnom angažovanju.

Sportski stručnjak zasniva radni odnos sa organizacijom u oblasti sporta zaključenjem ugovora o radu, na neodređeno vreme ili na određeno vreme najduže do pet godina.

Na zaključenje ugovora između sportskog stručnjaka i organizacije u oblasti sporta shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o zaključenju ugovora između sportiste i sportske organizacije.

Ugovor iz stava 1. ovog člana zaključen sa licem koje ne ispunjava uslove iz člana 25. stav 2, člana 26. stav 2. i člana 27. stav 2. ovog zakona ništav je.

Bavljenje stručnim radom u skladu sa ugovorom o stručnom angažovanju smatra se radom van radnog odnosa, u skladu sa zakonom.

U slučaju da se sportski stručnjak bavi stručnim radom u sportskoj organizaciji kao član sportskog udruženja bez ugovora, sportska organizacija donosi odluku o imenovanju sportskog stručnjaka za obavljanje određenog sportskog zanimanja u sportskoj organizaciji, u skladu sa zakonom i sportskim pravilima.

Sportski stručnjak, odnosno stručnjak u sportu koji se stručnim radom bavi kao član sportskog udruženja bez ugovora i bez naknade ima prava utvrđena sportskim pravilima i opštim aktima sportskog udruženja.

Strani državljanin koji obavlja stručni rad u sportu u Republici Srbiji, pored uslova propisanih ovim zakonom, mora da ispunjava i druge uslove utvrđene propisima kojima se uređuje oblast zapošljavanja stranih državljana u Republici Srbiji.

Ugovorom o radu sportski stručnjak i organizacija u oblasti sporta utvrđuju zaradu i druga primanja u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje rad, a ugovorom o stručnom angažovanju utvrđuju se naknada za obavljanje stručnog rada u organizaciji u oblasti sporta i druga primanja sportskog stručnjaka u skladu sa ovim zakonom.

Druga primanja sportskog stručnjaka iz stava 9. ovog člana su novčana i druga nagrada za postignute sportske rezultate, naknada troškova smeštaja, ishrane i putovanja za vreme sportskih priprema i sportskih takmičenja, novčana i druga naknada na ime zaključenja ugovora, naknada za korišćenje lika sportskog stručnjaka i druga slična primanja.

Naknada za obavljanje stručnog rada i druga primanja sportskog stručnjaka utvrđena u skladu sa ovim zakonom nemaju karakter zarade.

Na zaradu i druga primanja sportskog stručaka iz stava 9. ovog člana plaćaju se odgovarajući porezi i doprinosi na zaradu, odnosno na dohodak građana, u skladu sa zakonom.

Primanja iz stava 10. ovog člana mogu biti utvrđena i opštim aktima organizacije u oblasti sporta.

Sportski stručnjak ima sva prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, ako ovim zakonom ili sportskim pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza nije drukčije utvrđeno.

Radno vreme, odmori, odsustva i druga prava i obaveze sportskog stručnjaka prema organizaciji u oblasti sporta prilagođavaju se režimu sportskih priprema, odnosno takmičenja.

Član 32

Nad stručnim radom u oblasti sporta vrši se stručni nadzor.

Stručni nadzor vrši Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije (u daljem tekstu: Republički zavod), a na teritoriji autonomne pokrajine - Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta (u daljem tekstu: Pokrajinski zavod), preko stručnih sportskih nadzornika, kao povereni posao.

Pravna i fizička lica u oblasti sporta dužna su da omoguće obavljanje stručnog nadzora, u skladu sa ovim zakonom.

Licu iz stava 3. ovog člana koje onemogući obavljanje stručnog nadzora sportski inspektor može privremeno zabraniti obavljanje sportske aktivnosti, odnosno delatnosti, sve dok ne omogući obavljanje stručnog nadzora.

Poslove stručnog sportskog nadzornika može obavljati lice koje ima odgovarajuće sportsko zvanje, najmanje pet godina obavljanja odgovarajućeg stručnog rada u sportu i značajne rezultate u stručnom radu u sportu.

Za vršenje nadzora nad stručnim radom sportskog stručnjaka određuje se stručni sportski nadzornik sa liste stručnih sportskih nadzornika koji ima najmanje isto sportsko zvanje kao i sportski stručnjak nad čijim se stručnim radom vrši nadzor i u zavisnosti od planirane vrste i predmeta nadzora.

Listu stručnih sportskih nadzornika utvrđuje Republički zavod, odnosno Pokrajinski zavod, prema vrsti stručnog rada, sportskim zvanjima i zanimanjima i prema sportskim granama i oblastima utvrđenim u skladu sa ovim zakonom.

U okviru stručnog nadzora stručni sportski nadzornik ostvaruje uvid i ocenjuje da li su mere, metode, sredstva, aktivnosti i postupci koji se primenjuju u obavljanju stručnog rada od strane nadziranog lica u skladu sa savremenim dostignućima sportskih i drugih odgovarajućih nauka i važećim, odnosno utvrđenim stručno sportskim doktrinama i uputstvima, utvrđenim planovima stručnog rada, propisanim uslovima i propisanim načinom za obavljanje stručnog rada u sportu i savremenim stručnim standardima utvrđenim sportskim pravilima nadležnog nacionalnog i međunarodnog sportskog saveza.

Radi otklanjanja uočenih nedostataka u stručnom radu, stručni sportski nadzornik može sportskom stručnjaku i organizaciji u oblasti sporta predložiti preduzimanje određenih mera za unapređenje stručnog rada i otklanjanje uočenih nedostataka, kao i podneti zahtev nadležnom sportskom inspektoru za preduzimanje inspekcijskog nadzora i izricanje mera u skladu sa ovim zakonom.

Sportski inspektor može privremeno zabraniti obavljanje određene sportske aktivnosti, odnosno delatnosti, ako na osnovu izveštaja stručnog sportskog nadzornika o izvršenom stručnom nadzoru utvrdi da su nedostaci u radu takve prirode da mogu izazvati posledice po bezbednost i zdravlje sportista kao i drugih učesnika u sportu ili se njima teško narušavaju obaveze utvrđene ovim zakonom za obavljanje stručnog rada u sportu, a da nisu u ostavljenom roku otklonjeni.

Ministar bliže uređuje način i postupak obavljanja stručnog nadzora, mere za otklanjanje uočenih nedostataka, uslove za imenovanje stručnog sportskog nadzornika, obrazac i način izdavanja legitimacije stručnog sportskog nadzornika i druga pitanja od značaja za sprovođenje stručnog nadzora u oblasti sporta.

U legitimaciju stručnog sportskog nadzornika unose se odgovarajući podaci iz člana 5. stav 10. ovog zakona.

Na izveštaj o izvršenom stručnom nadzoru, sa predloženim merama, može se podneti žalba ministru, u roku od sedam dana od dana dostavljanja nalaza.

2. Organizacije u oblasti sporta

 

2.1. Sportske organizacije

Član 33

Radi obavljanja sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti sportska organizacija može se osnovati kao udruženje (u daljem tekstu: sportsko udruženje) ili kao privredno društvo (u daljem tekstu: sportsko privredno društvo), u skladu sa ovim zakonom, a na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom primenjuju se opšti propisi o udruženjima, odnosno privrednim društvima.

Članovi uprave sportske organizacije, uključujući i zastupnika i likvidacionog upravnika sportske organizacije ne mogu biti sledeća lica:

1) osnivači, vlasnici udela ili akcija, zastupnici, likvidacioni upravnici, zaposleni ili članovi sportske organizacije koja se takmiči u istom rangu takmičenja;

2) članovi uprave i službena lica nadležnog sportskog saveza, odnosno službena lica organizacije u oblasti sporta koja upravlja sportskom ligom;

3) lice koje vrši javnu funkciju, kao ni lice koje vrši funkciju u organu političke stranke;

4) vlasnici i članovi organa sportskih kladionica, kao ni zaposleni u sportskoj kladionici;

5) sportski posrednici u odgovarajućoj grani sporta;

6) koja su osuđena za krivična dela protiv privrede, imovine i službene dužnosti, kao i za sledeća krivična dela: teško ubistvo, teška krađa, razbojnička krađa, razbojništvo, utaja, prevara, neosnovano korišćenje kredita i druge pogodnosti, iznuda, ucena i zelenaštvo, omogućavanje upotrebe doping sredstava, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet doping sredstava, nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu i dogovaranje ishoda takmičenja, dok traju pravne posledice osude;

7) koja ne mogu biti članovi organa privrednih društava ili udruženja u skladu sa zakonom kojim je uređen sukob interesa u obavljanju javnih dužnosti.

U sportskoj organizaciji ne može biti zaposleno lice koje je zaposleno u sportskoj kladionici ili je vlasnik ili član organa sportske kladionice.

Član 34

U slučaju nesaglasnosti odredaba opšteg akta sportske organizacije sa odredbama zakona ili sportskim pravilima nadležnog nacionalnog sportskog saveza, neposredno se primenjuju odredbe zakona, odnosno sportskih pravila.

Član 35

Sportska organizacija može obavljati sportske aktivnosti i sportske delatnosti ako, u skladu sa ovim zakonom i sportskim pravilima, ima:

1) učlanjene ili ugovorom angažovane sportiste;

2) angažovane sportske stručnjake u zavisnosti od vrste delatnosti;

3) obezbeđen odgovarajući prostor, odnosno sportske objekte i sportsku opremu;

4) odgovarajuću unutrašnju organizaciju i finansijska sredstva, ako učestvuje u sportskim takmičenjima;

5) osiguranu bezbednost sportista i drugih učesnika pri obavljanju sportskih aktivnosti i delatnosti;

6) odgovarajući broj životinja u sportu u kojem učestvuju životinje.

Ministar bliže uređuje uslove iz stava 1. ovog člana.

Sportska organizacija pri osnivanju ne može koristiti reč "klub". Sportska organizacija može uneti reč "klub" u svoj naziv ako kontinuirano učestvuje u sportskim takmičenjima u okviru nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza, a na osnovu potvrde tog saveza.

Ispunjenost uslova iz st. 1. i 3. ovog člana utvrđuje rešenjem sportski inspektor u postupku inspekcijskog nadzora.

Na rešenje iz stava 4. ovog člana može se uložiti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Sportska organizacija koja učestvuje u sportskim takmičenjima obavezno u nazivu ispred reči "klub" sadrži naziv sportske grane ili discipline u kojoj se takmiči, a ako učestvuje u sportskim takmičenjima u više sportskih grana ili disciplina, u nazivu obavezno sadrži reči: "sportski klub".

Sportska organizacija može učestvovati u sportskim takmičenjima ukoliko je član, odnosno ako je registrovana kod nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza i ako ispunjava uslove u skladu sa ovim zakonom.

2.1.1. Sportsko udruženje

Član 36

Sportsko udruženje, u smislu ovog zakona, jeste dobrovoljna nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih i/ili pravnih lica, organizovana na osnovu statuta i osnovana radi ostvarivanja zajedničkog cilja u oblasti sporta.

Na spontana i privremena povezivanja više lica radi ostvarivanja određenih sportskih ciljeva shodno se primenjuju propisi, odnosno pravna pravila o ortakluku, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Član 37

Sportsko udruženje može obrazovati jedan ili više ogranaka (sekcija, podružnica i dr.) koji se upisuju u Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta (u daljem tekstu: Registar).

Ogranak je organizacioni deo sportskog udruženja koji nema svojstvo pravnog lica. Ogranak ima mesto obavljanja aktivnosti i delatnosti i zastupnika, a poslove sa trećim licima obavlja u ime i za račun sportskog udruženja.

Osnivanje

Član 38

Sportsko udruženje mogu osnovati najmanje tri osnivača.

Osnivač sportskog udruženja može biti potpuno poslovno sposobno fizičko lice ili pravno lice.

Pri ministarstvima nadležnim za odbranu i unutrašnje poslove mogu se od strane vojnih lica, odnosno pripadnika policije i uz saglasnost ministra nadležnog za poslove odbrane, odnosno unutrašnje poslove, osnovati vojna, odnosno policijska sportska udruženja.

Ministar nadležan za poslove odbrane, odnosno ministar nadležan za unutrašnje poslove bliže uređuju rad i delatnost sportskih udruženja iz stava 3. ovog člana, u skladu sa ovim zakonom.

Pored pripadnika vojske, odnosno policije članovi sportskih udruženja iz stava 3. ovog člana mogu biti i lica izvan vojske, odnosno policije, u skladu sa aktom iz stava 4. ovog člana.

Član 39

Sportsko udruženje osniva se na osnivačkoj skupštini, usvajanjem i potpisivanjem osnivačkog akta i statuta i izborom, odnosno imenovanjem lica ovlašćenog za zastupanje.

Osnivački akt sportskog udruženja sačinjava se u pisanoj formi i sadrži: poslovno ime, pravnu formu, sedište i matični broj osnivača i potpis zastupnika osnivača ako je osnivač pravno lice, odnosno lično ime, adresu, jedinstveni matični broj građana i potpis osnivača ako je osnivač fizičko lice; ime, adresu i broj i zemlju izdavanja putne isprave ako je osnivač strano fizičko lice; osnovne ciljeve sportskog udruženja; naziv i sedište sportskog udruženja; lično ime, adresu, jedinstveni matični broj građana, odnosno broj i zemlju izdavanja putne isprave lica ovlašćenog za zastupanje sportskog udruženja; datum donošenja osnivačkog akta.

Osnivački akt iz stava 2. ovog člana mora biti overen u skladu sa zakonom.

Opšti akti

Član 40

Opšti akti sportskog udruženja jesu: statut, pravilnik i odluka kojom se na opšti način uređuju određena pitanja.

Statut je osnovni opšti akt sportskog udruženja.

Statutom se obavezno uređuje:

1) naziv i sedište sportskog udruženja;

2) ciljevi, sadržaj aktivnosti i određenje sportske grane i sportske discipline, odnosno oblasti sporta u kojoj se ostvaruju sportski ciljevi;

3) organi, njihova ovlašćenja, način izbora i razrešenja, trajanje mandata i način odlučivanja;

4) postupak usvajanja, odnosno izmena i dopuna statuta i drugih opštih akata sportskog udruženja;

5) zastupanje sportskog udruženja;

6) ostvarivanje javnosti rada;

7) uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva, utvrđivanje visine članarine, prava, obaveze i odgovornost članova, posebno maloletnih lica;

8) način sticanja sredstava za ostvarivanje sportskih ciljeva i raspolaganja sredstvima;

9) način odlučivanja o statusnim promenama;

10) postupanje sa imovinom sportskog udruženja u slučaju prestanka udruženja;

11) postupak usvajanja finansijskih i drugih izveštaja;

12) oblik i sadržaj pečata;

13) privredna i druge delatnosti koje sportsko udruženje neposredno obavlja;

14) druga pitanja od značaja za sportsko udruženje, kao i druga pitanja utvrđena zakonom.

Svaki član sportskog udruženja ima pravo da dobije primerak statuta sportskog udruženja.

Statut i drugi opšti akti sportskog udruženja moraju biti saglasni sa sportskim pravilima i ovim zakonom.

Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćena lica u sportskom udruženju moraju biti u skladu sa opštim aktima sportskog udruženja, sportskim pravilima i zakonom.

Visina mesečne članarine iz stava 3. tačka 7) ovog člana ne može biti za maloletne sportiste veća od jedne desetine prosečne zarade na nivou Republike Srbije utvrđene od strane republičkog organa nadležnog za poslove statistike za prethodnu budžetsku godinu.

Statut sportskog udruženja se registruje i objavljuje na internet stranici Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija), u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak registracije u Agenciji.

Član 41

Odredbe opšteg akta sportskog udruženja podležu oceni ustavnosti i zakonitosti u skladu sa Ustavom i zakonom.

Sportsko udruženje dužno je da u roku od 30 dana od dana uručenja pravnosnažne odluke o poništenju donese novi opšti akt, odnosno odluku o odgovarajućim izmenama opšteg akta i u zakonskom roku podnese prijavu za upis u Registar. Ako je poništen statut sportskog udruženja, odnosno pojedine odredbe statuta, a sportsko udruženje ne donese novi statut, odnosno odluku o odgovarajućim izmenama statuta - sportsko udruženje prestaje da postoji i briše se iz Registra.

Odredba stava 2. ovog člana shodno se primenjuje i u slučaju kada je, u skladu sa Ustavom i zakonom, utvrđena neustavnost, odnosno nezakonitost odredbe opšteg akta sportskog udruženja.

Svaki član sportskog udruženja može pokrenuti postupak pred mesno nadležnim osnovnim sudom za utvrđivanje ništavosti opšteg akta sportskog udruženja koji je donet suprotno statutu sportskog udruženja ili sportskim pravilima, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad udruženja.

Član 42

Osnivači sportskog udruženja odgovaraju solidarno, celokupnom svojom imovinom, za obaveze preuzete u vezi sa osnivanjem sportskog udruženja, ako ugovorom sa trećim licima koja imaju potraživanja po tom osnovu nije drukčije određeno.

Za obaveze iz stava 1. ovog člana sportsko udruženje odgovara solidarno sa osnivačima od trenutka upisa u Registar.

Naziv, sedište i simboli

Član 43

Sportsko udruženje ima naziv i sedište.

Naziv sportskog udruženja mora biti na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, odnosno na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu i jezicima i pismima koji su u službenoj upotrebi na teritoriji na kojoj se nalazi njegovo sedište.

Naziv sportskog udruženja može biti i na stranom jeziku, odnosno može da sadrži i pojedine strane reči, ako one čine ime, odnosno naziv osnivača, odnosno ako su uobičajene u srpskom jeziku ili ako za njih nema odgovarajuće reči u srpskom jeziku, odnosno ako se radi o rečima na mrtvom jeziku.

Naziv se utvrđuje statutom sportskog udruženja i upisuje se u Registar.

Sportsko udruženje može imati i skraćeni naziv, koji se određuje statutom. Skraćeni naziv upisuje se u Registar.

Sportsko udruženje za planinarski sport može u nazivu koristiti reč "društvo" ako se ispred reči "društvo" koristi reč "planinarsko".

Član 44

Naziv i skraćeni naziv sportskog udruženja upotrebljavaju se u pravnom saobraćaju u obliku u kojem su upisani u Registar.

Ogranak sportskog udruženja u pravnom prometu istupa pod nazivom sportskog udruženja i svojim nazivom.

Naziv sportskog udruženja može se preneti na drugo lice samo u okviru statusne promene.

Član 45

Naziv novoosnovanog sportskog udruženja mora se jasno razlikovati od naziva drugih sportskih udruženja koja su upisana ili uredno prijavljena za upis u Registar.

Iz naziva sportskog udruženja mora biti vidljivo da je u pitanju sportska organizacija.

Naziv sportskog udruženja ne sme dovoditi u zabludu u pogledu grane ili oblasti sporta kome pripada sportsko udruženje ili o tome o kakvoj se vrsti pravnog lica radi ili o kom pravnom licu se radi.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, novoosnovano sportsko udruženje može koristiti naziv ili deo naziva sportskog udruženja koje je već upisano u Registar pod uslovom da naziv novoosnovanog sportskog udruženja sadrži sedište novoosnovanog sportskog udruženja koje nije identično sedištu sportskog udruženja koje je već upisano u Registar ili uredno prijavljeno za upis u Registar.

Član 46

Naziv sportskog udruženja može da sadrži naziv Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, uz prethodnu saglasnost nadležnog organa Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave.

Naziv sportskog udruženja može da sadrži ime ili deo imena fizičkog lica, uz njegovu saglasnost, a ako je to lice umrlo, uz saglasnost svih naslednika prvog naslednog reda.

Ako su aktivnostima sportskog udruženja dovedeni u pitanje ugled i drugi opravdani interesi lica iz st. 1. i 2. ovog člana, data saglasnost može se povući.

Naziv sportskog udruženja ne može da sadrži ime strane države ili međunarodne organizacije.

Odredbe st. 1. i 4. ovog člana ne odnose se na pridevsku upotrebu naziva domaće ili strane države, teritorijalne jedinice i međunarodne organizacije, odnosno navođenje teritorijalne jedinice kao mesta sedišta sportskog udruženja.

Član 47

Sedište sportskog udruženja mora biti na teritoriji Republike Srbije, s tim da se kao sedište određuje ono mesto iz kojeg se upravlja aktivnostima i delatnostima udruženja.

U poslovnoj korespondenciji i u javnom istupanju sportsko udruženje uz svoj naziv navodi i svoje sedište.

Član 48

Sportsko udruženje može imati svoj znak, logotip i druge simbole, u skladu sa statutom.

Simboli vizuelnog identiteta sportskog udruženja moraju se jasno razlikovati od simbola drugih sportskih organizacija i ne smeju dovoditi u zabludu u pogledu ciljeva sportskog udruženja i njegovog identiteta.

Simboli vizuelnog identiteta sportskog udruženja ne mogu da sadrže simbole strane države ili međunarodne organizacije.

Simboli vizuelnog identiteta sportskog udruženja mogu da sadrže simbole Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, uz prethodnu saglasnost nadležnog organa Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave.

Simboli vizuelnog identiteta sportskog udruženja ne mogu biti predmet zaloge.

Članstvo

Član 49

Članovi sportskog udruženja jesu osnivači i lica koja naknadno pristupe sportskom udruženju u skladu sa njegovim statutom.

Fizičko lice može biti član sportskog udruženja nezavisno od godina starosti, u skladu sa zakonom i statutom.

Sportsko udruženje može, u skladu sa statutom, imati različite kategorije članova, sa različitim pravima i obavezama, s tim da članovi iste kategorije moraju imati ista prava i obaveze i da se članu sportskog udruženja ne može statutom ukinuti pravo glasa.

Izjavu o pristupanju, odnosno učlanjenju u sportsko udruženje za maloletno lice koje nije navršilo 14 godina daje maloletno lice uz prethodnu pisanu saglasnost roditelja, odnosno staratelja.

Sportsko udruženje vodi knjigu članova, uključujući i podatke o njihovom pravu upravljanja udruženjem.

U knjigu članova sportskog udruženja upisuju se sledeći podaci: ime, ime oca i prezime; datum rođenja; državljanstvo; broj ličnog dokumenta koji služi kao sredstvo identifikacije; adresa prebivališta i boravišta; podaci za kontakt; datum učlanjenja; datum prestanka članstva; kategorija članstva u skladu sa statutom udruženja; izbor u organe sportskog udruženja; izrečene disciplinske kazne.

Ministar bliže uređuje sadržaj, osim podataka o ličnosti, obrazac i način vođenja knjige članova iz stava 5. ovog člana.

Član 50

Svako lice može pod jednakim uslovima utvrđenim statutom da postane član sportskog udruženja.

Sportisti članovi sportskog udruženja imaju pravo da u svako doba istupe iz udruženja, ali se sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza može propisati da je istupanje dozvoljeno samo po isteku određenog otkaznog roka, s tim da otkazni rok u sportskim granama u kojima pravila predviđaju prelazni rok može da traje najduže do početka prvog narednog prelaznog roka, a u ostalim sportskim granama najviše šest meseci.

Sportista ne može jednostrano da istupi iz sportskog udruženja u slučaju kada se ugovorom obavezao da će ostati član do isteka određenog roka, osim ako je u skladu sa zakonom ugovor raskinut, poništen ili je utvrđena njegova ništavost.

Članstvo u sportskom udruženju ne može se prenositi niti naslediti.

Član 51

Član sportskog udruženja može biti isključen iz sportskog udruženja iz razloga i po postupku utvrđenom statutom.

Opštim aktima sportskog udruženja mora biti obezbeđeno pravo na žalbu na odluku organa udruženja kojom je odlučivano o pravima i obavezama članova udruženja, osim ako je za donošenje odluke nadležna sportska arbitraža u skladu sa ovim zakonom.

Članu sportskog udruženja mogu se izreći disciplinske sankcije u skladu sa zakonom, sportskim pravilima i opštim aktima sportskog udruženja, s tim da mu ne može biti izrečena kazna za disciplinski prekršaj za koji nije kriv i koji pre nego što je učinjen nije bio opštim aktom sportskog udruženja utvrđen kao disciplinski prekršaj i za koji nije bila propisana kazna, ako zakonom nije drukčije određeno.

Član sportskog udruženja ima u disciplinskom postupku pravo na: vođenje postupka bez odugovlačenja i sa što manje troškova; nezavisnost, stručnost i nepristrasnost organa koji odlučuje o odgovornosti; branioca o ličnom trošku; izjašnjenje i izvođenje dokaza; pisanu i obrazloženu odluku i žalbu.

Član sportskog udruženja ne može biti disciplinski kažnjen za korišćenje svojih prava u skladu sa zakonom, sportskim pravilima i opštim aktima udruženja.

Član 52

Sportskim udruženjem upravljaju njegovi članovi na način određen statutom udruženja.

Članovi upravljaju sportskim udruženjem neposredno ili preko svojih izabranih predstavnika u organima udruženja.

Sportskim udruženjem u sportskoj rekreaciji neposredno upravljaju svi članovi sa jednakim pravom glasa.

Sportska arbitraža

Član 53

Članovi sportskog udruženja i sportsko udruženje mogu se sporazumeti da rešavanje spora o pravima kojima slobodno raspolažu, osim sporova za koje je određena isključiva nadležnost suda - povere ad hoc sportskom arbitražnom sudu ili stalnom sportskom arbitražnom sudu pri Olimpijskom komitetu Srbije - za olimpijske sportove, stalnom sportskom arbitražnom sudu pri Sportskom savezu Srbije - za neolimpijske sportove i stalnom sportskom arbitražnom sudu pri Paraolimpijskom komitetu Srbije - za paraolimpijske sportove, a kada su u pitanju sporovi u vezi raskida, poništenja ili utvrđivanja ništavosti ili ispunjenja ugovora između sportiste, odnosno sportskog stručnjaka i sportske organizacije - i stalnom sportskom arbitražnom sudu pri nadležnom nacionalnom granskom sportskom savezu.

Smatra se da je ugovor o sportskoj arbitraži zaključen i ako tužilac podnese tužbu ili žalbu sportskoj arbitraži, a tuženi ne prigovori nadležnosti arbitraže do upuštanja u raspravljanje o predmetu spora.

Na arbitražu iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuju odredbe o arbitraži zakona kojim se uređuje postupak pred arbitražom, ako ovim zakonom nije drukčije utvrđeno.

Spor iz stava 1. ovog člana može biti predmet i međunarodne sportske arbitraže u slučajevima utvrđenim sportskim pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza.

Stalni sportski arbitražni sud iz stava 1. ovog člana može biti nadležan i za rešavanje sporova koji nastanu između članova sportskog udruženja i sportskog udruženja u vezi ostvarenja članskih prava i obaveza utvrđenih opštim aktima sportskog udruženja i sportskim pravilima, pod uslovom da je nadležnost stalnog sportskog suda za te sporove utvrđena u statutu sportskog udruženja ili statutu nadležnog nacionalnog sportskog saveza, osim ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Opštim aktom sportskog udruženja ne može biti propisana obaveznost arbitraže, osim ukoliko drukčije nije propisano sportskim pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza.

Olimpijski komitet Srbije, Paraolimpijski komitet Srbije i Sportski savez Srbije mogu sporazumno obrazovati jedinstveni stalni sportski arbitražni sud za arbitražno rešavanje sporova u sportu.

Član 54

Spor pred sportskom arbitražom je hitan.

Statutom sportskog udruženja može se predvideti i pokušaj mirnog rešavanja sporova unutar sportskog udruženja putem posredovanja.

Za arbitra može biti imenovan samo diplomirani pravnik.

