Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O REŠAVANJU SUKOBA ZAKONA I SUKOBA NADLEŽNOSTI U IZVRŠENJU SANKCIJA

("Sl. list SRJ", br. 12/98)

Član 1

Ovim zakonom uređuje se način rešavanja sukoba zakona republika članica oblasti izvršenja krivičnih sankcija i sukoba nadležnosti organa republika članica u izvršenju krivičnih sankcija.

Ovim zakonom utvrđuje se i merodavno pravo republika članica kad je međunarodnim ugovorom koji je zaključila Savezna Republika Jugoslavije predviđeno da je za izvršenje krivičnih sankcija izrečenih u stranoj države merodavno pravo Savezne Republike Jugoslavije.

Član 2

Ako dođe do sukoba zakona o izvršenju krivičnih sankcija republika članica merodavan je zakon republike članice u kojoj lice prema kome je izrečen krivična sankcija (u daljem tekstu: osuđeno lice) ima prebivalište, odnosno boravište, bez obzira na to da li taj zakon određuje da će se sankcije izvršiti prema zakonu koji važi na teritoriji republike članice u kojoj se nalazi sud koji je sankciju izrekao.

Član 3

Ako dođe do sukoba zakona republika članica u izvršenju kazne zatvora maloletničkgo zatvora, uslovne osude sa zaštitnim nadzorom, vaspitne mere ili mere bezbednosti, osim mere bezbednosti oduzimanja predmeta, zbog toga što je licu koje ima prebivalište u jednoj republici članici sankciju izrekao su druge republike članice, sankcija će se izvršiti u republici članici u kojoj se nalazi prebivalište osuđenog lica u vreme kad je odluka kojom je izrečena sankcija postala pravnosnažna.

Ako osuđeno lice nema prebivalište ili se njegovo prebivalište ne može utvrditi, sankcije iz stava 1 ovog člana izvršiće se u republici članici u kojoj se nalazi njegovo boravište u vreme kad je odluka kojom je izrečena sankcija postala pravnosnažna.

Ako osuđeno lice nema prebivalište ni boravište u Saveznoj Republici Jugoslaviji, ili se njegovo prebivalište ili boravište ne mogu utvrditi sankcije iz stava 1 ovog člana izvršiće se u republici članici u kojoj se nalazi sud koji je izrekao sankciju, odnosno meru u prvom stepenu.

Član 4

Ako dođe do sukoba zakona republika članica u vezi s izvršenjem kazne zatvor do tri meseca ili ostatka kazne koji po pravosnažnosti presude ne prelazi tri meseca, a osuđeno lice se u vreme njene pravosnažnosti nalazi u pritvoru ili je lišeno slobode po poternici, a osuđeno je na kaznu zatvora do tri meseca a kazna, odnosno ostatak kazne izvršiće se u republici članici u kojoj se osuđeno lice nalazi u pritvoru, odnosno u kojoj je lišeno slobode.

Član 5

Ako dođe do sukoba zakona republika članica u pogledu troškova upućivanja ili sprovođenja na izdržavanje kazne zatvora, maloletničkog zatvora, mere bezbednosti ili vaspitne mere, merodavan je zakon republike članice u kojoj se kazna ili mera izvršava.

Član 6

Ako dođe do sukoba zakona republika članica oko izvršenja novčane kazne kao glavne kazne, merodavan je zakon republike članice čiji je organ doneo odluke o novčanoj kazni.

Ako dođe do sukoba zakona republika članica oko izvršenja novčane kazne kao sporedne kazne, merodavan je zakon republike članice u kojoj se izvršava glavna kazna.

Ako dođe do sukoba zakona republika članica oko prinudnog izvršenja novčane kazne, merodavan je zakon republike članice u kojoj se nalazi imovina, odnosno deo imovine iz koga će se izvršiti prinudna naplata novčane kazne.

Član 7

Ako dođe do sukoba zakona republika članica oko izvršenja mere bezbednosti oduzimanja predmeta kad je predmet pokretna stvar merodavan je zakon republike članice čiji je sud tu meru izrekao, a kad je predmet izvršenja nepokretna stvar merodavan je zakon republike članice u kojoj se nepokretnost nalazi.

Član 8

Ako je propisima Savezne Republike Jugoslavije ili međunarodnim ugovorima koji je zaključila Savezna Republika Jugoslavija o izvršenju krivičnih sankcija izrečenih u stranoj državi predviđeno da će se primeniti pravo Savezne Republike Jugoslavije, merodavan je zakon republike članice u kojoj se nalaz i prebivalište osuđenog lica.

Ako osuđeno lice nema prebivalište na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije, merodavan je zakon republike članice u kojoj se nalazilo njegovo poslednje prebivalište.

Ako osuđeno lice nije imalo prebivalište na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije, merodavan je zakon republike članice čiji je to lice državljanin.

Član 9

Ako dođe do sukoba nadležnosti organa republika članica koji postupaju u izvršenju krivičnih sankcija, nadležan je organ predviđen propisom republike članice u kojoj, prema odredbama ovog zakona, ta sankcija treba da se izvrši.

Član 10

Ako dođe do sukoba zakona ili do sukoba nadležnosti u slučajevima izvršenju sankcija za privredne prestupe ili prekršaje, shodno se primenjuju odredbe ovog zakona.

Član 11

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o rešavanju sukoba zakona i sukoba nadležnosti u izvršenju kaznenih sankcija ("Službeni list SFRJ", br. 13/83 i 3/90)

Član 12

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".