Za arbitra ne može biti imenovano lice koje je vlasnik, član organa ili zaposleni kod sportskih organizacija u istoj grani sporta, lice koje je u istoj stvari učestvovalo u odlučivanju u ranijem postupku, lice koje je član organa, službeno lice ili zaposleni kod nadležnog sportskog saveza, kao ni lice u vezi s kojim postoje drugi razlozi koji dovode u pitanje njegovu nepristrasnost.

Nadležnosti, sastav i organizacija stalne sportske arbitraže, uslovi i način izbora i razrešenja arbitra, arbitražni troškovi i postupak u stvarima iz njene nadležnosti uređuje opštim aktima Olimpijski komitet Srbije, Paraolimpijski komitet Srbije, Sportski savez Srbije i nadležni nacionalni granski sportski savez.

Aktima iz stava 5. ovog člana i brojem arbitara na listi arbitara mora biti osigurana nezavisnost, nepristrasnost, samostalnost i kompetentnost sportske arbitraže u odlučivanju i zaštićena prava učesnika u postupku, uključujući i pravo stranke u sporu da ima pravnog zastupnika.

Ministarstvo daje saglasnost na akta iz stava 5. ovog člana.

Organi i lice ovlašćeno za zastupanje

Član 55

Skupština je najviši organ sportskog udruženja. Ako statutom nije drukčije određeno, skupštinu čine svi članovi sportskog udruženja, sa jednakim pravom glasa.

Skupština sportskog udruženja saziva se najmanje jedanput godišnje.

Skupština sportskog udruženja odlučuje o:

1) usvajanju, odnosno izmenama i dopunama statuta sportskog udruženja;

2) usvajanju finansijskih i prihvatanju revizorskih izveštaja;

3) usvajanju izveštaja o realizaciji programa koji se finansira iz javnih sredstava;

4) izboru, odnosno imenovanju i razrešenju lica ovlašćenog za zastupanje i članova organa sportskog udruženja, osim ako statutom nije drukčije uređeno;

5) udruživanju u saveze;

6) statusnim promenama;

7) prestanku sportskog udruženja;

8) drugim pitanjima utvrđenim zakonom i statutom sportskog udruženja.

Odluka skupštine o usvajanju i izmenama i dopunama statuta, statusnim promenama i prestanku sportskog udruženja donosi se većinom glasova od ukupnog broja članova skupštine, ako statutom nije utvrđeno da je za donošenje odluke potreban veći broj glasova.

Sazivanje skupštine sportskog udruženja može tražiti jedna trećina članova skupštine uz predlaganje dnevnog reda, a ako nadležni organ sportskog udruženja ne sazove sednicu skupštine, nju mogu sazvati oni članovi sportskog udruženja koji su tražili njeno sazivanje. Skupština se mora sazvati najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahteva za održavanje skupštine sportskog udruženja, s tim da između podnošenja urednog zahteva za održavanje skupštine i održavanja skupštine sportskog udruženja ne sme da protekne više od 30 dana, a samo izuzetno, iz razloga utvrđenih statutom, rokovi za sazivanje i održavanje skupštine mogu biti i dvostruko duži.

Član 56

Sportsko udruženje sa više od 20 članova ima upravu izabranu od strane skupštine udruženja, na način određen statutom.

Organ uprave sportskog udruženja (upravni odbor, predsedništvo, izvršni odbor i dr.) ima najmanje tri člana.

Zastupnik sportskog udruženja može biti član uprave sportskog udruženja.

Odluke uprave sportskog udruženja donose se većinom glasova od ukupnog broja članova uprave, ako statutom sportskog udruženja nije utvrđena drukčija većina.

Član 57

Sportsko udruženje ima lice ovlašćeno za zastupanje sportskog udruženja (u daljem tekstu: zastupnik) izabrano, odnosno imenovano na način utvrđen statutom.

Za zastupnika može biti određeno samo potpuno poslovno sposobno fizičko lice.

Zastupnik se stara i odgovara za zakonitost rada sportskog udruženja, organizuje i vodi aktivnosti i poslovanje sportskog udruženja, brine se o urednom vođenju propisanih evidencija i poslovnih knjiga, sprovodi odluke organa sportskog udruženja i ima u odnosu na zaposlene i radno angažovana lica u sportskom udruženju položaj, odnosno ovlašćenja direktora u pravnom licu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, ako ovim zakonom ili statutom nije drukčije određeno.

Odredbe statuta sportskog udruženja koje ograničavaju ovlašćenja zastupnika nemaju pravno dejstvo prema trećim licima.

Pravni poslovi koje zastupnik zaključi u ime i za račun sportskog udruženja obavezuju sportsko udruženje i ako nisu u okviru ciljeva sportskog udruženja, osim ako sportsko udruženje dokaže da je treće lice znalo da je taj posao izvan ciljeva sportskog udruženja ili je prema okolnostima slučaja moglo znati.

Mandat zastupnika prestaje istekom perioda na koji je imenovan, ako statutom sportskog udruženja nije drukčije određeno.

Ako zastupnik u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude zastupnik u skladu sa ovim zakonom, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Organ koji imenuje zastupnika može ga razrešiti i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

Zastupnik može u svako doba dati ostavku sportskom udruženju pisanim putem.

Ostavka zastupnika proizvodi dejstvo u odnosu na sportsko udruženje danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Ostavka zastupnika registruje se u skladu sa zakonom kojim je uređen postupak registracije u Agenciji.

Ako je jedini zastupnik sportskog udruženja dao ostavku, u obavezi je da nastavi da preduzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog zastupnika, ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom kojim je uređen postupak registracije u Agenciji.

Ako je sportsko udruženje ostalo bez jedinog zastupnika, a novi zastupnik ne bude registrovan u Registru u daljem roku od 60 dana, svaki član sportskog udruženja može tražiti da sud u vanparničnom postupku postavi privremenog zastupnika sportskog udruženja.

Postupak iz stava 13. ovog člana je hitan i sud je dužan da odluku po zahtevu donese u roku od osam dana od dana prijema zahteva.

Ako je sportsko udruženje ostalo bez jedinog zastupnika, a novi zastupnik ne bude registrovan u Registru u daljem roku od šest meseci, sportsko udruženje prestaje.

Član 58

Zastupnik je dužan da informiše organe sportskog udruženja o aktivnostima i delatnostima sportskog udruženja i njegovom finansijskom poslovanju.

Ukoliko organ sportskog udruženja, odnosno statutom određen broj članova sportskog udruženja zahteva dobijanje podataka iz stava 1. ovog člana, zastupnik je dužan da im takve informacije saopšti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

Član 59

Članovi organa sportskog udruženja imaju posebne dužnosti prema sportskom udruženju u pogledu dužnosti pažnje, dužnosti prijavljivanja poslova i radnji u kojima imaju lični interes, dužnosti izbegavanja sukoba interesa, dužnosti čuvanja poslovne tajne i dužnosti poštovanja zabrane konkurencije.

Ugovor između člana organa sportskog udruženja, odnosno zastupnika i sportskog udruženja može da se zaključi po odobrenju organa sportskog udruženja određenog statutom.

Na posebne dužnosti prema sportskom udruženju iz stava 1. ovog člana i posledice povrede tih dužnosti shodno se primenjuju odredbe o posebnim dužnostima prema društvu zakona kojim je uređen rad privrednih društava i zakona kojim je uređena pravna zaštita poslovne tajne, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Član 60

Sportsko udruženje sa više od 20 članova ima nadzorni odbor za kontrolu zakonitosti rada i finansijskog poslovanja sportskog udruženja i redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja.

Sportsko udruženje može imati revizora sa nadzornim ovlašćenjima utvrđenim u skladu sa propisima o reviziji.

Članovi nadzornog odbora ne mogu biti članovi uprave i skupštine sportskog udruženja.

Član 61

Statutom se mogu predvideti i drugi organi sportskog udruženja.

Skupština sportskog udruženja imenuje druge organe udruženja, ako statutom nije drukčije određeno.

Član organa sportskog udruženja može biti samo član udruženja.

Odluke organa sportskog udruženja unose se u knjigu odluka.

Član 62

Članovi organa sportskog udruženja odgovaraju solidarno za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju sportskom udruženju, ako takvu odluku donesu namerno ili krajnjom nepažnjom.

Za štetu iz stava 1. ovog člana ne odgovaraju članovi koji su bili protiv donošenja štetne odluke ili su se uzdržali od glasanja ako su u postupku koji je prethodio glasanju obrazložili svoj stav o štetnosti predloga odluke o kome se glasa.

Zahtev za naknadu štete iz stava 1. ovog člana zastareva u roku od deset godina od dana donošenja odluke kojom je prouzrokovana šteta sportskom udruženju.

Tužbu za naknadu štete može u ime i za račun sportskog udruženja podići skupština sportskog udruženja, organ uprave sportskog udruženja, zastupnik, nadzorni odbor ili članovi koji čine 5% od ukupnog broja članova sportskog udruženja, sportsko društvo i nadležni nacionalni granski sportski savez, a ako sportsko udruženje koristi sredstva u društvenoj ili javnoj svojini i nadležni javni pravobranilac. Odlukom sportskog udruženja može se odrediti posebni zastupnik sportskog udruženja za postupak za naknadu štete.

Ostvarena naknada štete pripada sportskom udruženju, a lice koje je podnelo tužbu ima pravo na naknadu troškova za vođenje spora.

Opštim aktima ili odlukama organa sportskog udruženja ne može se usloviti ili zabraniti mogućnost podnošenja tužbe za naknadu štete.

Odredbe st. 1-6. ovog člana shodno se primenjuju i na radnje zastupnika, zastupnika ogranka sportskog udruženja, likvidacionog upravnika i stečajnog upravnika kojima je prouzrokovana šteta sportskom udruženju.

Član 63

Član organa sportskog udruženja, odnosno zastupnik nema pravo glasa na sednici organa sportskog udruženja kad se odlučuje o:

1) pokretanju spora ili odustajanju od spora protiv njega;

2) odobravanju poslova između njega i sportskog udruženja u slučaju sukoba interesa, odnosno postojanja ličnog interesa pri odlučivanju;

3) njegovoj odgovornosti ili razrešenju.

Član 64

Odluke kao pojedinačni akti organa, odnosno zastupnika ništave su ako su donete suprotno zakonu, sportskim pravilima ili opštem aktu sportskog udruženja.

Ništavost odluke iz stava 1. ovog člana utvrđuje mesno nadležni osnovni sud, po tužbi svakog člana sportskog udruženja ili drugog lica koje ima pravni interes za podnošenje tužbe, kao i državnog pravobranioca, pravobranioca autonomne pokrajine i pravobranioca jedinice lokalne samouprave na čijoj teritorije je sedište sportskog udruženja, osim ako je za rešavanje sporova koji nastanu u sportskom udruženju utvrđena nadležnost stalnog sportskog arbitražnog suda pri Olimpijskom komitetu Srbije, Paraolimpijskom komitetu Srbije ili Sportskom savezu Srbije iz člana 53. stav 1. ovog zakona, odnosno stalnog sportskog arbitražnog suda iz člana 53. stav 7. ovog zakona.

Tužba za utvrđenje ništavosti iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac tužbe saznao za razloge ništavosti odluke, s tim da se ne može podneti po isteku roka od tri godine od dana donošenja odluke.

Postupak za utvrđivanje ništavosti akta iz stava 1. ovog člana nadležni sud vodi prema odredbama zakona kojim se uređuje parnični postupak.

Upis u registar

Član 65

Sportska udruženja upisuju se u Registar koji vodi Agencija, kao povereni posao. Povezivanje više lica iz člana 36. stav 2. ovog zakona ne upisuje se u Registar.

Agencija vodi Registar preko Registratora nadležnog za vođenje Registra (u daljem tekstu: Registrator).

Na uslove i postupak imenovanja Registratora, kao i na njegova ovlašćenja i obaveze, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje rad Agencije, a na postupak upisa i visinu naknade za upis u Registar primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje postupak registracije u Agenciji.

Sportsko udruženje stiče svojstvo pravnog lica danom upisa u Registar.

Ministarstvo vodi Jedinstvenu evidenciju udruženja, organizacija i preduzetnika u oblasti sporta (u daljem tekstu: Jedinstvena evidencija).

Registarski organ koji vodi Registar ustanova dostavlja Ministarstvu primerak rešenja o upisu u taj registar ustanove u oblasti sporta u roku od tri dana od dana donošenja rešenja radi upisa podataka u Jedinstvenu evidenciju.

Ministar bliže uređuje: sadržinu, osim podataka o ličnosti, i način vođenja Registra; predmet registracije; sadržinu i obrazac prijave za upis u Registar i registraciju drugih podataka, dokumentaciju koja se uz prijavu prilaže, kao i druge usluge koje pruža Agencija u vođenju Registra; sadržinu, osim podataka o ličnosti, i način vođenja Jedinstvene evidencije.

U Jedinstvenoj evidenciji vode se samo oni podaci o ličnosti koji se vode u odgovarajućem registru kod Agencije, odnosno kod registarskog organa koji vodi registar ustanova u oblasti sporta.

U prijavu za upis u Registar i dokumentaciju koja se uz prijavu prilaže unose se odgovarajući podaci iz člana 5. stav 10. ovog zakona.

Ministarstvo obaveštava sportsko udruženje, organizaciju i preduzetnika u oblasti sporta o broju pod kojim je sportsko udruženje upisano u Jedinstvenu evidenciju (broj jedinstvene evidencije).

Ministarstvo obezbeđuje javnu dostupnost podataka iz Jedinstvene evidencije - preko interneta.

Član 66

Agencija dostavlja Ministarstvu bez odlaganja sve registrovane podatke o pravnim licima i preduzetnicima u oblasti sporta putem web servisa radi upisa u Jedinstvenu evidenciju.

Član 67

U Registar se upisuju: oblik organizovanja sportskog udruženja (udruženje, društvo, granski savez, teritorijalni savez, stručno udruženje, druga udruženja i savezi u oblasti sporta); naziv, sedište i adresa sportskog udruženja; sportska grana/grane, sportska disciplina/discipline ili oblast/oblasti sporta; datum upisa u Registar; podaci o zastupniku (ime i prezime, prebivalište, odnosno boravište i adresa i JMBG građana, odnosno broj pasoša i država izdavanja); matični broj i poreski identifikacioni broj (PIB); broj računa u banci; izmene i dopune statuta; privredna delatnost koju sportsko udruženje neposredno obavlja; predviđeno vreme za koje se sportsko udruženje osniva; članstvo u nadležnom nacionalnom sportskom savezu ili drugom savezu ili asocijaciji u zemlji i inostranstvu; zabeleška pokretanja postupka za zabranu rada; zabeleška zabrane rada; podaci o statusnoj promeni; podaci o likvidaciji; podaci o stečaju; kontakt podaci (broj telefona, faks i internet adresa); broj i datum donošenja rešenja o upisu u Registar.

Registar sadrži i sledeće podatke, ako ti podaci postoje, i to: skraćeni naziv; naziv na jeziku i pismu nacionalne manjine; naziv u prevodu na strani jezik; naziv, sedište i adresu ogranka i podatke o zastupniku ogranka (ime i prezime, prebivalište, odnosno boravište i adresa i JMBG građana, odnosno broj pasoša i država izdavanja); zabeleške podataka od značaja za pravni promet.

Član 68

Registracija osnivanja sportskog udruženja ništava je, odnosno registracija određenog podatka o sportskom udruženju poništava se:

1) ako su u registracionoj prijavi navedeni neistiniti podaci;

2) ako je registracija izvršena na osnovu lažnog dokumenta (lažnog opšteg ili pojedinačnog akta), dokumenta izdatog u nezakonito sprovedenom postupku ili dokumenta sa neistinitim, odnosno nezakonitim podacima;

3) ako postoje drugi zakonom predviđeni razlozi.

Član sportskog udruženja, sportsko društvo i sportski savez u koji je sportsko udruženje učlanjeno, drugo lice koje ima pravni interes da se utvrdi ništavost registracije, kao i državni pravobranilac, pravobranilac autonomne pokrajine i pravobranilac jedinice lokalne samouprave na čijoj teritorije je sedište sportskog udruženja, mogu tražiti tužbom za utvrđenje da se utvrdi da je registracija osnivanja sportskog udruženja ništava, odnosno tužbom za poništenje da se poništi registrovani podatak o sportskom udruženju.

Tužba iz stava 2. ovog člana podnosi se mesno nadležnom osnovnom sudu u roku od 30 dana od dana saznanja tužioca za razloge ništavosti, a najkasnije u roku od godinu dana od dana registracije.

Po prijavi tužioca, uz koju se dostavlja dokaz o pokretanju postupka za utvrđivanje ništavosti, odnosno poništenje registracije, Registrator će u roku od tri dana u Registar registrovati zabeležbu postojanje spora za utvrđivanje ništavosti, odnosno poništenje registracije.

Kad je pravnosnažnom presudom poništena registracija određenog podatka o sportskom udruženju, sud je dužan da u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti dostavi presudu Agenciji. Na osnovu te presude, Registrator briše ništavu registraciju iz Registra.

U slučaju iz stava 5. ovog člana sportsko udruženje je obavezno da, u roku od tri meseca, od brisanja ništave registracije iz Registra podnese prijavu za registraciju podatka koji zamenjuje ništavu registraciju, a u protivnom sportsko udruženje prestaje, ako ovim zakonom nije drugačije utvrđeno.

Ako je pravnosnažnom presudom utvrđena ništavost registracije osnivanja sportskog udruženja, Registrator u Registar registruje zabeležbu ništavosti registracije osnivanja i o tome obaveštava sportsko udruženje, Ministarstvo i nadležnog sportskog inspektora radi pokretanja postupka za brisanje sportskog udruženja iz Registra u skladu sa članom 86. stav 5. ovog zakona.

Član 69

Ništavost registracije nema pravno dejstvo na pravne poslove sportskog udruženja sa savesnim trećim licima.

Utvrđivanjem ništavosti registracije osnivanja sportskog udruženja osnivači sportskog udruženja postaju solidarno odgovorni za namirenje potraživanja poverilaca udruženja.

Imovina

Član 70

Sportsko udruženje može sticati sredstva i ostvarivati prihod od priloga, članarine, donacija i poklona, subvencija, nasleđa, kamata na uloge, zakupnine, dividendi, usluga, sponzorstva i drugih komercijalnih, marketinških, poslovnih i privrednih delatnosti i aktivnosti, u skladu sa zakonom.

Sredstva iz stava 1. ovog člana svojina su sportskog udruženja.

Raspolaganje imovinom sportskog udruženja suprotno odredbama ovog zakona ništavo je.

Član 71

Sportsko udruženje može osnovati privredno društvo ili drugo pravno lice, u skladu sa zakonom, radi pribavljanja sredstava potrebnih za ostvarivanje svojih sportskih ciljeva. Sportsko udruženje - osnivač koristi celokupnu ostvarenu neto dobit tog osnovanog pravnog lica za ostvarivanje svojih sportskih ciljeva utvrđenih statutom.

Ako sportsko udruženje iz stava 1. ovog člana osnuje sportsko privredno društvo i na njega prenese prava i obaveze u pogledu učešća u određenom rangu takmičenja i prava i obaveze prema određenim sportskim i drugim angažovanim licima, u skladu sa zakonom i sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza, novoosnovano sportsko privredno društvo odgovara za obaveze sportskog udruženja - svog osnivača nastale pre svog osnivanja.

Sportsko udruženje može da promeni pravni oblik u sportsko privredno društvo donošenjem odluke o organizovanju kao društvo sa ograničenom odgovornošću i prenošenjem osnivačkih prava na jedinicu lokalne samouprave na čijoj teritoriji ima sedište, uz prethodnu saglasnost te jedinice lokalne samouprave.

Privredno društvo iz stava 3. ovog člana je pravni sledbenik sportskog udruženja čijom promenom pravnog oblika je nastalo, te preuzima imovinu i sva prava i obaveze sportskog udruženja iz koga je nastalo, uključujući i zaposlene.

Privredno društvo nastalo promenom pravnog oblika sportskog udruženja obavezno je da obavlja iste sportske aktivnosti i sportske delatnosti kao i sportsko udruženje.

Odluku iz stava 3. ovog člana donosi skupština sportskog udruženja dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova skupštine sportskog udruženja.

Sportsko udruženje pre donošenja odluke iz stava 3. ovog člana procenom utvrđuje vrednost imovine i ukupnog kapitala.

Odluka iz stava 3. ovog člana sadrži i odluku o osnivačkom aktu privrednog društva i prepuštanju jedinici lokalne samouprave da bira prve organe privrednog društva.

Upisom privrednog društva iz stava 3. ovog člana u registar privrednih subjekata zastupnik sportskog udruženja podnosi prijavu za brisanje sportskog udruženja iz Registra. Prijava se podnosi u roku od sedam dana od dana kada je privredno društvo upisano u registar privrednih subjekata koji vodi Agencija, a Agencija briše sportsko udruženje iz Registra sa danom upisa privrednog društava u registar privrednih subjekata.

Član 72

Sportsko udruženje može neposredno da obavlja privrednu ili drugu delatnost kojom se stiče dobit u skladu sa zakonom kojim se uređuje klasifikacija delatnosti. Sportsko udruženje registruje samo jednu privrednu delatnost pod sledećim uslovima:

1) da je privredna delatnost u vezi sa statutarnim ciljevima tog sportskog udruženja;

2) da je privredna delatnost predviđena statutom;

3) da je privredna delatnost manjeg obima, odnosno da se obavlja u obimu potrebnom za ostvarivanje ciljeva sportskog udruženja;

4) da je privredna delatnost upisana u Registar.

Sportsko udruženje može otpočeti sa neposrednim obavljanjem privredne delatnosti iz stava 1. ovog člana tek nakon upisa u Registar.

Poslovi koje sportsko udruženje zaključi suprotno st. 1. i 2. ovog člana pravno su valjani, osim ako je treće lice znalo ili je moralo znati za prekoračenje.

Sportsko udruženje nema pravo da ostvarenu dobit od privredne ili druge delatnosti raspodeljuje svojim osnivačima, članovima, članovima organa sportskog udruženja, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima.

Pod povezanim licima, u smislu ovog zakona, smatraju se lica koja su kao takva utvrđena zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Član 73

Sportsko udruženje vodi poslovne knjige i podnosi finansijske izveštaje u skladu sa propisima o računovodstvu.

Godišnji finansijski izveštaj sportskog udruženja objavljuje se na internet stranici Agencije, u skladu sa zakonom.

Član 74

Sportsko udruženje koje se takmiči u nacionalnom, odnosno profesionalnom sportskom takmičenju vodi poslovne knjige i podnosi finansijske izveštaje u skladu sa propisima o računovodstvu koji se odnose na privredna društva.

Revizija finansijskih izveštaja sportskih udruženja iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu s propisima o reviziji koji se odnose na privredna društva.

Revizorski izveštaj iz stava 2. ovog člana objavljuje se na internet stranici Agencije.

Član 75

Za svoje obaveze sportsko udruženje odgovara celokupnom svojom imovinom.

Članovi sportskog udruženja i organa sportskog udruženja solidarno odgovaraju sa sportskim udruženjem za obaveze sportskog udruženja ako postupaju s imovinom sportskog udruženja kao da je u pitanju njihova imovina ili zloupotrebe sportsko udruženje kao formu za nezakonite ili prevarne ciljeve.

Poverilac sportskog udruženja može podneti tužbu protiv lica iz stava 2. ovog člana nadležnom sudu prema sedištu sportskog udruženja u roku od šest meseci od dana saznanja za zloupotrebu, a najkasnije u roku od pet godina od dana zloupotrebe.

U slučaju da potraživanje poverioca iz stava 3. ovog člana nije dospelo u trenutku saznanja za zloupotrebu rok od šest meseci iz stava 3. ovog člana počinje da teče od dana dospeća potraživanja.

Član 76

Imovina sportskog udruženja može da se koristi jedino za ostvarivanje ciljeva utvrđenih statutom.

Imovina sportskog udruženja ne može se deliti njegovim članovima.

Prihodi ostvareni obavljanjem delatnosti sportskog udruženja koriste se isključivo za ostvarivanje statutarnih ciljeva sportskog udruženja.

Odredbe st. 1-3. ovog člana ne odnose se na davanje članovima prigodnih nagrada i naknada opravdanih troškova nastalih ostvarivanjem statutarnih ciljeva sportskog udruženja (putni troškovi, dnevnice, troškovi prenoćišta i sl.), ispunjavanje obaveza prema članovima ugovorenih u skladu sa ovim zakonom i isplatu zarada zaposlenima.

Član 77

Za slučaj prestanka sportskog udruženja kao primalac njegove imovine statutom se može odrediti samo domaća nedobitna organizacija u oblasti sporta.

Ako se u trenutku prestanka sportskog udruženja ne može postupiti na način određen zakonom i statutom za raspodelu imovine, ili ako je sportsko udruženje prestalo na osnovu odluke o zabrani rada, imovina postaje svojina jedinice lokalne samouprave na čijoj je teritoriji bilo sedište sportskog udruženja i mora se upotrebiti u svrhe koje najviše odgovaraju ciljevima sportskog udruženja ili u druge sportske svrhe.

Ako jedinica lokalne samouprave nije u mogućnosti da obezbedi ispunjenost uslova iz stava 2. ovog člana, onda imovina postaje svojina Republike Srbije.

Statusne promene

Član 78

Statusne promene sportskog udruženja jesu: pripajanje, spajanje, podela i odvajanje.

Statusnom promenom sportsko udruženje prenosi celu svoju imovinu ili njen deo na jedno ili više postojećih ili novih sportskih udruženja, koja su njegovi opšti pravni sledbenici.

U istoj statusnoj promeni može da se kombinuje pripajanje, spajanje, podela i odvajanje.

U slučaju prestanka sportskog udruženja usled statusne promene, ne sprovodi se likvidacija.

Sportska udruženja koja učestvuju u ligaškim sportskim takmičenjima mogu vršiti statusne promene ako se statusnom promenom ne utiče na regularnost takmičenja i uz prethodnu saglasnost nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza.

Sporazum o zameni naziva između sportskih udruženja ne smatra se statusnom promenom, u skladu sa ovim zakonom.

Statusna promena izvršena suprotno zakonu ništava je.

Član 79

Svako sportsko udruženje koje učestvuje u statusnoj promeni sačinjava finansijski i revizorski izveštaj prema stanju na dan donošenja odluke o spajanju, pripajanju, podeli i odvajanju, u skladu s propisima o računovodstvu i reviziji.

Član 80

Pripajanjem se prenosi cela imovina jednog sportskog udruženja (pripojenik) na drugo sportsko udruženje (pripojilac), na osnovu ugovora o pripajanju.

Spajanjem se osniva novo sportsko udruženje, na koje se prenosi ukupna imovina dva ili više sportskih udruženja koja se spajaju (spojena sportska udruženja).

Član 81

Pripajanje jednog ili više sportskih udruženja drugom upisuje se u Registar.

Upisom pripajanja u Registar imovina pripojenika prelazi na sportsko udruženje pripojioca.

Na upis pripajanja shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o upisu osnivanja sportskog udruženja.

Upisom pripajanja u Registar prestaje da postoji pripojeno sportsko udruženje, a udruženje pripojilac nastavlja s radom pod nazivom pod kojim je upisano u Registar.

Upisom pripajanja zaposleni i članovi pripojenika postaju zaposleni i članovi pripojioca.

Uz prijavu za upis pripajanja podnose se odluke skupština sportskih udruženja koja učestvuju u pripajanju - o prihvatanju zaključenja ugovora o pripajanju (u istovetnom tekstu), ugovor o pripajanju, rešenje o upisu u Registar sportskih udruženja koja se pripajaju, oglas o nameri pripajanja objavljen u sredstvu javnog informisanja specijalizovanom za sport, koje izlazi na teritoriji cele Republike Srbije i saglasnost nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza ako sportska udruženja učestvuju u ligaškom sportskom takmičenju.

Član 82

Ugovor o pripajanju sadrži nazive i sedišta sportskih udruženja, odredbe u vezi s prenosom imovine sportskog udruženja koje se pripaja (tačan opis delova imovine koji se prenose, pri čemu je dozvoljeno upućivanje na posebne isprave) i odredbe o pravima članova sportskog udruženja koje se pripaja.

Poverioci sportskih udruženja koja učestvuju u pripajanju mogu, u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o pokretanju postupka pripajanja, zahtevati obezbeđenje svojih potraživanja ili njihovu isplatu. Dovoljnim obezbeđenjem poverilaca smatra se izjava zastupnika sportskih udruženja koja učestvuju u pripajanju da će se imovinom tih sportskih udruženja upravljati odvojeno do namirenja poverilaca svakog sportskog udruženja posebno. U protivnom, nadležni sud može poništiti pripajanje na zahtev poverilaca.

Nacrt ugovora o pripajanju podleže reviziji jednog ili više revizora koga zajednički imenuju sportska udruženja koja učestvuju u pripajanju.

Revizor sastavlja, u skladu sa zakonom, pisani izveštaj o reviziji nacrta ugovora o pripajanju koji se podnosi sportskim udruženjima koja učestvuju u pripajanju u roku određenim aktom o imenovanju i koji sadrži naročito: obrazloženi prikaz svih važnih delova imovine i obaveza sportskih udruženja koja učestvuju u pripajanju; podatke o primenjenom metodu procene vrednosti svih sportskih udruženja koja učestvuju u pripajanju, razloge zbog kojih je primenjen taj metod; podatke o posebnim teškoćama u proceni vrednosti sportskih udruženja koja učestvuju u pripajanju, ako ih je bilo.

Skupštine sportskih udruženja ne mogu da donesu odluku o prihvatanju zaključenja ugovora o pripajanju pre nego što razmotre izveštaj revizora iz stava 4. ovog člana.

Član 83

Na spajanje sportskih udruženja shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o pripajanju, a na novonastalo sportsko udruženje - odredbe o osnivanju sportskog udruženja.

Upisom novog sportskog udruženja u Registar prestaju da postoje sportska udruženja koja su se spojila.

Upisom novog sportskog udruženja u Registar imovina spojenih sportskih udruženja prelazi na novo sportsko udruženje.

Zaposleni i članovi sportskih udruženja koja su se spojila postaju zaposleni i članovi novog sportskog udruženja.

Član 84

Podela sportskog udruženja jeste statusna promena kojom se sportsko udruženje deli na više sportskih udruženja, čime ono prestaje.

Odluka o podeli sportskog udruženja ima pravno dejstvo akta o osnivanju.

Podelom sportsko udruženje deli svoju imovinu na više delova koju prenosi na više sportskih udruženja. U podeli, delovi imovine sportskog udruženja koje se deli mogu da se: pripoje postojećem sportskom udruženju; spoje sa postojećim sportskim udruženjem uz osnivanje novog sportskog udruženja; osnuju kao nova sportska udruženja; neki pripoje jednom ili više postojećih sportskih udruženja, a drugi osnuju kao jedno ili više novih sportskih udruženja, sa ili bez spajanja sa postojećim udruženjima.

Odvajanje jeste statusna promena kojom se od sportskog udruženja odvaja njegov deo, a sportsko udruženje ostaje da postoji kao pravno lice. Odvajanjem sportsko udruženje prenosi jedan ili više delova svoje imovine na jedno ili više novih (odvajanje osnivanjem) ili postojećih sportskih udruženja (odvajanje pripajanjem).

Na podelu i odvajanje shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o osnivanju, spajanju i pripajanju sportskih udruženja.

U slučaju podele ili odvajanja, za obaveze sportskog udruženja koje su postojale pre upisa podele, odnosno odvajanja u Registar, solidarno odgovara svako učestvujuće sportsko udruženje koje postoji nakon upisa podele, odnosno odvajanja.

Sportsko udruženje kome je prenesen deo imovine podelom ili odvajanjem, kao opšti pravni sledbenik, stupa u sve pravne odnose podeljenog sportskog udruženja, odnosno sportskog udruženja od kojeg je odvojen njegov deo, sa trećim licima, a u vezi s prenesenim delom imovine.

Član 85

Sportska udruženja nastala podelom, odnosno odvajanjem upisuju se u Registar posle zaključenja ugovora o razgraničenju sredstava, prava i obaveza (deobni bilans). Deobnim bilansom uređuju se i pitanja vezana za status članova sportskog udruženja i zaposlenih.

Zastupnici sportskih udruženja koja učestvuju, odnosno nastaju u podeli ili odvajanju podnose prijavu za upis u Registar podele, odnosno odvajanja.

Sportsko udruženje prestaje upisom podele u Registar, bez sprovođenja likvidacije. Sportsko udruženje ne prestaje odvajanjem njegovog dela, već menja statut radi usklađivanja s promenama koje su u vezi s odvajanjem.

Prestanak

Član 86

Sportsko udruženje prestaje:

1) ako se broj članova smanji ispod broja potrebnog za osnivanje, a nadležni organ udruženja ne donese odluku o prijemu novih članova u roku od 30 dana;

2) ako nadležni organ sportskog udruženja donese odluku o prestanku udruženja;

3) statusnom promenom i promenom pravnog oblika koja vodi prestanku udruženja;

4) ako mu je izrečena mera zabrane obavljanja sportskih aktivnosti i delatnosti zbog toga što ne ispunjava uslove za njihovo obavljanje, a u roku određenom u izrečenoj meri ne ispuni te uslove;

5) ako je pravnosnažnom odlukom nadležnog suda utvrđeno da je registracija osnivanja sportskog udruženja bila ništava;

6) ako mu je zabranjen rad;

7) ako se utvrdi da je prestalo sa radom;

8) u drugim slučajevima utvrđenim zakonom, osnivačkim aktom ili statutom sportskog udruženja koji su navedeni kao osnov za prestanak udruženja;

9) stečajem.

Sportsko udruženje prestaje brisanjem iz Registra.

Okolnosti iz stava 1. tač. 1), 4), 5), 6), 7) i 8) ovog člana utvrđuje rešenjem sportski inspektor.

U slučaju iz stava 1. tačka 2) ovog člana brisanje iz Registra vrši se nakon sprovedenog postupka likvidacije, odnosno stečaja sportskog udruženja.

U slučaju prestanka sportskog udruženja po osnovu stava 1. tač. 1), 4), 5), 6), 7) i 8) ovog člana, sportski inspektor podnosi, u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti rešenja iz stava 3. ovog člana, Agenciji prijavu za brisanje sportskog udruženja iz Registra.

U slučaju iz stava 5. ovog člana Registrator koji vodi Registar registruje u skladu sa ovim zakonom u Registar ispunjenost uslova za prestanak sportskog udruženja i, istovremeno, objavljuje oglas o tome na internet stranici Registra u neprekidnom trajanju od 30 dana.

Ako Registar u roku od 60 dana od dana objave oglasa iz stava 6. ovog člana ne primi rešenje nadležnog suda o otvaranju stečaja nad sportskim udruženjem koje prestaje, Registrator koji vodi Registar po službenoj dužnosti briše sportsko udruženje iz Registra.

Od trenutka nastupanja okolnosti iz stava 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8) i 9) ovog člana sportsko udruženje ne može obavljati sportske aktivnosti i delatnosti.

Član 87

Likvidacija sportskog udruženja sprovodi se kada sportsko udruženje ima dovoljno finansijskih sredstava za pokriće svih svojih obaveza.

Na sprovođenje likvidacije sportskog udruženja shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje likvidacija privrednih društava, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Sportsko udruženje može prestati i po skraćenom postupku likvidacije pod uslovima i na način utvrđen zakonom kojim se uređuje likvidacija udruženja.

Od trenutka kada su se stekli uslovi za pokretanje likvidacije, sportsko udruženje može preduzimati samo aktivnosti potrebne za sprovođenje likvidacionog postupka.

Donošenjem odluke o prestanku sportskog udruženja likvidacijom i imenovanjem likvidacionog upravnika prestaju ovlašćenja zastupnika i punomoćnika sportskog udruženja.

U slučajevima iz člana 86. stav 1. tač. 1), 2) i 7) ovog zakona skupština sportskog udruženja dužna je da, u roku od 15 dana od dana nastupanja razloga za prestanak sportskog udruženja, donese odluku o prestanku sportskog udruženja likvidacijom, imenovanju likvidacionog upravnika i o adresi za prijavu potraživanja.

U nazivu sportskog udruženja upisuje se oznaka: "u likvidaciji".

Dejstvo otvaranja postupka likvidacije nastupa registracijom likvidacije, podataka o likvidacionom upravniku i objavljivanjem oglasa o pokretanju likvidacije u skladu sa zakonom.

Član 88

Sa imovinom sportskog udruženja koja preostane posle namirenja poverilaca likvidacioni upravnik postupa na način predviđen zakonom i statutom sportskog udruženja.

Finansijski izveštaj sastavljen sa danom završetka likvidacije i izveštaj o sprovođenju likvidacije odobrava skupština sportskog udruženja, a ako se skupština udruženja ne sastane ili ne održi zbog nedostatka kvoruma, likvidacioni upravnik završava postupak likvidacije i bez odobrenja.

Posle okončanja likvidacije sportskog udruženja, likvidacioni upravnik bez odlaganja podnosi prijavu za brisanje sportskog udruženja iz Registra, uz koju prilaže izveštaj o toku likvidacije i izjavu da je sva imovina sportskog udruženja podeljena u skladu sa zakonom i statutom sportskog udruženja.

Član 89

Lice koje je primilo imovinu sportskog udruženja iz likvidacionog ostatka odgovara do visine primljenog iznosa za eventualne neizmirene obaveze sportskog udruženja u likvidacionom postupku.

Imovina brisanog sportskog udruženja u skladu sa članom 86. st. 5-7. ovog zakona postaje imovina primaoca iz člana 77. ovog zakona koji odgovara do visine vrednosti primljene imovine za eventualne neizmirene obaveze sportskog udruženja koje prestaje.

Nakon brisanja sportskog udruženja iz Registra u slučaju iz stava 2. ovog člana, za obaveze sportskog udruženja sa primaocem imovine neograničeno solidarno odgovaraju lica iz člana 75. stav 2. ovog zakona, a lica iz člana 62. stav 1. ovog zakona odgovaraju solidarno sa primaocem imovine do visine štete koju su svojim odlukama naneli sportskom udruženju.

Potraživanja poverilaca iz st. 1-3. ovog člana zastarevaju u roku od tri godine od dana brisanja udruženja iz Registra.

Član 90

Nad sportskim udruženjem koje je nesposobno za plaćanje sprovodi se stečaj, u skladu sa zakonom.

Na upis u Registar podataka koji se odnose na stečaj sportskog udruženja shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje stečajni postupak, i to odredbe o upisu u nadležni registar odluka iz stečajnog postupka.

Ako je nad sportskim udruženjem sproveden stečajni postupak, organ koji je taj postupak sproveo, u roku od 15 dana od dana okončanja postupka, dostavlja Agenciji dokaz o tome, nakon čega se, po službenoj dužnosti, sprovodi brisanje udruženja iz Registra.

Registrator briše sportsko udruženje iz Registra na osnovu pravosnažne odluke o zaključenju stečajnog postupka.

Prijavu za upis u Registar podataka koje se odnose na stečaj sportskog udruženja dostavlja nadležni privredni sud, u skladu sa zakonom.

Član 91

Zabranjeno je delovanje sportskog udruženja usmereno na nasilno rušenje ustavnog poretka i narušavanje teritorijalne celokupnosti Republike Srbije, kršenje zajemčenih ljudskih ili manjinskih prava ili izazivanje i podsticanje neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti zasnovane na rasnoj, nacionalnoj, verskoj ili drugoj pripadnosti ili opredeljenju, kao i polu, rodu, fizičkim, psihičkim ili drugim karakteristikama i sposobnostima.

Odluku o zabrani rada sportskog udruženja čije je delovanje suprotno odredbi stava 1. ovog člana donosi Ustavni sud.

Zabrana rada sportskog udruženja odnosi se i na sve delove udruženja.

Simboli vizuelnog identiteta i druge oznake sportskog udruženja kome je zabranjen rad ne smeju se javno upotrebljavati.

Odredbe st. 1-4. ovog člana shodno se primenjuju i na zabranu rada povezivanja više lica iz člana 36. stav 2. ovog zakona.

2.1.2. Sportsko privredno društvo

Član 92

Sportsko privredno društvo mogu osnovati fizička i/ili pravna lica, u skladu sa zakonom.

Sportsko privredno društvo može se osnovati kao društvo sa ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo, u skladu sa zakonom.

Sportsko privredno društvo može obavljati sportsku aktivnost i sportsku delatnost ako ispunjava uslove iz člana 35. ovog zakona i ako se te aktivnosti i delatnosti obavljaju kao pretežna delatnost sportskog privrednog društva.

Neto dobit koju u tekućoj godini ostvari društvo iz stava 1. ovog člana mora biti najmanje 70% reinvestirana u sportsku delatnost tog društva.

Na povredu konkurencije pri obavljanju sportskih delatnosti shodno se primenjuju propisi kojima se uređuje zaštita konkurencije, osim ako to nije suprotno samoj prirodi sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti.

Na rešavanje sporova nastalih u vezi sa obavljanjem sportskih aktivnosti i delatnosti sportskog privrednog društva sa drugim učesnicima u sistemu sporta shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o sportskoj arbitraži.

Sportsko privredno društvo može da angažuje, odnosno registruje sportiste i sportske stručnjake na osnovu zaključenog ugovora u skladu sa čl. 10. i 31. ovog zakona.

Naziv sportskog privrednog društva ne sme dovoditi u zabludu u pogledu grane ili oblasti sporta kome pripada sportsko privredno društvo ili o tome o kakvoj se vrsti pravnog lica radi.

Ispunjenost uslova iz stava 3. ovog člana utvrđuje rešenjem sportski inspektor u okviru inspekcijskog nadzora.

Na rešenje sportskog inspektora iz stava 9. ovog člana može se uložiti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Isto lice ne može direktno, posredno ili preko povezanih lica, u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva, biti vlasnik, odnosno imati udele ili akcije u više od jednog sportskog privrednog društva u istom stepenu takmičenja, a u okviru iste grane sporta može imati udele ili akcije na koje otpada najviše 5% osnovnog kapitala sportskog privrednog društva samo u još jednom sportskom privrednom društvu.

Udele, odnosno akcije sportskog privrednog društva ne mogu, direktno, posredno ili preko povezanih lica da imaju lica čiji poslovi i aktivnosti mogu neposredno da utiču na takmičenje u odgovarajućoj grani sporta, odnosno stepenu takmičenja (sportske sudije, sportski posrednici, sportisti, treneri i dr.), kao i vlasnici sportskih kladionica i zaposleni u sportskim kladionicama.

Ukoliko neko lice stekne udele, odnosno akcije suprotno odredbama st. 11. i 12. ovog člana, dužno je da bez odlaganja otuđi svoj udeo, odnosno akcije koje je steklo iako nije na to imalo pravo, a dok to ne učini ne može da ostvari prava iz stečenih udela, odnosno akcija ni u jednoj sportskoj organizaciji. Do otuđenja udela, odnosno akcija, prava iz udela, odnosno akcija ostvaruje poverenik koga imenuje nadležni nacionalni granski sportski savez.

Lice koje ima udele ili akcije u sportskom privrednom društvu, a koje je izabrano ili imenovano na javnu funkciju ili na funkciju u organu političke stranke dužno je da u roku od 30 dana od dana izbora ili imenovanja upravljačka prava po osnovu udela ili akcija prenese na pravno ili fizičko lice koje nije sa njim povezano lice, da ih ono, u svoje ime, a za račun funkcionera, vrši do prestanka javne funkcije, odnosno funkcije u organu političke stranke i da o ovom prenosu obavesti sportsko privredno društvo.

Sticanje udela, odnosno akcija suprotno ovom zakonu ništavo je.

Na sportsko privredno društvo osnovano u formi akcionarskog društva ne primenjuju se odredbe zakona kojim je regulisano preuzimanje akcionarskih društava putem objavljivanja ponuda za preuzimanje.

2.2. Preduzetnik

Član 93

Preduzetnik koji se bavi stručnim radom u oblasti sporta mora imati odgovarajuće sportsko zvanje u skladu sa ovim zakonom.

Preduzetnik može obavljati sportsku delatnost ako ima obezbeđen odgovarajući objekat, odgovarajuću opremu, angažovane odgovarajuće sportske stručnjake i ako ispunjava uslove u pogledu bezbednosti u obavljanju delatnosti, uključujući i potrebne akte (pravila o redu i sl.), ako ovim zakonom nije drukčije utvrđeno.

Na samostalno obavljanje sportske delatnosti primenjuju se propisi kojima se uređuje preduzetništvo, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Ministar propisuje bliže uslove iz stava 2. ovog člana.

Ispunjenost uslova iz stava 2. ovog člana utvrđuje rešenjem sportski inspektor u okviru inspekcijskog nadzora.

Na rešenje sportskog inspektora iz stava 5. ovog člana može se uložiti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Član 94

Poslovima posredovanja prilikom prelaska sportiste, odnosno sportskog stručnjaka iz jedne u drugu sportsku organizaciju i prilikom zaključenja ugovora između sportiste, odnosno sportskog stručnjaka i sportske organizacije može se baviti privredno društvo, odnosno preduzetnik u oblasti sporta ako ima dozvolu za rad izdatu od strane nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza, kao i druga lica u skladu sa pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza (u daljem tekstu: organizacija za sportsko posredovanje).

Organizacija za sportsko posredovanje može obavljati delatnost sportskog posredovanja pod uslovom da ima angažovanog sportskog stručnjaka sa odgovarajućim sportskim zvanjem i odgovarajućom dozvolom za rad izdatom od strane nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza.

Nadležni nacionalni granski sportski savez utvrđuje uslove i postupak za sticanje dozvole za rad iz stava 1. ovog člana.

Ministarstvo daje saglasnost na akt iz stava 3. ovog člana.

Nadležni nacionalni granski sportski savez izdaje dozvolu za rad organizaciji za sportsko posredovanje i obaveštava Ministarstvo o svakom izdavanju dozvole, u roku od 15 dana od dana izdavanja.

Nadležni nacionalni granski sportski savez dužan je da izvrši javnu objavu na zvaničnom sajtu saveza izdatih dozvola za rad iz stava 5. ovog člana.

U dozvolu za rad organizaciji za sportsko posredovanje unose se odgovarajući podaci o ličnosti iz člana 5. stav. 2. ovog zakona.

Dozvola za rad izdata organizaciji za sportsko posredovanje od strane nadležnog međunarodnog sportskog saveza smatra se važećom dozvolom za rad iz stava 1. ovog člana za vreme za koje je izdata.

Ugovor o posredovanju sa sportistom koji nema potpunu poslovnu sposobnost može se punovažno zaključiti samo uz prethodnu pisanu i overenu u skladu sa zakonom saglasnost oba roditelja, odnosno staratelja.

Ugovor o posredovanju u sportu, kao i sve izmene i dopune tog ugovora, zaključuju se u pisanoj formi i overavaju u skladu sa zakonom i obavezno sadrži iznos naknade organizaciji za sportsko posredovanje, rok na koji se zaključuje i obim ovlašćenja organizacije za sportsko posredovanje, uključujući i ovlašćenje za zastupanje, a u protivnom je ništav.

Ugovor o posredovanju u sportu zaključuje se na period od najduže dve godine, s tim da između istih ugovornih strana može biti po isteku ovog roka ponovo zaključen ugovor o posredovanju.

Ugovor između sportiste, odnosno sportskog stručnjaka i sportske organizacije koji je zaključen uz posredovanje ili zastupanje organizacije za sportsko posredovanje mora sadržati označenje organizacije za sportsko posredovanje, a u protivnom je ništav.

Organizacija za sportsko posredovanje može štititi interese samo jedne strane iz ugovora o posredovanju, a u suprotnom duguje naknadu štete licu sa kojim ima zaključen ugovor o posredovanju.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na organizaciju za sportsko posredovanje odnose se i na sva fizička i pravna lica koja imaju zaključene ugovore o ulaganju u sportiste, odnosno sportske stručnjake na osnovu kojih imaju pravo na deo prihoda koji proizlazi iz obavljanja njihove sportske aktivnosti, odnosno delatnosti.

Član 95

Pravna i fizička lica koja ne učestvuju u sportskim takmičenjima koja su u okviru nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza koji organizuje sportska takmičenja i kojima je pretežna delatnost pružanje usluga stručnog rada u sportu iz člana 27. stav 1. ovog zakona (škole fudbala, škole tenisa, kampovi, fitnes centri, drugi sportski centri i sl.), mogu obavljati sportske delatnosti samo u obliku privrednog društva, odnosno odgovarajućem obliku preduzetništva i ne mogu u nazivu tog privrednog društva, odnosno odgovarajućem obliku preduzetništva imati reč "klub" ili reč "savez" ili reči "sportski klub".

Obavljanje delatnosti iz stava 1. ovog člana od strane sportskog udruženja suprotno uslovima iz stava 1. ovog člana prestavlja osnov za prestanak sportskog udruženja.

Postojanje okolnosti iz stava 1. ovog člana rešenjem utvrđuje sportski inspektor.

Na rešenje sportskog inspektora iz stava 3. ovog člana može se uložiti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

2.3. Sportska društva

Član 96

Sportske organizacije mogu se, radi uređivanja i ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa, kao i zajedničkog nastupanja u oblasti sporta, udruživati u sportska društva.

Sportsko društvo je nosilac prava na zajednički naziv i zajedničke simbole, ako statutom sportskog društva nije drukčije određeno.

Na osnivanje, upis u Registar, obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti, sticanje sredstava i ostvarivanje prihoda, rešavanje sporova, odgovornost, kao i na druga pitanja u vezi s radom sportskih društava, shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na sportska udruženja, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

2.4. Granski sportski savezi

Član 97

Sportske organizacije, teritorijalni granski sportski savezi, samostalni profesionalni sportisti, savezi i stručna i druga udruženja u određenoj grani sporta koja ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti propisane ovim zakonom mogu se, radi uređivanja pitanja od zajedničkog interesa, zajedničkog reprezentovanja, uređivanja pitanja organizovanja takmičenja i statusa sportista u određenoj grani sporta, udruživati u granske sportske saveze za jednu ili više sportskih grana, u skladu sa zakonom i sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza.

Organizacije iz stava 1. ovog člana moraju biti upisane u Registar.

Nadležni nacionalni granski sportski savez, odnosno granski sportski savez član nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza dužan je da primi u članstvo subjekte iz stava 1. ovog člana u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahteva za prijem u članstvo, ako je njihov statut u skladu sa statutom tog saveza.

Sportske organizacije koje okupljaju lica s invaliditetom mogu se udruživati po sportskim granama ili po drugom kriterijumu, u skladu sa sportskim pravilima nadležnih međunarodnih sportskih saveza.

Član 98

Granski sportski savezi osnivaju se prvenstveno s ciljem: razvoja sportske grane, odnosno sportskih aktivnosti i delatnosti u području svog delovanja; usklađivanja aktivnosti svojih članova; reprezentovanja nacionalnog sporta u području svog delovanja; stvaranja uslova za postizanje vrhunskih sportskih rezultata; organizovanje i vođenje sportskih takmičenja; učešća u unapređivanju stručnog rada sportskih stručnjaka; podsticanja bavljenja sportom, posebno dece i omladine, u svom području delovanja.

Granski sportski savezi upisuju se u Registar.

Na osnivanje, upis u Registar, obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti, sticanje sredstava i ostvarivanje prihoda, rešavanje sporova, odgovornost, zabranu diskriminacije, naziv, angažovanje sportista i sportskih stručnjaka, opšta i pojedinačna akta, kao i na druga pitanja u vezi s radom granskih sportskih saveza, shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na sportska udruženja.

Granski sportski savez se može osnovati ako na području za koje se osniva ima najmanje tri registrovane sportske organizacije u grani sporta za koju se taj savez osniva.

Član 99

Nadležni nacionalni granski sportski savez jeste najviši oblik udruživanja u Republici Srbiji u odgovarajućoj grani sporta.

Nadležni nacionalni granski sportski savez ima isključivu ulogu u određenoj grani sporta za reprezentovanje nacionalnog sporta na međunarodnim takmičenjima i u međunarodnim sportskim savezima, organizovanje i vođenje nacionalnih sportskih takmičenja i uređenje obavljanja sportskih aktivnosti i delatnosti putem sportskih pravila.

Samo jedan sportski savez može da stekne status nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza u jednoj grani sporta, osim u slučaju sporta osoba sa invaliditetom.

Nadležni nacionalni granski sportski savez koristi u svom nazivu naziv Republike Srbije, u skladu sa zakonom.

Predsednik uprave ili zastupnik nacionalnog granskog sportskog saveza ili drugog nacionalnog sportskog saveza ne može biti član uprave, predsednik ili zastupnik druge organizacije u oblasti sporta, osim uprave Olimpijskog komiteta Srbije, Paraolimpijskog komiteta Srbije, Sportskog saveza Srbije, Republičkog zavoda i Pokrajinskog zavoda.

Nadležni nacionalni granski sportski savezi i drugi nacionalni sportski savezi, teritorijalni sportski savezi, profesionalni sportski klubovi i sportske organizacije koje se takmiče u nacionalnim sportskim ligama moraju da imaju zaposlenog ili angažovanog sportskog stručnjaka ili stručnjaka u sportu sa položenim sportskim stručnim ispitom.

Stručni sportski ispit iz stava 6. ovog člana polaže se pred komisijom koju obrazuje ministar iz reda istaknutih stručnjaka u oblasti sporta.

Ministar propisuje program, sadržaj, način i troškove polaganja stručnog sportskog ispita, obrazac uverenja o položenom stručnom sportskom ispitu i uređuje ostala pitanja u vezi sa stručnim sportskim ispitom iz stava 6. ovog člana.

U uverenje o položenom stručnom sportskom ispitu unose se odgovarajući podaci o ličnosti iz člana 5. stav 10. ovog zakona.

Nadležni nacionalni granski sportski savez dužan je da objavi na internet stranici Agencije godišnji finansijski izveštaj i revizorski izveštaj.

Član 100

Nadležni nacionalni granski sportski savez utvrđuje sportska pravila u odgovarajućoj grani sporta, a u skladu sa zakonom i sportskim pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza.

Sportskim pravilima iz stava 1. ovog člana utvrđuju se:

1) sistem, propozicije, pravila i kalendar takmičenja, uključujući i određivanje amaterskih i profesionalnih sportskih takmičenja i liga;

2) pravila za organizovanje sportskih takmičenja;

3) uslovi i kriterijumi za učešće na sportskim takmičenjima i postupak utvrđivanja njihove ispunjenosti, uključujući i uslove za nastup stranih sportista i sportista koji nastupaju za strane reprezentacije;

4) uslovi i kriterijumi za učešće na nacionalnom ligaškom sportskom takmičenju, odnosno profesionalnom sportskom takmičenju i postupak utvrđivanja njihove ispunjenosti (dozvola za sezonu);

5) način i postupak registrovanja ugovora između sportiste, odnosno sportskog stručnjaka i sportske organizacije i opšte (minimalne) uslove za zaključenje ugovora između sportiste, odnosno sportskog stručnjaka i sportske organizacije;

6) uslovi za organizovanje i učešće sportskih organizacija u takmičenjima za područje više država ili više regiona različitih država;

7) uslovi i način registrovanja sportista i sportskih stručnjaka za sportsku organizaciju, uključujući i registrovanje stranih sportista i sportskih stručnjaka;

8) mere za sprečavanje negativnih pojava u sportu (doping, nasilje i nedolično ponašanje, lažiranje sportskih rezultata, rasizam i šovinizam, nelegalno klađenje i dr.);

9) medicinska zaštita sportista;

10) disciplinski postupak i disciplinske kazne;

11) status sportista i sportskih stručnjaka i prelasci sportista i sportskih stručnjaka u domaće i inostrane sportske organizacije, uključujući transfere i ustupanje sportista između sportskih organizacija;

12) uslovi za vršenje posredovanja u prelascima sportista i sportskih stručnjaka iz jedne u drugu sportsku organizaciju;

13) status sportskih sudija, suđenje na takmičenjima, nadzor nad suđenjem i status i nadležnosti drugih službenih lica na sportskim takmičenjima;

14) obavljanje stručnog rada u sportskim organizacijama;

15) druga pitanja utvrđena zakonom i sportskim pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza.

Nadležni nacionalni granski sportski savez dužan je da, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu sportskih pravila iz stava 1. ovog člana, dostavi primerak tih pravila Ministarstvu, uključujući i kasnije izmene i dopune pravila, računajući rok posebno za svaki opšti akt kojim su utvrđena sportska pravila iz stava 2. ovog člana.

Nadležni nacionalni granski sportski savez dužan je da objavi sportska pravila i statut iz stava 1. ovog člana na zvaničnoj internet prezentaciji tog saveza.

Nadležni nacionalni granski sportski savez daje mišljenje Ministarstvu o postojanju interesa za prijem u državljanstvo Republike Srbije sportiste ili sportskog stručnjaka koji je strani državljanin.

Nadležni nacionalni granski sportski savez dužan je da donese program razvoja grane sporta za koju je osnovan, za najmanje četiri godine, i da ga dostavi Ministarstvu u roku od 15 dana od dana donošenja.

Nadležni nacionalni granski sportski savez dužan je da dostavi Ministarstvu overen prevod statuta nadležnog međunarodnog sportskog saveza, uključujući i kasnije izmene i dopune tog statuta.

Član 101

Na međunarodne granske sportske saveze koji imaju sedište na teritoriji Republike Srbije shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na nacionalne granske sportske saveze.

Naziv međunarodnog granskog sportskog saveza iz stava 1. ovog člana može biti na stranom jeziku i latiničnom pismu.

2.5. Sportski savez Srbije i drugi teritorijalni sportski savezi

Član 102

Organizacije u oblasti sporta sa određene teritorije osnivaju, radi uređivanja i ostvarivanja sportskih pitanja od zajedničkog interesa, teritorijalni sportski savez (za Republiku Srbiju, autonomnu pokrajinu, jedinicu lokalne samouprave, gradsku opštinu).

Sportski savez Srbije jeste teritorijalni sportski savez za Republiku Srbiju u koji se udružuju nadležni nacionalni granski sportski savezi, nadležni nacionalni sportski savezi za oblasti sporta, nacionalna stručna i druga sportska udruženja, kao i teritorijalni sportski savezi za autonomnu pokrajinu, jedinicu lokalne samouprave i gradsku opštinu.

Sportski savez Srbije obavlja poslove kojima se obezbeđuju uslovi za praćenje, razvoj i unapređenje sportske rekreacije, sporta dece, uključujući fizičko vaspitanje dece predškolskog uzrasta i školski sport, univerzitetski sport, sport u dijaspori i vrhunskog sporta u neolimpijskim sportovima, kao i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i Nacionalnom strategijom razvoja sporta (u daljem tekstu: Strategija), a posebno:

1) utvrđuje, kao povereni posao, svojstvo lica koje se samostalno bavi sportom kao jedinim i osnovnim zanimanjem na osnovu merila za utvrđivanje tog svojstva, koja ce utvrđuju uz saglasnost Ministarstva;

2) rešava arbitražne sporove za neolimpijske sportove, oblasti sporta i teritorijalne sportske saveze;

3) učestvuje u radu Upravnog odbora Republičkog zavoda;

4) u svoje ime predlaže godišnje i posebne programe kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta i prikuplja od nadležnih nacionalnih granskih sportskih saveza preko kojih se ostvaruje opšti interes u neolimpijskim sportovima, nadležnih nacionalnih sportskih saveza preko kojih se ostvaruje opšti interes u određenim oblastima sporta i teritorijalnih sportskih saveza i u njihovo ime predlaže godišnje i posebne programe kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta;

5) učestvuje u radu stručnih komisija koje vrše evaluaciju programa koji se finansiraju u skladu sa ovim zakonom;

6) daje mišljenje na akt ministra kojim se utvrđuje nadležni nacionalni sportski savez za granu, odnosno oblast sporta, sportske grane i sportske discipline u Republici Srbiji i sportske grane koje su od posebnog značaja za Republiku Srbiju;

7) učestvuje u radu komisije za pripremu kategorizacije sportova, sportista i sportskih stručnjaka i vrši rangiranje;

8) daje mišljenje u vezi sa kandidaturom za organizaciju velikih međunarodnih sportskih takmičenja na teritoriji Republike Srbije;

9) privremeno ostvaruje nadležnosti i prava i obaveze iz čl. 99, 100. i 106. ovog zakona ukoliko u određenoj grani sporta ili oblasti sporta nije obrazovan nadležni nacionalni granski sportski savez, odnosno nadležni nacionalni sportski savez za oblast sporta ili nacionalni sportski savez izgubi status nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza, odnosno nadležnog nacionalnog sportskog saveza za oblast sporta ili nadležni nacionalni granski sportski savez, odnosno nadležni nacionalni sportski savez za oblast sporta ne funkcioniše u skladu sa ovim zakonom, ako ovim zakonom nije drukčije propisano;

10) privremeno ostvaruje nadležnosti teritorijalnog sportskog saveza jedinice lokalne samouprave u jedinici lokalne samouprave u kojoj nije obrazovan teritorijalni sportski savez ili on ne funkcioniše u skladu sa ovim zakonom;

11) stara se o unapređenju zaštite zdravlja sportista i sportskih stručnjaka iz neolimpijskih sportova i sprečavanju negativnih pojava u sportu;

12) prati ostvarivanje funkcija teritorijalnih sportskih saveza u jedinicama lokalne samouprave i odobravanje i realizaciju programa, odnosno projekata koji se finansiraju iz javnih prihoda u jedinicama lokalne samouprave i dva puta godišnje podnosi izveštaj Ministarstvu i jedinicama lokalne samouprave o tome.

Na osnivanje, upis u Registar i obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti, sticanje sredstava i ostvarivanje prihoda, kao i na druga pitanja u vezi sa radom teritorijalnog sportskog saveza shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na granske sportske saveze, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Ministarstvo rešenjem utvrđuje ispunjenost uslova da Sportski savez Srbije privremeno ostvaruje nadležnosti i prava nacionalnog sportskog saveza iz stava 3. tačka 9) ovog člana, odnosno privremeno ostvaruje nadležnosti teritorijalnog sportskog saveza iz stava 3. tačka 10) ovog člana.

Sportski savez Srbije dužan je da donese okvirni program razvoja grana i oblasti sporta iz stava 3. ovog člana, u granicama svojih nadležnosti utvrđenih ovim zakonom, za najmanje četiri godine, i da ga dostavi Ministarstvu u roku od 15 dana od dana donošenja.

Sportski savez Srbije ima status nadležnog nacionalnog sportskog saveza u pogledu ostvarivanja svojih nadležnosti utvrđenih ovim zakonom.

Protiv rešenja Ministarstva iz stava 5. ovog člana može se pokrenuti upravni spor, u skladu sa zakonom.

2.6. Olimpijski komitet Srbije i Paraolimpijski komitet Srbije

Član 103

Olimpijski komitet Srbije jeste organizacija u oblasti sporta, obrazovana u skladu sa Olimpijskom poveljom i priznata od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta.

Olimpijski komitet Srbije obavlja poslove kojima se obezbeđuju uslovi za: praćenje, razvoj i unapređenje vrhunskog sporta i sistema vrhunskog sporta u olimpijskim sportovima, organizaciju i održavanje međunarodnih sportskih takmičenja koja su u nadležnosti Međunarodnog olimpijskog komiteta, ostvarivanje međudržavne i međunarodne sportske saradnje i realizaciju programa i projekata iz ove oblasti koji su od opšteg interesa za Republiku Srbiju, kao i druge poslove u skladu sa ovim zakonom, a posebno:

1) rešava arbitražne sporove za olimpijske sportove;

2) učestvuje u radu Upravnog odbora Republičkog zavoda;

3) u svoje ime predlaže godišnje i posebne programe kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta i prikuplja od svojih stalnih članova (nadležnih nacionalnih granskih sportskih saveza olimpijskih sportova) i u njihovo ime predlaže godišnje i posebne programe kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta;

4) učestvuje u radu stručnih komisija koje vrše evaluaciju programa koji se finansiraju u skladu s ovim zakonom;

5) daje mišljenje na akt ministra kojim se utvrđuju nacionalni granski sportski savezi čiji se programi finansiraju iz budžeta Republike Srbije, sportske grane i sportski objekti od značaja za Republiku Srbiju;

6) učestvuje u radu komisije za pripremu kategorizacije sportova, sportista i sportskih stručnjaka i vrši rangiranje;

7) daje mišljenje u vezi s kandidaturom za organizaciju velikih međunarodnih sportskih takmičenja na teritoriji Republike Srbije za olimpijske sportove;

8) stara se o unapređenju zaštite zdravlja sportista i sportskih stručnjaka iz olimpijskih sportova i sprečavanju negativnih pojava u sportu;

9) privremeno ostvaruje funkciju nosioca programa nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza olimpijskog sporta iz člana 99. stav 1. ovog zakona u odnosu na zadovoljavanje opšteg interesa u oblasti sporta iz člana 112. stav 1. tačka 1) ovog zakona, ukoliko u određenoj grani sporta nije obrazovan nadležni nacionalni granski sportski savez ili nacionalni sportski savez izgubi status nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza ili nadležni nacionalni granski sportski savez ne funkcioniše u skladu sa ovim zakonom.

Olimpijski komitet Srbije svoje aktivnosti obavlja u skladu sa načelima olimpijskog pokreta i Olimpijskom poveljom Međunarodnog olimpijskog komiteta.

Na osnivanje, upis u Registar i obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti, kao i na druga pitanja u vezi s radom i programima Olimpijskog komiteta Srbije, shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na nacionalne granske sportske saveze, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Reči "olimpijski" i "olimpijada", samostalno ili u međusobnoj vezi, kao i odgovarajuće reči ili grupe reči u stranom jeziku, mogu biti korišćene u nazivu, odnosno poslovnom imenu neke organizacije ili za označavanje određene sportske priredbe.

Olimpijski komitet Srbije može da koristi olimpijske simbole u okviru svog vizuelnog identiteta, u skladu sa zakonom.

Paraolimpijski komitet Srbije jeste organizacija u oblasti sporta obrazovana u skladu s Paraolimpijskom poveljom i priznata od strane Međunarodnog paraolimpijskog komiteta.

Paraolimpijski komitet Srbije obavlja poslove kojima se obezbeđuju uslovi za: praćenje, razvoj i unapređenje sporta osoba sa invaliditetom, organizaciju i održavanje međunarodnih sportskih takmičenja koja su u nadležnosti Međunarodnog paraolimpijskog komiteta, ostvarivanje međudržavne i međunarodne sportske saradnje i realizaciju programa i projekata iz oblasti sporta osoba sa invaliditetom koji su od opšteg interesa za Republiku Srbiju, kao i druge poslove u skladu sa ovim zakonom.

Odredbe st. 2-6. ovog člana shodno se primenjuju i na Paraolimpijski komitet Srbije.

Ministarstvo rešenjem utvrđuje ispunjenost uslova da Olimpijski komitet Srbije, odnosno Paraolimpijski komitet Srbije privremeno ostvaruje funkcije nacionalnog granskog sportskog saveza iz stava 2. tačka 9) ovog člana.

Protiv rešenja Ministarstva iz stava 10. ovog člana može se pokrenuti upravni spor, u skladu sa zakonom.

Olimpijski komitet Srbije i Paraolimpijski komitet Srbije dužni su da donesu okvirne programe razvoja olimpijskih, odnosno paraolimpijskih sportova iz stava 2. ovog člana, u granicama svojih nadležnosti utvrđenih ovim zakonom, za najmanje četiri godine, i da ga dostave Ministarstvu u roku od 15 dana od dana donošenja.

Olimpijski komitet Srbije i Paraolimpijski komitet Srbije imaju status nadležnih nacionalnih sportskih saveza u pogledu ostvarivanja svojih nadležnosti utvrđenih ovim zakonom.

Član 104

Olimpijski komitet Srbije, Paraolimpijski komitet Srbije i Sportski savez Srbije sporazumno utvrđuju kodeks profesionalne etike za obavljanje stručnog rada u sportu.

2.7. Stručna i druga udruženja i savezi u oblasti sporta

Član 105

Sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu mogu se radi uređivanja i ostvarivanja stručnih sportskih pitanja od zajedničkog interesa udruživati u stručna sportska udruženja (udruženja trenera, sportskih sudija i dr.).

Sportske organizacije, sportska društva, sportski savezi i druga pravna i fizička lica mogu radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa u oblasti sporta osnivati i druga udruženja (organizacioni odbori, udruženja navijača i dr.) i saveze u oblasti sporta.

Na osnivanje, upis u Registar i obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti, kao i na druga pitanja u vezi s radom udruženja i saveza iz st. 1. i 2. ovog člana, shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na sportska udruženja.

Udruženjem u oblasti sporta iz stava 2. ovog člana ne smatra se udruženje kome osnovni statutarni razlog osnivanja nije ostvarivanje ciljeva u oblasti sporta, već ostvarivanje nekog drugog dopuštenog cilja, u skladu sa zakonom kojim je uređen rad udruženja.

Član 106

Sportske organizacije i stručna i druga udruženja i savezi u određenoj oblasti sporta mogu se udruživati u odgovarajuće sportske saveze za oblasti sporta, u skladu sa zakonom i sportskim pravilima nadležnog nacionalnog sportskog saveza za određenu oblast sporta.

Na osnivanje, upis u Registar i obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti, sticanje sredstava i ostvarivanje prihoda, kao i na druga pitanja u vezi sa radom sportskog saveza za oblast sporta shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na granske sportske saveze, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Nadležni nacionalni sportski savez za oblast sporta dužan je da donese program razvoja oblasti sporta za koju je osnovan, za najmanje četiri godine, i da ga dostavi Ministarstvu u roku od 15 dana od dana donošenja.

2.8. Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije

Član 107

Republički zavod jeste ustanova koja obavlja delatnost radi razvoja stručnog rada i zadovoljavanja stručnih potreba u oblasti sporta.

Delatnost Republičkog zavoda obuhvata:

1) periodična testiranja, odnosno praćenje antropoloških sposobnosti i karakteristika dece, omladine i odraslih;

2) kontrolu treniranosti perspektivnih i vrhunskih sportista i stručno-savetodavnu pomoć tim sportistima i sportskim stručnjacima;

3) organizaciju i realizaciju kontinuiranih treninga i završnih priprema perspektivnih i vrhunskih sportista;

4) vođenje nacionalnih evidencija u oblasti sporta (prikupljanje podataka i obrada) i periodično objavljivanje i publikovanje zbirnih podataka iz nacionalnih evidencija;

5) stručno osposobljavanje i usavršavanje sportskih stručnjaka i stručnjaka u oblasti sporta i medicine sporta u saradnji sa odgovarajućom akreditovanom visokoškolskom ustanovom, u skladu sa zakonom;

6) obavljanje nadzora nad stručnim radom u oblasti sporta preko stručnih sportskih nadzornika;

7) evaluaciju zdravstvenog stanja učesnika u fizičkim aktivnostima;

8) unapređenje zdravstvenog stanja i funkcionalnih sposobnosti perspektivnih i vrhunskih sportista;

9) organizacionu i stručnu pomoć organizacijama koje realizuju programe kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta i organizatorima velikih međunarodnih sportskih takmičenja;

10) savetovanje pri planiranju, izgradnji i rekonstrukciji sportskih objekata u javnoj svojini i praćenje njihove iskorišćenosti;

11) propagandnu, izdavačku, naučnu, istraživačko-razvojnu i bibliotečku delatnost u oblasti sporta i medicine sporta, u skladu sa zakonom;

12) učestvovanje u izradi Strategije;

13) davanje mišljenja i stručne pomoći učesnicima u sistemu sporta u pitanjima od značaja za razvoj sporta;

14) međunarodnu saradnju u oblasti sporta i medicine sporta;

15) unapređenje razvoja sporta dece i mladih;

16) praćenje planiranja izgradnje i iskorišćenosti sportskih objekata;

17) identifikaciju i razvoj sportskih talenata, u saradnji sa nadležnim nacionalnim granskim sportskim savezima.

Republički zavod može obavljati i zdravstvenu delatnost, odnosno određene poslove zdravstvene delatnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita.

Republički zavod može obavljati i druge poslove, u skladu sa Statutom.

Na statut Republičkog zavoda saglasnost daje Vlada, a na opšti akt kojim se uređuje organizacija i sistematizacija radnih mesta u Republičkom zavodu, finansijski plan i godišnji program rada Republičkog zavoda saglasnost daje Ministarstvo.

Poslovi iz stava 2. tač. 4) i 6) ovog člana obavljaju se kao povereni poslovi.

Republički zavod ima status nacionalnog trening centra i ima isključivo pravo za obavljanje delatnosti iz stava 2. tačka 3) ovog člana, osim ukoliko iz objektivnih razloga organizacija i realizacija kontinuiranih treninga i završnih priprema perspektivnih i vrhunskih sportista nije moguća u Republičkom zavodu.

Član 108

Organi Republičkog zavoda jesu: direktor i upravni odbor.

Upravni odbor Republičkog zavoda ima sedam članova, od kojih dva predstavnika Ministarstva, jednog predstavnika istaknutih stručnjaka iz oblasti sporta koje predlaže Ministarstvo, jednog predstavnika Olimpijskog komiteta Srbije, jednog predstavnika Sportskog saveza Srbije i dva predstavnika Republičkog zavoda.

Za člana upravnog odbora i direktora Republičkog zavoda može biti imenovano lice koje ima visoko obrazovanje.

Upravni odbor Republičkog zavoda odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova upravnog odbora.

Direktora, predsednika i članove upravnog odbora Republičkog zavoda imenuje i razrešava Vlada.

Nadzor nad zakonitošću rada Republičkog zavoda vrši Ministarstvo.

Član 109

Na organizaciju i rad Republičkog zavoda primenjuju se propisi o javnim službama, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Sredstva za rad Republičkog zavoda obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

2.9. Ustanove i privredna društva za obavljanje sportskih delatnosti

Član 110

Ustanove u oblasti sporta mogu osnivati, u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne službe, Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: osnivač) i u budžetu osnivača obezbeđuju se sredstva za rad, u skladu sa zakonom.

Godišnji program rada ustanove iz stava 1. ovog člana odobrava osnivač.

Ustanove u oblasti sporta mogu osnivati i druga pravna i fizička lica, pod uslovima propisanim zakonom.

Privredna društva za obavljanje sportske delatnosti mogu osnivati fizička ili pravna lica u skladu sa zakonom.

Ustanove i privredna društva iz st. 1, 3. i 4. ovog člana mogu obavljati sportsku delatnost ako imaju obezbeđen odgovarajući prostor, odnosno objekat, odgovarajuću opremu, odgovarajuće sportske stručnjake u zavisnosti od vrste delatnosti, ako ispunjavaju uslove u pogledu bezbednosti za obavljanje delatnosti i ako imaju odgovarajuću unutrašnju organizaciju, odnosno službe.

Ministar propisuje bliže uslove iz stava 5. ovog člana.

Ispunjenost uslova iz stava 5. ovog člana utvrđuje rešenjem sportski inspektor u okviru inspekcijskog nadzora.

Na rešenje sportskog inspektora iz stava 7. ovog člana može se uložiti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Ustanova i privredno društvo za obavljanje sportske delatnosti ne može u nazivu imati reč: "klub" ili "savez".

2.10. Sportske zadužbine, fondacije i fondovi

Član 111

Radi ostvarivanja društveno korisnih ciljeva u oblasti sporta mogu se osnivati sportske zadužbine i fondacije.

Na osnivanje i rad sportskih zadužbina i fondacija primenjuju se propisi o zadužbinama i fondacijama.

Republika Srbija osniva Nacionalni fond za razvoj sporta s ciljem podrške unapređenju sportske rekreacije, promocije i podsticanja bavljenja sportom svih građana Republike Srbije, a naročito dece, žena, omladine i osoba sa invaliditetom.

Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave može osnovati fond za razvoj sporta za ostvarivanje ciljeva iz stava 3. ovog člana.

Fond iz st. 3. i 4. ovog člana osniva se kao budžetski fond u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem i za ostvarivanje svojih ciljeva prvenstveno se finansira iz donacija od strane organizacija u oblasti sporta i drugih pravnih lica, kao i iz drugih sredstava u skladu sa zakonom.

III OPŠTI INTERES

Član 112

Opšti interes u oblasti sporta jeste:

1) obezbeđivanje uslova za pripremu, učešće i ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata sportista na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i drugim velikim međunarodnim sportskim takmičenjima;

2) unapređenje sistema sporta i podizanje kapaciteta Olimpijskog komiteta Srbije, Paraolimpijskog komiteta Srbije i Sportskog saveza Srbije i drugih nadležnih nacionalnih sportskih saveza za grane i oblasti sporta preko kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta;

3) izgradnja, opremanje i održavanje sportskih objekata koji su od značaja za razvoj sporta na celom području Republike Srbije, vodeći računa o regionalnoj pokrivenosti i stepenu razvoja sportske infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave;

4) stipendije za sportsko usavršavanje vrhunskih sportista amatera i novčana pomoć vrhunskim sportistima sa posebnim zaslugama;

5) nacionalna priznanja i nagrade za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta;

6) aktivnosti sportskih kampova za perspektivne sportiste, koji su od posebnog značaja za Republiku Srbiju;

7) organizacija međunarodnih i nacionalnih sportskih takmičenja od značaja za Republiku Srbiju;

8) obezbeđivanje uslova za organizovanje i održavanje školskih i univerzitetskih sportskih takmičenja na nivou Republike Srbije;

9) unapređenje sportske rekreacije, promocija i podsticanje bavljenja sportom svih građana Republike Srbije, a naročito dece, žena, mladih i osoba sa invaliditetom;

10) sprečavanje negativnih pojava u sportu (doping, nasilje i nedolično ponašanje, nameštanje sportskih rezultata i dr.);

11) unapređenje zaštite zdravlja sportista, unapređenje stručnog rada i stručnog osposobljavanja u sportu;

12) međudržavna i međunarodna sportska saradnja i razvijanje sporta i saradnje sa organizacijama iz dijaspore;

13) naučni skupovi, istraživačko-razvojni i naučnoistraživački projekti u sportu i izdavanje sportskih publikacija od nacionalnog značaja;

14) delatnost i programi organizacija u oblasti sporta čiji je osnivač Republika Srbija.

Za ostvarenje opšteg interesa u oblasti sporta iz stava 1. ovog člana obezbeđuju se sredstva u budžetu Republike Srbije.

Sredstva koja se u budžetu Republike Srbije ostvare priređivanjem igara na sreću, u skladu sa zakonom, koriste se za ostvarivanje opšteg interesa iz stava 1. ovog člana.

Član 113

Opšti interes u oblasti sporta iz člana 112. ovog zakona ostvaruje se kroz finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata, ako zakonom nije drukčije propisano, i to:

1) za tač. 1)-8) na godišnjem nivou (u daljem tekstu: godišnji program);

2) za tač. 9)-13) po javnom pozivu (u daljem tekstu: posebni program).

Finansiranje delatnosti organizacija iz člana 112. stav 1. tačka 14) ovog zakona vrši se u skladu sa zakonom.

Član 114

Godišnje i posebne programe dostavljaju nosioci, odnosno predlagači programa i projekata u smislu ovog zakona prema dinamici utvrđenoj Programskim kalendarom iz člana 117. ovog zakona.

Nadležni nacionalni sportski savezi koji ostvaruju opšti interes u oblasti sporta iz člana 112. stav 1. tačka 2) ovog zakona uz predlog godišnjeg programa podnose i predlog programa, odnosno aktivnosti od opšteg interesa za koje se saglasno ovom zakonu podnosi posebni program i ne mogu da konkurišu po javnom pozivu.

Ministarstvo može izuzetno odobriti određeni program kojim se realizuje opšti interes u oblasti sporta iz člana 112. stav 1. ovog zakona i na osnovu podnetog predloga programa u toku godine, bez javnog poziva, u slučaju kada je u pitanju program od posebnog značaja za ostvarivanje opšteg interesa u sportu, a podnose ga nosioci programa iz člana 116. ovog zakona i kada je u pitanju program koji nije iz objektivnih razloga mogao biti podnet u skladu sa Programskim kalendarom, a predmet i sadržaj programa je takav da može biti uspešno realizovan samo od strane određenog nosioca programa.

U predlog godišnjeg i posebnog programa i projekta unose se odgovarajući podaci o ličnosti iz člana 5. stav 10. ovog zakona lica koja učestvuje u realizaciji programa, odnosno projekta.

Član 115

Predlog programa, odnosno projekta može se izuzetno odnositi i na aktivnosti koje se realizuju u dužem vremenskom periodu, do četiri godine, pod uslovom da je to nužno s obzirom na prirodu i ciljeve aktivnosti, da su predlogom programa, odnosno projekta za svaku godinu predviđena potrebna sredstva i da su merljivi godišnji rezultati realizacije programa.

Nastavak realizacije programa, odnosno projekta iz stava 1. ovog člana odobrava se svake godine.

Realizacija, odnosno nastavak programa, odnosno projekta iz st. 1. i 2. ovog člana može se odobriti samo ako je podnet godišnji izveštaj za prethodnu budžetsku godinu u skladu s ugovorom o realizovanju programa, odnosno projekta i ako su ostvareni očekivani rezultati.

Dostavljanje programa

Član 116

Predlog godišnjih programa iz člana 112. stav 1. tač. 1), 2), 7) i 8) ovog zakona podnose Olimpijski komitet Srbije, Paraolimpijski komitet Srbije i Sportski savez Srbije, u skladu sa ovim zakonom.

Nacionalni granski sportski savezi olimpijskih sportova predloge svojih godišnjih programa iz stava 1. ovog člana podnose objedinjeno preko Olimpijskog komiteta Srbije, nacionalni granski sportski savezi paraolimpijskih sportova predloge svojih godišnjih programa iz stava 1. ovog člana podnose objedinjeno preko Paraolimpijskog komiteta Srbije, a svi ostali nacionalni sportski savezi podnose predloge godišnjih programa objedinjeno preko Sportskog saveza Srbije.

Predlog godišnjeg programa davanja stipendija za sportsko usavršavanje vrhunskih sportista amatera, nacionalnih priznanja za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta, dodele nagrada i novčane pomoći vrhunskim sportistima i organizacije kampova za perspektivne sportiste, podnosi nadležni nacionalni granski sportski savez preko koga se ostvaruje opšti interes u određenoj grani sporta.

Predloge posebnih programa podnose Olimpijski komitet Srbije, Paraolimpijski komitet Srbije i Sportski savez Srbije u svoje ime i u ime svojih članova, u skladu sa ovim zakonom, kao i druge organizacije u oblasti sporta.

Predlog projekta izgradnje, opremanja i održavanja sportskog objekta, podnosi vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ili sportskog objekta uz saglasnost vlasnika zemljišta, odnosno sportskog objekta.

Predlog programa organizovanja međunarodne sportske priredbe od značaja za Republiku Srbiju podnosi učesnik u sistemu sporta koji ima saglasnost za kandidovanje i organizovanje te priredbe, obezbeđenu u skladu sa ovim zakonom.

Predlozi godišnjih i posebnih programa iz st. 1. i 3. ovog člana mogu sadržati aktivnosti učesnika u sistemu sporta koji su članovi nosioca programa.

Predlozi godišnjih i posebnih programa sastoje se iz jedne ili više programskih celina, a podnose se odvojeno za svaku od oblasti iz člana 112. stav 1. ovog zakona.

Akreditovane visokoškolske i naučno-istraživačke ustanove imaju status organizacije u oblasti sporta u odnosu na podnošenje i realizovanje programa iz člana 112. stav 1. tač. 11) i 13) ovog zakona i obavljanje poslova stručnog osposobljavanja u oblasti sporta.

Programski kalendar

Član 117

Godišnji program izvršava se prema sledećoj dinamici:

1. jun - predlagači, odnosno nosioci programa dostavljaju svoje predloge godišnjih programa Ministarstvu;

1. jul - ministar obrazuje stručnu komisiju za izbor programa i projekata koja analizira i ocenjuje podnete predloge godišnjih programa;

15. jul - Ministarstvo donosi preliminarnu odluku, na predlog stručne komisije o dodeli sredstava za narednu budžetsku godinu za realizaciju godišnjih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta;

15. decembar - Ministarstvo revidira predloge godišnjih programa i usklađuje ih sa sredstvima utvrđenim u budžetu Republike Srbije za narednu godinu;

30. decembar - Ministarstvo donosi odluku i obaveštava nosioce programa o visini odobrenih sredstava po programima i projektima.

Posebni program izvršava se po javnom pozivu.

Rokovi iz stava 1. ovog člana predstavljaju krajnji rok u Programskom kalendaru.

Uslovi i kriterijumi

Član 118

Odobravanje godišnjih i posebnih programa iz člana 113. stav 1. ovog zakona vrši se u skladu sa ovim zakonom i Strategijom, a kod godišnjih programa i u odnosu na kategorizacije u smislu ovog zakona i programe razvoja nadležnih nacionalnih sportskih saveza.

Program iz stava 1. ovog člana finansira se u celini ili delimično i pod uslovima koji obezbeđuju da se uz najmanji utrošak sredstava iz budžeta Republike Srbije postignu nameravani rezultati.

Grana sporta u okviru koje se realizuje program treba da je od posebnog značaja za Republiku Srbiju.

Nosilac programa, odnosno projekta mora da bude registrovan u skladu sa zakonom, upisan u nacionalnu evidenciju u skladu sa ovim zakonom, da isključivo ili pretežno posluje na nedobitnoj osnovi, ako zakonom nije drukčije određeno, da ima sedište u Republici Srbiji, da je direktno odgovoran za pripremu i izvođenje programa, odnosno projekta, da je prethodno obavljao delatnost najmanje godinu dana, da ispunjava, u skladu sa ovim zakonom, propisane uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti i da je sa uspehom realizovao odobreni program, odnosno projekat, ukoliko je bio nosilac programa ranijih godina.

Nosilac programa, odnosno projekta ne može da: bude u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti; ima blokadu poslovnog računa u trenutku zaključenja ugovora o realizaciji programa i prebacivanja budžetskih sredstava na poslovni račun, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja; bude u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radu sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu.

Nosilac programa iz člana 116. stav 6. ovog zakona može da bude organizacija u oblasti sporta koju je namenski i privremeno osnovala za tehničku organizaciju međunarodnog sportskog takmičenja organizacija u oblasti sporta koja ima saglasnost za organizovanje međunarodnog sportskog takmičenja.

Finansijski plan za realizaciju programa, odnosno projekta sastoji se iz neposrednih troškova realizacije programa, odnosno projekta u vezi zarada i honorara lica angažovanih na neposrednoj realizaciji programa, odnosno projekta, materijalnih troškova i administrativnih troškova realizacije programa, odnosno projekta (opravdani direktni troškovi) i dodatnih opravdanih troškova nosioca programa, odnosno projekta (opravdani indirektni troškovi) koji ne mogu biti veći od 15% od opravdanih direktnih troškova.

Pri odobravanju programa, odnosno projekta kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta, prioritet imaju programi koji su strukturne i razvojne prirode, a između programa organizovanja, odnosno učešća na sportskim priredbama, prioritet imaju programi koji se odnose na sportske priredbe višeg ranga.

Programi i projekti se finansiraju jednokratno ili u ratama, u zavisnosti od vremenskog perioda za realizaciju programa.

Ministar bliže uređuje: kriterijume i način odobravanja programa, odnosno projekta i dodele sredstava; izgled i sadržinu predloga programa, odnosno projekta i dokumentaciju koja se uz predlog podnosi; sadržinu i izgled izveštaja o realizaciji programa, način i postupak kontrole realizacije odobrenih programa, odnosno projekta.

Ministarstvo može da utvrdi u javnom pozivu za dostavljanje predloga posebnih programa projektne, odnosno programske zadatke za podnošenje programa.

Troškovi programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta iz člana 116. stav 1. ovog zakona moraju se odnositi, po pravilu, najmanje 15% na aktivnosti povezane sa sportom dece.

Jednom nadležnom nacionalnom granskom sportskom savezu, odnosno jednom nadležnom nacionalnom sportskom savezu za oblast sporta ne može se odobriti više od 20% sredstava od ukupne sume sredstava budžeta Republike Srbije predviđenih za finansiranje programa nadležnih nacionalnih sportskih saveza.

Član 119

Organizacije u oblasti sporta mogu da podnose programe, odnosno projekte u skladu sa ovim zakonom individualno ili udruženo sa drugim organizacijama u oblasti sporta.

U slučaju partnerskih programa, odnosno projekata iz stava 1. ovog člana samo jedna organizacija je direktno odgovorna za upravljanje finansijskim sredstvima svih partnerskih organizacija u programu, odnosno projektu.

Član 120

Ako je u jednoj sportskoj grani, odnosno oblasti registrovano više nacionalnih granskih sportskih saveza, odnosno više nacionalnih sportskih saveza za oblast sporta finansiraju se programi samo nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza, odnosno nadležnog nacionalnog sportskog saveza za oblast sporta kojima se ostvaruje opšti interes.

Ministar donosi akt kojim utvrđuje:

1) nadležne nacionalne sportske saveze za sportske grane i oblasti sporta u Republici Srbiji;

2) sportske grane i oblasti sporta u Republici Srbiji i sportske discipline u okviru sportskih grana i oblasti sporta;

3) sportske grane koje su od posebnog značaja za Republiku Srbiju.

Ministar donosi akt iz stava 2. ovog člana naročito na osnovu: organizacije saveza, broja učlanjenih organizacija i sportista, ekonomske snage, medijskog i društvenog uticaja, razvijenosti sportske grane, nacionalne i međunarodne organizovanosti i tradicije, članstva u nadležnom međunarodnom sportskom savezu, sistema takmičenja, ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti, kao i sportskih rezultata.

Pre donošenja akta iz stava 2. ovog člana, Ministarstvo pribavlja mišljenje Olimpijskog komiteta Srbije, Paraolimpijskog komiteta Srbije i Sportskog saveza Srbije.

Izuzetno od stava 1. ovog člana u oblasti sportske rekreacije više nacionalnih sportskih saveza mogu imati status nadležnog nacionalnog sportskog saveza preko koga se ostvaruje opšti interes u oblasti sportske rekreacije.

Odobrenje programa

Član 121

Za ocenu godišnjih i posebnih programa, odnosno projekata ministar formira stručnu komisiju u kojoj, pored predstavnika Ministarstva, učestvuju i predstavnici Olimpijskog komiteta Srbije, Paraolimpijskog komiteta Srbije, Sportskog saveza Srbije i Republičkog zavoda.

Komisija vrši stručni pregled i daje ocenu podnetih predloga, na osnovu ovog zakona i uslova i kriterijuma navedenih u javnom pozivu i dostavlja ministru predlog za odobravanje programa.

O odobrenju godišnjeg i posebnog programa, odnosno projekta Ministarstvo odlučuje pojedinačnim rešenjem.

Rešenja Ministarstva iz stava 3. ovog člana su konačna i protiv njih se može voditi upravni spor.

Predmet upravnog spora iz stava 4. ovog člana ne može biti iznos dobijenih sredstava po osnovu godišnjih i posebnih programa, odnosno projekata.

Ako su nosiocu programa, odnosno projekta za realizaciju odobrenog programa dodeljena manja sredstva od sredstava navedenih u finansijskom planu programa, nosilac programa je obavezan da pre zaključenja ugovora o realizovanju programa uskladi plan realizacije programa sa visinom dodeljenih sredstava i da dostavi Ministarstvu dopunu, odnosno izmenu predloženog programa, ili dokaz da je obezbedio dodatna sredstva za realizaciju programa, a u protivnom će se smatrati da je odustao od zaključenja ugovora.

Ugovaranje

Član 122

Sa nosiocem odobrenog programa ili projekta Ministarstvo zaključuje ugovor o realizovanju programa, odnosno projekta kojim se obavezno uređuje: naziv i sedište nosioca programa, odnosno projekta; vrsta i sadržina programa, odnosno projekta; vreme realizacije programa, odnosno projekta, odnosno obavljanja aktivnosti; ciljevi i očekivani rezultati; visina dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad odvijanjem realizacije programa, odnosno projekta obaveze nosioca programa u pogledu podnošenja izveštaja o realizaciji programa, odnosno projekta; dokazivanje realizacije programa, odnosno projekta, namenskog korišćenja sredstava, medijskog predstavljanja programa, odnosno projekta i učešća Republike Srbije u njegovom finansiranju.

Ukoliko se nosilac odobrenog programa, odnosno projekta ne odazove pozivu za zaključenje ugovora u roku od osam dana od dana prijema poziva, smatraće se da je odustao od predloga programa.

Ugovor o realizovanju programa, odnosno projekta kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta zaključen suprotno odredbama ovog zakona ništav je.

Nosilac odobrenog programa, odnosno projekta kome su preneta sredstva dužan je da namenski koristi sredstva dobijena iz budžeta Republike Srbije.

Ugovor o odobravanju programa, odnosno projekta kojim se zadovoljava opšti interes u oblasti sporta u Republici Srbiji koji je zaključen suprotno ovom zakonu ništav je.

Nacionalna priznanja, nagrade i stipendije

Član 123

Sportistima, državljanima Republike Srbije, koji kao reprezentativci Republike Srbije osvoje medalju na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, Šahovskoj olimpijadi, svetskim i evropskim prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim sportskim disciplinama, ili su bili, odnosno budu nosioci svetskog rekorda u olimpijskim i paraolimpijskim sportskim disciplinama, ili postanu finalisti DEJVIS kupa ili FED kupa Međunarodne teniske federacije, dodeljuje se nacionalno sportsko priznanje u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja nakon navršenih 40 godina života.

Sportistima i trenerima državljanima Republike Srbije, koji kao članovi reprezentacije Republike Srbije na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, Šahovskoj olimpijadi i svetskim i evropskim prvenstvima u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini osvoje jednu od medalja ili postanu finalisti DEJVIS kupa ili FED kupa Međunarodne teniske federacije, dodeljuje se novčana nagrada.

Sportskoj organizaciji na teritoriji Republike Srbije koja osvoji evropsko klupsko prvenstvo najvišeg nivoa prema kriterijumima nadležnog međunarodnog sportskog saveza, u sportovima prve kategoriji prema Nacionalnoj kategorizaciji sportova, dodeljuje se novčana nagrada.

Član 124

Pravo na nacionalno sportsko priznanje iz člana 123. stav 1. ovog zakona ostvaruje se od dana donošenja akta o dodeli tog priznanja.

Vlada uređuje bliže uslove, način isplate i visinu nacionalnih sportskih priznanja i novčanih nagrada.

Vlada odlučuje rešenjem o dodeli nacionalnog sportskog priznanja i novčane nagrade, na predlog Ministarstva, a po podnetom zahtevu lica koje ispunjava uslove iz člana 123. ovog zakona.

Ukoliko nosilac nacionalnog sportskog priznanja svojim ponašanjem ili učešćem u aktivnostima koje nisu u skladu sa zakonom, sportskim pravilima ili drugim opštim aktima organizacija u oblasti sporta šteti ugledu sporta, i na taj način, ugledu Republike Srbije, Vlada može, na predlog Ministarstva, rešenjem odlučiti da ne dodeli, odnosno ukine nacionalno sportsko priznanje.

Protiv rešenja Vlade iz st. 3. i 4. ovog člana može se voditi upravni spor.

Na osnovu rešenja Vlade o dodeli nacionalnog sportskog priznanja, odnosno novčane nagrade iz stava 3. ovog člana Ministarstvo zaključuje sa sportistom, trenerom i sportskom organizacijom iz člana 123. st. 1, 2. i 3. ovog zakona ugovor o isplati novčanog primanja.

Član 125

Nagrade sportistima i trenerima državljanima Republike Srbije za poseban doprinos razvoju i afirmaciji neolimpijskog sporta i kriterijumi za njihovu dodelu uređuju se posebnim aktom Vlade, pri čemu visina iznosa nagrada ne može da prelazi iznose utvrđene za olimpijske sportove.

Sa sportistom i trenerom iz stava 1. ovog člana Ministarstvo zaključuje ugovor o odobravanju novčanog primanja na osnovu dodeljene novčane nagrade.

Član 126

Vrhunskim sportistima amaterima za sportsko usavršavanje dodeljuje se stipendija, a vrhunskim sportistima sa posebnim zaslugama za razvoj sporta u Republici Srbiji može se dodeliti novčana pomoć.

Sa vrhunskim sportistom iz stava 1. ovog člana Ministarstvo zaključuje ugovor o odobravanju stipendije, odnosno novčane pomoći, na osnovu koga se sportisti mesečno isplaćuje stipendija, odnosno novčana pomoć.

Ugovor iz stava 2. ovog člana obavezno sadrži: novčani iznos stipendije, odnosno novčane pomoći sportisti, rokove isplate, rok važenja ugovora i obaveze sportiste.

Član 127

Broj stipendija koje mogu dobiti vrhunski sportisti amateri istog nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza određuje se prema rangu sporta i rangu nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza kome sportista pripada, koji je utvrđen kategorizacijom sportova i nacionalnih granskih sportskih saveza, u skladu sa ovim zakonom.

Visina mesečnog iznosa stipendije za sportsko usavršavanje vrhunskih sportista amatera utvrđuje se u zavisnosti od ranga koji sportisti imaju u skladu sa nacionalnom kategorizacijom sportista.

Vrhunski sportista može dobiti stipendiju za sportsko usavršavanje, odnosno novčanu pomoć ukoliko je obuhvaćen predlogom godišnjeg programa nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza iz člana 116. stav 3. ovog zakona i ako ispunjava obaveza prema nacionalnoj sportskoj reprezentaciji.

Član 128

Novčanu pomoć može dobiti vrhunski sportista sa posebnim zaslugama za razvoj sporta koji je kategorizacijom sportista, u skladu sa ovim zakonom, rangiran kao zaslužni sportista.

Novčana pomoć iz stava 1. ovog člana može se koristiti za pokriće troškova koje je sportista lično imao za pripreme ili učešće na takmičenjima ili za lečenje prouzrokovano povredom nastalom na takmičenju, ili za pokriće drugih posebno opravdanih troškova, pod uslovom da ti troškovi već nisu pokriveni davanjima organizacija u oblasti sporta, sponzora ili donatora, odnosno da troškovi lečenja nisu pokriveni zdravstvenim osiguranjem, u skladu sa zakonom.

Član 129

Vrhunski sportista amater koji je dobio stipendiju za sportsko usavršavanje i vrhunski sportista sa posebnim zaslugama koji je dobio novčanu pomoć u skladu sa ovim zakonom ne mogu sredstva dobijana po ovim osnovima koristiti suprotno nameni za koju su sredstva dobijena, niti preneti deo ili celokupan iznos tih sredstava drugim učesnicima u sistemu sporta.

U slučaju da vrhunski sportista amater koji je dobio stipendiju za sportsko usavršavanje i vrhunski sportista sa posebnim zaslugama koji je dobio novčanu pomoć u skladu sa ovim zakonom sredstva dobijana po ovim osnovima koriste suprotno nameni za koju su sredstva dobijena ili prenesu deo ili celokupan iznos tih sredstava drugim učesnicima u sistemu sporta obavezni su da izvrše povraćaj dela ili celokupnog iznosa sredstava dobijenih po ovom osnovu.

Ministar utvrđuje bliže uslove i kriterijume, način i postupak za odobrenje stipendiranja vrhunskih sportista amatera za sportsko usavršavanje i za dodelu novčane pomoći vrhunskim sportistima sa posebnim zaslugama, kao i kriterijume za utvrđivanje visine mesečnog iznosa stipendija i visine novčane pomoći.

Pravo na stipendiju za sportsko usavršavanje prestaje sportisti sticanjem nacionalnog priznanja za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta u skladu sa ovim zakonom ili prestankom ispunjavanja uslova iz stava 3. ovog člana.

Izveštavanje

Član 130

Nosioci odobrenih programa, odnosno projekata obavezni su da Ministarstvu, na njegov zahtev, kao i u roku koji je predviđen ugovorom o realizovanju programa, odnosno projekta, a najmanje jednom godišnje, dostave izveštaj sa potrebnom dokumentacijom o ostvarivanju programa, odnosno projekta ili delova programa, odnosno projekta i korišćenju sredstava budžeta Republike Srbije.

Nosioci odobrenog programa, odnosno projekta u završnom izveštaju o realizaciji programa, odnosno projekta vrše i procenu postignutih rezultata sa stanovišta postavljenih ciljeva.

Ministarstvo može obustaviti dalje finansiranje programa, odnosno projekta odnosno jednostrano raskinuti ugovor o realizovanju programa, odnosno projekta ako nosilac odobrenog programa, odnosno projekta ne dostavi izveštaj u roku predviđenom ugovorom.

Nosiocu odobrenog programa, odnosno projekta ne mogu biti odobrena sredstava za realizaciju novog programa, odnosno projekta pre nego što podnese izveštaj u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana.

Nosioci odobrenog programa, odnosno projekta u roku od 15 dana od dana usvajanja završnog izveštaja o realizaciji programa čine dostupnim javnosti izveštaj o svom radu i o obimu i načinu sticanja i korišćenja sredstava i taj izveštaj dostavljaju Ministarstvu.

Na svim dokumentima i medijskim promocijama vezanim za realizovanje programa, odnosno projekta mora biti istaknuto da se program, odnosno projekat finansira sredstvima iz budžeta Republike Srbije.

Nosilac odobrenog programa, odnosno projekta dužan je da čuva evidenciju, odnosno dokumentaciju koja se odnosi na realizovanje tog programa, odnosno projekta deset godina od dana kada je taj program, odnosno projekat završen, ako zakonom nije drukčije određeno.

Olimpijski komitet Srbije, Paraolimpijski komitet Srbije i Sportski savez Srbije kao predlagači programa iz člana 116. stav 1. ovog zakona dužni su da prate realizaciju odobrenih programa i da na kraju realizacije programa podnose izveštaj Ministarstvu o ostvarivanju ciljeva i efekata programa, a ako se uoče ozbiljni problemi i nedostaci u realizaciji programa i pre toga.

Nadležni nacionalni sportski savezi obavezni su da Olimpijskom komitetu Srbije, Paraolimpijskom komitetu Srbije i Sportskom savezu Srbije pruže sve potrebne informacije i omoguće uvid u sva dokumenta i sve aktivnosti vezane za realizaciju programa, kao i da im dostavljaju u isto vreme kada i Ministarstvu, primerak izveštaja o realizaciji programa.

Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, kao i organizacije u oblasti sporta čiji se programi i projekti u oblasti sporta finansiraju iz javnih prihoda Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i od strane javnih preduzeća dostavljaju Ministarstvu izveštaj o odobrenim i realizovanim programima i projektima kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta.

Ministar bliže uređuje sadržaj, rokove i način podnošenja izveštaja iz stava 9. ovog člana.

Podaci iz izveštaja iz stava 9. ovog člana obrađuju se i koriste kao jedinstveni informacioni sistem.

U izveštaj iz stava 1. ovog člana unose se odgovarajući podaci o ličnosti iz člana 5. stav 10. ovog zakona lica koja su učestvovala u realizaciji programa.

Kontrola realizacije

Član 131

Ministarstvo vrši nadzor nad realizacijom programa, odnosno projekata i namenskim korišćenjem odobrenih sredstava i jednom godišnje izveštava Vladu o korišćenju sredstava budžeta Republike Srbije za ostvarivanje opšteg interesa u oblasti sporta, utvrđenog ovim zakonom.

Član 132

Ministarstvo stavlja na uvid javnosti: izveštaj o podnetim predlozima programa, odnosno projekata sa traženim iznosom sredstava, izveštaj o odobrenim programima, odnosno projektima sa iznosom odobrenih sredstava, godišnji izveštaj o realizovanju svih odobrenih programa, odnosno projekata za ostvarivanje opšteg interesa u sportu.

Član 133

Sredstva dobijena iz budžeta Republike Srbije za realizovanje programa, odnosno projekata kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta moraju se vratiti u budžet Republike Srbije, zajedno sa zateznom kamatom od momenta prijema, ukoliko podnosilac, odnosno nosilac programa:

1) netačno ili nepotpuno obavesti davaoca sredstava o bitnim okolnostima vezanim za odobrenje i realizovanje programa, odnosno projekta;

2) svojim propustom ne izvrši program, odnosno projekat u celini ili ga izvrši u nebitnom delu ili ga izvrši sa bitnim zakašnjenjem;

3) upotrebi sredstva nenamenski, u potpunosti ili delimično;

4) ne pridržava se propisanih ili ugovorenih mera koje su utvrđene radi osiguranja realizacije programa, odnosno projekta;

5) ne dostavi u predviđenim rokovima potrebne izveštaje i dokaze, iako ga je davalac sredstava prethodno upozorio na nepravilnosti i posledice;

6) prestane da ispunjava uslove koji su na osnovu ovog zakona potrebni za dobijanje sredstava;

7) spreči ili onemogući sprovođenje propisanih, odnosno ugovorenih kontrolnih mera.

Ministarstvo će zahtevati povraćaj dela datih sredstava u slučaju iz stava 1. tač. 4) i 6) ovog člana ili u slučaju kada je program izvršen sa zakašnjenjem, ako su realizovanim aktivnostima postignuti bitni efekti programa, odnosno projekta.

Ministarstvo će zahtevati povraćaj dela datih sredstava u slučaju iz stava 1. tačka 3) ovog člana ukoliko su sredstva samo delimično nenamenski utrošena, a to nije bitno uticalo na postizanje bitnih efekata programa.

Ministarstvo vrši, po završetku odobrenog programa, analizu realizacije programa i postizanja planiranih efekata i, u slučaju da oceni da planirani efekti nisu postignuti u bitnom delu propustom nosioca programa, zatražiće od nosioca programa da održi skupštinu u roku od 60 dana radi utvrđenja odgovornosti lica koja su realizovala program i lica koja su učestvovala u donošenju odluka koje su dovele do nepostizanja planiranih efekata programa.

Nosilac programa iz st. 1. i 4. ovog člana ne može dobijati sredstva iz javnih prihoda za realizaciju svojih programa dve godine od dana kada je utvrđeno da je u potpunosti nenamenski upotrebio odobrena sredstava za realizaciju programa ili svojim propustom nije postigao u bitnom delu planirane efekte programa.

Potrebe i interesi građana u oblasti sporta u autonomnoj pokrajini

Član 134

Potrebe i interesi građana u oblasti sporta za čije se ostvarivanje obezbeđuju sredstva u budžetu autonomne pokrajine, u skladu sa ovim zakonom, jesu:

1) izgradnja, opremanje i održavanje sportskih objekata kojima se doprinosi razvoju sporta na teritoriji autonomne pokrajine, odnosno obezbeđuju uslovi za razvoj vrhunskog sporta na teritoriji autonomne pokrajine (sportski objekti od značaja za autonomnu pokrajinu);

2) promocija i podsticanje bavljenja građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom, na teritoriji autonomne pokrajine;

3) organizacija sportskih takmičenja od značaja za autonomnu pokrajinu;

4) stvaranje uslova za razvoj vrhunskog sportskog stvaralaštva i unapređenje kvaliteta rada sa perspektivnim i talentovanim sportistima na teritoriji autonomne pokrajine;

5) školska sportska takmičenja na nivou autonomne pokrajine;

6) delatnost Pokrajinskog zavoda i drugih organizacija u oblasti sporta čiji je osnivač autonomna pokrajina;

7) aktivnosti pokrajinskih sportskih saveza od značaja za autonomnu pokrajinu;

8) razvoj sportskih grana koje su od posebnog značaja za autonomnu pokrajinu;

9) sprečavanje negativnih pojava u sportu (doping, nasilje i nedolično ponašanje, nameštanje sportskih rezultata i dr.) na nivou autonomne pokrajine i unapređenje zaštite zdravlja sportista;

10) stručno-sportski skupovi, istraživačko-razvojni i naučnoistraživački projekti i izdavanje sportskih publikacija od značaja za autonomnu pokrajinu;

11) unapređivanje stručnog rada u organizacijama u oblasti sporta sa teritorije autonomne pokrajine;

12) nagrade i priznanja za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju sporta u autonomnoj pokrajini;

13) stipendije za sportsko usavršavanje kategorisanih sportista, posebno perspektivnih sportista;

14) prikupljanje i distribucija podataka u oblasti sporta od značaja za autonomnu pokrajinu, uključujući periodična testiranja i praćenje, u anonimiziranom obliku, stanja fizičkih sposobnosti dece, omladine i odraslih na teritoriji autonomne pokrajine;

15) druge potrebe i interesi građana u oblasti sporta od značaja za autonomnu pokrajinu, koje utvrdi autonomna pokrajina preko svojih organa.

Nosilac programa kojim se obezbeđuje ostvarivanje potreba i interesa građana u autonomnoj pokrajini ne može za finansiranje istih aktivnosti da konkuriše i za sredstva od drugog nivoa vlasti u Republici Srbiji.

Član 135

Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom:

1) obezbeđuje ostvarivanje potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji autonomne pokrajine iz člana 134. ovog zakona;

2) uređuje i vodi evidencije u oblasti sporta od značaja za autonomnu pokrajinu;

3) utvrđuje sportske objekte od značaja za autonomnu pokrajinu;

4) obezbeđuje uslove za rad, odnosno obavljanje delatnosti Pokrajinskog zavoda i drugih organizacija u oblasti sporta čiji je osnivač autonomna pokrajina;

5) utvrđuje preko kojih se pokrajinskih sportskih saveza zadovoljavaju potrebe i interesi građana na teritoriji autonomne pokrajine kada je u jednoj sportskoj grani registrovano više pokrajinskih granskih sportskih saveza i utvrđuje koje sportske grane su od posebnog značaja za autonomnu pokrajinu;

6) uređuje bliže uslove za korišćenje javnih sportskih terena na teritoriji autonomne pokrajine;

7) vrši inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona na teritoriji autonomne pokrajine, u skladu sa zakonom.

Poslovi iz stava 1. tač. 6) i 7) ovog člana vrše se kao povereni.

U evidencijama iz stava 1. tačka 2) ovog člana mogu se voditi samo odgovarajući podaci o ličnosti iz člana 168. st. 4-6. ovog zakona, s tim da se na vođenje evidencija i korišćenje podataka iz evidencija shodno primenjuju odredbe člana 168. st. 15-19. ovog zakona.

Član 136

Odredbe ovog zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona koje se odnose na uslove, kriterijume i način odobrenja programa, odnosno finansiranje delatnosti kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta, zaključenje ugovora, podnošenje izveštaja, kontrolu realizacije i obavezu vraćanja dobijenih sredstava, shodno se primenjuju i na programe, odnosno delatnosti kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u autonomnoj pokrajini.

Autonomna pokrajina preko svojih organa uređuje bliže uslove, kriterijume i način i postupak dodele sredstava iz budžeta autonomne pokrajine, odnosno odobrenje programa za ostvarivanje potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji autonomne pokrajine i način javnog objavljivanja podataka o predloženim programima za finansiranje, odobrenim programima i realizaciji odobrenih programa.

Jednoj organizaciji u oblasti sporta ne može se odobriti više od 20% sredstava od ukupne sume sredstava budžeta autonomne pokrajine predviđenih za finansiranje programa iz oblasti sporta, s tim da se troškovi programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana na teritoriji autonomne pokrajine moraju odnositi, po pravilu, najmanje 15% na aktivnosti povezane sa sportom dece.

Predlog svog godišnjeg programa i godišnjih programa organizacija u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji autonomne pokrajine iz člana 134. stav 1. tač. 2), 4), 5), 7), 8), 11), 12), 13) i 14) ovog zakona, podnosi nadležni teritorijalni sportski savez autonomne pokrajine, a predlog posebnih programa iz člana 134. stav 1. tač. 1), 3), 9), 10), 12) i 15) ovog zakona - teritorijalni sportski savez autonomne pokrajine i druge organizacije u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji autonomne pokrajine, u skladu sa dinamikom utvrđenom u članu 117. stav 1. ovog zakona.

Ugovor o odobrenju programa, odnosno projekta kojim se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u autonomnoj pokrajini koji je zaključen suprotno ovom zakonu ili bez postojanja akta iz stava 2. ovog člana ništav je.

Potrebe i interesi građana u oblasti sporta u jedinicama lokalne samouprave

Član 137

Potrebe i interesi građana za čije se ostvarivanje obezbeđuju sredstva u budžetu jedinica lokalne samouprave, u skladu sa zakonom, jesu:

1) podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sportske rekreacije, odnosno bavljenja građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom;

2) izgradnja, održavanje i opremanje sportskih objekata na teritoriji jedinice lokalne samouprave, a posebno javnih sportskih terena u stambenim naseljima ili u njihovoj blizini i školskih sportskih objekata, i nabavka sportske opreme i rekvizita;

3) organizacija sportskih takmičenja od posebnog značaja za jedinicu lokalne samouprave;

4) obezbeđenje uslova i organizovanje sportskih kampova za sportski razvoj talentovanih sportista i unapređenje kvaliteta stručnog rada sa njima;

5) učešće sportskih organizacija sa teritorije jedinice lokalne samouprave u domaćim i evropskim klupskim takmičenjima;

6) fizičko vaspitanje dece predškolskog uzrasta i školski sport (unapređenje fizičkog vežbanja, rad školskih sportskih sekcija i društava, opštinska, gradska i međuopštinska školska sportska takmičenja i dr.);

7) delatnost organizacija u oblasti sporta čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave;

8) delatnost organizacija u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji jedinice lokalne samouprave koje su od posebnog značaja za jedinicu lokalne samouprave;

9) unapređenje zaštite zdravlja sportista i obezbeđivanje adekvatnog sportsko-zdravstvenog obrazovanja sportista, posebno mladih, uključujući i antidoping obrazovanje;

10) stipendiranje za sportsko usavršavanje kategorisanih sportista, posebno perspektivnih sportista;

11) sprečavanje negativnih pojava u sportu (doping, nasilje i nedolično ponašanje, nameštanje sportskih rezultata i dr.);

12) edukacija, informisanje i savetovanje građana, sportista i ostalih učesnika u sistemu sporta o pitanjima bitnim za odgovarajuće bavljenje sportskim aktivnostima i delatnostima;

13) periodična testiranja, sakupljanje, analiza i distribucija relevantnih informacija za adekvatno zadovoljavanje potreba građana u oblasti sporta na teritoriji jedinice lokalne samouprave, istraživačko-razvojni projekti i izdavanje sportskih publikacija;

14) unapređivanje stručnog rada učesnika u sistemu sporta sa teritorije jedinice lokalne samouprave i podsticanje zapošljavanja visokokvalifikovanih sportskih stručnjaka i vrhunskih sportista;

15) racionalno i namensko korišćenje sportskih sala i sportskih objekata u državnoj svojini čiji je korisnik jedinica lokalne samouprave i sportskih objekata u svojini jedinice lokalne samouprave kroz odobravanje njihovog korišćenja za sportske aktivnosti i dodelu termina za treniranje učesnicima u sistemu sporta;

16) nagrade i priznanja za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju sporta.

Za zadovoljavanje potreba i interesa građana iz stava 1. ovog člana jedinice lokalne samouprave obezbeđuju u svom budžetu odgovarajuća sredstva, uz poštovanje prioriteta utvrđenih ovim zakonom.

Nosilac programa kojim se obezbeđuje ostvarivanje potreba i interesa građana iz stava 1. ovog člana ne može za finansiranje istih aktivnosti da podnosi programe i za sredstva od drugog nivoa vlasti u Republici Srbiji.

Sportska organizacija koja je nosilac godišnjeg programa mora biti član odgovarajućeg nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza preko koga se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta.

Jedinica lokalne samouprave utvrđuje koje su organizacije u oblasti sporta iz stava 1. tačka 8) ovog člana od posebnog značaja za jedinicu lokalne samouprave, shodnom primenom kriterijuma propisanih članom 120. stav 3. ovog zakona i na osnovu kategorizacije organizacija u oblasti sporta u jedinici lokalne samouprave i Programa razvoja sporta u jedinici lokalne samouprave.

Član 138

Odredbe ovog zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona koje se odnose na uslove, kriterijume i način odobrenja programa i projekata, odnosno finansiranje delatnosti kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta, zaključenje ugovora, podnošenje izveštaja, kontrolu realizacije i obavezu vraćanja dobijenih sredstava, shodno se primenjuju i na programe, odnosno delatnosti kojima se zadovoljavaju potrebe građana u oblasti sporta u jedinicama lokalne samouprave.

Jedinica lokalne samouprave preko nadležnih organa uređuje bliže uslove, kriterijume i način i postupak dodele sredstava iz budžeta jedinice lokalne samouprave, odnosno odobrenje programa za zadovoljavanje potreba građana u oblasti sporta na teritoriji jedinice lokalne samouprave i način javnog objavljivanja podataka o predloženim programima za finansiranje, odobrenim programima i realizaciji odobrenih programa.

Gradovi u kojima su obrazovane gradske opštine uređuju i obezbeđuju zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u tim gradskim opštinama shodnom primenom odredaba ovog zakona koje se odnose na potrebe i interese građana u jedinicama lokalne samouprave.

Jednoj organizaciji u oblasti sporta ne može se odobriti više od 20% sredstava od ukupne sume sredstava budžeta jedinice lokalne samouprave predviđenih za finansiranje programa iz oblasti sporta, s tim da se troškovi programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u jedinici lokalne samouprave moraju odnositi, po pravilu, najmanje 15% na aktivnosti povezane sa sportom dece.

Predlog svog godišnjeg programa i godišnjih programa organizacija u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz člana 137. stav 1. tač. 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12), 13), 14) i 16) ovog zakona, podnosi nadležni teritorijalni sportski savez jedinice lokalne samouprave, a predlog posebnih programa iz člana 137. stav 1. tač. 4), 9), 11) i 15) ovog zakona - teritorijalni sportski savez jedinice lokalne samouprave i druge organizacije u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji jedinice lokalne samouprave, u skladu sa dinamikom utvrđenom u članu 117. stav 1. ovog zakona.

Pod teritorijalnim sportskim savezom iz stava 5. ovog člana smatra se onaj teritorijalni sportski savez koji je učlanjen u Sportski savez Srbije.

Potrebe građana iz člana 137. stav 1. tač. 1), 2) i 6) ovog zakona imaju prioritet pri izboru programa kojim se zadovoljavaju potrebe građana u oblasti sporta u jedinici lokalne samouprave, odnosno drugi programi mogu biti odobreni tek nakon što se zadovolje potrebe građana iz člana 137. stav 1. tač. 1), 2) i 6) ovog zakona.

Odobravanje godišnjih i posebnih programa iz stava 4. ovog člana u granama i oblastima iz člana 120. stav 2. tačka 2) ovog zakona vrši se u skladu sa ovim zakonom, Strategijom, nacionalnim kategorizacijama i Programom razvoja sporta u jedinici lokalne samouprave, a kod godišnjih programa i u odnosu na kategorizacije organizacija u oblasti sporta u jedinici lokalne samouprave.

Ugovor o odobrenju programa, odnosno projekta kojim se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u jedinici lokalne samouprave koji je zaključen suprotno ovom zakonu ili bez postojanja akta iz stava 2. ovog člana ništav je.

IV KATEGORIZACIJA U OBLASTI SPORTA

Član 139

Nacionalnom kategorizacijom sportova utvrđuju se kriterijumi za rangiranje i određuje rang sportskih grana na osnovu ostvarenih sportskih rezultata koje su postigli sportisti, sportske organizacije i nacionalne sportske reprezentacije na međunarodnim sportskim takmičenjima, broja registrovanih sportskih organizacija, sportista i sportskih stručnjaka, nacionalne i međunarodne tradicije, nacionalne i međunarodne medijske zastupljenosti i popularnosti, zdravstvenog, socijalnog i drugog uticaja na učesnike, finansijskog značaja i finansijske samostalnosti, reklamne atraktivnosti, pristupačnosti pojedinih sportskih grana i drugih značajnih faktora.

Nacionalnom kategorizacijom nacionalnih granskih sportskih saveza utvrđuju se kriterijumi za rangiranje i određuje rang nadležnih nacionalnih granskih sportskih saveza na osnovu ranga sportske grane, ostvarenih sportskih rezultata koje su postigli sportisti, sportske organizacije i nacionalne sportske reprezentacije na međunarodnim sportskim takmičenjima, broja registrovanih sportskih organizacija, sportista i sportskih stručnjaka, nacionalne tradicije i broja i vrste takmičenja koja se organizuju.

Nacionalnom kategorizacijom sportista utvrđuju se kriterijumi i merila za rangiranje sportista na osnovu rezultata, uzrasta, pola i nacionalne kategorizacije sportova, i uređuje način dodeljivanja određenog ranga - sportskog statusa (status vrhunskog sportiste, status perspektivnog sportiste, status talentovanog sportiste i dr.). Nacionalna kategorizacija sportista sadrži i kategorizaciju sportista sa invaliditetom. Sportski status može steći lice koje je državljanin Republike Srbije.

Nacionalnom kategorizacijom sportskih stručnjaka utvrđuju se kriterijumi i merila za rangiranje sportskih stručnjaka na osnovu kvaliteta rada, ostvarenih rezultata, stepena stručnosti i nacionalne kategorizacije sportova i uređuje način dodeljivanja odgovarajućeg ranga - sportskog statusa.

Nacionalnom kategorizacijom sportskih objekata utvrđuju se kriterijumi i merila za kategorisanje sportskih objekata na osnovu vrste sportskih aktivnosti, tehničkih karakteristika sportskog objekta i nivoa takmičenja za koji ispunjava uslove.

Kategorizaciju iz st. 1-5. ovog člana pripremaju stručne komisije koje obrazuje ministar.

Komisiju za pripremu nacionalnih kategorizacija sportova, sportista i sportskih stručnjaka čine predstavnici Olimpijskog komiteta Srbije, Sportskog saveza Srbije, Republičkog zavoda i Ministarstva, a komisiju za pripremu nacionalne kategorizacije sportskih objekata čine predstavnici Ministarstva i Republičkog zavoda.

Prostorni i tehnički uslovi za rad komisija iz stava 6. ovog člana obezbeđuju se preko Sportskog saveza Srbije i Republičkog zavoda.

Nacionalnu kategorizaciju sportova, nacionalnih granskih sportskih saveza, sportista, sportskih stručnjaka i sportskih objekata i postupak rangiranja, odnosno kategorisanja sportista, sportskih stručnjaka i sportskih objekata propisuje ministar.

Član 140

Nacionalne kategorizacije sportova, nadležnih nacionalnih granskih sportskih saveza, sportista i sportskih stručnjaka utvrđuju se za period od dve godine, a nacionalna kategorizacija sportskih objekata za period od pet godina.

Na osnovu kategorizacije iz stava 1. ovog člana jedanput godišnje rangiranje, odnosno kategorisanje vrše:

1) Olimpijski komitet Srbije - za olimpijske sportiste i sportske stručnjake;

2) Sportski savez Srbije - za neolimpijske sportiste i sportske stručnjake;

3) Republički zavod - za sportske objekte;

4) Paraolimpijski komitet Srbije - za paraolimpijske sportiste i sportske stručnjake.

Na izvršeno rangiranje, odnosno kategorisanje sportista, sportskih stručnjaka i sportskih objekata može se uložiti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o izvršenom rangiranju, odnosno kategorisanju.

Protiv konačnog rešenja Ministarstva kojim je odlučeno o žalbi iz stava 3. ovog člana može se voditi upravni spor.

Poslovi iz stava 2. ovog člana obavljaju se kao povereni poslovi.

Rangiranja iz stava 2. tač. 1), 2) i 4) ovog člana vrše se najkasnije do kraja januara tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 141

Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave mogu da utvrde kategorizaciju organizacija u oblasti sporta sa svoje teritorije, vodeći računa o nacionalnim kategorizacijama sportova i nacionalnih granskih sportskih saveza i specifičnim potrebama i interesima autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

V NACIONALNA STRATEGIJA RAZVOJA SPORTA

Član 142

Strategiju donosi Vlada, na predlog Ministarstva, za period od deset godina.

Strategijom se utvrđuje:

1) stanje u oblasti sporta koje postoji u trenutku donošenja Strategije;

2) osnovni principi na kojima se temelji razvoj sporta u Republici Srbiji;

3) kratkoročni, periodični i dugoročni sportsko-razvojni ciljevi u periodu za koji se donosi i nosioci realizacije tih ciljeva;

4) sadržina, obim i procenjena vrednost aktivnosti na realizovanju postavljenih sportsko-razvojnih ciljeva;

5) obaveze i zadaci nosilaca javne vlasti svih nivoa i nosilaca sportskih programa na realizaciji postavljenih sportsko-razvojnih ciljeva.

Sredstva za realizaciju Strategije obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, kao i u budžetu autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave.

Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, u roku od godinu dana od usvajanja Strategije, utvrđuje program razvoja sporta na svojoj teritoriji, u skladu sa Strategijom, i dostavlja ga Ministarstvu u roku od 15 dana od dana usvajanja.

VI ŠKOLSKI I UNIVERZITETSKI SPORT I FIZIČKO VASPITANJE DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA

Član 143

Školski sport, u smislu ovog zakona, obuhvata organizovane nastavne i vannastavne sportske aktivnosti u oblasti školskog fizičkog vaspitanja, uključujući i školska sportska takmičenja koja se sprovode u okviru školskog sistema u skladu sa nastavnim planom i programom, utvrđenim u skladu sa zakonom.

Univerzitetski sport, u smislu ovog zakona, obuhvata sportske aktivnosti studenata i studentska sportska takmičenja.

Organizovano vannastavno bavljenje sportskim aktivnostima učenika i studenata sprovodi se kroz školske, odnosno studentske sportske sekcije, koje organizuju škole i visokoškolske ustanove.

Izuzetno od stava 3. ovog člana ukoliko škola, odnosno visokoškolska ustanova nema uslova za organizovanje samostalne sportske sekcije, organizacija sportske sekcije može se realizovati kroz saradnju škole, odnosno visokoškolske ustanove sa organizacijom u oblasti sporta.

Za bavljenje dece, odnosno studenata sportskim aktivnostima iz st. 3. i 4. ovog člana ne može se naplaćivati novčana naknada.

Organizovane nastavne i vannastavne sportske aktivnosti iz st. 1. i 2. ovog člana imaju prioritet u pogledu korišćenja školskih sportskih sala i terena u odnosu na aktivnosti lica izvan škole.

Škole, visokoškolske ustanove, nastavnici, učenici i studenti mogu osnivati i odgovarajuća školska, odnosno studentska sportska udruženja.

Bliže uslove i pravila za organizovanje školskog i univerzitetskog sporta propisuje ministar nadležan za obrazovanje, po pribavljenom mišljenju Ministarstva.

Učenici i studenti ne mogu biti uključeni u vannastavne sportske aktivnosti i sportska takmičenja ako nije prethodno utvrđena njihova zdravstvena sposobnost za bavljenje školskim sportom.

Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti učenika uzrasta od šest do 14 godina života iz stava 9. ovog člana vrši izabrani lekar pedijatar nadležne zdravstvene ustanove tokom obaveznog sistematskog pregleda u skladu sa zakonom, odnosno lekar specijalista sportske medicine ili pedijatrije nadležne zdravstvene ustanove kada se utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vrši izvan sistematskog pregleda.

Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti iz stava 9. ovog člana vrši se u skladu sa zakonom kojim su uređeni sistematski pregledi školske dece i članom 19. ovog zakona.

Troškovi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti učenika iz stava 9. ovog člana obuhvaćeni su obaveznim zdravstvenim osiguranjem, u skladu sa zakonom, kada se utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vrši u zdravstvenoj ustanovi.

Stručni nadzor nad obavljanjem stručnog rada u školskom i univerzitetskom sportu vrši se u skladu sa zakonom.

U odnosu na organizovane vannastavne sportske aktivnosti učenika i studenata kroz školske, odnosno univerzitetske sportske sekcije, udruženja i ekipe, organizovano fizičko vaspitanje dece predškolskog uzrasta kroz igru i sportske aktivnosti, kao i u odnosu na obavljanje stručnog rada u sportu, predškolske ustanove, škole i visokoškolske ustanove imaju status organizacija u oblasti sporta, u skladu sa ovim zakonom.

Škole i visokoškolske ustanove koje imaju organizovane školske, odnosno univerzitetske sportske sekcije ili sportske ekipe mogu osnivati, odnosno biti članovi nadležnih sportskih saveza za školski, odnosno univerzitetski sport.

Fizičko vaspitanje dece predškolskog uzrasta obuhvata organizovane motorne aktivnosti u različitim vidovima i modalitetima, kroz igru, kao i sport s ciljem podsticanja bio-psiho-socijalnog razvoja dece.

Član 144

Vrhunski sportisti imaju pravo na posebne uslove pri upisu na studije na visokoškolskim ustanovama i na posebne uslove studiranja (organizovanje ispita i teorijske i praktične nastave preko konsultativnog i mentorskog rada u terminima koji su prilagođeni potrebama vrhunskih sportista).

Visokoškolske ustanove obezbeđuju i uređuju uslove iz stava 1. ovog člana i uslove za bavljenje studenata sportskim aktivnostima, u skladu sa zakonom i opštim aktima visokoškolske ustanove.

VII SPORTSKI OBJEKTI

Član 145

Sportski objekti su uređene i opremljene površine i objekti namenjeni obavljanju sportskih aktivnosti.

Sportski objekat, pored prostora namenjenog sportskim aktivnostima, može da ima i prateći prostor (sanitarni, garderobni, spremišni, gledališni i dr.) i ugrađenu opremu (građevinsku i sportsku).

Sportski objekti moraju biti pristupačni osobama sa invaliditetom, deci i starijim osobama.

Član 146

Prema vrsti prostora u kome se obavljaju sportske aktivnosti objekti mogu biti:

1) zatvoreni sportski objekti;

2) otvoreni sportski tereni.

Sportski objekat koji u svom sastavu ima i zatvorene i otvorene prostore u kojima se obavljaju sportske aktivnosti razvrstava se prema pretežnoj površini vrste prostora (otvorenog i zatvorenog dela prostora).

Zatvoreni sportski objekti jesu objekti koji predstavljaju fizičku, funkcionalnu i tehničko-tehnološku celinu sa svim instalacijama, postrojenjima i opremom namenjeni za obavljanje određenih sportskih aktivnosti (hale, bazeni, balon sale i sl.).

Otvoreni sportski tereni jesu posebno uređene površine namenjene za obavljanje određenih sportskih aktivnosti (trim staze, skijališta, planinarske staze i pešački putevi, biciklističke staze, plaže i sl.).

Izuzetno, za potrebe obavljanja treninga i realizacije takmičenja i javni put, reka i jezero smatraju se otvorenim sportskim terenima, u skladu sa ovim zakonom.

Član 147

Sportski objekti od nacionalnog značaja jesu objekti koji imaju nacionalnu i reprezentativnu ulogu u razvoju sporta i očuvanju sportskih vrednosti.

Status sportskog objekta od nacionalnog značaja stiče se aktom Vlade, na predlog Ministarstva, a po pribavljenom mišljenju Olimpijskog komiteta Srbije, Sportskog saveza Srbije i Republičkog zavoda.

Član 148

Sportskim objektima od nacionalnog značaja utvrđenim aktom Vlade ne može se menjati namena.

Sportskom objektu iz stava 1. ovog člana može se oduzeti status objekta od nacionalnog značaja ako se ne koristi za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti i ostvarivanje sportskih ciljeva, ne održava u stanju koje omogućava odgovarajući nivo obavljanja tih aktivnosti i delatnosti i ne osigurava bezbedno korišćenje, u skladu sa ovim zakonom.

Vlada bliže uređuje uslove, kriterijume i način sticanja, odnosno oduzimanja statusa sportskog objekta od nacionalnog značaja.

Član 149

Javni sportski objekti su sportski objekti javne namene, u skladu sa zakonom.

Javni sportski objekti mogu se koristiti za obavljanje sportskih aktivnosti pod uslovom da su uređeni, obeleženi, opremljeni i održavani u stanju koje omogućava odgovarajući nivo obavljanja sportskih aktivnosti i osigurava bezbedno korišćenje.

Javni sportski objekti moraju biti dostupni građanima pod jednakim uslovima.

Način i uslove korišćenja od strane korisnika javnih sportskih objekata i uslove obavljanja sportskih aktivnosti i delatnosti u javnim sportskim objektima propisuje ministar.

Ispunjenost uslova iz st. 2. i 4. ovog člana utvrđuje sportski inspektor u postupku inspekcijskog nadzora.

Javni sportski objekti se projektuju i grade u skladu sa zakonom, vodeći računa da mogu da se koriste za više sportskih grana, za različite nivoe upotrebe od strane građana, uz maksimalnu vremensku dostupnost i uz prethodnu saglasnost ministra datu na osnovu pribavljenog mišljenja od Republičkog zavoda, i saglasnost nadležnog pokrajinskog organa kada je u pitanju javni sportski objekat na teritoriji autonomne pokrajine.

Član 150

Deo škole, odnosno visokoškolske ustanove namenjen za ostvarivanje nastavnog plana i programa fizičkog vaspitanja učenika, odnosno studenata (školska sportska sala, školski sportski teren i sl.) ima položaj sportskog objekta, u smislu ovog zakona.

Školski sportski objekti mogu se, u skladu sa ovim zakonom, davati na korišćenje drugim licima samo kada su zadovoljene potrebe nastavnih i vannastavnih sportskih školskih aktivnosti, u skladu sa godišnjim programom rada škole i uz saglasnost nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Član 151

Objekti i uređene površine koji su osnovni uslov za obavljanje sportskih aktivnosti na određenom području (planinarski domovi, hangari za takmičarske čamce i dr.) smatraju se sportskim objektima, u smislu ovog zakona.

Član 152

Vlasnik, odnosno korisnik sportskog objekta (u daljem tekstu: vlasnik) dužan je:

1) da ga koristi u skladu sa propisima i namenom objekta, uključujući i obezbeđenje upotrebne dozvole;

2) da ga održava u tehnički ispravnom stanju i da obezbedi odgovarajuće sanitarno-higijenske uslove;

3) da preduzme mere koje omogućavaju predupređenje, odnosno smanjenje rizika nastanka štete za korisnike i treća lica i kojima se na povećane rizike utiče.

Pri izgradnji, rekonstrukciji i održavanju sportskih objekata mora se voditi računa da oni odgovaraju pravilima nadležnih međunarodnih sportskih saveza i sportskim pravilima nadležnih nacionalnih granskih sportskih saveza.

Član 153

Prilikom izrade prostornih i urbanističkih planova, potrebno je posebno voditi računa o nameni prostora za sport i rekreaciju dece, omladine, lica sa posebnim potrebama i građana.

Član 154

Promena namene sportskog objekta vrši se po postupku propisanom zakonom koji uređuje oblast planiranja i izgradnje.

Promena namene sportskog objekta ili njegovog dela namenjenog obavljanju sportskih aktivnosti, može se odobriti ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

1) da je na odgovarajući način u drugom sportskom objektu koji će biti izgrađen umesto postojećeg objekta na teritoriji iste jedinice lokalne samouprave i koji je, po pravilu, za jednu kategoriju viši od postojećeg objekta u potpunosti obezbeđeno adekvatno obavljanje sportskih aktivnosti za koje je bio izgrađen sportski objekat kome se menja namena;

2) da više ne postoji potreba za konkretnim sportskim objektom;

3) da je promena namene u javnom interesu u bitno većoj meri nego što je održavanje namene objekta.

Prethodna saglasnost o ispunjenosti uslova iz stava 2. ovog člana pribavlja se od Ministarstva.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana odnose se i na slučajeve potpunog ili delimičnog rušenja sportskog objekta ili zatvaranja objekta za korišćenje u sportske svrhe (osim ako su u pitanju mere rekonstrukcije ili održavanja koje ne traju duže od godinu dana), kao i izmene i mogućnosti korišćenja sportskog objekta na način da objekat može da koristi značajno manji broj lica nego ranije.

Dopuštena je trajna ili privremena promena namene dela pratećeg prostora sportskog objekta, uključujući i zemljište koje pripada sportskom objektu, pod uslovom da nije u pitanju garderobni, sanitarni, gledališni, parking i sličan prostor, da promene ne ugrožavaju izvođenje i praćenje sportskih aktivnosti i da ne umanjuju funkcionalnost objekta.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave rešenjem daje saglasnost na promenu namene iz stava 5. ovog člana.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave vrši ovlašćenje iz stava 6. ovog člana kao povereni posao.

Na rešenje nadležnog organa jedinice lokalne samouprave iz stava 6. ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Akti i ugovori kojima se vrši promena namene sportskog objekta, odnosno njegovog dela suprotno odredbama ovog člana, ništavi su.

Član 155

U slučaju otuđenja sportskog objekta koji je u privatnoj svojini, pravo preče kupovine ima jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se sportski objekat nalazi, a supsidijarno autonomna pokrajina i Republika Srbija.

Na ostvarivanje prava preče kupovine sportskog objekta iz stava 1. ovog člana primenjuju se odredbe zakona kojim je uređen promet nepokretnosti.

Na odgovornost za štetu koja nastane sportistima, gledaocima, drugim učesnicima i trećim licima usled nedostataka sportskog objekta (manjkava izgradnja, rđava konstrukcija, loše održavanje i sl.) primenjuju se opšta pravila o objektivnoj odgovornosti.

VIII SPORTSKE PRIREDBE

Član 156

Sportske priredbe organizuju se u obliku sportskih manifestacija (festivali, susreti, smotre, igre i sl.) i sportskih takmičenja.

Organizovanjem sportskih priredaba mogu se baviti sportske organizacije, savezi i druga lica pod uslovima utvrđenim zakonom i sportskim pravilima.

Član 157

Organizator sportske priredbe obavezan je da:

1) osigura nesmetano i bezbedno održavanje sportske priredbe;

2) preduzme mere koje omogućavaju predupređenje rizika nastanka štete za sportiste, gledaoce i druge učesnike sportske priredbe i treća lica (upozorenja, isticanje zabrana, davanje obaveštenja i uputstava i sl.), kao i mere kojima se na povećane rizike utiče (bezbednost sportskog objekta, ispravnost i adekvatnost instalirane i druge opreme, obezbeđenje hitne medicinske pomoći, odvijanje manifestacije u skladu sa propozicijama i dr.);

3) preduzme potrebne bezbednosne mere za sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama i mere za sprečavanje drugih negativnih pojava u sportu, u skladu sa zakonom i sportskim pravilima;

4) preduzme potrebne mere za sprečavanje dopinga na sportskoj priredbi, u skladu sa zakonom i sportskim pravilima;

5) preduzme potrebne mere zaštite prirode i životne sredine, odnosno mere kojima će se preduprediti, smanjiti i otkloniti eventualni nepovoljni uticaji na prirodne vrednosti i životnu sredinu;

6) prijavi održavanje sportske priredbe u skladu sa propisima kojima se uređuje javno okupljanje građana.

Organizator sportske priredbe odgovara za štetu koja nastane sportistima, gledaocima i drugim učesnicima sportske priredbe i trećim licima zbog nepoštovanja obaveza iz stava 1. ovog člana, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za prouzrokovanu štetu.

Nadležni nacionalni granski sportski savez koji je dao saglasnost, odnosno dozvolu ili naložio da se određena sportska priredba održi iako nisu bili ispunjeni svi propisani uslovi, solidarno je odgovoran sa organizatorom za štetu koju na sportskoj priredbi pretrpi neko od učesnika sportske priredbe ili treće lice usled propusta u organizaciji.

Sportska priredba koja se na teritoriji Republike Srbije organizuje pod rukovodstvom međunarodnog sportskog saveza organizuje se i sprovodi u skladu sa ovim zakonom i sportskim pravilima tog saveza.

Nadležni nacionalni granski sportski savez dužan je da pokrene disciplinski postupak i primeni disciplinske mere utvrđene sportskim pravilima protiv svojih članova (neposrednih i posrednih) koji, kao organizatori, ne preduzmu mere iz stava 1. ovog člana.

Organizator sportske priredbe, odnosno službeno lice nadležnog nacionalnog sportskog saveza dužno je da, u skladu sa zakonom, ne dozvoli početak sportske priredbe, odnosno da je prekine trajno ili privremeno ili da naloži održavanje sportske priredbe bez prisustva gledalaca, u potpunosti ili delimično, ako nisu ispunjeni uslovi iz stava 1. tač. 1), 2), 3) i 6) ovog člana.

Disciplinske mere iz stava 5. ovog člana obavezno obuhvataju: novčane kazne, oduzimanje bodova i vraćanje u niži rang takmičenja.

U slučaju ponovljenog kršenja obaveza iz stava 1. ovog člana u toku iste takmičarske sezone obavezno se izriče disciplinska mera oduzimanja bodova, a u slučaju kontinuiranog i teškog kršenja obaveza iz stava 1. ovog člana u toku iste takmičarske sezone obavezno se izriče disciplinska mera vraćanja u niži rang takmičenja.

Član 158

Na nacionalnim ligaškim sportskim takmičenjima i profesionalnim sportskim takmičenjima u određenoj sportskoj sezoni mogu da učestvuju samo sportske organizacije, odnosno sportske ekipe sportskih organizacija koje su dobile dozvolu za sezonu.

Dozvolu iz stava 1. ovog člana može dobiti sportska organizacija koja ispunjava propisane uslove za bavljenje sportskim aktivnostima i sportskim delatnostima i posebne uslove za izdavanje dozvole za sezonu utvrđene od strane nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza.

Nadležni nacionalni granski sportski savez utvrđuje najmanje sledeće grupe kriterijuma, odnosno uslova za davanje dozvole, u skladu sa zakonom:

1) sportski;

2) infrastrukturni;

3) personalni i administrativni, odnosno organizacioni;

4) pravni;

5) finansijski.

Sportska organizacija - organizator takmičenja iz stava 1. ovog člana dužna je da ima zaposleno ili angažovano lice sa odgovarajućim sportskim zvanjem koje koordinira obavljanje poslova koji se odnose na bezbednost učesnika sportskih takmičenja čiji je organizator, kao i lice sa odgovarajućim sportskim zvanjem u okviru zanimanja menadžer u sportu za operativne, odnosno izvršne poslove.

Finansijski uslovi iz stava 3. tačka 5) ovog člana obuhvataju i reviziju finansijskih izveštaja sportske organizacije i uslove koji se odnose na finansijski fer plej.

Odredba stava 4. ovog člana shodno se primenjuje i na nadležni nacionalni granski sportski savez.

Nadležni nacionalni granski sportski savez utvrđuje ispunjenost uslova iz st. 1-5. ovog člana pre početka takmičarske sezone i izdaje dozvolu iz stava 1. ovog člana.

Sportska sezona iz stava 1. ovog člana traje jednu takmičarsku sezonu, ako sportskim pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza nije drukčije određeno.

Član 159

Sportska priredba može da se organizuje ako organizator ima obezbeđen odgovarajući objekat, odnosno prostor, opremu, stručne i druge radnike i ako ispunjava druge uslove u skladu sa zakonom i sportskim pravilima.

Sportisti, sportske organizacije, sportske ekipe, sportski treneri, sportske sudije, sportski delegati, odnosno druga stručna i službena lica mogu da učestvuju na sportskoj priredbi ako ispunjavaju uslove utvrđene ovim zakonom i sportskim pravilima, i tokom učešća moraju poštovati obaveze utvrđene zakonom i sportskim pravilima.

Sportske sudije, sportski delegati i druga službena lica mogu ostvariti pravo na naknadu troškova i naknadu za obavljanje svojih dužnosti, u skladu sa pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza, s tim da se naknada troškova i naknada za obavljanje dužnosti mora isplatiti isključivo bezgotovinski.

Zabranjeno je organizovanje bilo koje sportske priredbe koja se temelji na tzv. slobodnoj borbi dva ili više lica, kao i učešće u takvoj priredbi.

Član 160

Nadležni nacionalni granski sportski savez vodi sistem takmičenja u sportskoj grani za koju je osnovan.

U ostvarivanju svojih ciljeva vezanih za vođenje sistema sportskih takmičenja, nadležni nacionalni granski sportski savez može poveriti vođenje određenih takmičenja, uključujući i izdavanje dozvola za sezonu, udruženju ili organizaciji koju su osnovale sportske organizacije koje učestvuju u takmičenju ili sam nadležni nacionalni granski savez.

Izmene sistema takmičenja u nadležnosti nacionalnog granskog sportskog saveza mogu se primenjivati najranije po isteku jedne takmičarske sezone od utvrđivanja tih izmena.

Propozicije takmičenja u nadležnosti nacionalnog granskog sportskog saveza iz člana 100. stav 2. tačka 1) ovog zakona utvrđuju se najkasnije 40 dana pre početka takmičenja i ne mogu se menjati u toku takmičarske sezone na koju se odnose.

U granama sporta u kojima nema posebno napred utvrđene takmičarske sezone, nadležni nacionalni granski sportski savez utvrđuje propozicije takmičenja iz člana 100. stav 2. tačka 1) ovog zakona najkasnije 40 dana pre početka svakog pojedinačnog sportskog takmičenja.

Član 161

Nadležni nacionalni granski sportski savez donosi odluku o utvrđivanju profesionalnih sportskih liga, na osnovu elaborata o opravdanosti takvog sistema takmičenja.

Jedna sportska organizacija ne može imati više od jedne ekipe u istom stepenu sportskog takmičenja.

Član 162

Organizacija u oblasti sporta može se kandidovati za organizovanje velikog međunarodnog sportskog takmičenja na teritoriji Republike Srbije pod uslovom da pre podnošenja kandidature:

1) obrazuje inicijativni odbor za pripremu kandidature;

2) pripremi projekat, odnosno studiju o organizovanju i finansiranju takmičenja, koja obavezno sadrži materijalno-tehničke, finansijske, organizacione i stručno-kadrovske elemente za organizaciju;

3) pribavi mišljenje Olimpijskog komiteta Srbije, odnosno Paraolimpijskog komiteta Srbije, kada su u pitanju olimpijski, odnosno paraolimpijski sportovi i nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza u olimpijskom sportu, odnosno paraolimpijskom sportu;

4) pribavi mišljenje Sportskog saveza Srbije i nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza u neolimpijskom sportu;

5) pribavi mišljenje nadležnog organa jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se organizuje takmičenje i teritorijalnog sportskog saveza jedinice lokalne samouprave;

6) pribavi saglasnost Vlade za velika međunarodna sportska takmičenja iz člana 163. tač. 1), 2), 3), 4) i 6) ovog zakona, odnosno saglasnost Ministarstva za druga velika međunarodna sportska takmičenja.

Ministar propisuje bliže uslove iz stava 1. ovog člana.

Davanje saglasnosti iz stava 1. tačka 6) ovog člana ne stvara obavezu finansiranja odobrenog sportskog takmičenja.

Član 163

Velika međunarodna sportska takmičenja, u smislu ovog zakona, jesu:

1) olimpijske i paraolimpijske igre;

2) svetska i evropska prvenstva;

3) mediteranske igre;

4) univerzijade;

5) svetski kupovi i finalni turniri svetske lige;

6) zimski i letnji Olimpijski festival mladih Evrope;

7) balkanska i druga regionalna prvenstva;

8) finala i finalni turniri evropskih klupskih sportskih takmičenja, osim finala evropskih klupskih takmičenja koja su rezultat sportskih uspeha domaćih sportskih organizacija;

9) kriterijumski i kvalifikacioni međunarodni sportski turniri nacionalnih sportskih reprezentacija.

Član 164

Pri odlučivanju o saglasnosti na podnošenje kandidature za organizovanje velikog međunarodnog sportskog takmičenja u Republici Srbiji posebno se uzimaju u obzir sledeći kriterijumi:

1) organizovanje takmičenja mora imati pozitivan uticaj na razvoj i širenje grane sporta u kojoj će se takmičenje održati;

2) takmičenje mora biti opravdano sa stanovišta tržišta;

3) takmičenje mora biti zanimljivo za televizijske i radio prenose, druge medije i gledaoce;

4) takmičenje treba da utiče na afirmaciju vrednosti nacionalnog sporta;

5) takmičenje treba da se organizuje u grani sporta koja ima organizacionu i takmičarsku tradiciju u Republici Srbiji.

Član 165

Sportske organizacije, sportske ekipe i sportisti mogu učestvovati na međunarodnim sportskim priredbama samo uz prethodnu saglasnost nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza.

Nadležni nacionalni granski sportski savez može da odbije davanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana ako bi učešće sportske organizacije, odnosno sportske ekipe ili sportista na međunarodnim sportskim priredbama, štetilo interesu i ugledu Republike Srbije.

Sportske organizacije, odnosno sportske ekipe mogu učestvovati u regionalnim ligama samo uz prethodnu saglasnost nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza.

Zastava i grb Republike Srbije mogu da se koriste samo na sportskoj opremi nacionalnih sportskih reprezentacija, sportskih organizacija i sportista nadležnih nacionalnih sportskih saveza, Olimpijskog komiteta Srbije, Paraolimpijskog komiteta Srbije i Sportskog saveza Srbije.

Nacionalna sportska reprezentacija nadležnog nacionalnog sportskog saveza prilikom učešća na međunarodnom sportskom takmičenju upotrebljava grb, zastavu i himnu Republike Srbije u skladu sa zakonom kojim je uređena upotreba zastave, grba i himne Republike Srbije.

Ministar propisuje jedinstveni vizuelni identitet nacionalnih sportskih reprezentacija na međunarodnim sportskim takmičenjima.

Član 166

Životinja može da učestvuje u sportskim takmičenjima samo ako su ispunjeni uslovi u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, odnosno dobrobit životinja i sportskim pravilima nadležnih nacionalnih i međunarodnih granskih sportskih saveza.

Nacionalni savet za sprečavanje negativnih pojava u sportu i Savet za sport

Član 167

Radi usklađivanja aktivnosti na sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja gledalaca na sportskim priredbama, dopinga u sportu, nameštanja utakmica i drugih negativnih pojava u sportu, kao i ispunjavanja međunarodnih obaveza u ovim oblastima, Vlada obrazuje Nacionalni savet za sprečavanje negativnih pojava u sportu (u daljem tekstu: Nacionalni savet) i utvrđuje njegov sastav, zadatke i druga pitanja od značaja za njegov rad.

Nacionalni savet obavezno čine predstavnici ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, ministarstva nadležnog za pravosuđe, ministarstva nadležnog za obrazovanje i Ministarstva.

Radi stručnije realizacije ciljeva i aktivnosti utvrđenih Strategijom i unapređenja ukupnih aktivnosti Ministarstva, ministar osniva Savet za sport, sastavljen od uglednih stručnjaka iz oblasti sporta, čije je angažovanje u tom savetu počasne prirode.

IX EVIDENCIJE

Član 168

Radi organizovanog i sistematskog praćenja stanja u sportu i dugoročnog planiranja njegovog razvoja u Republici Srbiji vode se sledeće nacionalne evidencije:

1) kategorisanih i drugih sportista takmičara;

2) preduzetnika u sportu;

3) organizacija u oblasti sporta;

4) sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu;

5) programa i projekata kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta i zadovoljavaju potrebe i interesi građana u autonomnoj pokrajini i jedinici lokalne samouprave;

6) sportskih objekata;

7) velikih međunarodnih sportskih priredaba u Republici Srbiji;

8) rezultata sportista i nacionalnih sportskih reprezentacija Republike Srbije na velikim međunarodnim sportskim takmičenjima i nacionalnim sportskim takmičenjima;

9) fizičkih sportskih povreda i načina njihovog lečenja vrhunskih sportista i sportista nacionalnih sportskih reprezentacija.

Nacionalne evidencije iz stava 1. ovog člana trajno se čuvaju.

Nacionalne evidencije iz stava 1. ovog člana vode se kao nacionalni sportski informaciono-dokumentacioni sistem primenom elektronskih sredstava za obradu i skladištenje podataka.

Nacionalna evidencija preduzetnika sadrži podatke kojima se identifikuje preduzetnik (ime i prezime, odnosno naziv, sedište, jedinstveni matični broj građana, matični statistički broj, broj žiro računa i kod koga se vodi, PIB broj, podaci za kontakt, stručno, odnosno akademsko zvanje i sportsko zvanje), njegov status (profesionalni sportista, preduzetnik koji se bavi obavljanjem sportske delatnosti, broj upisa u nadležni registar preduzetnika, broj dozvole za rad, broj i datum rešenja o brisanju iz nadležnog registra preduzetnika) i sportske aktivnosti i delatnosti koje obavlja (naziv i šifra delatnosti, područje delatnosti, vrsta stručnog rada u sportu, takmičenja u kojima učestvuje).

Nacionalna evidencija kategorisanih i drugih sportista takmičara sadrži sledeće podatke o sportisti: ime, prezime, pol, datum i mesto rođenja, jedinstveni matični broj građana, adresa, sportski uzrast (kadet, junior, mlađi senior, senior, veteran), rang prema nacionalnoj kategorizaciji sportista, članski status u organizacijama u oblasti sporta, tri najvažnija postignuta sportska rezultata, sportska grana i sportska disciplina, prva sportska organizacija za koju je sportista registrovan, stručna sprema, radni odnos, rang takmičenja, nacionalno sportsko priznanje i druga sportska priznanja i nagrade, kazne zbog povrede antidoping pravila, registarski broj takmičarske knjižice i sportski savez koji ju je izdao, broj nastupa za nacionalnu sportsku reprezentaciju.

Nacionalna evidencija sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu sadrži sledeće podatke o sportskom stručnjaku, odnosno stručnjaka u sportu: ime, prezime, pol, datum i mesto rođenja, jedinstveni matični broj građana, adresa, stručna sprema i organizacija u kojoj je stručna sprema stečena, završeno stručno osposobljavanje za bavljenje stručnim radom u sportu, organizacija u oblasti sporta u kojoj je angažovan i način angažovanja, poslovi na koje je angažovan u organizaciji u oblasti sporta, sportsko zvanje, dozvola za rad, znanje stranih jezika, tri najbolja postignuta sportska rezultata u bavljenju stručnim radom u sportu, sportske nagrade i priznanja, kazne zbog povrede antidoping pravila.

Nacionalna evidencija fizičkih sportskih povreda i načina njihovog lečenja vrhunskih sportista i sportista nacionalnih sportskih reprezentacija sadrži sledeće podatke: ime i prezime sportiste, broj pod kojim je upisan u nacionalnu evidenciju kategorisanih i drugih sportista takmičara, vrsta sportske povrede, vreme i mesto nastanka povrede, oznaka povrede prema medicinskoj dokumentaciji u skladu sa zakonom, zdravstvena služba u kojoj je povreda lečena, korišćena medicinska sredstva za lečenje, vreme trajanja lečenja.

Organizacije i pojedinci u oblasti sporta dužni su da podnesu prijavu za upis u nacionalne evidencije iz stava 1. ovog člana najkasnije do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.

Svaka promena podataka koji se vode u nacionalnoj evidenciji mora se prijaviti u roku od 30 dana od nastanka promene.

Organizacije u oblasti sporta vode osnovne evidencije o podacima koji se upisuju u nacionalne evidencije iz stava 1. ovog člana i druge evidencije, u skladu sa zakonom.

Ministar bliže uređuje sadržaj, osim podataka o ličnosti, i način vođenja evidencije iz stava 1. ovog člana i način i uslove korišćenja podataka iz evidencija iz stava 1. ovog člana.

O upisu u nacionalnu evidenciju Republički zavod donosi rešenje.

Na rešenje iz stava 12. ovog člana može se uložiti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Protiv konačnog rešenja Ministarstva iz stava 13. ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

Republički zavod je dužan da se stara o tome da podaci o ličnostima ne budu dostavljeni neovlašćenom licu, kao i da uskrate dostavljanje tih podataka ukoliko organizacija, odnosno organ kome se podaci dostavljaju ne garantuje odgovarajuću zaštitu podataka.

Korisnik podataka iz nacionalnih evidencija u oblasti sporta iz stava 1. tač. 1)-8) ovog člana je Ministarstvo, nadležni organ autonomne pokrajine za oblast sporta, nadležni organ jedinice lokalne samouprave za oblast sporta, Republički zavod, Antidoping agencija Republike Srbije, nadležni sportski inspektor, stručni sportski nadzornik, nadležni nacionalni sportski savez i akreditovana naučnoistraživačka ustanova, a korisnik podataka iz nacionalne evidencije iz stava 1. tačka 9) ovog člana je Ministarstvo, ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i Republički zavod.

Obrada podataka od strane Republičkog zavoda u evidencijama iz stava 1. ovog člana o povredama sportiste i načinu njihovog lečenja i drugim naročito osetljivim podacima o ličnosti, u skladu sa zakonom, uslovljena je pristankom lica čiji se podaci obrađuju.

Podaci iz stava 1. ovog člana prikupljaju se od organizacija u oblasti sporta, preduzetnika u sportu, vlasnika, odnosno korisnika sportskih objekata, samostalnih profesionalnih sportista, s tim da organizacije u oblasti sporta podnose prijavu za upis podataka u odgovarajuću nacionalnu evidenciju kako za sebe tako i za sportiste, sportske stručnjake i stručnjake u sportu koji u organizaciji obavljaju sportske aktivnosti i delatnosti.

Za potrebe naučnoistraživačkog rada i prilikom izrade sportsko-političkih i statističkih analiza, lični podaci fizičkih lica učesnika u sistemu sporta koriste se i objavljuju na način kojim se obezbeđuje zaštita njihovog identiteta, u skladu sa zakonom.

X NADZOR

Član 169

Nadzor nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona i inspekcijski nadzor vrši Ministarstvo, preko republičkih sportskih inspektora.

Na teritoriji autonomne pokrajine, inspekcijski nadzor nad radom pokrajinskih i teritorijalnih sportskih saveza vrši nadležni organ autonomne pokrajine, preko pokrajinskih sportskih inspektora, kao povereni posao.

Na teritoriji jedinice lokalne samouprave, inspekcijski nadzor, osim za nacionalne sportske saveze, teritorijalne sportske saveze, organizacije koje se bave stručnim osposobljavanjem u oblasti sporta i sportske organizacije koje se takmiče u profesionalnim sportskim ligama, vrši nadležni organ jedinice lokalne samouprave, preko gradskog, odnosno opštinskog sportskog inspektora, kao povereni posao.

Na teritoriji grada Beograda, inspekcijski nadzor, osim za nacionalne sportske saveze, organizacije koje se bave stručnim osposobljavanjem u oblasti sporta i sportske organizacije koje se takmiče u profesionalnim sportskim ligama, vrši nadležni organ grada Beograda, preko gradskog sportskog inspektora, kao povereni posao.

Nadzor nad namenskim i zakonitim korišćenjem budžetskih sredstava kojima se u skladu sa ovim zakonom finansiraju programi kojima se zadovoljava opšti interes i potrebe i interesi građana u Republici Srbiji, autonomnoj pokrajini i jedinici lokalne samouprave vrši nadležna budžetska inspekcija u skladu sa zakonom.

Sportski inspektor može biti lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke ili iz oblasti sporta i fizičke kulture na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, koje ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i koji ispunjava druge uslove u skladu sa zakonom.

Sportski inspektor ne može da obavlja privredne ili druge delatnosti i poslove za sebe ili drugog poslodavca u oblasti sporta, učestvuje u radu organa i radnih tela organizacija koje podležu inspekcijskom nadzoru u skladu sa ovim zakonom, kao ni da obavlja druge službe, poslove i postupke koji su u suprotnosti sa položajem i radom sportskog inspektora i štete njegovoj nepristrasnosti i objektivnosti u vršenju posla.

Pravna i fizička lica koja obavljaju sportske aktivnosti i sportske delatnosti dužna su da omoguće sportskom inspektoru obavljanje inspekcijskog nadzora, da mu na njegov zahtev blagovremeno dostavljaju potpune i tačne podatke, da mu na njegovo traženje pruže usmeno ili pisano izjašnjenje o činjenicama i dokazima koji su izneti, odnosno utvrđeni u postupku inspekcijskog nadzora, kao i da postupe po drugom zahtevu sportskog inspektora.

Na sadržinu, granice ovlašćenja, prava i obaveze pri vršenju inspekcijskog nadzora od strane sportskih inspektora primenjuju se odredbe ovog zakona i zakona kojim je uređen inspekcijski nadzor.

Sportski inspektor sprovodi postupak inspekcijskog nadzora i u postupku vršenja inspekcijskog nadzora ima ovlašćenja i obaveze u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim je uređen inspekcijski nadzor.

Ministarstvo je dužno da sistemski i kontinuirano planira i sprovodi obuku i druge oblike stručnog usavršavanja sportskih inspektora.

Član 170

Nadzor nad radom pokrajinskih sportskih inspektora i sportskih inspektora jedinice lokalne samouprave, u obavljanju poverenih poslova inspekcijskog nadzora, utvrđenih ovim zakonom, vrši Ministarstvo.

Kada inspekcijski nadzor vrši pokrajinski sportski inspektor ili sportski inspektor jedinice lokalne samouprave, Ministarstvo radi obezbeđenja i kontrole zakonitosti u vršenju poslova inspekcijskog nadzora ima pravo i dužnost da:

1) izdaje instrukcije za izvršavanje zakona i drugih propisa i za vršenje poslova, kao i da nadzire njihovo izvršavanje;

2) ostvaruje neposredan nadzor nad radom pokrajinskih sportskih inspektora, odnosno sportskih inspektora jedinice lokalne samouprave;

3) vrši neposredan inspekcijski nadzor sa svim ovlašćenjima ako pokrajinski sportski inspektori ili sportski inspektori jedinice lokalne samouprave određene poslove inspekcijskog nadzora za koje su nadležni, uprkos pisanom upozorenju, ne vrše;

4) predloži nadležnom organu autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave utvrđivanje odgovornosti određenog sportskog inspektora koji inspekcijske poslove ne obavlja blagovremeno, stručno, zakonito i savesno;

5) organizuje zajedničke akcije sportske inspekcije sa pokrajinskim sportskim inspektorima i sportskim inspektorima jedinice lokalne samouprave uvek kada to potrebe zahtevaju;

6) traži dostavljanje izveštaja, podataka i obaveštenja o izvršenju poverenih poslova nadzora;

7) ostvaruje druga prava i dužnosti u skladu sa zakonom.

Član 171

O inspekcijskom nadzoru svaki sportski inspektor vodi evidenciju u skladu sa zakonom.

Član 172

Ako se kod nadziranog subjekta otkrije nezakonitost koja je kažnjiva prema zakonu ili drugom propisu, sportski inspektor nadležnom pravosudnom organu podnosi krivičnu prijavu, prijavu za privredni prestup ili zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno izdaje prekršajni nalog, u skladu sa zakonom.

Član 173

Rešenjem kojim se nalažu mere i određuje rok za njihovo otklanjanje može se, u zavisnosti od predmeta nadzora i prirode utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti ili nedostataka u radu:

1) naložiti izvršenje određenih mera i radnji u vezi obavljanja sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti;

2) naložiti donošenje, stavljanje van snage ili odlaganje izvršenja odgovarajućeg pojedinačnog akta i preduzimanje drugih odgovarajućih mera i radnji potrebnih radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka u radu organizacije u oblasti sporta, u skladu sa ovim zakonom;

3) privremeno zabraniti obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti i preduzimanje drugih radnji koje su u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisom, do otklanjanja nedostataka;

4) privremeno zabraniti obavljanje stručnog rada u sportu licu koje ne ispunjava propisane uslove za obavljanje stručnog rada u sportu ili ne poseduje odgovarajuću dozvolu za rad, do ispunjenosti uslova;

5) predložiti nadležnom organu organizacije u oblasti sporta pokretanje postupka zbog povrede radnih dužnosti, disciplinskog postupka ili drugog postupka radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka u radu organizacija i fizičkih lica u oblasti sporta;

6) naložiti nadležnom nacionalnom sportskom savezu donošenje sportskih pravila koje je obavezan da donese u skladu sa ovim zakonom;

7) naložiti sportskom savezu da u skladu sa ovim zakonom primi u članstvo organizaciju u oblasti sporta koja ispunjava utvrđene uslove za članstvo;

8) privremeno zabraniti izvršenje pojedinačnog akta organizacije u oblasti sporta kojim je očigledno povređeno pravo člana te organizacije, odnosno zaposlenog koje ima u skladu sa ovim zakonom i sportskim pravilima, na zahtev tog člana, odnosno zaposlenog u organizaciji u oblasti sporta ukoliko taj član organizacije, odnosno zaposleni pokrenu spor pred nadležnim sudom ili sportskom arbitražom - do donošenja pravosnažne odluke suda, odnosno sportske arbitraže;

9) naložiti uspostavljanje stanja sportskog objekta koje odgovara nameni tog sportskog objekta, o trošku vlasnika, odnosno korisnika sportskog objekta, ukoliko je namena sportskog objekta promenjena suprotno članu 154. ovog zakona;

10) privremeno zabraniti korišćenje sportskog objekta zbog neispunjenosti uslova za njegovo korišćenje - do ispunjavanja uslova;

11) privremeno zabraniti rad sportskom udruženju ako statusnu promenu nije izvršilo u skladu sa ovim zakonom;

12) zabraniti organizovanje sportske priredbe ukoliko njeno organizovanje nije u skladu sa zakonom ili nisu ispunjeni uslovi za njeno organizovanje;

13) zabraniti učešće na sportskoj priredbi licu koje ne ispunjava uslove utvrđene zakonom ili sportskim pravilima;

14) privremeno zabraniti izvršenje pojedinačnog akta kojim se odobrava program kojim se zadovoljavaju opšte potrebe u oblasti sporta, odnosno potrebe i interesi građana u oblasti sporta u autonomnoj pokrajini, odnosno jedinici lokalne samouprave, ukoliko je program odobren suprotno ovom zakonu;

15) privremeno zabraniti rad učesnika u sistemu sporta dok ne omogući obavljanje inspekcijskog nadzora;

16) podneti inicijativu Ministarstvu za oduzimanje odobrenja za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja u sportu zbog obavljanja tih poslova suprotno ovom zakonu;

17) privremeno zabrani obavljanje rada sportskom udruženju, društvu ili savezu koji u statutu i u sportskim pravilima ne uredi pitanja utvrđena ovim zakonom;

18) naložiti druge mere i radnje na koje je ovlašćen zakonom.

Žalba na rešenje sportskog inspektora iz stava 1. ovog člana izjavljuje se Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostave rešenja.

Ministarstvo o žalbi odlučuje u roku od 15 dana od dana prijema žalbe.

Član 174

Ministarstvo vrši nadzor nad radom imalaca javnih ovlašćenja u vršenju ovim zakonom poverenih poslova državne uprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna uprava.

XI KAZNENE ODREDBE

Član 175

Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj sportska organizacija ili drugo pravno lice, ako:

1) prekrši zabranu diskriminacije sportista, sportskih stručnjaka, sportskih organizacija i drugih lica učesnika u sistemu sporta (član 4. stav 3);

2) prekrši zabranu zloupotrebe, zlostavljanja, diskriminacije i nasilja nad decom (član 4. stav 6);

3) zaključi sa sportistom takmičarom amaterom ugovor suprotno odredbi člana 10. stav 1. i člana 17. stav 2. ovog zakona;

4) zaključi sa maloletnim sportistom ugovor suprotno odredbi člana 10. st. 1. i 4. i člana 17. st. 3. i 4. ovog zakona;

5) zaključi ugovor sa sportistom koji nema potpunu poslovnu sposobnost suprotno odredbi člana 10. stav 6. ovog zakona;

6) zaključi sa sportistom više od jednog ugovora za bavljenje sportiste sportskim aktivnostima u sportskoj organizaciji (član 10. stav 9);

7) ne zaključi ugovor sa sportistom u pisanoj formi i ne overi ga u skladu sa zakonom (član 12. stav 1);

8) ne zaključi ugovor o radu sa profesionalnim sportistom (član 13. stav 1);

9) zaključi ugovor sa sportistom o davanju novčanih i drugih naknada na ime zaključenja ugovora i drugih sličnih primanja suprotno odredbama člana 13. st. 4. i 5. ovog zakona;

10) odobri međunarodni ili nacionalni transfer, odnosno prelazak maloletnog sportiste u drugu sportsku organizaciju suprotno odredbama člana 18. st. 4-6. ovog zakona;

11) dozvoli učešće na takmičenju sportisti takmičaru, odnosno sportskom stručnjaku kome nije utvrđena zdravstvena sposobnost (član 19. st. 1. i 2);

12) obavlja utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportista ili sportskih stručnjaka suprotno odredbi člana 19. st. 4. i 5. ovog zakona;

13) ne zaključi ugovor o osiguranju vrhunskih sportista odnosno sportista i vrhunskih sportskih stručnjaka odnosno stručnjaka od posledica nesrećnih slučajeva za vreme obavljanja sportskih aktivnosti (član 21. st. 1. i 3);

14) angažuje za obavljanje stručnog rada lice koje nije sportski stručnjak (član 25. stav 2);

15) obavlja stručno osposobljavanje suprotno utvrđenom planu i programu i načinu stručnog osposobljavanja (član 30. stav 1);

16) zaključi ugovor sa sportskim stručnjakom suprotno odredbama člana 31. st. 1. do 3. ovog zakona;

17) angažuje stranog državljanina za obavljanje stručnog rada u sportu suprotno odredbi člana 31. stav 8. ovog zakona;

18) izabere u organe ili imenuje za zastupnika ili likvidatora neko lice suprotno zabrani iz člana 33. stav 2. ovog zakona;

19) obavlja sportske aktivnosti i delatnosti i ako ne ispunjava utvrđene uslove (član 35. stav 1. i član 110. stav 5);

20) koristi u nazivu reč "klub" suprotno odredbama člana 35. stav 3. ovog zakona;

21) nema u svom nazivu reč ili "sportski klub" ili "klub" u skladu sa odredbom člana 35. stav 6. ovog zakona;

22) naplaćuje članarinu suprotno odredbama člana 40. stav 7. ovog zakona;

23) ogranak u pravnom prometu istupa suprotno odredbi člana 44. stav 2. ovog zakona;

24) ne sazove skupštinu najmanje jedanput godišnje (član 55. stav 2. ovog zakona);

25) nema upravu izabranu u skladu sa članom 56. st. 1. i 2. ovog zakona;

26) nema nadzorni odbor izabran u skladu sa članom 60. stav 1. ovog zakona;

27) ne koristi celokupnu ostvarenu neto dobit osnovanog pravnog lica za ostvarivanje svojih sportskih ciljeva utvrđenih statutom (član 71. stav 1);

28) obavlja privredne i druge delatnosti suprotno uslovima utvrđenim članom 72. stav 1. ovog zakona;

29) koristi imovinu suprotno odredbama člana 76. ovog zakona;

30) obavlja sportske aktivnosti i delatnosti iako ne ispunjava uslove iz člana 92. stav 3. ovog zakona;

31) deli neto dobit suprotno odredbi člana 92. stav 4. ovog zakona;

32) obavlja poslove posredovanja prilikom prelaska sportiste iz jedne u drugu sportsku organizaciju suprotno odredbama člana 94. ovog zakona;

33) obavlja delatnost pružanja usluga stručnog rada u sportu suprotno odredbi člana 95. stav 1. ovog zakona;

34) ne utvrdi sportska pravila u odgovarajućoj grani sporta (član 100. st. 1. i 2);

35) dostavi program koji sadrži netačne podatke o nosiocu i učesnicima programa (član 118, član 136. stav 1. i član 138. stav 1);

36) ne koristi namenski sredstva dobijena iz budžeta Republike Srbije (član 122. stav 4);

37) odobri program kojim se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u autonomnoj pokrajini, odnosno jedinici lokalne samouprave suprotno odredbama člana 136. st. 1, 3. i 5. i člana 138. st. 1, 3. i 4. ovog zakona;

38) ne uredi bliže uslove, kriterijume i način i postupak dodele sredstava iz budžeta autonomne pokrajine i način javnog objavljivanja podataka o predloženim programima za finansiranje, odobrenim programima i realizaciji odobrenih programa (član 136. stav 2);

39) ne uredi bliže uslove, kriterijume i način i postupak dodele sredstava iz budžeta jedinice lokalne samouprave i način javnog objavljivanja podataka o predloženim programima za finansiranje, odobrenim programima i realizaciji odobrenih programa (član 138. stav 2);

40) ne obezbedi prioritet organizovanim vannastavnim sportskim aktivnostima u pogledu korišćenja školskih sportskih sala i terena u odnosu na aktivnosti lica izvan škole (član 143. stav 6);

41) ne uredi, ne obeleži, ne opremi ili ne održava javni sportski teren u stanju koje osigurava bezbedno korišćenje ili ne prekine korišćenje terena ili dela terena iako su nastupile okolnosti koje ugrožavaju bezbednost na terenu ili koristi javni sportski teren iako ne ispunjava propisane uslove (član 149. stav 2);

42) koristi i održava sportski objekat suprotno odredbi člana 152. stav 1. ovog zakona;

43) promeni namenu sportskog objekta bez odgovarajuće saglasnosti suprotno odredbama člana 154. st. 1-4. ovog zakona;

44) promeni namenu dela pratećeg prostora sportskog objekta suprotno odredbama člana 154. st. 5. i 6. ovog zakona;

45) organizuje sportsku priredbu suprotno odredbi člana 157. stav 1. ovog zakona;

46) da saglasnost ili dozvolu da se organizuje sportska priredba iako nisu bili ispunjeni svi propisani uslovi (član 157. stav 3);

47) ne primeni disciplinske mere protiv svojih članova koji ne preduzmu propisane mere za organizovanje sportske priredbe (član 157. stav 5);

48) dozvoli početak sportske priredbe, odnosno ne prekine je ili ne naloži održavanje sportske priredbe bez prisustva gledalaca suprotno odredbi člana 157. stav 6. ovog zakona;

49) učestvuje u sportskom takmičenju iako nije dobilo dozvolu za sezonu (član 158. stav 1);

50) organizuje sportsku priredbu iako ne ispunjava propisane uslove (član 159. stav 1);

51) učestvuje na sportskoj priredbi iako ne ispunjavaju propisane uslove (član 159. stav 2);

52) ne poštuje pri učešću na sportskoj priredbi obaveze utvrđene zakonom i sportskim pravilima (član 159. stav 2);

53) organizuje sportsku priredbu koja se temelji na tzv. slobodnoj borbi dva ili više lica (član 159. stav 4);

54) primeni izmene sistema takmičenja pre isteka jedne takmičarske sezone od utvrđivanja tih izmena (član 160. stav 3);

55) promeni propozicije takmičenja u toku takmičarske sezone (član 160. stav 4);

56) promeni propozicije takmičenja suprotno odredbi člana 160. stav 5. ovog zakona;

57) se kandiduje za organizovanje velikog međunarodnog sportskog takmičenja na teritoriji Republike Srbije iako ne ispunjava propisane uslove (član 162);

58) učestvuje na međunarodnim sportskim priredbama bez saglasnosti nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza (član 165);

59) angažuje za obavljanje stručnog rada sa decom lice koje ne ispunjava uslove iz člana 180. stav 2. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u organizaciji u oblasti sporta ili drugom pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. tač. 1), 14), 32), 33), 35), 41), 42), 43), 44), 48), 49), 50), 52) i 59) ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 500.000 dinara.

Član 176

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj organizacija u oblasti sporta ili drugo pravno lice, ako:

1) ne obavesti sportistu pre zaključenja ugovora o utvrđenim pravima, obavezama i odgovornostima (član 10. stav 7);

2) ne obavesti bez odlaganja nadležni nacionalni granski sportski savez o utvrđivanju ništavosti, poništenju ili raskidu ugovora sa sportistom (član 12. stav 3);

3) ne dostavi nadležnom ministarstvu godišnji izveštaj o evaluaciji zdravstvenog stanja pregledanih sportista i sportskih stručnjaka (član 19. stav 7);

4) ne vodi evidenciju o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti sportista i sportskih stručnjaka u skladu sa članom 20. ovog zakona;

5) izloži sportistu sportskim aktivnostima koje mogu da ugroze ili pogoršaju njegovo zdravstveno stanje (član 22);

6) izloži dete sportskim aktivnostima i fizičkim vežbanjima koja mogu da ugroze ili pogoršaju njihovo zdravstveno stanje ili da negativno utiču na psihosocijalni i motorički razvoj ili obrazovanje (član 22. stav 3);

7) angažuje za obavljanje stručnog rada u sportu lice koje nema dozvolu za rad izdatu od strane nadležnog nacionalnog sportskog saveza (član 27. stav 2);

8) ne utvrdi plan stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja sportskih stručnjaka (član 28. stav 2);

9) se bavi poslovima stručnog osposobljavanja iako ne ispunjava propisane uslove (član 29. st. 1-3);

10) u pravnom saobraćaju ne koristi naziv i skraćeni naziv u obliku u kome je upisan u registar (član 44. stav 1);

11) u poslovnoj korespondenciji i javnom istupanju ne navodi uz svoj naziv i svoje sedište (član 47. stav 2);

12) članovima ne obezbedi prava u skladu sa statutom (član 49. stav 3);

13) primi u članstvo maloletno lice suprotno odredbama člana 49. stav 4. ovog zakona;

14) isključi iz članstva neko lice suprotno odredbi člana 51. stav 1. ovog zakona;

15) ne omogući članu sportskog udruženja u sportskoj rekreaciji da neposredno upravlja sportskim udruženjem sa jednakim pravom glasa sa drugim članovima (član 52. stav 3);

16) imenuje za arbitra lice suprotno odredbama člana 54. st. 3. i 4. ovog zakona;

17) ne sazove i ne održi skupštinu u skladu sa odredbama člana 55. stav 5. ovog zakona;

18) ne primi u članstvo organizaciju koja ispunjava uslove određene statutom saveza za prijem u članstvo (član 97. stav 3);

19) nema zaposlenog ili angažovanog sportskog stručnjaka ili stručnjaka u sportu sa položenim stručnim sportskim ispitom (član 99. stav 6);

20) ne donese program, odnosno okvirni program razvoja i ne dostavi ga Ministarstvu u roku od 15 dana od dana donošenja (član 100. stav 6, član 102. stav 6, član 103. stav 12. i član 106. stav 3);

21) ne čuva evidenciju o realizovanim programima, odnosno projektima u skladu sa članom 130. stav 7. ovog zakona;

22) ne sazove skupštinu radi razmatranja odgovornosti lica koja su realizovala program i lica koja su učestvovala u donošenju odluka koje su dovele do nepostizanja planiranih efekata programa (član 133. stav 4);

23) ne donese opšti akt kojim se uređuju posebni uslovi za vrhunske sportiste pri upisu na studije na visokoškolskim ustanovama i tokom studiranja (član 144. stav 1);

24) ne donese opšti akt kojim se uređuju uslovi za bavljenje studenata sportskim aktivnostima (član 144. stav 2);

25) ne obezbedi da je sportski objekat pristupačan licima sa posebnim potrebama (član 145. stav 3);

26) utvrdi ispunjenost uslova za izdavanje dozvole za sezonu iako nisu ispunjeni uslovi propisani članom 158. st. 2-4. ovog zakona;

27) ne utvrdi kriterijume, odnosno uslove za davanje dozvole za sezonu u skladu sa članom 158. stav 3. ovog zakona;

28) ne utvrdi ispunjenost uslova za izdavanje dozvole za učešće na sportskom takmičenju pre početka takmičarske sezone (član 158. stav 7);

29) koristi zastavu i grb Republike Srbije na sportskoj opremi suprotno odredbi člana 165. stav 4. ovog zakona;

30) dopusti učešće u takmičenju životinji suprotno odredbi člana 166;

31) ne podnese prijavu za upis u nacionalnu evidenciju ili dostavi netačne podatke (član 168. st. 4. i 5);

32) obavlja poslove stručnog osposobljavanja u oblasti sporta bez podnošenja zahteva za dobijanje dozvole za obavljanje stručnog osposobljavanja suprotno odredbama člana 181. stav 5. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u sportskoj organizaciji ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 30.000 do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. tač. 7), 8) i 31) ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 250.000 dinara.

Član 177

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara kazniće se za prekršaj organizacija u oblasti sporta i drugo pravno lice, ako:

1) ne vodi evidenciju transfera, odnosno prelazaka maloletnih sportista ili ne obavesti Ministarstvo u roku od 15 dana od svakog obavljenog transfera, odnosno registrovanog prelaska maloletnog sportiste (član 18. stav 8);

2) ne omogući sportisti učešće u nacionalnoj sportskoj reprezentaciji (član 24);

3) ne podnese Ministarstvu izveštaj o izvršenom stručnom osposobljavanju u prethodnoj godini i plan aktivnosti za tekuću godinu na organizovanju stručnog osposobljavanja ili ne prijavi početak obavljanja stručnog osposobljavanja (član 30. stav 2);

4) ne vodi evidencije iz člana 30. stav 4. ovog zakona;

5) ne omogući obavljanje stručnog nadzora (član 32. stav 3);

6) ne vodi knjigu članova (član 49. stav 5);

7) ne obavesti Ministarstvo o izdavanju dozvole u propisanom roku (član 94. stav 5);

8) ne dostavi sportska pravila Ministarstvu (član 100. stav 3);

9) ne objavi sportska pravila i statut na zvaničnoj internet prezentaciji saveza (član 100. stav 4);

10) ne dostavi Ministarstvu izveštaj o ostvarivanju programa, odnosno projekta ili delova programa, odnosno projekta i korišćenja sredstava budžeta (član 130. stav 1);

11) ne učini izveštaj o radu i o obimu i načinu sticanja i korišćenja sredstava dostupnim javnosti i taj izveštaj ne dostavi Ministarstvu (član 130. stav 5);

12) ne omogući sportskom inspektoru obavljanje inspekcijskog nadzora ili ne postupi po njegovom zahtevu suprotno članu 169. stav 8;

13) ne postupi po nalogu sportskog inspektora datom u vršenju inspekcijskog nadzora (član 173. stav 1);

14) ne uskladi svoju organizaciju, rad i opšte akte u roku utvrđenom članom 181. stav 1. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u organizaciji u oblasti sporta ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 dinara.

Član 178

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:

1) prekrši zabranu diskriminacije sportista, sportskih stručnjaka, sportskih organizacija i drugih lica učesnika u sistemu sporta (član 4. stav 3);

2) prekrši zabranu zloupotrebe, zlostavljanja, diskriminacije i nasilja nad decom (član 4. stav 6);

3) učestvuje u takmičenju iako mu nije utvrđena zdravstvena sposobnost (član 19. stav 1);

4) izloži sportistu aktivnostima koje mogu da ugroze njegovo zdravlje (član 22. stav 1);

5) obavlja stručni rad iako ne ispunjava propisane uslove (član 25. st. 2. i 3);

6) obavlja stručni rad sa decom iako ne ispunjava propisane uslove (član 27. stav 4);

7) ne planira i ne evidentira stručni rad (član 28. stav 1);

8) ne omogući obavljanje stručnog nadzora (član 32. stav 3);

9) kao zastupnik ne saopšti tražene informacije u skladu sa članom 58. stav 2. ovog zakona;

10) izvrši povredu dužnosti iz člana 59. ovog zakona;

11) obavlja poslove posredovanja suprotno članu 94. ovog zakona;

12) obavlja delatnost pružanja usluga stručnog rada u sportu suprotno članu 95. stav 1. ovog zakona;

13) obavlja sportske aktivnosti i delatnosti na javnom sportskom terenu suprotno odredbi člana 149. stav 2. ovog zakona;

14) koristi sportski objekat suprotno odredbi člana 152. stav 1. ovog zakona;

15) promeni namenu sportskog objekta bez odgovarajuće saglasnosti, suprotno odredbama člana 154. st. 1-3. ovog zakona;

16) promeni namenu dela pratećeg prostora sportskog objekta suprotno odredbama člana 154. st. 5. i 6. ovog zakona;

17) ne preduzme mere koje omogućavaju predupređenje rizika nastanka štete za sportiste, gledaoce i druge učesnike i treća lica na sportskoj priredbi, kao i mere kojima se na povećane rizike utiče (član 157. stav 1. tačka 2);

18) organizuje sportsku priredbu iako ne ispunjava propisane uslove (član 159. stav 1);

19) učestvuje na sportskoj priredbi iako ne ispunjava propisane uslove (član 159. stav 2);

20) ne poštuje pri učešću na sportskoj priredbi obaveze utvrđene zakonom i sportskim pravilima (član 159. stav 2);

21) učestvuje u sportskoj priredbi koja se temelji na tzv. slobodnoj borbi dva ili više lica (član 159. stav 4);

22) učestvuje na međunarodnim sportskim priredbama bez prethodne saglasnosti nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza (član 165);

23) ne omogući sportskom inspektoru obavljanje inspekcijskog nadzora ili ne postupi po njegovom zahtevu suprotno odredbama člana 169. stav 8. ovog zakona;

24) ne postupi po nalogu sportskog inspektora datog u vršenju inspekcijskog nadzora (član 173. stav 1).

XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 179

Privatizacija imovine i kapitala u društvenoj, odnosno javnoj svojini u organizacijama u oblasti sporta urediće se posebnim zakonom.

Do donošenja zakona iz stava 1. ovog člana organizacije u oblasti sporta koriste imovinu i kapital u društvenoj, odnosno javnoj svojini u skladu sa zakonom.

Organizacije u oblasti sporta sa društvenom, odnosno javnom imovinom i kapitalom ne mogu vršiti statusne promene, promene pravnog oblika, osim promene pravnog oblika u skladu sa članom 71. stav 3. ovog zakona, i promene vlasničke strukture kapitala putem konverzije potraživanja u trajni ulog do donošenja zakona iz stava 1. ovog člana.

Organizacije u oblasti sporta iz stava 3. ovog člana mogu da raspolažu nepokretnostima u društvenoj, odnosno javnoj svojini na kojoj imaju pravo korišćenja, odnosno donose odluke o smanjenju ili povećanju kapitala, reorganizaciji ili restrukturiranju, investicionom ulaganju, prodaji dela imovine, zalaganju stvari ili uspostavljanju hipoteke, dugoročnom zakupu, raspolaganju potraživanja, uzimanju ili odobravanju kredita ili izdavanju garancija, u znatnom obimu ili van toka redovnog obavljanja sportskih aktivnosti i delatnosti, samo uz prethodnu saglasnost Vlade, na predlog Ministarstva, do donošenja zakona iz stava 1. ovog člana.

Akt i ugovor organizacije u oblasti sporta koji je donet, odnosno zaključen suprotno odredbama st. 3. i 4. ovog člana, ništav je.

U profesionalnoj sportskoj ligi iz člana 3. stav 1. tačka 26) mogu da učestvuju i sportska udruženja najduže dve takmičarske sezone nakon stupanja na snagu zakona iz stava 1. ovog člana.

Sportskim objektima u društvenoj i javnoj svojini za koje na dan stupanja na snagu ovog zakona ne postoji odgovarajuća urbanistička i druga dokumentacija potrebna za izdavanje građevinske dozvole ne može se do utvrđivanja te dokumentacije, odnosno do donošenja konačnog akta o odbijanju zahteva za legalizaciju menjati namena u skladu sa ovim zakonom.

Član 180

Postojeće organizacije u oblasti sporta nastavljaju sa radom, u skladu sa ovim zakonom.

Sportski stručnjaci koji obavljaju stručno-vaspitni rad sa decom, a koji ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu stepena i vrste obrazovanja, odnosno stručne osposobljenosti, mogu i dalje da obavljaju taj rad ako su do stupanja na snagu ovog zakona najmanje 25 godina obavljali vaspitno-obrazovni rad, od čega najmanje 15 godina u radu sa decom, na osnovu potvrde nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza.

Sportisti i treneri koji su stekli pravo na nacionalno priznanje do dana stupanja na snagu ovog zakona, nastavljaju da ostvaruju to pravo u skladu sa propisom po kome su ga stekli.

Sportski stručnjaci koji na dan stupanja na snagu ovog zakona ne ispunjavaju uslove iz člana 27. stav 3. ovog zakona mogu da obavljaju stručno-vaspitni rad sa decom najkasnije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu podzakonskog akta kojim se uređuje nomenklatura sportskih zvanja i zanimanja i stručno osposobljavanje u sportu, osim u slučaju iz stava 2. ovog člana.

Nacionalni sportski savezi mogu koristiti postojeću, odnosno obezbeđenu sportsku opremu najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu podzakonskog akta kojim se utvrđuje jedinstveni vizuelni identitet nacionalnih sportskih reprezentacija na međunarodnim sportskim takmičenjima.

Članovi uprave sportske organizacije, uključujući i zastupnika, koji ne ispunjavaju uslove iz člana 33. stav 2. tačka 2) ovog zakona mogu obavljati svoju funkciju najkasnije do 1. marta 2017. godine.

Postojeći ugovori zaključeni između sportskih organizacija i sportista i sportskih stručnjaka u skladu sa Zakonom o sportu ("Službeni glasnik RS", br. 24/11 i 99/11 - dr. zakon) ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni.

Nadležni nacionalni granski sportski savez, teritorijalni sportski savezi, profesionalni sportski klubovi i sportske organizacije koje se takmiče u nacionalnim sportskim ligama koji su članovi nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza zapošljavaju ili angažuju sportskog stručnjaka ili stručnjaka u sportu sa položenim sportskim stručnim ispitom u roku od godinu dana od dana donošenja podzakonskog akta iz člana 99. stav 8. ovog zakona.

Član 181

Postojeće organizacije u oblasti sporta dužne su da usklade svoju organizaciju, rad i opšte akte sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Postupak upisa u Registar započet do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama propisa po kojima je započet.

Postojeće organizacije u oblasti sporta koje treba da usklade svoju organizaciju, rad i opšte akte sa odredbama ovog zakona, dužne su da usklade svoje opšte akte, i Agenciji podnesu prijavu i dokumentaciju za upis promene podataka i dokumenata, u roku iz stava 1. ovog člana, bez plaćanja naknade.

Postojeće organizacije u oblasti sporta koje podnesu Agenciji prijavu i dokumentaciju za upis promene podataka i dokumenata po proteku roka iz stava 1. ovog člana, platiće naknadu u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre ("Službeni glasnik RS", br. 119/13 i 138/14).

Visokoškolske ustanove i organizacije u oblasti sporta iz člana 29. st. 1-3. ovog zakona koje obavljaju poslove stručnog osposobljavanja za određena sportska zvanja i koje se dobile rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja u oblasti sporta do dana stupanja na snagu ovog zakona dužne su da podnesu Ministarstvu zahtev za dobijanje odobrenja za obavljanje stručnog osposobljavanja u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu akta iz člana 30. stav 1. ovog zakona, a do tada nastavljaju da obavljaju stručno osposobljavanje za sticanje onih sportskih zvanja za koja su ispunjeni uslovi utvrđeni ovim zakonom i pratećim podzakonskim aktima.

Član 182

Podzakonski akti predviđeni ovim zakonom doneće se u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, podzakonski akti iz člana 65. stav 7. i člana 120. stav 2. ovog zakona, kao i akta iz člana 136. stav 2. i člana 138. stav 2. ovog zakona doneće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Nacionalna strategija razvoja sporta doneće se u skladu sa ovim zakonom najkasnije do kraja 2018. godine.

Član 183

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o sportu ("Službeni glasnik RS", br. 24/11 i 99/11 - dr. zakon).

Do donošenja akata na osnovu ovog zakona, primenjivaće se akti doneti na osnovu zakona iz stava 1. ovog člana, osim ako su u suprotnosti s ovim zakonom.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da se primenjuje odredba člana 61. stav 1. tačka 17) Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 109/05 - ispravka, 57/11, 110/12 - US, 119/12, 99/14, 123/14 i 126/14 - US) u delu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti maloletnih sportista iz člana 19. stav 6. ovog zakona.

Član 184

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".